Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2011
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr XII/106/2011 z dnia 29 września 2011 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2011-2027;
  2. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych;
  5. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok;
  6. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Uście Gorlickie o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2012 r.


I. Przedmiot zgłaszanych projektów.
Przedmiotem naboru są projekty związane z rozwojem sportu w różnych dyscyplinach, poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Uście Gorlickie w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, a także z organizacją imprez z zakresu sportu.
 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów.

 1. Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Uście Gorlickie przeznacza kwotę 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Uście Gorlickie, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.


III. Termin realizacji projektu.
Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2012 roku.
 

IV. Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt z zakresu rozwoju sportu.

 1. Przystąpienie przez wnioskodawcę do naboru projektów w zakreślonym terminie i złożenie ważnej oferty.
 2. Zapewnienie przez wnioskodawcę niezbędnych do realizacji projektu zasobów ludzkich i rzeczowych.
 3. Zgłoszenie projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju sportu na terenie gminy Uście Gorlickie.
 4. Zgłoszenie projektu możliwego do realizacji przez wnioskodawcę.

V. Warunki finansowe jakie powinien uwzględniać projekt.

 1. Przedmiotem wsparcia finansowego (dotacji) może być przedsięwzięcie z zakresu:
  1. organizacji oraz udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
  2. szkolenia zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,
  3. organizacji i udziału w zawodach międzynarodowych,
  4. reprezentowania określonej dyscypliny sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
  5. wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
  6. wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
  7. wydatków bieżących z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu.
 2. Przedmiotem dotacji może być wsparcie wnioskodawcy w zakresie przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1, a obejmujących:
  • Koszty bezpośrednie, m. in:
   1. zakup niezbędnego sprzętu oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
   2. transport, zakwaterowanie i wyżywienie,
   3. ekwiwalenty sędziowskie,
   4. wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
   5. wynajem ochrony zawodów,
   6. płace szkoleniowców,
   7. udział w szkoleniach kadry instruktorsko-trenerskiej,
   8. obsługa i środki medyczne,
   9. opłaty licencyjne i startowe,
   10. zakup napojów, odżywek i środków doraźnej pomocy medycznej,
   11. ubezpieczenie i opłaty regulaminowe (w tym członkowskie),
   12. opłaty członkowskie,
   13. należności publiczne (w szczególności podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – ZUS),
   14. pobyt na obozach i zgrupowaniach sportowych.
  • Koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem) związane z obsługą administracyjną projektu, m. in.:
  1. stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby klubu (czynsz, opłaty za media itp.),
  2. opłaty pocztowe,
  3. koszty niezbędnych podróży służbowych.
 3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
  1. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego oraz księgowych,
  2. transferu zawodników,
  3. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu w ramach udziału w sporcie kwalifikowanym,
  4. zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS,
  5. kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o dotację,
  6. budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego, służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego,
  7. zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.
 4. W roku budżetowym wnioskodawca w trybie uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie, może otrzymać z budżetu Gminy Uście Gorlickie dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją, a łączna kwota dotacji przyznanych temu wnioskodawcy w roku budżetowym nie przekroczy kwoty środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej.
 5. Jeden projekt nie może być dofinansowany jednocześnie dotacją udzielaną na warunkach i w trybie uchwały, o której mowa w pkt. 4 oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Uście Gorlickie na zasadach i w trybie przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin składania wniosków oraz termin i tryb dokonywania wyboru projektów.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie określonym w pkt. 3, wniosku na formularzu określonego załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie (pok. 5A) oraz na stronie internetowej gminy.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny wypis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków,
  2. uwierzytelnione kopie licencji uprawniających do udziału w sporcie w danej dyscyplinie,
  3. posiadane zasoby osobowe (trenerzy, zawodnicy),
  4. statut wnioskodawcy.
 3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Projekt z zakresu sportu”, należy złożyć najpóźniej do 5 stycznia 2012 roku do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Uście Gorlickie na zasadach określonych w uchwale Nr XLVIII/464/2010 z późn. zm. Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie.
 6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca winien dokonać stosowanej aktualizacji złożonego wniosku.
 7. Z wnioskodawcą, którego projekt zostanie wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Uście Gorlickie zawrze w formie pisemnej umowę o dotację, określającą zakres i warunki realizacji projektu objętego dofinansowaniem.
 8. Wnioskodawca, który na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 7 otrzyma dofinansowanie swojego projektu, winien rozliczyć otrzymaną dotację zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz uchwale, o której mowa w pkt. 5, przedstawiając Wójtowi Gminy Uście Gorlickie sprawozdanie z realizacji projektu wg wzoru określonego załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Rozliczenie dotacji - analogicznie jak druk rozliczenia dotacji z rozporządzenia MIPS w zakresie dotacji z u DPPiW.
 9. W przypadku:
  1. stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
  2. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarciem umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć, dopuszcza się unieważnienie przez Wójta Gminy Uście Gorlickie naboru lub odstąpienie od zawarcia umowy o dotację.

 Do pobrania:


Regulamin konkursu dla dzieci ze szkół podstawowych
„Kartka na Boże Narodzenie”

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim


Cele konkursu

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej (mile widziane kartki nawiązujące do Gminy Uście Gorlickie).


Uczestnicy

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Uście Gorlickie.


Etapy konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w II etapach:

 • Etap I – zostanie przeprowadzony na terenie szkół podstawowych, które zdecydują się wziąć udział w konkursie. Każda ze szkół wyłoni 3 najlepsze prace, które prześle do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim.
 • Etap II – zostanie przeprowadzony w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim, gdzie zostanie powołana specjalna komisja jury, której zadaniem będzie wyłonienie laureatów.


Zasady konkursu

 • W konkursie udział wezmą prace nadesłane do Organizatora w terminie do 20 grudnia 2011 r.
 • Do wszystkich nadesłanych prac należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia, której wzór jest dołączony do regulaminu konkursu.
 • Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4.
 • Technika wykonania prac jest dowolna (np. farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i inne).


Prawa autorskie

Prace przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury i nie będą odsyłane. Poprzez zgłoszenie prac na konkurs, autorzy prac oświadczają, iż akceptują warunki regulaminu konkursu i rezygnują z roszczeń z tytułu praw autorskich.


Rozstrzygnięcia konkursu

 1. Szkoły, których uczniowie zostaną nagrodzeni będą poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu. Laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem instytucji zgłaszającej czyli szkoły podstawowej do której uczęszczają.
 2. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Uście Gorlickie - podstrona Gminny Ośrodek Kultury.


Nagrody

 1. W konkursie zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace (pierwsza nagroda o wartości ok. 150 zł, druga nagroda o wartości ok. 100 zł, trzecia nagroda o wartości ok. 50 zł).
 2. Organizator może przyznać także wyróżnienia.


Uwagi końcowe

 1. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
 3. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2011 r.

Do pobrania:


XIV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie - 30 listopada 2011 r.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2011 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIV Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok.
  2. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2112 rok.
  3. przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami w roku 2012.
  4. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
  5. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
  6. podatku od nieruchomości.
  7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  8. Ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
  9. przystąpienia Gminy Uście Gorlickie do realizacji projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
  10. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  11. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  12. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  13. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  14. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  15. sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  16. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie III wsie Kwiatoń – Skwirtne - Regietów.
  17. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie V wsie – Gładyszów – Smerekowiec – Zdynia – Konieczna.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Agencja Rynku Rolnego 

To już dwa i pół roku od wejścia w życie ustawy o funduszach promocji!

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych utworzone zostały w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Od 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji:

 • Fundusz Promocji Mleka (zastąpił dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa),
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ryb.

Środki funduszy wykorzystywane są na realizację kampanii promocyjnych i informacyjnych dla danych rynków, z których pochodzą wpłaty.
O sposobie i kierunku wydatkowania środków z funduszy decydują Komisje Zarządzające
, do których zgłaszane są propozycje tych działań. Każda komisja składa się z 9 przedstawicieli (4 przedstawicieli przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 4 przedstawicieli producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych.

Zgodnie z zapisami ustawy zobowiązani do naliczania, pobierania i odprowadzania wpłat na fundusze promocji są przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie uboju świń, bydła, cieląt, koni, owiec lub drobiu,
 • wywożą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywe świnie, bydło, cielęta, konie, owce lub drób,
 • przetwarzają zboża na cele konsumpcyjne,
 • skupują owoce i warzywa lub ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt.19 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( rolników ryczałtowych),
 • produkują owoce i warzywa,
 • prowadzą działalność w zakresie połowu ryb w wodach śródlądowych i morskich,
 • prowadzą działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

UWAGA PRZEDSIEBIORCY!
Jeżeli prowadzona przez Państwa działalność jest zobligowana do dokonywania naliczeń i wpłat na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych prosimy o sporządzenie zaległych deklaracji wpłat (począwszy od III kwartału 2009 r.) oraz dokonanie wpłat wraz z odsetkami podatkowymi na rachunek bankowy podany w deklaracji.
Deklaracje za kolejne kwartały należy składać po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Deklaracja winna zostać złożona do Prezesa Agencji Rynku Rolnego za pośrednictwem Oddziału Terenowego ARR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy. Od maja 2010 r. prowadzone są kontrole u podmiotów zobowiązanych do wpłat na fundusze promocji.

W okresie pomiędzy 1 lipca 2009 a 30 czerwca 2011 roku małopolscy przedsiębiorcy zadeklarowali kwotę ponad 2,5 mln zł. W latach 2010 i 2011 w kraju na działania wpisane do planów funduszy Komisje Zarządzające przyznały kwotę ponad 36 mln zł. Środki wykorzystane zostały na kampanie i działania promocyjne, dofinansowania do szkoleń, wystaw, targów oraz innych działań mających na celu przede wszystkim wzrost spożycia wybranych produktów rolno spożywczych.

Wszelkie informacje dotyczące Funduszy promocji produktów rolno-spożywczych można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów (12) 424-09-47, 424-09-62 oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (22) 661-72-72.

Zapraszamy na stronę internetową:
www.arr.gov.pl (gdzie m.in. dostępny jest druk deklaracji z instrukcją wypełniania).


11.11.2011

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938.
W latach 1939-1944 - podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.
W okresie PRL święto niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami ze strony władz. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu  w 1989 roku.
W III Rzeczpospolitej, Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, jest najważniejszym świętem narodowym Polski.

11.11.2011

Za http://www.gim36.pl/prezentacje/rwojcik/index.html


Święto Niepodległości - Biało-czerwony kotylion z Prezydentem

Prezydent w liście do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce zachęca, aby w przededniu Święta Niepodległości – w dniu 10 listopada – włączyli się w przygotowanie biało-czerwonych kotylionów, które będą znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty:

Drodzy Nauczyciele!
Drodzy Uczniowie!

Podobnie jak rok temu zwracam się do wszystkich szkół w Polsce przed zbliżającym się Świętem Niepodległości. 11 listopada będziemy wspominać ważny moment odbudowania w 1918 roku niepodległego państwa polskiego. Będziemy też myśleć o wszystkim, co współcześnie udało nam się osiągnąć w wolnej Rzeczypospolitej – w naszym wspólnym domu, o który razem zabiegamy i cieszymy się z jego rozwoju.

Polska łączy nas wszystkich i dlatego 11 listopada to święto wypełnione dobrymi emocjami i pozytywną energią. Święto uśmiechnięte. Święto pozytywnie pojmowanego patriotyzmu, przeżywanego z dumą i radością.

Chciałbym ponownie zaprosić uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce, aby w przededniu Święta Niepodległości – w dniu 10 listopada – włączyli się w przygotowanie biało-czerwonych kotylionów, które będą znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty. Ja sam spotkam się w Pałacu Prezydenckim z wybranymi szkołami, które wzięły udział w dotychczasowych akcjach „Kotylion na 11 listopada” czy „Majówka z Polską”. Będziemy razem przygotowywać biało-czerwone kotyliony. Bardzo proszę, zróbcie to samo w Waszych szkołach i miejscowościach!

Szczególnie zależy mi, aby w tym przedsięwzięciu wzięło udział jak najwięcej szkół, jak najwięcej młodych Polaków. Być może warto zaprosić tego dnia do Waszych klas rodziców, dziadków, a także znane osoby związane z Waszymi placówkami. Wspólne przygotowywanie kotylionów może być sympatyczną zabawą, a jednocześnie autentyczną lekcją patriotyzmu, który łączy i angażuje, bez oficjalnego, patetycznego ceremoniału.

Proszę Was, Drodzy Uczniowie z całej Polski, byście zanieśli te biało-czerwone kotyliony do Waszych domów i wręczyli je także Waszym najbliższym. Przypięte 11 listopada do ubiorów całej rodziny, noszone przez babcię i dziadka, mamę i tatę, córkę i syna – będą świadczyły, że to radosne święto przeżywamy razem, we wspólnocie milionów rodaków w najróżniejszych miejscach naszego kraju.

W dniu 11 listopada też będę nosić taki kotylion, przypnie go także moja żona. Razem z Wami wszystkimi, mieszkańcami całej Polski, będziemy cieszyć się Świętem Niepodległości. Choć listopadowa pogoda bywa zmienna, a czasem pochmurna – my możemy być pewni, że dzień 11 listopada będzie słoneczny. Taki bowiem będzie w naszych sercach, radujących się z niepodległości i osiągnięć naszej Polski.

Niech więc ten biało-czerwony kotylion będzie znakiem pozytywnej energii, naszych nadziei i ambicji, naszej radości z wielkiego wspólnego dobra – Rzeczypospolitej.


Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Instrukcja wykonania kotylionu: http://www.prezydent.pl/dla-mlodych/zrob-bialo-czerwony-kotylion/art,1,zrob-bialo-czerwony-kotylion.html


impreza na 102


 ZanimBecik


Zapraszamy
na

POPOŁUDNIE Z MUZYKĄ I POEZJĄ
w
Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju

11 listopada 2011 r. - godz. 16:00

w programie:

 1. Adam Dobrowolski - pianino
  utwory Szopena, Paderewskiego, Szymanowskiego
 2. Julia Doszna
  pieśni Szopena
 3. Roland Rajzer
  wiersze Konopnickiej, Herberta, Norwida, Szymborskiej


13 listopada 2011 r. - godz. 15:00

w programie:

koncert zespołu wokalnego „Rosa” - tradycyjne pieśni Łemków i Pogórzan

Zapraszamy !


Andrzejki 2011


Łemkowskie Jeruzalem 2011


Spęd Koni Huculskich


Święto Rydza 2011


XII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że w dniu 29 września 2011 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały Nr V/37/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. dotyczącej przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2011-2027;
  2. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku;
  3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie, wieś Uście Gorlickie
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie, wsie Nowica, Kunkowa;
 7. Zapoznanie Rady Gminy z informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2011 roku oraz informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej w/w jednostek.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

pl2011.EU   parlament EU   flaga UE

Parlament Europejski
Komisja Europejska
Polska Prezydencja w Radzie UE


zapraszają na

Forum Rynku Wewnętrznego
Single Market Forum
(SIMFO)


3–4 października 2011 r.
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, Kraków

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości. Podczas dwóch dni Forum jego uczestnicy będą mogli wziąć udział w dyskusjach panelowych, spotkaniach i warsztatach na temat problematyki wspólnego rynku (szczegółowy opis wszystkich warsztatów znajduje się na stronie internetowej  http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/smf_workshops_pl.htm). Otwarcie Forum poprzedzi impreza informacyjno-promocyjna pod nazwą Jarmark Rynku Wewnętrznego, która rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie 2 października 2011 r.

Podsumowaniem SIMFO w Krakowie będzie tzw. Deklaracja Krakowska, która zawierać będzie zobowiązanie do podejmowania konkretnych działań dotyczących wykorzystywania możliwości i dalszego rozwoju rynku wewnętrznego.

Udział w SIMFO jest bezpłatny!
Rejestracja poprzez stronę internetową:
http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm


XVII Dni Huculskie - okolicznościowa kartka pocztowa

Z okazji XVII Dni Huculskich Poczta Polska w Nowym Sączu wydała okolicznościową kartkę pocztową na której wykorzystano zdjęcie Pani Anny Deszczyńskiej oraz pamiątkowy stempel filatelistyczny. Można je będzie nabyć na stoisku Poczty Polskiej w czasie trwania imprezy, a także w urzędzie pocztowym 38-315 Uście Gorlickie.

 XVII Dni Huculskie


Wieczór Muzyki i Poezji


Akcja burzenia cerkwi

Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w całej historii Prawosławia i społeczności ukraińskiej na Ziemi Chełmsko-Podlaskiej. Był to również najtrudniejszy moment w dziejach Kościoła prawosławnego w II Rzeczpospolitej. Wydarzeń, które miały miejsce w maju, czerwcu i lipcu 1938 r. nie można rozpatrywać bez uwzględnienia ogólnej sytuacji Prawosławia w odrodzonym państwie polskim. Wydarzenia 1938 r. nie były bowiem rezultatem zasadniczej zmiany w polityce wewnętrznej państwa, czy też nie zaplanowanym działaniem, lecz najbardziej brutalną i otwartą realizacją koncepcji przyjętych w założeniach polityki II Rzeczypospolitej wobec Kościoła prawosławnego i prawosławnej ludności ukraińskiej na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu.

www.cerkiew1938.pl

Otwarcie wystawy 2.09.2011, godz.18.00 - Centrum Kultury im. B. I. Antonycza
Gorlice, Plac Dworzysko 5
Wystawa potrwa do 30 września

tel. kontaktowy: 18-3532609


XVII Dni Huculskie


OSP   herb UG

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Uściu Gorlickim
Wójt Gminy Uście Gorlickie


mają zaszczyt zaprosić
wszystkich mieszkańców Gminy Uście Gorlickie


na

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
które odbędą się w dniu
27 sierpnia 2011 r. (sobota)
na Stadionie Sportowym w Uściu Gorlickim


Zbiórka drużyn przy budynku Strażnicy w Uściu Gorlickim o godzinie 13.00.
Oficjalne rozpoczęcie zawodów o godzinie 14.00.


Burmistrz i Starosta Miasta Gorlice wraz z władzami Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

informują o uruchomieniu Wydziału Zamiejscowego w Gorlicach Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie na kierunku Zarządzanie (studia licencjackie) od 1 października 2011 r.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wszelkie informacje o studiach można uzyskać w Gorlicach, w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kazimierza Pułaskiego przy ul. Niepodległości 5, tel. 18-3535019 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gorlicach, a także na stronie internetowej uczelni www.mwse.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy

Krótka charakterystyka Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej - do pobrania w pliku PDF.


Informacja o XI sesji Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, że w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00 w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr V/38/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku.
  2. Zmiany uchwały Nr V/37/2011 dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2011 – 2023 r.
  3. Uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących zadania o wartości przekraczającej górną granicę wydatków ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok.
  4. Uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących zadania o wartości przekraczającej górną granicę wydatków ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok.
  5. Przystąpienia Gminy Uście Gorlickie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
  6. Ustanowienia służebności gruntowej.
  7. Wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowościach Uście Gorlickie, Smerekowiec, Hańczowa, Wysowa-Zdrój.
  8. Nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie działek położonych w miejscowości Uście Gorlickie.
  9. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

Zlot Motocykli - Zdynia 2011


Informacja dla osób, które pracowały w Stanach Zjednoczonych

SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION - ogłoszenie

Pracowałeś w USA? Ktoś z Twoich bliskich pracował w USA?

Nawet krótki staż pracy może oznaczać prawo do dolarowych świadczeń dla Ciebie i Twojej rodziny.

W dniach 20-22.09.2011 r. polscy pracownicy Ambasady USA będą udzielali informacji w tej sprawie. Zgłoś się do ośrodka KOLEJARZ w ZAKOPANEM przy ul. Kościuszki 23 (w pobliżu dworca PKP i PKS) w godz: 10-17 i sprawdź - może i Tobie należy się renta/emerytura z USA!


 

Małopolska wieś pachnąca ziołami

Wójt Gminy Uście Gorlickie, Stowarzyszenie Agroturystyki Gminy Uście Gorlickie, Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Sądecka Organizacja Turystyczna (Nowy Sącz), Sołtys Wysowej-Zdroju

zapraszają na imprezę

MAŁOPOLSKA WIEŚ PACHNĄCA ZIOŁAMI

21 sierpnia 2011 r. od godz. 12:00

Park Zdrojowy i Amfiteatr w Wysowej-Zdroju

 

W programie:

Godz.12.00 Uroczyste otwarcie
Godz.12.10 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórzanie” z Gorlic
Godz.13.00 Teatrzyk i konkursy dla dzieci
Godz.14.00 Koncert Orkiestry Dętej z Brunar
Godz.15.00 Prelekcja na temat ziół
Godz.16.00 Konkurs Wianków
Godz.17.00 Występ kapeli cygańskiej 
Godz.18.00 Zabawa taneczna przy zespole muzycznym „Optymiści”

 

Imprezy towarzyszące:

• wystawa ziół z możliwością kupna,

• kiermasz książek o tematyce zielarskiej,

• pokaz rękodzielnictwa artystycznego,

• kuchnia regionalna,

• przejażdżki bryczkami, przejażdżki w siodle.ZAPRASZAMY

 herb UG   Małopolska   Polska Federacja Turystyki Wiejskiej   Sądecka Organizacja Turystyczna   Małopolska pachnąca ziołami


Kompleksowa rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym na specjalistycznych turnusach przysposabiających do niezależnego życia z chorobą w Centrum „OSTOJA” w Woli Batorskiej

Adresaci projektu:
Chorzy na Stwardnienie Rozsiane powyżej 16 roku życia, u których chorobę wykryto w czasie ostatnich kilku lat.

Cel projektu:
Przekazanie wiedzy o chorobie, nauczenie metod radzenia sobie z objawami oraz przywrócenie poczucia własnej wartości u osób z SM. Pozwoli to na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim zgodnie z potencjalnymi możliwościami. Jednym z ważnych celów jest zdefiniowanie się na nowo, poprawa samooceny i odzyskanie wiary w siebie oraz nawiązanie nowych kontaktów z osobami o podobnych problemach. Poprzez po¬znanie siebie i swego organizmu, istnieje szansa kontrolowania tej kapryśnej i nieprzewi¬dywalnej choroby.

Oferta

3 tygodniowe turnusy dla chorych na SM w trakcie których zapewniamy rehabilitacje ruchową, fizykoterapię, psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty terapii zajęciowej oraz grupy wsparcia dla osób z nowozdiagnozowaną SM.
Ważnym elementem jest edukacja, w formie pokazu, rozmowy, grupy wsparcia, przeźroczy, pozwalająca na praktyczne poznanie podstaw rehabilitacji, pielęgnacji i właściwych relacji z rodziną i opiekunami.
W trakcie trzytygodniowych turnusów przewidujemy także wieczorki taneczne, grill, zajęcia rekreacyjne w pobliskiej puszczy: Nordic Walking, Tai Chi i ćwiczenia oddechowe.
Szczególny nacisk kładziemy na stworzenie serdecznej atmosfery skłaniającej do rozmów, których w domach często brakuje, a także do poruszenia tematów o których chorzy nie chcą rozmawiać z bliskimi.

Harmonogram planowanych turnusów

W roku bieżącym planujemy 7 trzytygodniowych turnusów opiekuńczych, w okresie od 5 września do 15 grudnia 2011 r., na których każdorazowo uczestnikami będzie 12 osób chorych na stwardnienie rozsiane zgłoszonych przez chorych i ich rodziny.
Pierwszy turnus: 5–25 września – 25% rabatu dla uczestników I turnusu.

Cena turnusu

2000 zł – obejmuje zakwaterowanie w pokoju 2,3-osobowym z łazienką, wyżywienie (3 posiłki dziennie), rehabilitację, wsparcie psychologiczne, zajęcia terapeutyczne (manualne – origami; interakcja ze światem – Internet, portale społecznościowe), spotkanie z dietetykiem.

Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w naszym biurze oraz pod adresem: http://www.fundacja-sm.org/images/stories/ostoja/zgloszenie_2011.doc

Wypełnione zgłoszenia w formie listownej, bądź osobiście (po 15 sierpnia) należy dostarczyć do biura Fundacji na adres:
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
Ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków


wystawa - Wacław Bugno - Wysowa-Zdrój


Lato z Radą 2011


Związek Młodzieży Wiejskiej - logoZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ
 
Rok założenia 1928

Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym - darmowe szkolenia dla rolników

Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie realizuje projekt: „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym” realizowany w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w następujących terminach: 3-4.11.2011 r., 16-17.11.2011 r., 18-19.11.2011 r., 23-24.11.2011 r., 25-26.11.2011 r., 29-30.11.2011 r., 30.11-1.12.2011 r., 1-2.12.2011 r., 6-7.12.2011 r., 12-13.12.2011 r.
Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy oraz domownicy, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, producenci rolni, płatnicy podatku rolnego i leśnego. Szkolenia są bezpłatne, jednostka organizująca zapewnia: wyżywienie, nocleg, część merytoryczną, materiały dydaktyczne, zwrot za transport.
Zgłoszenia grup zorganizowanych (20 osobowych) jak i indywidualne przyjmujemy telefonicznie pod numerami telefonu: Łukasz Jawny – 503 879 401, 505 185 227.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy


Serwis mojestypendium.pl zaprasza

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 3000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów!

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl.

Jest to strona dla uczniów i studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców - wszystkich, którzy szukają możliwości finansowania swojego rozwoju. Mojestypendium.pl to baza aktualnych ofert stypendialnych oraz konkursów naukowych i artystycznych. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce każdy zainteresowany może znaleźć ofertę najbardziej odpowiadającą jego zainteresowaniom i potrzebom.

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć:

 • Bazę aktualnych stypendiów i konkursów (ponad 3000 informacji z Polski i zagranicy),
 • Artykuły o stypendiach i grantach,
 • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów i badania rynku stypendialnego,
 • Blogi stypendystów, którzy wyjechali na studia za granicę.


Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Orange.

mojestypendium.pl

Zapraszamy też na stronę dedykowaną serwisowi mojestypendium.pl na portalu Facebook, gdzie publikowane są informacje o nowościach stypendialnych i ciekawostki: http://www.facebook.com/mojestypendiumpl.


Watra 2011

Więcej informacji i program na stronie www.watrazdynia.pl


Zapraszamy na występy Łemkowskiego Zespołu Folkowego „Burjan”

Burjan

Wysowa-Zdrój - Park Zdrojowy - Pijalnia Wód Mineralnych

w godzinach 19:00 - 21:00
w następujące niedziele:
17 lipca
31 lipca
14 sierpnia
21 sierpnia
28 sierpnia

Burjan


 

IX Sesja Rady Gminy

Zapraszamy na IX Sesję Rady Gminy Uście Gorlickie, która rozpocznie się 30 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na 2011 r.
  2. Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Uście Gorlickie za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok.
  5. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/315/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek.
  6. Zmiany uchwały Nr XXXI/325/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wniosku o wpisanie Gminy Uście Gorlickie do rejestru gmin na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości.
  7. Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysowa-Zdrój na lata 2011-2018.
  8. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Blechnarka na lata 2011-2018.
  9. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zag. przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”.
  10. Odwołania Skarbnika Gminy Uście Gorlickie.
  11. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Małopolski Wyścig Górski 2011 - meta w Wysowej-Zdroju

18 czerwca 2011 r. w Wysowej-Zdroju zakończył się ostatni etap Małopolskiego Wyścigu Górskiego.

Więcej informacji i relacja z etapu na stronie www.gorlice.tv.


W sobotę 18 czerwca 2011 r. w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju gościliśmy Pana Stanisława Hubnera, artystę malarza, fotografa, człowieka wielce zasłużonego dla naszego regionu. Pan Stanisław otworzył w Pijalni swoją wystawę - fotografie pejzaży z zabytkową, już dziś często nieistniejącą architekturą, rozsianą po licznych zakątkach Beskidu Niskiego.

Stanisław Hubner

Stanisław Hubner

Warto zobaczyć! Zapraszamy.

wystawa fotografii Hubnera


Księżniczka Czardasza


wystawa Bardejov


W dniu 2 lipca 2011 roku
zapraszamy do Wysowej-Zdroju na
imprezę kulturalną


LUDOWYCH POTRAW SMAK

O godzinie 11.00 uroczyste otwarcie Parku Zdrojowego

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu gorlickiego do zaprezentowania swoich stoisk i występów ludowych oraz do konkursu kulinarnego – regulamin uczestnictwa i karta zgłoszenia
Zapraszamy wszystkich do zgłaszania ciekawych przepisów na potrawy charakterystyczne dla powiatu gorlickiego – regulamin uczestnictwa i karta zgłoszenia
Rzemieślników i twórców ludowych zapraszamy do prezentacji swoich prac - regulamin uczestnictwa i karta zgłoszenia

Ludowych Potraw Smak

W programie:

Występy zespołów ludowych
Występ Drużbów Weselnych Braci „Matułów” wraz z Kapelą
Występ Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA”
Występ Kabaretu Ludowego „TRUTEŃ” z Zakopanego
Wysowskie spotkanie w siodle
Dni Uzdrowisk Galicyjskich
Badanie poziomu cukru we krwi
Obliczanie wskaźnika BMI
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
Degustacje wód mineralnych
Degustacje potraw regionalnych
Pokaz sprzętu policyjnego
Przejażdżki bryczką
Pokazy rzemieślników ludowych
Konkursy sportowe i zabawy

flaga EU    Leader+    LGD Beskid Gorlicki    PROW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LAEDER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projekt złożony za pośrednictwem Lokalnej grupy Działania „Beskid Gorlicki”


Beskidzki Kocioł


II Turniej Piłki Nożnej


Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi w ciągu kilku najbliższych miesięcy nowe konkursy na dotacje unijne dla przedsiębiorców.

Będą to m.in. dotacje na:

3.1.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - dotacje do 300 tys. zł dla mikrofirm,
1.2.3. Zwiększenie wartości dodanej produkcji - dotacje do 20 mln zł dla firm.


Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje m.in. konkurs na działanie 8.1.Wspieranie rozwoju w dziedzinie gospodarki elektronicznej - dotacja dotyczy nowych e-usług.

Warto wykorzystać szanse i złożyć wniosek o dofinansowanie. Mogą to być ostatnie terminy na składanie wniosków w tej Perspektywie Finansowej.

Więcej informacji pod numeramir tel.: 692470246 i 722395272 oraz na stronach www.fundusze-biznesplany.pl, www.centrum-winogrady.eu oraz www.fundusze-dlapolski.pl.


Majówka Regietów


Zapraszamy na koncert
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Brunar

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brunar

Wysowa-Zdrój - Park Zdrojowy
3 maja 2011 r.   godz. 16.00


Zbliżają się kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi '2011

Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje Dniem Ziemi. Sukces tego pomysłu stał się zaczynem dorocznych obchodów, które wypromował Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Dzień Ziemi 2011

Podczas minionych 40 lat Dzień Ziemi zyskał 17 000 partnerów i organizacji, którzy efektywnie włączyli się w ochronę środowiska, obchodzony jest w 192 krajach. Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi, co czyni go największym świeckim świętem na świecie.
Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce. Od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Głównym zadaniem tego święta od samego początku jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem jej mieszkańców. Obchodom Dnia Ziemi, co roku przyświeca inne hasło, będące odzwierciedleniem aktualnych problemów ekologicznych podnoszonych na arenie światowej i państwowej: DRZEWO (1996), POMIĘDZY ZIEMIĄ A NIEBEM (1997), WODA (1998), NAWET PTAKOM POTRZEBNA JEST ZIEMIA (1999), CZYSTA ZIEMIA, CZYSTA ENERGIA (2000), CZYSTA ENERGIA – CZYSTA WODA (2001), SZLAKI NATURY, SZLAKI KULTURY (2002), WODA (2003), DARY ZIEMI (2004), DEKADA EDUKACJI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (2005), RZEKA (2006), ZIEMIA ODZYSKANA (2007), KLIMAT W POTRZEBIE (2008), Z ENERGIĄ CHROŃMY KLIMAT (2009), RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS (2010).
Organizując, co roku Dzień Ziemi wierzymy, że edukacja poprzez konkursy, wystawy i finałowy piknik na Polu Mokotowskim w Warszawie sprawią, że uczestnicy zmienią sposób patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska. Od 1996 roku udało nam się:

 • Rozdać około 142 tysięcy sadzonek drzew,
 • Zebrać około 50 ton makulatury,
 • Zebrać około 70 ton szkła,
 • Zebrać około 36 ton zużytych baterii,
 • Zebrać około 50 ton elektrośmieci, w zamian rozdać 20 tysięcy roślin ozdobnych,
 • Zorganizować akcję w obronie warszawskich parków. 1998 i 1999 r. – akcja OCALMY POLE MOKOTOWSKIE, 2003 r. – akcja POPARCIA IDEI PARKU PRZY DWORCU ZACHODNIM,
 • Zorganizować konkursy, w których udział wzięło około 75 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski,
 • Zbudować złożoną z ponad 800 prac dzieci ZIELONĄ PIRAMIDĘ MARZEŃ (piramida stanęła przy Krakowskim Przedmieściu, obok pomnika Bolesław Prusa, można ja było oglądać do końca 2000 r.),
 • Zebrać podczas festynów Dnia Ziemi w parku Agrykola i na Polu Mokotowskim około 1 100 000 uczestników,
 • Rozdać 27 000 ekologicznych, lnianych toreb (akcję zapoczątkowaliśmy w 1994 r.),
 • Postawić na Polu Mokotowskim KRĄG MEGALITÓW – Pomnik Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego (w 2000 roku, w roku 2001 krąg przenieśliśmy na teren Biblioteki Narodowej),
 • Wyłonić 10 laureatów konkursu CZŁOWIEK ROKU POLSKIEJ EKOLOGII (konkurs organizowany od 2001 r.).

Powyższe statystyki to tylko niewielka część tego, co dzieje się podczas święta Dnia Ziemi.
Nie możemy zapomnieć o naszych wystawcach, którzy co roku licznie zjeżdżają się na Pole Mokotowskie: artystach, autorach wystaw; miastach i gminach organizujących własne święta Dnia Ziemi oraz wszystkich, którzy bezpośrednio i pośrednio angażują się w organizację tego wyjątkowego święta.

Obchody Światowego Dnia Ziemi '2011, związane są z obchodami Międzynarodowego Roku Lasów, i odbywają się pod hasłem „Las całkiem blisko nas”. Finał obchodów odbędzie się 8 maja w Warszawie, Park Pole Mokotowskie.

Grażyna Hodun
Koordynator ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Ziemi
___________________________________________________________________________
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
ul. Raszyńska 32/44, lok. 140
02-026 Warszawa
tel. 22 668 92 68, fax: 22 883 50 96
www.dzienizemi.org.pl; dzienziemi@mroee.pl; biuro@mroee.pl

Patronat honorowy: Marszałek Sejmu RP, Minister Środowiska, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m. st. Warszawy, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Współpraca: Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Kampinoski Park Narodowy, Społeczny Instytut Ekologiczny, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Sponsorzy: Sita Polska, Reba Organizacja Odzysku Sprzętu S.A., Stena Recykling
Patronat medialny: Jedynka Polskie Radio, Radio dla Ciebie, Gazeta Wyborcza, Metro, Polski Portal Ekologiczny www.ekologia.pl, Portal www.zielonalekcja.pl, Portal Pole Mokotowskie


Wybory Sołtysów
Harmonogram zebrań wiejskich - wiosna 2011

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Obsługujący

1

Brunary

2011-04-10

niedziela

12:00

Świetlica wiejska

Wójt

2

Śnietnica

14:00

Świetlica wiejska

Wójt

3

Banica

16:00

Szkoła

Wójt

4

Regietów

2011-04-13

środa

15:00

Świetlica wiejska

Wójt

5

Skwirtne

17:00

Świetlica wiejska

Wójt

6

Kwiatoń

19:00

Świetlica wiejska

Wójt

7

Izby

2011-04-14

czwartek

15:00

Świetlica wiejska

Wójt

8

Stawisza

17:00

Świetlica wiejska

Wójt

9

Czarna

19:00

Świetlica wiejska

Wójt

10

Konieczna

2011-04-15

piątek

11:00

Dom Sołtysa

Wójt

11

Zdynia

13:00

Remiza OSP

Wójt

12

Gładyszów

19:00

Świetlica wiejska

Wójt

13

Hańczowa

2011-04-27

środa

17:00

Szkoła

Wójt

14

Wysowa-Zdrój

19:00

Szkoła

Wójt

15

Kunkowa

2011-04-28

czwartek

11:00

Szkoła

Wójt

16

Nowica

13:00

Szkoła

Wójt

17

Uście Gorlickie

17:00

Gimnazjum

Wójt

18

Smerekowiec

2011-04-29

piątek

15:30

Szkoła

Wójt

19

Ropki

18:00

 

Wójt


Klasyk Beskidzki 2011

Długość wyścigu: 60,7 km
Przewyższenie: ok. 920 m
Nachylenie: Trasa górzysta
Nawierzchnia: Utwardzona
Kategoria: Odpowiednia dla roweru szosowego

Do pobrania:


Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej
3 kwietnia 2011 r.

Małopolska Izba Rolnicza

W niedzielę 3 kwietnia odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.
Uprawnionymi do głosowania są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają minimum 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy gruntów rolnych, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

PODSTAWOWE ZASADY WYBORÓW

 1. Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.
 2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej MIR wybiera się jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko – jednego przedstawiciela.
 3. W każdym powiecie ziemskim zostanie wybrana Rada Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej. W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów. Rada Powiatowa MIR wybiera, ze swego składu Przewodniczącego Rady Powiatowej i delegata do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej.
 4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Małopolskiej Izby Rolniczej, w urzędach gmin (u pełnomocnika MIR ds. organizacji wyborów) lub pobrać ze strony internetowej MIR (patrz załączniki poniżej). Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2011 r., do godz. 14:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy.
 5. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy/miasta najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 20.03.2011 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.
 6. Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są podatnicy podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach uprawnionych do głosowania.
 7. Zapraszamy do udziału w głosowaniu w godzinach od 8.00 do 18.00 w budynku Rady Gminy w Uściu Gorlickim.

W Okręgu Wyborczym Nr 143 w Uściu Gorlickim mamy następujących kandydatów:

 1. PIOTR BOŁDYŚ, 49 lat, technik rolnik, zam. Konieczna
 2. PIOTR WASULA, 42 lata, rolnik, zam. Zdynia

INFORMACJA

Informujemy mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, że w dniu 22 marca 2011 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się VII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie.
  2. zmiany Uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2011-2023.
  3. Wyodrębnienia w budżecie Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  4. Sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój i Uście Gorlickie.
  5. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki zabudowanej położonej w miejscowości Smerekowiec.
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2011-2018 – 10 szt.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY UŚCIE GORLICKIE

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje wszystkich zainteresowanych, że w dniu 15 marca 2011 roku o godz. 17.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim odbędzie się spotkanie dotyczące wykorzystania energii odnawialnej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego – kolektorów słonecznych. Specjaliści ds. energii odnawialnej wypowiedzą się na tematy związane z dopłatami do zakupu i montażu w/w kolektorów, jak również doboru, wyceny i wykonawstwa samych instalacji.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w spotkaniu.


Wójt Gminy Uście Gorlickie
(-) Dymitr Rydzanicz


Do pobrania:


Spartakiada zimowa

11 marca w Smerekowcu odbyła się Spartakiada Zimowa.

Spartakiada Zimowa 2011

Spartakiada Zimowa 2011   Spartakiada Zimowa 2011 

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje uczestnikom spartakiady, opiekunom, rodzicom, mediom oraz Policji za udział i pomoc w zorganizowaniu i zabezpieczeniu imprezy.


IV spotkania teatralne INNOWICA 2011
30 kwietnia - 2 maja 2011 r.

inNowica 2011

plakat w formacie JPG

plakat duży ze szczegółowym programem w formacie JPG


Głosuj na Uście Gorlickie - Wybierz wspólnie Skarby Małopolski

Gazeta informacyjno-reklamowa "Echo Regionu - Małopolska" organizuje plebiscyt "Wybierz wspólnie Skarby Małopolski". Jest to konkurs, w którym czytelnicy zdecydują, gdzie chcieliby pojechać i jakie miejsce zrobiło na nich największe wrażenie.
Wśród głosujących zostaną rozlosowane nagrody: wycieczki, pobyty w miejscowościach rekreacyjnych, zestawy kosmetyków, zaproszenia na kolacje.

Wystarczy tylko oddać głos na skrzynkę mailową: echoregionu@gazeta.pl. Oczywiście prosimy nie zapominać o pozostawieniu kontaktu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Do pobrania:


Jarmark 2011

Szczegółowy program:

11:00 Tradycyjne zwyczaje i zabawy wielkanocne, degustacje potraw wielkanocnych
12:00 Oficjalne otwarcie Jarmarku Wielkanocnego
12:30 Występ zespołu ludowego „Matuły”
13:30 Pokazy rzemieślników ludowych oraz warsztaty wypieku chleba, malowania pisanek, zdobienia mazurków
14:00 Przedstawienie wielkanocne w wykonaniu grupy teatralnej „Kombornia”
15:00 Koncert pieśni wielkopostnych i pasyjnych w wykonaniu Chóru „Zoria” Anny Dubec
16:00 Wspólne nabożeństwo z poświęceniem palm wielkanocnych
16:30 Tradycyjne zwyczaje i zabawy wielkanocne, degustacje potraw wielkanocnych
17:00 Wspólne pieczenie baranów z pokazem wędzenia tradycyjnych kiełbas wiejskich oraz ich degustacją

Dodatkowo: Degustacja potraw wielkanocnych wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, stanowiska handlowe z rękodziełem artystycznym, stanowiska gastronomiczne, przejażdżki konne w siodle i bryczką, myszkoland.

Regulamin dla wystawców
Karta uczestnika
Regulamin konkursu na pisankę, stroik i palmę wielkanocną


Kapitał Ludzki           UE Europejski Fundusz Społeczny

Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza Sp. z o. 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Twoją szansą – nowe kwalifikacje zawodowe”. Projekt został opracowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Poniżej realizowane szkolenia, skierowane do osób mieszkających lub pracujących w powiecie gorlickim, nowosądeckim ziemskim lub grodzkim:

 1. Szkolenie Pakiet prawo jazdy kat. C, E-C, ADR podstawowy + cysterny
 2. Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat B
 3. Pakiet Prawo jazdy kat. D dla osób z prawo jazdy kat C
 4. Obsługa koparko-ładowarki
 5. Pakiet kat. E-C, świadectwo na przewóz rzeczy, ADR podstawowy + cysterny dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed 10.09.09
 6. Pakiet kat. E-C, ADR podstawowy + cysterny, dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.09
 7. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 8. Szkolenie „Instruktor prawa jazdy”
 9. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności kinezygerontoprofilaktyka
 10. Kurs Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności fitness z częścią ogólną
 11. Świadectwo na przewóz osób wstępne” pełne
 12. Świadectwo na przewóz osób wstępne" skrócone
 13. Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne pełne
 14. Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne skrócone
 15. Szkolenie „Pilot wycieczek”


Więcej informacji w Biurze projektu w Gorlicach, ul. Słowackiego 3 (czynne w godz. 9.00 – 17.00).


Informujemy, że 4 lutego 2011 r. (ZMIANA TERMINU!!!) o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się V Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
  2. wyboru przedstawiciela gminy na Przedstawiciela – Członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  3. wyznaczenia delegatów na kongres Związku „Euroregion Tatry”.
  4. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Uście Gorlickie.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

OGŁOSZENIE


Wójta Gminy Uście Gorlickie o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2011 r.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów


Przedmiotem naboru są projekty związane z rozwojem sportu w różnych dyscyplinach, poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Uście Gorlickie w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, a także z organizacją imprez z zakresu sportu.

 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów

1)      Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Uście Gorlickie przeznacza kwotę: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2)      Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Uście Gorlickie, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

 

III. Termin realizacji projektu

Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2011 roku.

 

IV. Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt z zakresu rozwoju sportu

1)      Przystąpienie przez wnioskodawcę do naboru projektów w zakreślonym terminie i złożenie ważnej oferty.

2)      Zapewnienie przez wnioskodawcę niezbędnych do realizacji projektu zasobów ludzkich i rzeczowych.

3)      Zgłoszenie projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju sportu na terenie gminy Uście Gorlickie.

4)      Zgłoszenie projektu możliwego do realizacji przez wnioskodawcę.

 

V. Warunki finansowe jakie powinien uwzględniać projekt

 1. Przedmiotem wsparcia finansowego (dotacji) może być przedsięwzięcie z zakresu:

a)      organizacji oraz udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

b)      szkolenia zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,

c)      organizacji i udziału w zawodach międzynarodowych,

d)      reprezentowania określonej dyscypliny sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

e)      wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

f)       wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

g)      wydatków bieżących z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu.

 

 1. Przedmiotem dotacji może być wsparcie wnioskodawcy w zakresie przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1, a obejmujących:

A. Koszty bezpośrednie, m.in:

a)      zakup niezbędnego sprzętu oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b)      transport, zakwaterowanie i wyżywienie,

c)      ekwiwalenty sędziowskie,

d)      wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

e)      wynajem ochrony zawodów,

f)       płace szkoleniowców,

g)      udział w szkoleniach kadry instruktorsko-trenerskiej,

h)      obsługa i środki medyczne,

i)        opłaty licencyjne i startowe,

j)        zakup napojów, odżywek i środków doraźnej pomocy medycznej,

k)      ubezpieczenie i opłaty regulaminowe (w tym członkowskie),

l)        opłaty członkowskie,

m)    należności publiczne (w szczególności podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne – ZUS),

n)      pobyt na obozach i zgrupowaniach sportowych.

B. koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem) związane z obsługą administracyjną projektu, m.in.:

a)      stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby klubu (czynsz, opłaty za media itp.),

b)      opłaty pocztowe,

c)      koszty niezbędnych podróży służbowych.

 

 1. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)      wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego oraz księgowych,

b)      transferu zawodników,

c)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu w ramach udziału w sporcie kwalifikowanym,

d)      zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS,

e)      kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o dotację,

f)       budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego, służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego,

g)      zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

 

 1. W roku budżetowym wnioskodawca w trybie uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie, może otrzymać z budżetu Gminy Uście Gorlickie dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją, a łączna kwota dotacji przyznanych temu wnioskodawcy w roku budżetowym nie przekroczy kwoty środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej.

 

 1. Jeden projekt nie może być dofinansowany jednocześnie dotacją udzielaną na warunkach i w trybie uchwały, o której mowa w pkt. 4 oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Uście Gorlickie na zasadach i w trybie przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

VI. Termin składania wniosków oraz termin i tryb dokonywania wyboru projektów

 1. 1.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie określonym w pkt. 3, wniosku na formularzu określonego załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia,  który jest dostępny w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie (pok. 13) oraz na stronie internetowej gminy.

 

 1. Do oferty należy dołączyć:

a)      aktualny wypis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków,

b)      uwierzytelnione kopie licencji uprawniających do udziału w sporcie w danej dyscyplinie,

c)      posiadane zasoby osobowe (trenerzy, zawodnicy),

d)      statut wnioskodawcy.

 

 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Projekt z zakresu sportu”, należy złożyć najpóźniej do 24 stycznia 2011 roku do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

 

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 1. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Uście Gorlickie na zasadach określonych w uchwale Nr XLVIII/464/2010 z późn. zm. Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie.

 

 1. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca winien dokonać stosowanej aktualizacji złożonego wniosku.

 

 1. Z wnioskodawcą, którego projekt zostanie wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Uście Gorlickie zawrze w formie pisemnej umowę o dotację, określającą zakres i warunki realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

 

 1. Wnioskodawca, który na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 7 otrzyma dofinansowanie swojego projektu, winien rozliczyć otrzymaną dotację zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz uchwale, o której mowa w pkt. 5, przedstawiając Wójtowi Gminy Uście Gorlickie sprawozdanie z realizacji projektu wg wzoru określonego załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.(Rozliczenie dotacji - analogicznie jak druk rozliczenia dotacji z rozporządzenia MIPS w zakresie dotacji z u DPPiW.

 

 1. W przypadku:

a)      stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

b)      wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarciem umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć, dopuszcza się unieważnienie przez Wójta Gminy Uście Gorlickie naboru lub odstąpienie od zawarcia umowy o dotację.

 


Małanka


Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego zaprasza na III Sesję Sejmiku. Rozpoczęcie obrad nastąpi 3 stycznia 2011 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek, VII p.).

Do pobrania: proponowany porządek obrad

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl