Jesteś w:
Strona główna / Urząd Gminy / Wykaz numerów wewnętrznych
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorWykaz numerów wewnętrznych Urzędu Gminy Uście Gorlickie

numer telefonu Urzędu Gminy: 18 3516041, 18 3516002, 18 35160042, 18 3516075

Wójt Gminy - Dymitr Rydzanicz (sekretariat): wew. 31
Sekretarz Gminy - Marek Oleś: wew. 34
Skarbnik Gminy - Maria Bardo: wew. 38

 
Nazwa referatu
(znak)
Nazwisko i imię Funkcja Numer wewnętrzny Zakres prowadzonych spraw
Referat Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (BPŚ)
Rubicz Krystyna Kierownik 55 kierowanie pracą Referatu Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, planowanie, przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji i remontów gminy w zakresie wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków, wysypisk odpadów, ośrodków zdrowia, budynków Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, placówek oświatowych, obiektów sportowych, remiz, utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi, ochrona dóbr kultury, prowadzenie zamówień publicznych
Długoń Roman Inspektor 37 prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg gminnych i mostów, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Powiatowym Zarządem Dróg i Obwodem Drogowym w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie gminy
Grzesiak-Hryc Ewa Inspektor 41 prowadzenie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, działania na rzecz ochrony zwierząt, współdziałanie z inspekcją ochrony środowiska a w szczególności dostarczanie jej informacji o stanie środowiska, wydawanie zezwoleń na pobór żwiru, prowadzenie zadań gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości
Kędzior Robert Inspektor 51 planowanie, przygotowywanie i prowadzenie inwestycji z zakresu telefonizacji, gazyfikacji, elektryfikacji, oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w ciepło, realizacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Uzdrowiska, prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kontrola wykonawstwa budowlanego i udział w odbiorach robót dotyczących inwestycji gminnych
Hadam Antoni
Podinspektor 51 przygotowywanie zaświadczeń i wypisów z planu zagospodarowania i studium zagospodarowania przestrzennego, obsługa administracyjna postępowań o ustalenie warunków zabudowy, prowadzenie rejestru decyzji, nadzór nad boiskiem i lodowiskiem Orlik w Wysowej-Zdroju
Ludwin Danuta Inspektor 41 prowadzenie spraw gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy oraz lokali socjalnych i użytkowych najmu lokali gminy, dodatki mieszkaniowe, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków gminy i ich urządzeń technicznych, zaopatrzenie w materiały budowlane, materiały kancelaryjne, biurowe, środki czystości i opał, prowadzenie magazynu materiałów i urządzeń
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGR)
Jagieła-Maczuga Jadwiga Podinspektor 37 prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych,  rozliczanie dopłat paliwowych dla rolników
Referat Finansowy (FN)
Maria Bardo Skarbnik Kierownik 38 nadzorowanie pracy Referatu Finansowego
Durlak Piotr Podinspektor 38 obsługa kasy
Rydarowicz Stanisława Podinspektor 33 prowadzenie wymiaru podatków, kontrola i weryfikacja danych składanych w informacjach podatkowych, prowadzenie dokumentacji stosowanych ulg i zwolnień, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, prowadzenie dokumentacji podatku transportowego, opłaty miejscowej i uzdrowiskowej
Wasula Dorota Podinspektor 38 prowadzenie ksiąg rachunkowych - wydatki budżetowe, prowadzenie ewidencji szczegółowej planu wydatków i dochodów
Kimla Magdalena Inspektor 38 gospodarowanie lasami gminy, spory o wysokość odszkodowania za szkody łowieckie,
prowadzenie ksiąg rachunkowych, egzekucja płatności
Zdunek Bożena Podinspektor 33 prowadzenie księgowości podatkowej - rozliczanie przypisów, odpisów, wpłat itp., wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, wypisywanie pokwitowań przy wpłatach podatku, obsługa płac UG
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO)
Oleś Marek Sekretarz Kierownik 34 organizowanie i nadzorowanie pracy urzędu, kontrola terminowości i zgodności z przepisami spraw załatwianych przez urząd, wydawanie zaświadczeń i poświadczeń urzędowych, organizacja i nadzór prac związanych z wyborami
Demaj Paweł Referent 37 promocja gminy
Ciastoń Agnieszka
Technik prac biurowych
43 Informacja turystyczna
Królewski Stefan Referent 52 działalność gospodarcza, decyzje w sprawie imprez masowych, ochrona ppoż, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych,
sprawy obronne, sprawy związane z klęskami żywiołowymi
Pyrcz Ewa
Pomoc administracyjna
31 prowadzenie sekretariatu
Migacz Agata Podinspektor 50 obsługa kadrowa urzędu, obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Gminy
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Drąg Halina Kierownik 49  
Stanowisko ds. Rozwoju Gminy (R)
Wansacz Elżbieta Inspektor 47 konsultant funduszy europejskich i strukturalnych
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
Orchel Grażyna Kierownik 018-35 16 491
Baran Monika
Bogdańska Dorota
Drąg Michalina
Koszyk Małgorzata
Muchacka Małgorzata
Synowiec-Świędrych Katarzyna
Waszczyszak Grażyna

Wykaz alfabetyczny pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej

Nazwisko i imię Numer
wewnętrzny
Numer
zewnętrzny
Baran Monika 46 018-35 16 491
Bardo Mardo (Skarbnik) 38  
Bogdańska Dorota 46 018-35 16 491
Ciastoń Agnieszka 43  
Demaj Paweł 37  
Długoń Roman 37 509-793-810
Drąg Halina 49  
Drąg Michalina 46 018-35 16 491
Durlak Piotr 38  
Grzesiak-Hryc Ewa 41  
Hadam Antoni 51  
Jagieła-Maczuga Jadwiga 37  
Kędzior Robert 51  
Kimla Magdalena 38  
Koszyk Małgorzata 44 018-35 16 491
Królewski Stefan 52  
Pyrcz Ewa 31  
Ludwin Danuta 41  
Migacz Agata 50  
Muchacka Małgorzata 36 018-35 16 491
Oleś Marek (Sekretarz) 34  
Orchel Grażyna 44 018-35 16 491
Rubicz Krystyna 55  
Rydarowicz Stanisława 33  
Rydzanicz Dymitr (Wójt) 31 (sekretariat)  
Synowiec-Świędrych Katarzyna 36 018-35 16 491
Wansacz Elżbieta 47  
Wasula Dorota 38  
Waszczyszak Grażyna 36 018-35 16 491
Zdunek Bożena 33  

 

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl