Jesteś w:
Strona główna / Oświata / Informacje
2021-06-23     Albina, Wandy, Zenona     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorWyniki uczniów z egzaminów gimnazjalnych w 2012 r.

 

Szkoła

Wyniki w %

język polski

historia i WOS

informat.

przedm. przyrodn.

część humanist.

część matemat.-przyrodn.

język angielski

podst.

rozsz.

Gimnazjum w Uściu Gorlickim

65,9

57,6

41,0

47,3

61,7

43,9

47,6

-

Gimnazjum w Brunarach

63,6

48,7

34,2

41,3

56,0

37,5

42,1

25,6

 

 Wyniki uczniów ze sprawdzianu po klasie VI w szkołach podstawowych

Szkoła

Wynik w punktach na 40 możliwych do wykorzystania

dla szkoły

dla gminy

dla powiatu

dla województwa

SP Banica

21,4

22,1

23,0

23,7

SP Brunary

19,4

SP Gładyszów

22,3

SP Hańczowa

27,0

SP Śnietnica

21,3

SP Uście Gorlickie

21,9

SP Wysowa- Zdrój

22,6


Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 za okres wrzesień-grudzień 2012 r.

Wnioski do odebrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim w godzinach 7:30- 15:00, wnioski należy składać od 01.09.2012 r. do 17.09.2012 r.

We wniosku należy podać dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym jego złożenie, ustalone w oparciu art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dochody należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.

Źródła dochodu stanowią:

 • wynagrodzenie za prace i zasiłek rodzinny,
 • emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne,
 • stałe zasiłki z pomocy społecznej,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • zasiłek dla bezrobotnych i zasiłek rodzinny,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne dochody.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szklonego:

 • podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
 • artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina, i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
 • tornister, torba lub plecak szkolny,
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:
  • odzież sportowa: dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po 1 na półrocze, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna,
  • obuwie sportowe: obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki po 1 parze na półrocze, adidasy po 1 parze na półrocze,
 • instrumenty muzyczne do nauki gry (potwierdzone przez szkołę),
 • komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera, nośniki danych, drukarka, tusz i papier do drukarki,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 • koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych),
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia,
 • biurko, krzesło do biurka,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego - 1 faktura na półrocze.

Stypendium szkolnego nie można wydać na:

 • odzież i obuwie codziennego użytku,
 • wyżywienie.

Te wydatki nie będą refundowane ponieważ wsparcie na takie cele rodziny otrzymują z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury:

 • podręczniki szkolne, data wystawienia od maja 2012 r.
 • artykuły szkolne od lipca 2012 r.
 • pozostałe faktury, w tym odzież od września 2012 r.

Wyprawka szkolna 2012

Rozporządzenie dotyczące tegorocznej edycji rządowego programu pomocy finansowej uczniom w 2012 roku na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” określa szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie jej udzielania.

Według rozporządzenia w roku 2012/2013 programem będą objęci uczniowie:

 1. rozpoczynający naukę w klasach I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie,
 2. rozpoczynający naukę w klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie,
 3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,
 4. uczniowie:
  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 5. rozpoczynający naukę w klasach I szkół ponadgimnazjalnych, których siedziba znajduje się na terenie gminy Uście Gorlickie (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej).
 6. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r. na podstawie faktur, rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

Wysokość planowanego dofinansowania określona jest w Rozporządzeniu Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka 2012 r. i wynosi:

 • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 • 180 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej,
 • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej,
 • 210 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
 • 352 zł dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu można przedłożyć:

 1. dla ucznia niepełnosprawnego - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. dla rodziny korzystającej z zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego:
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 3. dla ucznia uprawnionego w ramach 5% limitu - uzasadnienie.

W/w informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.

O dofinansowanie należy ubiegać się u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków, tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów będą dostępne w szkołach na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Opracowanie: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl