Jesteś w:
Strona główna / Informacje dla przedsiębiorców
2022-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator
             Portale doradcze            


mikroporady.pl

Jeżeli prowadzisz portal z informacjami dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą - napisz na adres promocja@usciegorlickie.pl.


             Informacje nt. szkoleń, dotacji itp.             


Więcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.

W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in.:

 1. Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 2. Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.
 3. W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Szczegółowe obowiązki określają przepisy art. 111 ust. 1, 3, 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej.
Wobec stwierdzenia nieprawidłowości w wypełnianiu podstawowych obowiązków fiskalnych wśród podmiotów z branży gastronomicznej małopolska administracja podatkowa zintensyfikowała działania w zakresie prawidłowego ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych, w tym kontrole. W pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte podmioty, u których już wcześniej ujawniono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych. Działania administracji podatkowej nastawione są na zdyscyplinowanie w powyższym zakresie wszystkich podmiotów z branży.
Celem strategicznym realizowanych działań jest przede wszystkim zwiększenie poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych dla zapewnienia wpływów do budżetu Państwa na odpowiednim poziomie, zmniejszenie luki podatkowej, zapewnienie uczciwej konkurencji, wspieranie rzetelnych podatników oraz budowanie świadomości prawno-podatkowej społeczeństwa. Dla zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji tych zadań należy przyjąć, że działania kontrolne będą prowadzone w godzinach funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a podstawową formą działania będą postępowania mandatowe.

Wyciąg z przepisów:

Art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
1a. Do obrotu wykazywanego w ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku należnego.
[…]
3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.
3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
5) używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;
6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.11));
7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;
8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
9) prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;
10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy;
11) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji.
[…]

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.)
Art. 60.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. Kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje księgi w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, przedstawicielstwo lub oddział, a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi – w miejscu określonym w umowie z biurem rachunkowym lub w miejscu wskazanym przez kierownika jednostki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten podatnik lub płatnik, który nie zawiadamia w terminie właściwego organu o prowadzeniu księgi przez doradcę podatkowego, lub inny podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg w jego imieniu i na jego rzecz.
§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–3 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Art. 61.
§ 1. Kto nierzetelnie prowadzi księgę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.


Art. 62
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów.
§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.
§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1–4 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.


SWISS contribution

Wizyta studyjna w Szwajcarii

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii!!! W dniach 22-27 listopada 2014 r.

Jeśli jesteś właścicielem lub pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy z subregionu gorlicko-nowosądeckiego, a działalność firmy łączy się z tematyką i programem wizyty, możesz skorzystać z możliwości wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych w Szwajcarii. Ramowy Program do pobrania: http://www.marr.pl/multimedia/0002/9944/Ramowy_program_IV_wizyta_studyjna.pdf.

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2014, godz. 16.00 w Lokalnym Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 9.
Udział w wizycie jest BEZPŁATNY!
Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w wizycie określa Regulamin - do pobrania: http://www.marr.pl/multimedia/0002/9943/REGULAMIN_WIZYTY_STUDYJNEJ.pdf.
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami do pobrania tutaj: http://www.marr.pl/projekty/swiss_/aktualnosci.html.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 18 262 18 54.

Piotr Dyrek
Koordynator Regionalny ds. Przedsiębiorczości

Biuro Projektu Szwajcarskiego „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”.
ul. Kościuszki 9 , 33-300 Nowy Sącz
tel: 018 262 18 54; kom.: +48 608 056 628
e-mail: mailto:dotacje.nowysacz@marr.pl


Innowacyjna Gospodarka   Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie   UE EFFR

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu
„Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,
w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 stycznia 2010 roku - 31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:
  obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  • określenie zasobów finansowych,
  • określenie kwalifikacji personelu,
  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.
Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92 62
e-mail: targi@iph.krakow.pl


Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych.
Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w programie?

W ramach programu Karta Dużej Rodziny firmy i instytucje mają prawo do posługiwania się logo: Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny

 • Udział w programie to większa rozpoznawalność i zainteresowanie ofertą firmy lub instytucji,
 • Karta Dużej Rodziny pomoże zbudować długotrwałe relacje z klientami,
 • Współtworzenie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

Uczestnictwo w programie to element prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Jak przystąpić do programu?

 1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym
 2. Pobierz formularz ze strony rodzina.gov.pl
 3. Wypełnij go i wyślij na urzad@malopolska.uw.gov.pl
 4. Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą szczegółowe warunki współpracy
 5. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisze z Twoją firmą umowę o współpracy
 6. Twoja firma zostania wpisana do bazy firm i instytucji, bieżąco aktualizowanej na stronie: www.rodzina.gov.pl

Zawieranie umów z podmiotami będzie możliwe po podpisaniu porozumienia pomiędzy wojewodą a ministrem pracy i polityki społecznej.

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod numerami telefonu: 12 39 21 179, 12 39 21 580.


dotacje PROW


Swiss

Dotacje dla przedsiębiorców z powiatów gorlickiego i nowosądeckiego.
Tylko do 30 maja 2014 r.

Trwa nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorców z powiatu gorlickiego i nowosądeckiego w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Wnioski można składać do 30 maja 2014 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy zarejestrowane lub mające główną siedzibę na terenie powiatów gorlickiego lub nowosądeckiego, prowadzące działalność co najmniej 6 miesięcy przed dniem ogłoszenia naboru wniosków.

Na rozwój działalności przedsiębiorstwa można otrzymać nawet 100 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 60% wydatków kwalifikowalnych.

Wsparciem objęte są działania poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw i przyczyniające się do rozwoju firmy, m.in. wydaki przeznaczone na: zakup środków trwałych, roboty budowlane, zakup wartości niematerialnych i prawnych, wydatki na promocję. W trakcie oceny dodatkowe punkty otrzymają projekty wpisujące się w jedną z branż: turystyka, produkt lokalny i przetwórstwo.

Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego, których realizacja musi się zakończyć do 28 lutego 2015 r. W ramach niniejszego naboru wniosków jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/swiss_/dotacje.html. Więcej informacji można uzyskać w Lokalnym Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 9. Tel. 18 262 18 54.

UWAGA!
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć do 30 maja 2014 r. do godz. 16.00.


Spotkanie z przedstawicielami firm słoweńskich

Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa na spotkanie z firmami słoweńskimi, które odbędą się w dniu 17 grudnia 2013 r., w siedzibie IPH w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

Wśród przyjeżdżających słoweńskich przedsiębiorców będą m.in. firmy działające m.in.w branżach: budowlanej, energii odnawialnych i turystyki:

National Opažni Sistemi d.o.o. (www.nationalforming.com) – spółka córka dużej kanadyjskiej firmy z Vancouver dystrybuująca jej produkty, wysokiej wydajności szalunki do tworzenia betonowych konstrukcji wieżowców, na rynkach europejskich. Formy te są na tyle specyficzne, że zostały przez kanadyjską firmę opatentowane. Zyskały sobie one dużą popularność w Kanadzie i USA, a w roku 2000 firma rozszerzyła swoje działania sprzedażowe na Europę. Firma pragnie poznać podmioty zainteresowane podjęciem się roli dystrybutora wyłącznego tego produktu na rynku polskim. W tej roli najlepiej będą widziani dystrybutorzy sprzętu budowlanego dla realizatorów dużych projektów bądź też firmy budowlane z doświadczeniem w budownictwie wysokościowym.

ECO SOLAR d.o.o. (www.eco-solar.si) – firma produkuje instalacje fotowoltaiczne oraz zajmuje się tworzeniem elektrowni dla inwestorów zewnętrznych. Jest zainteresowana wejściem w realizację projektów fotowoltaicznych na wczesnym, bądź późnym etapie rozwoju. Poszukują partnera uprawnionego do realizacji takiego projektu bądź właściciela dachu o powierzchni powyżej 10 000 metrów kwadratowych, na którym takie instalacje można zamontować. Oferują także swoje doświadczenie młodym firmom i start-upom, które chcą się rozwijać na rynku energii odnawialnej. Ponadto pragną poznać producentów metalowych dachów, którym mogą zaoferować know-how z zakresu technologii fotowoltaicznych, kapitał oraz pośrednictwo w znalezieniu finalnego inwestora.

ADRIA Airways d. d. (www.adria.si) to słoweńskie linie lotnicze, w ofercie których znajduje się transport osobowy, jaki towarowy, w formie lotów rejsowych i czarterowych. Linie, których flota obejmuje 11 nowoczesnych samolotów są członkiem Star Alliance od roku 2004 i partnerem Lufthansy od roku 1996. Obecnie przewożą milion osób rocznie do 21 europejskich miast. Zainteresowani są nawiązaniem współpracy w Polsce.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, w razie potrzeby zapewniamy obsługę tłumaczy. Rozmowy firm odbywać się będą twarzą w twarz przy ponumerowanych stolikach, według przygotowanych wcześniej grafików, w których na każde spotkanie przewidziane będzie po około pół godziny.

W przypadku zainteresowania tym wydarzeniem, prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia mailem bądź faxem na nr 12 428 92 56 do dnia 10 grudnia.

Do pobrania:

Zachęcając do uczestnictwa w tym wydarzeniu,
z poważaniem,

Małgorzata Deka
Enterprise Europe Network
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
tel. 12 428 92 62
e-mail: targi@iph.krakow.pl
www.iph.krakow.pl


Swiss

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie:

Tytuł: „Negocjacje handlowe w praktyce”.

Miejsce: 38-300 Gorlice, ul. Biecka 3 (sala posiedzeń Starostwa, I piętro).

Termin: 9-10 grudnia 2013 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00).

Cena: bezpłatne - w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dla kogo: właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju regionalnego S.A., Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9 (biuro czynne: pn – pt, godz. 8.00-16.00).

Zapisy na szkolenie: rejestracja on-line na www.marr.pl/swiss (po wejściu na stronę, proszę kliknąć w tablicę szkolenia, w prawym dolnym rogu).

Cel szkolenia: uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji zakupowych. Szkolenie umożliwi zidentyfikować własne ograniczenia i możliwości oraz wykorzystać psychologię w relacjach biznesowych. Ponadto uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Szczegółowe informacje: do pobrania w formacie PDF.


Skuteczni w biznesie

Dwa lata bezpłatnej nauki języka niemieckiego. Ruszyła rekrutacja do projektu.

Instytut Austriacki zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samo zatrudnione do udziału w projekcie pt. „Skuteczni w biznesie". Dzięki funduszom unijnym przeszkolonych zostanie aż 100 osób.
Aby nauczyć się języka nie trzeba już jechać do Krakowa, Wiednia, czy Berlina. Wystarczy skorzystać z możliwości, jakie oferuje Instytut Austriacki i wziąć udział w kursie w miejscu zamieszkania. Wystarczy 10 osób na jednym poziomie zaawansowania, aby powstała grupa.
Oferta Instytutu Austriackiego to aż 4 semestry kursu języka niemieckiego, konsultacje indywidualne z lektorem i - co ważne - międzynarodowy certyfikat językowy ÓSD. Dla pracowników posiadanie certyfikatu to niewątpliwy atut na rynku pracy, szansa na awans i rozwój kariery. Dla właścicieli firm znajomość języka oznacza możliwość zaistnienia na zagranicznym rynku.
Kluczem do efektywnej nauki jest motywacja i dobranie odpowiedniej metody, dlatego na początku projektu uczestnicy wyjadą na dwudniowe warsztaty „Strategie uczenia się". Pod okiem trenerów spojrzą na przyswajanie wiedzy od zupełnie nowej strony, poznają odpowiednie dla osób dorosłych metody nauki i popracują nad motywacją, aby osiągać pożądane wyniki.
Z uwagi na fakt, iż projekt „Skuteczni w biznesie" skierowany jest do pracowników i właścicieli firm, organizatorzy zadbali również o rozwój kompetencji biznesowych uczestników. Program szkoleniowy to maksimum praktyki oraz rozsądna dawka teorii. Wśród omawianych tematów znajdą się negocjacje, asertywność, coaching, zarządzanie sobą w czasie oraz metody skutecznej autoprezentacji.
Aż czterdzieści spośród stu miejsc w projekcie zarezerwowano dla osób znajdujących się w trudniejszym położeniu na rynku pracy z uwagi na czynniki takie jak wiek powyżej 50 lat lub posiadanie wykształcenia średniego.
Nabór uczestników do projektu potrwa do 17 stycznia 2014 roku. Kurs rozpocznie się w lutym 2014 roku. Formularze rekrutacyjne wymagane od kandydatów znajdują się na stronie internetowej Instytutu Austriackiego: www.krakow.oei.org.pl w zakładce: Projekt unijny „Skuteczni w biznesie". Należy je pobrać i wypełnić zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie oraz wysłać pocztą na adres: ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków, lub dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu.
W razie wątpliwości pracownicy Instytutu Austriackiego zachęcają do kontaktu telefonicznego pod numerem: 12-4264488. Odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i rozwieją wątpliwości związane z wymaganymi dokumentami.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kapitał Ludzki   PARP   KSU   EFS

Bezzwrotna dotacja na start

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów:

 1. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą – 25”,
 2. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą – Region

w ramach których będzie można otrzymać bezzwrotną dotację (do 25 000 zł) na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Punkt Konsultacyjny w Nowym Sączu zaprasza osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym pozyskania dotacji na start.
Spotkanie informacyjne odbędzie się w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3 w dniu 27 września 2013 roku o godzinie 9.00.
Celem spotkania będzie przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu przygotowania dokumentów rekrutacyjnych do realizowanych projektów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym KSU w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9, 33-300 Nowy Sącz oraz pod numerem telefonu 18-4442131.


Kapitał Ludzki   PARP   KSU   EFS

Ekspert Punktu Konsultacyjnego KSU doradzi w sprawie prowadzenia i rozwoju firmy w Gorlickim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości!

Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą w każdy II piątek miesiąca w godz. 10:00-14:30 korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego KSU podczas dyżurów odbywających się w Gorlickim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Dyżury prowadzone są przez konsultantów PK KSU prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas indywidualnych konsultacji można dowiedzieć się bezpłatnie: jakie zagadnienia należy przemyśleć przed rozpoczęciem działalności; jak ocenić opłacalność planowanej działalności; jak przebiega procedura rejestracji firmy; jakie są dostępne środki finansowe przeznaczone na rozpoczynanie działalności (dotacje, pożyczki itp.). Przedsiębiorcy mogą natomiast uzyskać informacje między innymi na temat możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności (dotacje, pożyczki) oraz wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.

Będzie także możliwość skorzystania z usług doradczych częściowo odpłatnych (o wartości 10 % kosztów usługi, tj. 10 zł netto za godzinę doradztwa).

Doradca pomoże osobom otwierającym własny biznes: oszacować przychody i koszty związane z planowaną działalnością; wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności oraz najlepszą formę opodatkowania; przygotować biznes plan, który można wykorzystać w staraniach o dotację, pożyczkę lub kredyt; zarejestrować firmę oraz dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.

Dla firm oferowane jest doradztwo w zakresie: przygotowania biznes planów na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki, leasingu itp; opracowania prognozy finansowej; opracowania wzorów umów (np. umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, umowy najmu lokalu); opracowywania planów promocji, wyboru najefektywniejszych form promocji/reklamy, opracowania materiałów promocyjnych (np. ulotki, foldery); dokonywania analizy porównawczej różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztów; wszelkich aspektów prawnych (doradztwo prawne m.in. w zakresie ściągania należności, zabezpieczania swoich interesów itp.); dokonywania zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego (np. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, ich rodzin, zmiana formy opodatkowania, zmiana statusu podatnika VAT itp.).

Pomoc oferowaną przez konsultantów można otrzymać codziennie, od poniedziałku do piątku, zgłaszając się do jednego z Punktów Konsultacyjnych sieci KSU działających na terenie województwa małopolskiego w następujących lokalizacjach:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny ul., Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 09:00-17:00, wt.- pt.: 8:00-16:00
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Orkana 16 B; Rabka Zdrój; godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-12:00
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Ośrodek w Tarnowie ul. Sikorskiego5 , Tarnów, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez małopolskie Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, dostępne są na stronie www.malopolska.ksu.parp.gov.pl.


Zapraszamy na otwarte szkolenie: „Podstawowe zasady fundrasingu. Planowanie działań w organizacji. Kraków 22-24.05.2013 r.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy dla swojej organizacji. Pragną dowiedzieć się jak takie działania planować, a także chciałyby przećwiczyć na warsztatach jak budować relację z darczyńcą. Zapraszamy również początkujących fundraiserów, którzy potrzebują inspiracji na początek swoich działań lub chcących uporządkować już posiadaną wiedzę.

Szkolenie odbędzie się w naszej siedzibie w Krakowie przy ul. Szewskiej 20/4 w dniach 22-24.05.2013r. Zgłaszając się do 30 kwietnia otrzymają Państwo 20 % rabat cenowy na szkolenie. Koszt szkolenia wyniesie tylko 1100 zł + VAT.

I dzień: Podstawy fundraisingu. Fundraising jako zmiana w funkcjonowaniu organizacji (8 godzin).

 • Podstawy fundrasingu czyli seminarium z elementami ćwiczeń i warsztatów.
 • Podstawowe mechanizmy zbierania funduszy dla organizacji.
 • Ćwiczenia dla uczestników pokazujące jak być darczyńcą i efektywnym fundraiserem?
 • Jak tworzyć i budować relacje z otoczeniem aby pomogły nam zmienić naszą organizację?
 • Jak wdrożyć fundraising w organizacji i od czego zacząć?

II dzień: Praktyczne warsztaty z profesjonalnego fundrasingu (8 godzin).

 • Zapoznanie uczestników z ponad 30 narzędziami fundraisingowymi.
 • Przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań na kampanie fundraisingowe.
 • Zapoznanie się z oceną skuteczności i kosztami wybranych metod fundraisingowych.

Dzień 3: Planowanie działań fundraisingowych – warsztaty (8 godzin).

 • Uczestnicy zapoznają się z działaniami i narzędziami planowania fundrasingu oraz zastosowaniem ich w praktyce.
 • Warsztaty z umiejętności budowania relacji z darczyńcami i długotrwałej współpracy.
 • Sporządzanie listy potrzeb i określanie odpowiednich działań.
 • Budowanie podstawowego planu działań fundraisingowych.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Zgłoszenia: szkolenia@fundraising.org.pl, a.dyl@fundraising.org.pl lub telefonicznie: 663 270 000, 12 423 80 07.

ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, tel./faks +48 12 423 80 07, e-mail: psf@fundraising.org.pl; www.fundraising.org.pl

 


 

Kapitał Ludzki   Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie   EFS

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu
Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”, w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

CEL PROJEKTU:
Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.
Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
1 styczmia 2010 roku - 31 grudnia 2015 roku.

BENEFICJENCI PROJEKTU:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BPH.

BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:
  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,
  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,
  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,
 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka - obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,
 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:
  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,
  • określenie zasobów finansowych,
  • określenie kwalifikacji personelu,
  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,
  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,
  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia.

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.

KONTAKT:
Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie
Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
Tel. 12 428 92 62
e-mail: targi@iph.krakow.pl


Kapitał Ludzki   PARP   KSU   EFS

Ekspert Punktu Konsultacyjnego KSU doradzi w sprawie prowadzenia i rozwoju firmy w Gorlickim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające założyć własną firmę mogą w każdy II piątek miesiąca w godz. 10:00-14:30 korzystać z usług Punktu Konsultacyjnego KSU podczas dyżurów odbywających się w Gorlickim Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Dyżury prowadzone są przez konsultantów PK KSU prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Podczas indywidualnych konsultacji można dowiedzieć się bezpłatnie: jakie zagadnienia należy przemyśleć przed rozpoczęciem działalności; jak ocenić opłacalność planowanej działalności; jak przebiega procedura rejestracji firmy; jakie są dostępne środki finansowe przeznaczone na rozpoczynanie działalności (dotacje, pożyczki itp.). Przedsiębiorcy mogą natomiast uzyskać informacje między innymi na temat możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania swojej działalności (dotacje, pożyczki) oraz wszelkich aspektów związanych z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.

Będzie także możliwość skorzystania z usług doradczych częściowo odpłatnych (o wartości 10 % kosztów usługi, tj. 10 zł netto za godzinę doradztwa).

Doradca pomoże osobom otwierającym własny biznes: oszacować przychody i koszty związane z planowaną działalnością; wybrać odpowiednią formę prowadzenia działalności oraz najlepszą formę opodatkowania; przygotować biznes plan, który można wykorzystać w staraniach o dotację, pożyczkę lub kredyt; zarejestrować firmę oraz dopełnić wszelkich formalności z tym związanych.

Dla firm oferowane jest doradztwo w zakresie: przygotowania biznes planów na potrzeby pozyskania kredytu, pożyczki, leasingu itp; opracowania prognozy finansowej; opracowania wzorów umów (np. umowy cywilno-prawne, umowy handlowe, umowy najmu lokalu); opracowywania planów promocji, wyboru najefektywniejszych form promocji/reklamy, opracowania materiałów promocyjnych (np. ulotki, foldery); dokonywania analizy porównawczej różnych form zatrudnienia i związanych z nimi kosztów; wszelkich aspektów prawnych (doradztwo prawne m.in. w zakresie ściągania należności, zabezpieczania swoich interesów itp.); dokonywania zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego (np. zgłoszenie do ubezpieczenia nowych pracowników, ich rodzin, zmiana formy opodatkowania, zmiana statusu podatnika VAT itp.).

Pomoc oferowaną przez konsultantów można otrzymać codziennie, od poniedziałku do piątku, zgłaszając się do jednego z Punktów Konsultacyjnych sieci KSU działających na terenie województwa małopolskiego w następujących lokalizacjach:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny, ul. Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Grunwaldzka 5, Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 9:00-17:00, wt. - pt.: 8:00-16:00
 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 16 B, Rabka Zdrój, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-12:00
 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Ośrodek w Tarnowie, ul. Sikorskiego 5, Tarnów, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00

Więcej informacji na temat usług świadczonych przez małopolskie Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług, dostępne są na stronie www.malopolska.ksu.parp.gov.pl.


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie informuje, że dysponuje jeszcze możliwościami udzielenia bezpłatnego wsparcia dla firm (usługi związane z poprawą funkcjonowania firmy sektora MŚP), świadczonego przez nią w ramach działania 5.2, PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje w ulotce do pobrania - ulotka w formacie PDF.


Kapitał Ludzki   UE EFS

Rozwiń skrzydła dzięki darmowym szkoleniom

Instytut Austriacki zaprasza na drugą odsłonę szkoleń z języka niemieckiego i kompetencji biznesowych. Projekt skierowany jest do małych firm, mikro przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych. Zajęcia będą odbywać się w Twoim powiecie.

Projekt „Rozwiń skrzydła...” ma na względzie przedsiębiorczych pracodawców, którym zależy na podnoszeniu kompetencji swoich pracowników. W drugiej edycji zostanie przeszkolonych 60 wybranych osób, które chcą zacząć swoją przygodę z językiem niemieckim, bądź posiadają już umiejętności w tej dziedzinie. Dzięki 100% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.) pracodawca nie ponosi żadnych kosztów szkolenia.

Rozwiń skrzydła – opanuj język niemiecki
Ocena sytuacji na rynku pracy w regionie (WUP 2011) pokazała niewystarczające kwalifikacje przedsiębiorców i pracowników z Małopolski pod względem znajomości języka niemieckiego i miękkich kompetencji zawodowych, co negatywnie wpływa na konkurencyjność ich firm. Przygotowana przez nas oferta pomoże zapełnić tę lukę, otwierając drogę do kontaktu z klientem niemieckojęzycznym.

Rozwiń skrzydła – pracuj efektywnie
Kłopot z efektywnym organizowaniem własnego czasu, nieznajomość podstawowych technik negocjacyjnych i autoprezentacyjnych, a w efekcie brak oczekiwanych wyników w pracy – typowe problemy wynikające z braku wiedzy o tzw. miękkich kompetencji zawodowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, Instytut Austriacki wraz ze specjalistami w dziedzinie psychologii biznesu opracował program szkoleń, który stanie się krokiem ku większej efektywności pracy osób zatrudnionych w małopolskich firmach.

Nasze atuty:

 • nauka niemieckiego pod auspicjami austriackiej placówki, zatrudniającej najlepszych lektorów i native speakerów;
 • program szkoleń biznesowych opracowany w oparciu o potrzeby mikro- i małych przedsiębiorstw;
 • zerowe koszty szkolenia dla pracodawcy (szkolenia w 100% dofinansowane);
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń – dzięki funduszom unijnym przeszkoliliśmy już ponad 500 osób w Małopolsce;

Jak do nas dołączyć?
Udział w szkoleniu wymaga zgody i oddelegowania przez pracodawcę. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się stronie www.oei.krakow.pl w zakładce Projekt unijny ,,Rozwiń Skrzydła…” - II nabór. Pracodawca może oddelegować do projektu jednego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Rekrutacja w toku
Nabór do projektu potrwa od 17.09 do 09.11 i będzie obejmować selekcję dokumentów w oparciu o poprawność wypełnienia, kryteria preferencyjne oraz wyniki rozmowy telefonicznej w języku niemieckim, w przypadku osób, które zadeklarowały wcześniejszą znajomość języka. Wyniki rekrutacji pojawią się na naszej stronie internetowej w dniu 19.11. Projekt ruszy w miejscowościach, gdzie zbierze się 10 osób na jednym poziomie zaawansowania językowego.

Przedsiębiorco, wydeleguj swojego pracownika!
Pracowniku, poinformuj o możliwości swojego pracodawcę!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Instytut Austriacki, Biuro projektów unijnych - tel. 12-430 98 05, 12-426 44 88, projekt@oei.krakow.pl Jesteśmy również na facebooku!

Do pobrania:

 

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl