Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2010
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorInformujemy, że w dniu 30 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się III Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok Nr XXXVIII/373/2010 z dnia 28.01.2010 r.
  2. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.
  3. wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Uście Gorlickie.
  4. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku.
  5. przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
  6. przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

ARMiR

Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR dnia 24 grudnia 2010 r. Biuro Powiatowe Agencji w Gorlicach (ul. Węgierska 48) będzie NIECZYNNE.


INFORMACJA

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011”.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2011 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011”.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2010 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie
Fax: 183516041 wew. 49
e-mail: działalność_gospodarcza@uscie.iap.pl
z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”


Wójt Gminy Uście Gorlickie
Dymitr Rydzanicz


Do pobrania:


Uście Gorlickie, 2010-12-02

OSO.0052-2/2010

INFORMACJA


Na podstawie art. 29a ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w celu złożenia ślubowania przez wójta gminy

zwołuję II Sesję Rady Gminy Uście Gorlickie kadencji 2010-2014

w dniu 6 grudnia 2010 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Gminy w Gimnazjum w Uściu Gorlickim, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wynagrodzenia Wójta Gminy Uście Gorlickie.
  2. Zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
  3. Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2010 rok.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Zakończenie obrad i zamknięcie II Sesji Rady Gminy Uście Gorlickie.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przed rozpoczęciem Sesji nastąpi uroczyste wręczenie zaświadczenia o wyborze na wójta gminy, którego dokona Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew LUDWIN


Uście Gorlickie 2010-11-26

Franciszek MYŚLIWIEC
Przewodniczący Rady Gminy
Uście Gorlickie kadencji 2006-2010

OSO.0052-1/2010

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

zwołuję I Sesję Rady Gminy Uście Gorlickie kadencji 2010-2014

w dniu 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Gminy w Gimnazjum w Uściu Gorlickim, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie:
  a) zgłoszenie kandydatów,
  b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  c) przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uście Gorlickie,
  d) prezentacja kandydatów,
  e) przeprowadzenie głosowania (tajne),
  f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego.
 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia dalszej części Sesji.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy Uście Gorlickie
  a) ustalenie ilości Wiceprzewodniczących,
  b) zgłoszenie kandydatów,
  c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  d) przyjęcie Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy,
  e) prezentacja kandydatów,
  f) przeprowadzenie głosowania (tajne),
  g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego/ych.
 7. Wybór Komisji stałych Rady Gminy Uście Gorlickie i podjęcie stosownych uchwał.
 8. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta (w przypadku ukazania się do dnia sesji komunikatu PKW w sprawie wyników wyborów wójta w Monitorze Polskim).
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zakończenie obrad i zamknięcie I Sesji Rady Gminy Uście Gorlickie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przed rozpoczęciem Sesji nastąpi uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego oraz na wójta gminy, którego dokona Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.


Przewodniczący Rady Gminy
kadencji 2006-2010
Franciszek MYŚLIWIEC


Łemkowskie Jeruzalem 2010


INFORMACJA
dotycząca XLVIII Sesji Rady Gminy Uście Gorlickie, zwołanej na 10 listopada br.

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLVIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2009/2010.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010.
  2. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji zadania o wartości przekraczającej górną granicę wydatków ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok na realizację projektu „Rekultywacja terenu składowiska odpadów komunalnych w Uściu Gorlickim”.
  3. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji zadania o wartości przekraczającej górną granicę wydatków ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok na realizację projektu „Wdrożenie systemu segregacji surowców wtórnych w gminie Uście Gorlickie”.
  4. podatku od nieruchomości.
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
  6. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  7. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”.
  9. określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
  10. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2011 rok.
  11. przyjęcia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
  12. zmiany Statutu Gminny Uście Gorlickie.
  13. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE


Zwracam się do wszystkich mieszkańców z apelem i gorącą prośbą o przestrzeganie zasad dobrego sąsiedztwa, które dotyczą również niezatruwania środowiska naturalnego.

Nie spalajmy w piecach i domowych kotłowniach
pojemników plastikowych, opakowań i worków foliowych,
artykułów gumowych, ani żadnych innych odpadów i śmieci.

Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego procederu. Dym ze spalanych „śmieci” niesie za sobą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.
Podczas spalania odpadów ulatniają się do atmosfery chorobotwórcze gazy i pyły, w tym dwutlenek węgla i metale ciężkie. Substancje te przez pewien czas krążą w powietrzu, skąd je wszyscy wdychamy, następnie opadają do gleby, przechodzą do roślin i znów do naszych organizmów – w myśl zasady, że „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia, a więc osoby, które w ten sposób pozbywają się odpadów oraz ich sąsiedzi.

Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania odpadów w nieprzystosowanych do tego urządzeniach, może nas wszystkich uchronić przed najgorszym – zachorowaniem na nieuleczalną chorobę.

Szanowni Państwo!
Nie trujmy zatem siebie i bliskich paląc śmieci w piecach i domowych kotłowniach. Pozbywajmy się ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zakazują spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.

Z uwagi na wagę problemu jeszcze raz proszę o poważne potraktowanie niniejszego apelu.


Wójt Gminy
/-/ Dymitr RYDZANICZ


Andrzejki 2010 - zaproszenie


INFORMACJA
dotycząca XLVII Sesji Rady Gminy Uście Gorlickie, zwołanej na 15 października br.

Informujemy, że w dniu 15 października 2010 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLVII Sesja Rady Gminy.


Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2010 Nr XXXVIII/373/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 stycznia 2010 r.
  2. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Uście Gorlickie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
  3. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  4. udzielenia Powiatowi Gorlickiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Uście Gorlickie.
  5. zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji zadania o wartości przekraczającej górną granicę wydatków ustaloną w budżecie gminy na 2010 rok.
  6. zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  7. przyjęcia informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Po kliknięciu na poniższy baner zostaną Państwo przekierowani na stronę Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Stypendium dla jednego ucznia w ramach programu to łącznie 6.000,00 zł (wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości 500,00 zł miesięcznie).

W wyniku przeprowadzonych do tej pory dwóch naborów wniosków w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" stypendium otrzymało 734 uczniów na łączną kwotę 4.365.000,00 zł.

W kolejnych latach realizacji projektu do przyznania są 483 stypendia rocznie.

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2009/2010;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (obecnie jest to kwota 1008 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1166 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 należy złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2009;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2010/2011 będą brane pod uwagę osiągnięcia edukacyjne z roku szkolnego 2007/2008, 2008/2009 lub 2009/2010.


Wystarczy, że uczeń ubiegający się o stypendium, który spełnia pozostałe kryteria formalne, posiada jedno szczególne osiągnięcie edukacyjne w rozumieniu Regulaminu udzielania stypendium, zdobyte w jednym z w/w lat szkolnych.

Każdy stypendysta "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych" ma swojego Opiekuna Dydaktycznego - zatrudnionego w szkole, do której uczęszcza uczeń nauczyciela/pedagoga/doradcę zawodowego. Opiekun Dydaktyczny pomaga uczniowi realizować  Indywidualny Plan Rozwoju, monitoruje jego osiągnięcia edukacyjne, a także wspiera go w wykorzystywaniu stypendium na cele edukacyjne.Za opiekę nad jednym stypendystą Opiekun Dydaktyczny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.160,00 zł brutto rocznie.


Przypadki wścieklizny na terenie powiatu gorlickiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach informuje o wystąpieniu wścieklizny na obszarze powiatu gorlickiego. Do tej pory stwierdzono następujące przypadki wścieklizny:

 • Bobowa - 4 przypadki (2 lisy i 2 psy),
 • Szymbark - lis,
 • Brzana - lis,
 • Szalowa - wścieklizna u krowy.


Sytuacja jest dynamiczna, spływają kolejne zgłoszenia i w badaniu jest kilka następnych lisów i innych zwierząt u których prawdopodobnie potwierdzi się wścieklizna.

W związku z tym wojewoda wydał rozporządzenie o obszarze zagrożonym wścieklizną i obowiązujących tam rygorach. Wschodnią granicę tego obszaru stanowi droga nr 28 do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku miejscowości Bystra, następnie droga z Bystrej przez wolę Łużańską do miejscowości Łużna. Potem drogą 981 przez Łużną, Siedliska do drogi nr 977 na północ przez Sędziszową i skręt na Bruśnik, Falkowa i na teren powiatu nowosądeckiego. W przypadku potwierdzenia kolejnych przypadków w innych miejscach wojewoda będzie wprowadzał zmiany rozszerzające obszar zagrożony.


PLW w Gorlicach
Andrzej Sokacz


koncert charytatywny


Szlak Architektury Drewnianej

Małopolska Organizacja Turystyczna, na zlecenie Województwa Małopolskiego kolejny rok realizuje projekt „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”, którego głównym celem jest promocja obiektów architektury drewnianej i zwiększenie liczy turystów podróżujących po Szlaku.
W okresie od 1 maja do 30 września br., w całej Małopolsce, udostępnionych do zwiedzania jest 50 sakralnych obiektów drewnianych znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej. Na terenie Gminy Uście Gorlickie są to: Cerkiew parafialna greckokatolicka p.w. św. św. Kosmy i Damiana w Banicy, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Brunarach, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra w Czarnej, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Łukasza w Kunkowej, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Praskewy w Kwiatoniu, Cerkiew pw. św. Łukasza w Leszczynach, Cerkiew pw. św. Praskewy w Nowicy, Cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem, Cerkiew parafialna greckokatolicka pw. św. Praskewy w Uściu Gorlickim, Cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wysowej-Zdroju oraz Cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Zdyni, udostępniane do zwiedzania w ramach trasy nowosądecko-gorlickiej w następujących dniach i godzinach: Piątek 12.00 - 16.00; Sobota 10.00 - 14.00; Niedziela 12.00 - 16.00.

Spis wszystkich obiektów udostępnionych do zwiedzania w ramach projektu - do pobrania w formacie PDF.

UWAGA!!! KONKURS

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcia obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej.
Nagrodami w konkursie są m.in. laptop, rower i nawigacja samochodowa.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września.

Do pobrania:

Więcej informacji o całym przedsięwzięciu można znaleźć na stronie www.drewniana.malopolska.pl.


Dni Huculskie 2010


Zlot Motocyklowy 2010


Festiwal Wód 2010


Lato z Radą 2010


XXVIII ŁEMKOWSKA WATRA

Watra 2010

program w wersji rozbudowanej - 16-stronicowej
PROGRAM - ПРОГРАМА

program w wersji 1-stronicowej
program


Mammografia - 07.2010


Muzyka cerkiewna 2010


Kolonia dla dzieci powodzian

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia „ELEOS” w Gładyszowie niesie pomoc dla każdego kto jej potrzebuje. Nie zwraca uwagi na wyznanie czy narodowość.
- Pomoc jest różna. Zbieramy żywność, a następnie organizujemy przedświąteczne paczki żywnościowe, pomagamy w pozyskiwaniu sprzętu dla osób niepełnosprawnych, dofinansowujemy dożywianie dzieci w szkołach, pomagamy finansowo osobom w ciężkich sytuacjach życiowych w całej Polsce. Pozyskujemy i rozdajemy odzież i prowiant. Pamiętając słowa Pisma Świętego, że ,,Ochotnego dawcę Bóg miłuje” – mówi o organizowanej pomocy dla potrzebujących ks.Arkadiusz Barańczuk, dyrektor ośrodka.
W związku z powodzią jaka miała miejsce w Polsce oraz w naszym powiecie ks. Barańczuk chce zorganizować kolonie dla dzieci powodzian.
- W ośrodku w Gładyszowie jestem w stanie przyjąć w okresie wakacji do 30 dzieci z rodzin, które ucierpiały podczas tegorocznej powodzi. Zapewniam wyżywienie i zakwaterowanie oraz organizację czasu wolnego. Proszę o zgłaszanie się chętnych nie tylko z naszego terenu. Dzieci muszą dojechać do nas na własny koszt, resztą my się zajmiemy – informuje ks. Barańczuk.

Dla chętnych podajemy dane ośrodka:
Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko Nowosądeckiej „ELEOS”
Gładyszów 45, 38-315 Uście Gorlickie
tel. 18-3510255 (godz. 8.30-16.30)
tel. kom.: 512-11-65-62
www.eleos.gladyszow.org
e-mail: ksbaranczuk1@poczta.onet.pl lub eleosdps@onet.pl


 Skrzypek na dachu


XXI Międzynarodowa Czerwonokrzyska Spartakiada honorowych dawców krwi

Na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach odbyła się XXI Międzynarodowa Czerwonokrzyska spartakiada honorowych dawców krwi. Do wzięcia udziału w zawodach zostały zaproszone wszystkie kluby HDK PCK z terenu powiatu gorlickiego, miasta i gminy Grybów, jak i również honorowi dawcy krwi ze Słowacji. Spartakiadę zorganizował Zarząd Rejonowy PCK w Gorlicach oraz Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa w Gorlicach przy dużej pomocy pracowników OSiR Gorlice.
W spartakiadzie wzięło udział około 80 honorowych dawców krwi reprezentujących poszczególne kluby HDK. Rywalizację sportową przeprowadzono m.in. w strzelaniu, wyciskaniu ciężarka, przeciąganiu liny i rzucie lotkami do celu. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kierownictwem Augustyna Jamro.
Po podliczeniu wyników w klasyfikacji drużynowej okazało się, że zwyciężyli zawodnicy z klubu HDK PCK przy FM "Glinik" SA. Na drugiej pozycji, po zaciętej walce, znaleźli się honorowi dawcy krwi z Klub KDK SCK Bartosovce ze Słowacji. Trzecie miejsce zajęli strażacy ochotnicy z klubu HDK PCK działającym przy OSP w Uściu Gorlickim. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem był Jan Laskowski z Klubu HDK PCK przy OSP Uście Gorlickie.

uczestnicy Spartakiady HDK

Zwycięskie drużyny otrzymały okolicznościowe puchary oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Urząd Miasta w Gorlicach, Urząd Gminy Gorlice i Uście Gorlickie. Sponsorami spartakiady były: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firmy Domicela, Joker, Triomen, Angela, piekarnia Magda, piekarnia Szymbarczanka, PPU Wysowa, ODN Wena w Gorlicach, ZP LOK Gorlice oraz OSiR w Gorlicach.

Marek Podraza


Informacja Agancji Rynku Rolnego dla osób, które poniosły szkody w wyniku powodzi!

Oddział Terenowy ARR w Krakowie informuje, iż fakt tegorocznej powodzi nie powinien pozbawić producentów rolnych możliwości ubiegania się o „dopłaty do materiału siewnego”. W związku z tym wszyscy, którzy zużyli do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą złożyć wniosek o przyznanie dopłaty do dnia 25 czerwca br.

Producenci rolni, których uprawy obsiane materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zalane w wyniku powodzi powinni dostarczyć dowody zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności. Te osoby, które będą dopiero składać wniosek powinny dostarczyć wraz z wnioskiem odpowiedni dokument. Natomiast osoby, które złożyły wnioski przed powstaniem szkody powinny poinformować Dyrektora OT ARR o zmianie stanu faktycznego.

Beneficjenci, którzy złożą taką informację nie poniosą konsekwencji w przypadku przeprowadzenia w ich gospodarstwach kontroli, która stwierdzi różnice pomiędzy danymi zawartymi we wniosku a stanem faktycznym.

Dokumentami potwierdzającymi działanie siły wyższej mogą być:

 • Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód,
 • Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk,
 • Zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia,
 • Pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowane przez np. powódź, obsunięcie się ziemi, złożone, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie z wzorem opracowanym przez ARR, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Wszelkie informacje można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków lub pod numerem tel.: (12) 424 09 51; 424 09 62.


Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia

Publikujemy ulotkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia o bezpieczeństwie żywności, o wodzie do picia oraz o zapobieganiu chorobom zakaźnym na terenach objętych powodzią - ulotka do pobrania w formacie PDF.


Wzór wniosku o przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Publikujemu wzór wniosku o przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - do pobrania w formacie PDF.


KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE


Na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 46 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zostały zamieszczone:

 1. uchwały:
  1. Nr XLII/401/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowość Uście Gorlickie,
  2. Nr XLII/402/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowości: Kwiatoń, Skwirtne i Regietów,
  3. Nr XLII/403/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowości: Nowica i Kunkowa,
  4. Nr XLII/404/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowości: Gładyszów, Smerekowiec, Zdynię i Konieczną,
  5. Nr XLII/405/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowości: Brunary, Czarną, Stawiszę i Śnietnicę,
  6. Nr XLII/406/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie obejmującego miejscowości: Banicę i Izby.
 2. dane o wyżej wymienionych planach,
 3. obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów j.w.

Projekty w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą poddane postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
W ramach postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej wyżej wymienionych planów można składać wnioski i uwagi związane z przedmiotowym postępowaniem w terminie i miejscu przewidzianym dla wniosków do planów zagospodarowania przestrzennego Uście Gorlickie II - VII tj. do dnia 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

Uście Gorlickie, dnia 1 czerwca 2010 r.


INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie

w dniu 4 czerwca 2010 r.
Urząd Gminy będzie
NIECZYNNY


Masz Tylko Jedno Życie


Mammografia Wysowa-Zdrój 2010


V edycja Pikniku Rowerowego w Radocynie

„Beskid Zielony” - Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na V edycję Pikniku Rowerowego w Radocynie. Impreza pod hasłem „Rowerem - śladami Bitwy Gorlickiej ” odbywać się będzie w 95-tą rocznicę Bitwy pod Gorlicami.

baner Radocyna 2010
Więcej informacji po kliknięciu na baner.


Tymbark, 30 kwietnia 2010 r.

Rekordowa liczba zgłoszeń do X Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

W tegorocznym Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli Mistrzostwach Polski w piłce nożnej dziewczynek i chłopców w kategorii U-10, weźmie udział rekordowa ilość zawodników. Zgłosiło się ich ponad 40 tysięcy, dzięki czemu X edycja Turnieju będzie największą imprezą sportową dla dzieci i młodzieży oraz największym turniejem piłkarskim w Polsce. Oprócz Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, młodzi piłkarze będą walczyć o wspaniałą nagrodę główną – wyjazd na legendarny stadion San Siro.

logo Tymbark

Największy turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży w Polsce

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” od lat cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem młodych piłkarzy i piłkarek. Pokazuje to liczba zawodników, którzy zgłosili się do rozgrywek w tym roku. Do jubileuszowej, X edycji Turnieju o Puchar Tymbarku zgłosiło się bowiem 40 tysięcy młodych zawodników, czyli o ponad 50% więcej niż przed rokiem, co jest absolutnym rekordem w Polsce. Żadna impreza piłkarska dla dzieci i młodzieży w kraju, nie angażuje tylu zawodników. W województwie małopolskim do Turnieju zgłosiło się aż 4 tysiące piłkarzy i piłkarek, czyli o 1,8 tysiąca więcej, niż w zeszłym roku.
Tak duża ilość zgłoszeń to ogromny sukces, na który organizatorzy oraz sponsor główny Turnieju pracowali przez kolejne edycje. Zaangażowanie młodych sportowców w rozgrywki pokazuje, jak wielką pasją i atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu jest dla nich gra w piłkę nożną. Zawodnicy i trenerzy, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach Turnieju, zachęcają swoich kolegów do wzięcia udziału w rozgrywkach, dzięki czemu coraz więcej młodych sportowców rozpoczyna swoją wielką przygodę z Pucharem Tymbarku.
Bardzo duże zainteresowanie tegorocznym Turniejem utwierdza nas w przekonaniu, że bierzemy udział w niezmiernie ważnym i wspaniałym przedsięwzięciu – powiedział Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark, głównego sponsora Turnieju. – To, że pomagamy dzieciom spełniać ich marzenia i pasje, jest dla nas powodem do dumy. Jestem przekonany, że nasze zaangażowanie zaprocentuje nie tylko rozwojem ich piłkarskiego talentu, ale pomoże im również w kształtowaniu silnego charakteru i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju z ramienia PZPN: Minęło już 10 lat, odkąd pierwsi zawodnicy przeszli drogę z podwórka na stadion, aby sprawdzić się jako piłkarze. Wielu z nich kontynuuje swoją piłkarską przygodę. Przez ten czas Turniej bardzo się rozwinął i wzbogacił o wiele atrakcji. Liczba 40 tysięcy dzieci, które wystąpią w rozgrywkach, dowodzi, że Turniej doskonale spełnia swoje zadania i na dobre zajął należne mu miejsce w kalendarzu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Przed pierwszym gwizdkiem

Drużyny, które zgłosiły się do Turnieju, przygotowują się już do rozgrywek, które wystartują pod koniec kwietnia. Młodzi zawodnicy rozpoczną rywalizację od eliminacji gminnych i powiatowych. Najlepsze drużyny spotkają się podczas finału wojewódzkiego. Zwycięzcy finałów wojewódzkich wyjadą na dwutygodniowe obozy szkoleniowe połączone z ogólnopolskimi półfinałami. Kolejnym etapem będzie Wielki Finał, po którym dwie najlepsze drużyny otrzymają Puchar Tymbarku oraz nagrodę główną – wyjazd na mecz na stadionie San Siro w Mediolanie. W zeszłym roku zawodnicy z woj. małopolskiego zajęli w Turnieju I miejsce.
Fantastyczna nagroda główna to znak rozpoznawczy Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. W 2009 roku młodzi zawodnicy ze zwycięskich drużyn mogli podziwiać sławny Real Madryt na Santiago Bernabeu. Rok wcześniej dzieci zobaczyły reprezentację Anglii, grającą na legendarnym stadionie Wembley, a w 2007 r. nagrodą główną w Turnieju była wizyta na Camp Nou i obserwowanie w akcji klubu FC Barcelona.

Tymbark - bramkarz w akcji

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym – firma Tymbark.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Patronat medialny nad Turniejem objęli: Dziennik Polska, Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Przegląd Sportowy, Bravo Sport, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Krakowska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Dziennik Zachodni, Polska Głos Wielkopolski, Polska Kurier Lubelski, www.interia.pl, www.wiadomosci24.pl, www.interklasa.pl www.naszemiasto.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl.
Partnerem Turnieju jest firma Nike.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach: www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
Joanna Felczak – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: joanna.felczak@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 42
Przemysław Różowicz – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com, tel.: 33 870 84 55

Kontakt z mediami:
Bartosz Bełkowski, Network PR: adres e-mail: bartosz.belkowski@network-pr.pl, tel.: 22 867 23 27
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 873 15 99


III spotkania teatralne INNOWICA 2010
1-3 maja 2010 r.

INNOWICA 2010

Program Spotkań - do pobrania w formacie PDF i w formacie JPG.


Wzory oświadczeń majątkowych

W Biuletynie Informacji Publicznej, w dziale Oświadczenia publikujemy wzory oświadczeń majątkowych składanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oświadczenia majątkowe radnych, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Link do działu BIP ze wzorami.


Kapitał Ludzki   herb UG   EFS

PROJEKT „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Uście Gorlickie realizuje projekt pt. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO”.
Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel Główny projektu:
WYRÓWNANIE DYSPROPORCJI EDUKACYJNYCHU U UCZNIÓW GIMNAZJIUM W UŚCIU GORLICKIM I ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W UPOWSZECHNIANIU EDUKACJI MIĘDZY WSIĄ A MIASTEM

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie szans edukacyjnych u uczniów uzyskujących niskie wyniki edukacyjne poprzez zajęcia wyrównawcze,
 • Zwiększenie dostępu do dóbr kultury,
 • Zwiększenie świadomości rodziców na temat potrzeby i korzyści wynikających z dodatkowej pracy ucznia.

Projekt jest realizowany od 1.11.2009 do 15.06.2010.

UCZESTNICY I ZAKRES PROJEKTU
Projekt skierowany jest do 78 uczniów klas III Gimnazjum w Uściu Gorlickim i ich rodziców.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone:

 • Zajęcia wyrównawcze – z bloku matematyczno-przyrodniczego, języka polskiego i języków obcych,
 • Warsztaty psychologiczne dla uczniów mające na celu rozpoznanie ich zainteresowań i preferencji oraz ułatwienie właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
 • Warsztaty psychologiczne dla rodziców na temat konieczności dalszego kształcenia dzieci,
 • Wycieczki edukacyjno-kulturalne do Krakowa z wizytą w teatrze.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego

Poniżej publikujemy obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Kliknięcie na obrazek powoduje wyświetlenie powiększonego obwieszczenia

obwieszczenie Marszałka WM

Również do pobrania w formacie PDF


GOTUJ…
się na spotkanie z

Miss Polonia 1992, wicemiss Świata,
Miss Świata Studentek 1993,
dziennikarką, producentką telewizyjną,
autorką książek kucharskich

EWĄ WACHOWICZ
naszą krajanką, rodem z Klęczan


Nie tylko o gotowaniu!


Na pełne smaku spotkanie zapraszamy

w sobotę 27 LUTEGO 2010 r.
o godz. 16.00,

do księgarni „Mieszko” w Gorlicach, ul. Legionów 16


INFORMACJA

Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Witolda Kochana

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Witolda Kochana
znajduje się w Gorlicach przy ul. Bieckiej 10 (na I piętrze).

Godziny otwarcia Biura: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.
Poseł Witold Kochan pełni dyżury poselskie w poniedziałki w godzinach 9.00 - 11.00.
Telefon do Biura Poselskiego: 018-3535227, e-mail:
witold.kochan@sejm.pl.

Witold Kochan
Poseł na Sejm RP

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl