Jesteś w:
Strona główna / Informacje dla rolników
2022-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informatorzaproszenie ptaki
zaproszenie - ptaki


Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców w związku z wprowadzeniem embarga przez Federację Rosyjską

 1. Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.
 2. Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.
 3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.
 4. Nadzór nad wszystkimi czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne.
 5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
 6. Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego owoce lub warzywa do przekazania na cele charytatywne lub do biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

Bezpłatne szkolenia dla rolników

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ul. 11 Listopada 43, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla rolników:

 • „Podstawy upraw winorośli”
 • „Organizacja przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem tradycji kulinarnych wsi”
 • „Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”
 • „Dobór i pielęgnacja roślin ozdobnych w ogrodzie”
 • „Żywność ekologiczna źródłem prawidłowego żywienia człowieka”
 • „Podstawy uprawy borówki amerykańskiej i żurawiny wielkoowocowej”
 • „Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich”

oraz konferencjach dla rolników:

 • „Pozyskiwanie produktów pszczelarskich i wykorzystanie ich w apiterapii”
 • „Wyrób serów i twarogów”

Szkolenia i konferencje przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków:

 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie wiejskim powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Nowy Sącz)
 • posiadają stały bądź czasowy adres zameldowania na obszarze wiejskim powiatu gorlickiego i nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Nowy Sącz)
 • są rolnikami/domownikami rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) zamieszkałymi/zameldowanymi na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Nowy Sącz)
 • prowadzą działalność rolniczą bądź okołorolniczą na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta na prawach powiatu Nowy Sącz)

W/w kursy, szkolenia i konferencje realizowane są w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowe informacje na temat procedury naboru na kursy znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach/kursach” zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.
Dodatkowe informacje: tel. 18 353 75 80 lub 18 353 56 10.


Informacja dla właścicieli gruntów rolnych na terenie Gminy Uście Gorlickie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zwraca się z zapytaniem do właścicieli gruntów rolnych z terenu Gminy Uście Gorlickie o możliwość długoletniej dzierżawy terenów rolnych o powierzchni minimalnej 5 ha celem prowadzenia działalności rolniczej związanej z dużym zapotrzebowaniem na żywność w Chinach.
Osoby zainteresowane wydzierżawieniem ziemi rolnej, proszone są o bezpośredni kontakt z Departamentem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W chwili zgłoszenia należy podać przybliżoną lokalizację, powierzchnię areału oraz propozycję czynszu dzierżawnego.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Gminy Uście Gorlickie - tel. 18-3516041 wew. 37.


Informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla rolników

Pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/layout/set/print/content/view/full/22306 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszcza informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Do pobrania:


Do 25 czerwca br. można składać wnioski o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku Rolnego

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.
Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

 • 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
 • 160 zł w przypadku roślin strączkowych,
 • 500 zł w przypadku ziemniaków.

Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w ich posiadaniu, mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:

 • w obowiązującym terminie składania wniosków,
 • na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
 • po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja „ELF”, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.
Należy pamiętać, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, całkowita kwota tej pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro dla producenta rolnego w okresie trzech lat obrotowych, przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.
Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.


Informacje Urzędu Skarbowego w Gorlicach dla rolników opodatkowanych podatkiem VAT

ZASADY ROZLICZANIA PODATKU VAT PRZEZ ROLNIKÓW

Działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub podlegać zasadom ogólnym .
Do rozliczenia VAT na zasadach ogólnych są zobowiązani rolnicy, których roczne przychody netto ze sprzedaży przekraczają 1 200 000 euro lub rolnicy, którzy dobrowolnie zdecydują o takiej formie rozliczenia podatku VAT.
Pozostali rolnicy, tzw. ryczałtowi są zwolnieni z podatku VAT, a zapłacony przez nich podatek zawarty w cenach towarów i usług nabywanych do produkcji rolnej rekompensuje 7% stawka zryczałtowanego zwrotu uwzględniana przez podmioty skupujące od rolników produkty rolne w wystawianych fakturach zakupu.
Obecnie rolnik może zrezygnować z ryczałtowego rozliczania VAT i zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Od tego momentu podatnik nabywa prawo do pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi Ewidencja zakupów VAT.
W deklaracjach VAT rolnik wykazuje zarówno sprzedaż jak i zakup towarów lub usług. Kwoty w deklaracji przyporządkowane są do odpowiednich stawek VAT. W przypadku rolników często wykorzystywanymi są 5% i 8% , a rzadziej standardowa 23%. Wykazywana w deklaracji kwota należnego podatku wynikająca ze sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych przez rolnika daje w konsekwencji wynik rozliczenia VAT za dany okres. Jeżeli VAT należny (sprzedaż)>VAT naliczony (zakup) → podatek do odprowadzenia w US VAT należny (sprzedaż)<VAT naliczony(zakup) → podatek do zwrotu lub przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

OBOWIĄZKI PODATNIKA VAT

Każdy płatnik podatku VAT, rozliczający przychody na zasadach ogólnych, musi pamiętać o następujących powinnościach wobec fiskusa:

 • dokonaniu rejestracji na formularzu VAT-R,
 • prowadzeniu ewidencji sprzedaży i zakupów, zawierającej wszystkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowej,
 • wystawianiu faktur VAT,
 • składaniu deklaracji podatkowych dla podatku VAT (do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu VAT-7, do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale VAT-7K),
 • terminowym wpłacaniu podatku do urzędu skarbowego.

PODATNICY ROZLICZAJĄCY VAT W ROLNICTWIE POWINNI PAMIETAĆ O:

 1. Wykazywaniu w deklaracjach całej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu.
 2. Prawidłowym wykazywaniu zakupów – nabyć nawozów, paliw, nasion itp.- związanych z czynnościami opodatkowanymi.
 3. Zgłoszeniu działalności w zakresie świadczonych usług rolniczych.
 4. Nabywaniu paliwa o znanym pochodzeniu.
 5. Prawidłowym stosowaniu procedur związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
 6. Prawidłowym rozliczaniu transakcji dokonywanych pomiędzy rolnikami zrzeszonymi w Grupach Producentów Rolnych.
 7. Prawidłowym wykorzystywaniu dotacji i dopłat.

Do pobrania:


Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolnych od dnia 1 marca 2014 r.

Od 1 marca 2014 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 28 lutego 2014 r. podlegają waloryzacji wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz.1440 z późn.zm.) wynoszącym 101,6 %.
Oznacza to, że kwoty najniższych świadczeń oraz kwoty dodatków zostaną podwyższone o 1,6 %.
Kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrasta zatem od dnia 1 marca 2014 r. o 1,6% i wynosi 844 zł 45 gr miesięcznie (brutto).
Do tej kwoty wzrasta również od 1 marca 2014 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej.
W konsekwencji od dnia 1 marca 2014 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne - wypłacane na dzień 28.02.2014 r.
Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2014 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 844 zł 45 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.
Od 1 marca 2014 r. wysokość renty socjalnej wynosi 709 zł 34 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2014 r. nie może przekroczyć kwoty 1.688 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 84 zł 45 gr).
Od tak ustalonej kwoty potrącona zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.
Od 1 marca 2014 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji, który wzrośnie do kwoty 310 zł 14 gr), a także dodatku za tajne nauczanie podlega podwyższeniu do kwoty 206 zł 76 gr.
Od tej daty wzrasta do kwoty 206 zł 76 gr wysokość dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2014 r. podwyższeniu do kwoty 31 zł 01 gr.
Od dnia 1 marca 2014 r. wysokość ryczałtu energetycznego nie ulega zmianie i wynosi nadal kwotę 165 zł 71 gr miesięcznie. Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2014 r. 388 zł 62 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.377 zł 80 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2014 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 zł za 1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2013 r. wyniosło 3.823 zł 32 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od 1 marca 2014 r. kwoty te wynoszą:

 • 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2.676 zł 40 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
 • 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 4.970 zł 40 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
 • przychody między kwotą 2.676 zł 40 gr a 4.970 zł 40 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 557 zł 91 gr; w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 474 zł 25 gr.

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych.
W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz rent rodzinnych rolniczych.

Przykład I
Emeryt, były rolnik, w wieku 77 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,06. Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem wynosiła od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. 881 zł 02 gr. Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał w tym okresie emeryturę w wysokości 758 zł 02 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 203 zł 50 gr.
Od 1 marca 2014 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 895 zł 12 gr (tj. najniższa emerytura 844 zł 45 gr x 1,06), natomiast dodatek pielęgnacyjny - do kwoty 206 zł 76 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 769 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206 zł 76 gr Realna kwota podwyżki od 1 marca 2014 r. wyniesie 14 zł 36 gr.

Przykład II
Były rolnik pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego - umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 0,22 i 0,93. Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. renta wynosiła 955 zł 82 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 817 zł 82 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 203 zł 50 gr.
Od 1 marca 2014 r. renta wzrośnie do kwoty 971 zł 12 gr (tj. najniższa emerytura 844,45 x 0,22 + 844,45 x 0,93), a dodatek pielęgnacyjny do kwoty 206 zł 76 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 831 zł 12 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 206 zł 76 gr. Realna kwota podwyżki od 1 marca 2014 r. wyniesie 16 zł 56 gr.

Waloryzacja emerytur i rent zostanie przeprowadzona w marcu 2014 r. a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie - w kwietniu br., w ustalonych dla każdego swiadczeniobiorcy terminach płatności.
O nowej kwocie świadczenia emeryci i renciści zostaną poinformowani decyzjami.
Jak przewiduje się - marcowa akcja waloryzacji obejmie około 1,25 min. świadczeń, które zostaną podwyższone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do pobrania:


Nie daj się wkręcić - akcja KRUS


Szanowni Państwo,
Hodowcy drobiu

Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.

Hodowca potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie do wiadomości zasad stosowania antybiotyku oraz zobowiązuje się do zachowania okresu karencji, od ostatniego dnia podania.

Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny ich zakup jest karalny.

Realizując Program Walki z Antybiotykoopornością, Główny Lekarz Weterynarii wprowadza nowy program monitoringowy, w ramach którego będzie badana woda do pojenia ptaków w kierunku obecności antybiotyków. Kontrole i próbkobranie będą niezapowiedziane.

W przypadku potwierdzenia, że na fermie drobiu stosowane są lub były stosowane antybiotyki niewiadomego pochodzenia, lub właściciel stada nie posiada dokumentacji leczenia, zwierzęta będą podlegały blokadzie bez prawa ich przekazania do uboju i konsumpcji przez ludzi.

Pragnę podkreślić, że polscy hodowcy drobiu to ludzie odpowiedzialni i uczciwi, o ogromnej wiedzy fachowej.

Nieodpowiedzialne jednostki stosujące antybiotyki w sposób nielegalny, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi i ogromnymi stratami finansowymi.

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek


Informujemy, że

od poniedziałku 2 września

nastąpi zmiana lokalizacji siedziby Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gorlicach

Od tego dnia biuro będzie działało przy
ul. Wincentego Pola 2
(tzw. „Górne Osiedle” - dawna baza PKS)


Kursy dla rolników


Agencja Rynku Rolnego zaprasza do udziału w stoisku narodowym oraz misji gospodarczej organizowanych na Targach SIAL China 2013 w dniach 7-9 maja w Szanghaju

Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej do wzięcia udziału w imprezie targowo-wystawienniczej SIAL China 2013, która odbędzie się w dniach 7 – 9 maja 2013 r. w Szanghaju.

SIAL jest to jedna z najbardziej prestiżowych imprez branży spożywczej w Chinach. W poprzedniej edycji targów uczestniczyło 1907 wystawców z 37 krajów oraz ponad 40 tys. zwiedzających.

W ramach Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych Agencja Rynku Rolnego organizuje na targach polskie stoisko narodowe o powierzchni 120 m2. W ramach stoiska Agencja oferuje kompleksową organizację udziału przedsiębiorcy w targach SIAL China 2013 obejmującą:

 1. wynajem powierzchni w ramach stoiska narodowego (wraz z kosztami opłaty rejestracyjnej) - 9 m2;
 2. zabudowę zharmonizowaną ze stoiskiem wspólnym (dla Przedsiębiorcy lada, stół, krzesła, półki do ekspozycji, schowek, dekoracja wydrukami materiałów promocyjnych Przedsiębiorcy, dostęp do mediów (opłata ryczałtowa uwzględniająca również dostęp do Internetu));
 3. transport produktów i materiałów promocyjnych Przedsiębiorcy w ilości nie przekraczającej 15 kg (transport w jedną stronę, wyłącznie produkty nie wymagające specjalnych warunków transportu).

Korzystając z usług ARR Przedsiębiorca zyskuje również możliwość bezpłatnego korzystania z usług oferowanych na stoisku informacyjnym organizowanym przez ARR, w tym min. w degustacji próbek polskich produktów, prezentacji materiałów audiowizualnych a także w serwisie kawowym dla Przedsiębiorców i ich kontrahentów.

W ramach udziału w Targach SIAL China 2013, ARR organizuje również misję gospodarczą. W ramach kompleksowej oferty, której celem jest nawiązanie przez Państwa nowych kontaktów biznesowych, Agencja zorganizuje, „Store Checks” w Szanghaju lub okolicach, udział w seminarium przeprowadzonym przez ekspertów oraz sesję matchmakingową z przedsiębiorcami z Chin. A także zapewni zaplecze logistyczne takie jak przelot, noclegi i transport na miejscu.

Szczegółową ofertę oraz wszystkie potrzebne formularze zgłoszeniowe, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.arr.gov.pl w dziale „Branżowy Program Promocji”.


Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


 

POKL   MODR Karnowice   UE EFS

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS, zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko-wiejskie lub miasta do 25 tys. mieszkańców i zdecydowanych podjąć zatrudnienie lub rozpocząć działalność gospodarczą do udziału w projekcie POKL

„Nowy zawód i nowe umiejętności szansą dla małopolskich rolników”

BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE

W roku 2012 i 2013 planujemy przeprowadzenie 20 kursów w wielu powiatach Małopolski.

W roku 2012 przeprowadzimy kursy:

 1. Kierowca samochodów ciężarowych kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w Krakowie (3 kursy) oraz Nowym Sączu, Tarnowie i Gorlicach,
 2. Operator koparko – ładowarki w Krakowie, Proszowicach, Miechowie i Limanowej,
 3. Magazynier z obsługą wózków widłowych w Tarnowie i Proszowicach,
 4. Kucharz z elementami cateringu w Krakowie,
 5. Spawacz (metody MAG i TIG) w Krakowie.

W roku 2013 przeprowadzimy kursy:

 1. Magazynier z obsługą wózków widłowych w Gorlicach,
 2. Spawacz (metody MAG i TIG) w Krakowie, Limanowej i Brzesku,
 3. Operator koparko – ładowarki w Krakowie,
 4. Fliziarz – instalator wodno – kanalizacyjny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wszelkich informacji udzielają i zapisy przyjmują:

Rejonowe punkty konsultacyjno-organizacyjne projektu:
w Krakowie (tel. 12 422-06-56), Nowym Sączu (tel. 18 443 78 17) i Tarnowie (tel. 14 627 76 33).

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (adresy na www.modr.pl)

www.kursydlarolnikow.pl


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Oddział w Gorlicach
tel./fax 18-3527717
e-mail:
o-gorlice@piorin.gov.pl

PIORIN

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Agrofag: Zaraza ziemniaka
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 18.06.2012

Zaistniały sprzyjające warunki atmosferyczne do rozwoju zarazy ziemniaka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania zarazy ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka, jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby, przystępuje się do wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin. Zabiegi rozpoczyna się gdy warunki meteorologiczne umożliwiają infekcję roślin ziemniaka (wilgotność powietrza zbliżona do 100%, temperatura powietrza w przebiegu dobowym wahająca się od 8 do 18 oC).

Pierwszy zabieg przeprowadza się zapobiegawczo fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym, a kolejne zabiegi wykonuje się w zależności od przebiegu warunków pogodowych i podatności odmiany na chorobę, odpowiednio dobierając fungicydy.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

 • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

zaraza ziemniaka 

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Kierownik Oddziału w Gorlicach
Adam Szewczyk


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie
Oddział w Gorlicach
tel./fax 18-3527717
e-mail:
o-gorlice@piorin.gov.pl

PIORIN

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: małopolskie
Powiat: gorlicki
Agrofag: Stonka ziemniaczana
Roślina: Ziemniak
Data publikacji komunikatu: 19.06.2012

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności.

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się wiosną gdy temperatura gleby przekroczy 15oC. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest w czasie, a w temperaturze poniżej 12oC może być wstrzymane. Rozwój jaj w zależności od temperatury waha się od 10 do 19 dni. Larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni. Masowe wychodzenie chrząszczy pokolenia letniego przypada zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia.

Stwierdzenie na plantacji:

 • 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin, lub
 • 10 złóż jaj na 10 roślin, lub
 • 15 larw na jednej roślinie

jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego.

Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3.

W przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających.

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

 • Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
 • Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
 • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
 • Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

 stonka   stonka

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi są dostępne pod adresem:
http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin


Kierownik Oddziału w Gorlicach
Adam Szewczyk


Do 25 czerwca br. można składać wnioski o „Dopłatę do materiału siewnego” w Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku rolnego

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., z zachowaniem minimalnych norm wysiewu dla każdego gatunku rośliny uprawnej.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określa Rozporządzenie Rady Ministrów.
O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni (w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Producent rolny, aby ubiegać się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.
Szczegółowe „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - obowiązujące w 2012 r. – są opublikowane na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.
Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!!

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl