Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2012
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informatorkolędowanie z Zorią


XXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 28 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2012 -2027.
  3. podziału gminy Uście Gorlickie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  4. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  5. zmiany uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
  6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Uście Gorlickie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  8. stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności.
  9. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
  10. wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
  11. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12. wyrażenia zgody na zamianę działek.
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.
  14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych.
  15. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Uście Gorlickie do roku 2032”.
  16. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Uście Gorlickie.
  17. zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Uście Gorlickie.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Wspólne kolędowanie


Weź udział w badaniu ankietowym
dotyczącym rozwoju naszego regionu!

Szanowni Państwo,
w ramach pracy nad dokumentem Strategia Planowania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla partnerstwa subregionu nowosądeckiego na platformie CyfrowaDemokracja.pl została opublikowana krótka ankieta, skierowana do mieszkańców gmin subregionu nowosądeckiego.
 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze skróconą strategią, a następnie do wypełnienia ankiety.
Państwa opinia na temat rozwoju subregionu jest bardzo ważna i pozwoli na dostosowanie dokumentu do istniejących potrzeb.

Informacje o projekcie i ankietę znajdą Państwo tutaj:
http://cyfrowademokracja.pl/index.php/konsultacje-spoleczne/zaplanuj-rozwoj-w-subregionie-nowosadeckim

Z góry dziękujemy za udział w badaniu.
Zespół Projektu
Czas na zmiany

Tel. 22 630 98 34


Swiss Contribution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach rozpoczyna w grudniu procesy rekrutacyjne na kursy:

 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135,
 • kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG-141,
 • kurs ręcznego cięcia plazmowego.

realizowane w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z CKPiU. Szczegóły do pobrania w formacie PDF:


Szanowni Państwo,

Firma badawcza Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog (http://wiesczyglobalnawioska.pl).
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu i wypowiedzenia się swojego zdania na temat kompetencji komunikacyjnych mieszkańców terenów wiejskich. Na blogu badania dostępnym pod adresem http://wiesczyglobalnawioska.pl swoją wypowiedź może zamieścić każdy, kto ma coś ciekawego do powiedzenia.

Głów do myślenia nigdy za wiele!


XXV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 30 listopada 2012 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2012 -2027.
  3. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok.
  4. gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.
  5. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 roku.
  6. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
  7. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
  8. podatku od nieruchomości.
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  10. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  11. dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  12. przystąpienia Gminy Uście Gorlickie do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  13. wyrażenia zgody na zamianę działek.
  14. likwidacji zakładu budżetowego ZGKiM.
  15. utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej ZGKiM.
  16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  17. powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wysowej-Zdroju obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Uście Gorlickie.
 7. Przyjęcie Rezolucji w sprawie utrzymania dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Aktywny III wiek Łemkowszczyzny i Pogórza

Zapraszamy seniorów do uczestnictwa w bezpłatnych spotkaniach realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywny III wiek Łemkowszczyzny i Pogórza”.

W ramach projektu organizowane będą sobotnio–niedzielne wyjazdy, m.in. w Krynicy–Zdroju, gdzie zrealizowane zostaną następujące zajęcia i warsztaty:

 • warsztaty integracyjne, w tym wieczorek zapoznawczy,
 • kurs komputerowy,
 • zajęcia z zakresu „Historii Małej Ojczyzny”, w tym wycieczka „Szlakiem Architektury Drewnianej”,
 • wykłady na Uniwersytecie III wieku w Nowym Sączu i warsztaty psychologiczne,
 • kurs ogrodnictwa,
 • spotkanie z przyrodnikiem oraz wycieczka do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie Krynicy–Zdroju,
 • wykłady medyczne,
 • wycieczka do Uniwersytetu Ludowego w Woli Sekowej oraz ośrodka „Caritas” w Myczkowcach.

Regulamin rekrutacji uczestników oraz formularz zgłoszeniowy do projektu jest dostępny w Domu Katechetycznym w Ropie (świetlica Słoneczko) oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie (budynek Gimnazjum) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 15.00 lub do pobrania na stronie internetowej www.stowpogranicza.ropa.iap.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane w GOK Ropa lub prosimy przesłać na adres stowarzyszenie.pogranicza@wp.pl.

Projekt jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia z zamieszkałych na terenie gmin: Ropa, Krynica–Zdrój, Uście Gorlickie, Sękowa.

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 509 851 918 lub 511 102 316.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Małopolski Program Stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
(Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013)

stypendia

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2008 r. – 31 grudnia 2015 r.
Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie dla każdego ucznia, przyznawane na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia) - łącznie 6 000 zł.
Wynagrodzenie dla Opiekuna dydaktycznego jednego stypendysty wynosi 1 160 zł rocznie.
W dotychczas przeprowadzonych czterech naborach wniosków przyznano 1722 stypendia na łączną kwotę 10 293 000,00 zł.

Warunki ubiegania się o stypendium

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
 • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 średnia ocen dotyczyć będzie roku szkolnego 2011/2012;
 • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada br. jest to kwota 1078 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1246 zł netto miesięcznie) - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w roku kalendarzowym 2011;
 • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest udział w konkursie/olimpiadzie/turnieju przeprowadzonym w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji - podczas składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2012/2013 brane będą pod uwagę osiągnięcia uczniów z roku szkolnego 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012 (wystarczy jedno takie osiągnięcie w ciągu w/w trzech lat szkolnych).

Nabór wniosków na rok szkolny 2012/2013
Termin: 2 – 26 listopada 2012 r.
Planowana liczba stypendiów do przyznania: ~506 na łączną kwotę 3 036 000 zł.
Środki przewidziane na wypłatę wynagrodzeń dla Opiekunów dydaktycznych: 586 960 zł.
Podpisywanie umów stypendialnych oraz umów o pełnieniu opieki dydaktycznej nad stypendystami nastąpi w 2013 r.

Szczegóły dotyczące aktualnego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej projektu: www.stypendia.mcp.malopolska.pl w części dotyczącej „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w zakładce Aktualności.
Informacji udzielają także pracownicy Zespołu ds. Stypendiów MCP pod numerami telefonu: 12-3769161, 12-3769164, 12-3769166, pod adresem e-mail: info.uczen@mcp.malopolska.pl oraz podczas konsultacji w siedzibie MCP (VII piętro, pok. 708, 709 i 704).

Zapraszamy do składania wniosków!
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości


Projekt „Twoja szansa” dla osób powyżej 50-go roku życia

Wystartował projekt „Twoja szansa”, wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu (lub kontakt z P. Elżbietą Wansacz w Urzędzie Gminy – tel. 18-3516041 wew. 43).

Prowadzone są zapisy na następujące szkolenia:

 • Obsługa kasy fiskalnej,
 • Pracownik/ca ochrony z licencją I stopnia,
 • Magazyniera/ka z obsługą wózka widłowego,
 • Opiekun/ka dzieci i osób starszych.

Projekt „Twoja szansa” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w kompleksowym wsparciu osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Projekt swoim zasięgiem obejmuje następujące powiaty województwa małopolskiego: tarnowski, dąbrowski, brzeski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski i gorlicki. Skierowany jest do 90 osób bezrobotnych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie: obsługa kasy fiskalnej, pracownika ochrony z licencją I stopnia, magazyniera z obsługą wózka widłowego lub opiekuna dzieci i osób starszych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 31.08.2013

Dokumenty rekrutacyjne pod adresem:
http://www.twojaszansa.consultor.pl/rekrutacja.html


Architektura cerkiewna


obchody 11 listopada


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii w Gorlicach oraz dr Janusz Bukowski
serdecznie zapraszają na

wykład prof. Jerzego Vetulaniego
pt. „Cywilizacja, a starzenie się”

dnia 10 listopada 2012 roku (sobota), godz. 17.00
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego

prof. Jerzy Vetulani (ur. 1936 roku w Krakowie) – profesor nauk przyrodniczych, psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, członek Polskiej Akademii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący rady naukowej Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im. J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji jako mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 r. laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny czasopisma „Wszechświat”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

WSTĘP WOLNY!


Andrzejki w Regietowie


XXIV Sesja Rady Gminy

Informujemy, że 26 października o godz. 11.00 w Biurze Rady Gminy Uście Gorlickie rozpocznie się XXIV Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. podziału Gminy Uście Gorlickie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  3. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  4. sprzedaży działki niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  5. odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie działek położonych w miejscowości Hańczowa.
 5. Informacje dotyczące oceny oświadczeń majątkowych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie sesji.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

serdecznie zapraszają na

I Przegląd Chórów Parafialnych „Te Deum Laudamus...”
21 października 2012 (niedziela)

W przeglądzie wezmą udział:

 • Chór „Cantate Deo” z parafii p.w. Wszystkich Świetych z Bobowej
 • Chór kolegiaty p.w. Bożego Ciała z parafii p.w. Bożego Ciała z Biecza
 • Chór „Arka” z parafii p.w. Św. Jana Chrziciela Z Kobylanki
 • Chór parafialny „ Małopolanie” z parafii p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z Moszczenicy
 • Chór parafialny z parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP z Sękowej
 • Chór parafialny Bazyliki Mniejszej narodzenia NMP z Gorlic
 • Chór „Accordare” z parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu z Cieniawy

Prezentacje chórów odbędą się 21 października 2012 r. (niedziela) w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Szymbarku.
Początek o godz. 17.30.

WSTĘP WOLNY!


Nauka gry w szachy
w świetlicach wiejskich

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim informuje, że zostają wznowione zajęcia nauki gry w szachy w świetlicach wiejskich w Gładyszowie, Wysowej-Zdroju i Brunarach.
W zależności od liczby chętnych i stopnia zaawansowania gry w szachy, zajęcia będą prowadzone w grupie dla początkujących i grupie dla zaawansowanych.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z instruktorem:

Gładyszów – świetlica wiejska
24 października 2012 r. (środa) – godz. 17:00

Wysowa-Zdrój – świetlica wiejska
26 października 2012 r. (piątek) - godz. 16:30

Brunary - świetlica wiejska
26 października 2012 r. (piątek) - godz. 18:00

Zajęcia będzie prowadził Pan Jan Michalak.
Następne terminy zajęć zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach w świetlicach.


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013”. Konsultacje rozpoczynają się 30.10.2012 r.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca, chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi, czy też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2013 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz Gminy Uście Gorlickie i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz.873, ze zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2013.”.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2012 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie
Fax: 18-3516041 wew. 52
e-mail: działalność_gospodarcza@usciegorlickie.pl
z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Wójt Gminy Uście Gorlickie
Dymitr Rydzanicz

Do pobrania:


Zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego internetu oraz bezpłatne lub tanie hotspoty

Urząd Komunikacji Elektronicznej, aby zapobiec cyfrowemu wykluczeniu mieszkańców i ułatwić im dostęp do telefonii stacjonarnej oraz internetu, opracował tzw. „mapy popytu”. Mapy te pokazują, jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego internetu oraz bezpłatne lub tanie hotspoty i gdzie te usługi są niedostępne. Dane te są bardzo cenne zarówno dla większych operatorów, jak i dla lokalnych przedsiębiorców. Mapy pozwolą dotrzeć im do miejsc, gdzie takich usług brakuje, dzięki czemu mieszkańcy zyskają długo oczekiwany dostęp do telefonu czy internetu.
Mapy popytu opracowane zostały w roku 2009 i wymagają aktualizacji. W związku z tym prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli na aktualizację map.
Ankiety można wypełniać elektronicznie, na stronie: http://www.mapa.uke.gov.pl/ (w zakładce Internet lub w zakładce Telefon) lub w wersji papierowej - pobierając, drukując i wypełniając załączony dokument PDF.
Wypełnione ankiety można też przesyłać pocztą elektroniczną na adres: mapa@uke.gov.pl lub listownie na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.
W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem tel. 22 53 49 182.


Dzień Koniarza


Konkursy dla wolontariuszy oraz organizacji z nimi współpracujących

Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, zapraszają do udziału w konkursach adresowanych do wolontariuszy oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Barwy wolontariatu
Jest to już dwunasta edycja konkursu, który stwarza okazję, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizując Konkurs, zależy nam aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Do pobrania:

Organizacja przyjazna wolontariuszom
Konkurs zorganizowany jest po raz drugi. Jego celem jest wyróżnienie i promowanie pozytywnych przykładów organizacji i instytucji, które na co dzień korzystając z wsparcia wolontariuszy, nie tylko przestrzegają obowiązujących przepisów prawnych, ale we współpracy tej idą o wiele dalej. Tworzą przyjazne środowisko pracy dla wolontariuszy, dbają o ich rozwój, właściwą organizację i koordynację pracy, wspierają w codziennych aktywnościach.
Takim placówkom organizatorzy przyznają certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom.

Do pobrania:

Wyniki konkursów:
Etap wojewódzki zostanie ogłoszony podczas Gali zorganizowanej w dniu 16 listopada br. w Krakowie, etap ogólnopolski podczas Gali Finałowej Wolontariatu w grudniu br. w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń w obydwu konkursach upływa 15 października 2012. Zgłoszenia z terenu województwa małopolskiego należy nadsyłać na adres mailowy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie: rcw@bis-krakow.pl

Regulaminy, zasady udziału oraz miejsca zgłoszeń kandydatów dostępne są pod adresem www.wolontariat.org.pl/konkurs.

Organizację konkursów wspierają wybrane placówki Sieci SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Zapraszamy do nadsyłania kandydatur wolontariuszy i organizacji!

Małopolska
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Biuro Inicjatyw Społecznych   Regionalne Centrum Wolontariatu Kraków


Zielona Linia


III Turniej Piłki Nożnej


Program Regionalny NSS   Małopolska  UE EFRR

Park Wodny w Wysowej-Zdroju

Działanie 3.1 Rozwój Infrastruktury Turystycznej
Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową
Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Wartość całkowita projektu: 10.561.859,36 zł
Wartość dofinansowania: 4.293.438,76 zł
Termin realizacji: od 11.01.2011 do 30.09.2012

Geneza projektu

Gminę Uście Gorlickie cechują wysokie walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne. Wysoka lesistość, piękno górskiego krajobrazu, czyste środowisko, sprzyjający łagodny klimat, słabe zaludnienie, przyciągają turystów i wczasowiczów o każdej porze roku. Dodatkowymi atutami tego terenu z pewnością są źródła wód mineralnych w uzdrowisku Wysowa-Zdrój oraz szeroki wachlarz usług lecznictwa uzdrowiskowego. Oprócz naturalnego piękna tych terenów można również znaleźć ślady historii: zabytkowe budowle architektury sakralnej (drewniane cerkwie i kościoły), cmentarze z I wojny światowej, zabytkowe układy architektoniczne łemkowskich wsi, przydrożne krzyże i kapliczki. Gmina Uście Gorlickie posiada specyficzny kulturowy klimat. Jest to miejsce spotkania kultur Polaków i Łemków. Ze względu na swe położenie i walory środowiska geograficznego Gmina jest ośrodkiem turystycznym zarówno zimą jak i latem.
Pomimo tak bogatego potencjału w Gminie brakowało ośrodka sportowo-rekreacyjnego, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogliby korzystać z atrakcji sportowo - rekreacyjnych. Potrzeba korzystania z zajęć sportowych, rehabilitacyjnych staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej dostrzegalna. W dużych ośrodkach turystycznych istnieją kompleksy sportowo – rekreacyjne, które służą nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim przyciągają turystów swoją atrakcyjnością. Obiekt Parku wodnego w Wysowej-Zdroju zapewni możliwość uprawiania sportu i prowadzenia zajęć rekreacyjno – rehabilitacyjnych przez cały rok kalendarzowy, bez względu na warunki atmosferyczne. Kompleks rekreacyjno - sportowy wydłuży czas pobytu w Gminie Uście Gorlickie.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie województwa, chociaż równie ważnymi są wzrost liczby miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, zwiększenie stopnia wyposażenia w infrastrukturę sportową i rekreacyjną gminy Uście Gorlickie, zwiększenie ruchu turystycznego na terenie całego regionu, stworzenie miejsc mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, służących organizowaniu spotkań, zawodów sportowych, imprez, a także stworzenie miejsc, z których będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Projekt techniczny basenu opracowała firma projektowa „PROKON” – Władysław Bagiński z Suchego Boru, natomiast na wykonawców inwestycji w wyniku postępowania przetargowego wybrane zostało konsorcjum gorlickich firm HAŻBUD i OTECH, które realizację zadania prowadziło od początku do końca.

Park Wodny

Jeśli chodzi o dane techniczne, to charakterystyczne parametry obiektu są następujące:
Powierzchnia zabudowy: 906,28 m2
Powierzchnia całkowita: 3189,00 m2
Powierzchnia użytkowa: 1479,48 m2
Kubatura: 14 655,70 m3
Ilość kondygnacji: 2

Atrakcjami Parku Wodnego jest basen rekreacyjno-rehabilitacyjny o następujących parametrach:
Głębokości: 1,2 do 1,4 m
Powierzchni lustra wody: 287 m2
Objętości wodnej basenu: 373 m3
Temperaturze wody: do 30o

Basen wyposażony jest w:

 • wodne i powietrzne stacje masażu
 • leżanki powietrzne
 • ławeczki powietrzne
 • czterodyszową, ścienną stację masażu wodnego
 • dwudyszową, ścienną stację masażu wodnego
 • masaż stóp, gejzer powietrzny
 • armatkę wodną, wąski masaż karku
 • kaskadę wodna, szeroki masaż karku

Ponadto w obiekcie dostępny jest basen dla dzieci z parasolem wodnym, basen SPA (tzw. jacuzzi) o pojemność wodnej 1,95 m3 i temperaturze wody: 34 - 37oC, a także sauna parowa i sauna sucha, które doskonale wpływają na układ krążenia i wzmacniają pracę serca, a co najważniejsze są wspaniałym lekiem na poprawę samopoczucia niwelując nagromadzony w nas stres.

Docelowo w obiekcie Parku planowane jest uruchomienie baru, sali do ćwiczeń ruchowych, gabinet masaży oraz gabinet kosmetyczny.

20 września 2012 roku dokonano oficjalnego otwarcia Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju. W obecności wielu zaproszonych gości wstęgę przecieli: Andrzej Storc - Poseł na Sejm RP, Leszek Zegzda - Radny Sejmiku Woj. Małopolskiego, Zbigniew Ludwin - Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie, Mikołaj Prokopowicz - Sołtys sołectwa Wysowa-Zdrój oraz ksieża: Jacek Daniel, Włodzimierz Kaniuk i Jarosław Czuchta. Inauguracyjnego skoku do wody dokonał ratownik Mateusz Kłapacz.

Galeria zdjęć z uroczystości otwarcia dostępna jest tutaj.

Od godziny 15.00 basen zapełnił się ludźmi. Zapraszamy na basen codziennie w godzinach od  9.15 do 20.45.

www.parkwodnywysowazdroj.pl


Święto Rydza


plakat Diamond Duo


XXII sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 18 września 2012 r. o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXII sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. Zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2012 -2027.
  3. Zmiany Statutu Gminy Uście Gorlickie.
  4. Regulaminu korzystania z obiektu „Parku wodnego w Wysowej-Zdroju”.
  5. Upoważnienia Wójta Gminy Uście Gorlickie do ustalenia opłat za korzystanie z obiektu „Parku wodnego w Wysowej-Zdroju”.
  6. Zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju.
  7. nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie działki położonej w miejscowości Wysowe-Zdrój.
  8. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

CEIDG

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

CEIDG
Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności
Gospodarczej

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki


Otwarcie Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju

20 września od godz. 15.00 zapraszamy do Parku Wodnego w Wysowej-Zdroju.

Park Wodny w Wysowej-Zdroju

Park Wodny w Wysowej-Zdroju

Park Wodny w Wysowej-Zdroju


Nabór wniosków w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”

Swiss Contribution

Trwa nabór wniosków w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Dotacji w ramach tego projektu prowadzi nabór wniosków na wsparcie finansowo-doradcze na rozwój działalności gospodarczej.
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie: od 22 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r. do godz. 16.00 na adres:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Lokalne Biuro Projektu
ul. Kościuszki 9
33-300 Nowy Sącz

Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty trwające nie dłużej niż 12 miesięcy, zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego, dotyczące następujących branż:

 • turystyka,
 • przetwórstwo,
 • produkty lokalne.

Cel naboru
Celem naboru jest wzrost konkurencyjności lokalnej przedsiębiorczości. Realizacja tego celu przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego Projektu, jakim jest wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego na terenie subregionu. Dotacje zostaną przyznane na przedsięwzięcia, które będą spójne ze wskazanymi celami Projektu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
O dofinansowanie w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Więcej informacji oraz pełna dokumentacja dostępna jest na stronie http://www.marr.pl/swiss/


XVIII Dni Huculskie


XXI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

31 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXI Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. Zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 z dnia 26 stycznia 2012 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2012-2027.
  3. Zmiany Uchwały Nr XX/173/2012 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok”.
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Uściu Gorlickim.
  5. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VI” wsie: Brunary – Czarna – Stawisza – Śnietnica.
  6. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” wsie: Banica i Izby.
  7. Wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  8. Odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie działki położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Wieś Pachnąca Ziołami


Koncert Diamond Duo


Zespół POZYTYW


Zlot w Zdyni


Zawody Strażackie


igrzyska LZS


Organizatorzy: Gmina i Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

serdecznie zapraszają na imprezę plenerową

PANORAMA KULTUR

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku
29 lipca 2012 r. (niedziela)

Program:
14.00 NON OMNIS MORIAR program poświęcony Janowi Pawłowi II (Kasztel w Szymbarku)
15.00 Zespół IVO STARS BAND z Iwonicza Zdroju
16.00 Koncert piosenek i melodii żydowskich w wykonaniu artystów krakowskich
           Zespół regionalny POGÓRZANIE z Gorlic
           Łemkowski zespół folkowy BURJAN z Gorlic
           Zespół STONEHENGE z Jastrzębia Zdroju - muzyka irlandzka
20.00 Zakończenie

Imprezy towarzyszące: Wolna Najemna Kompania Kasztelanii Szymbark - prezentacje, występy renomowanych zespołów regionalnych i estradowych, nieodpłatne zwiedzanie kasztelu i skansenu, prezentacje twórców rękodzieła artystycznego i ginących zawodów, wystawy fotograficzne i plastyczne, park rozrywki dla dzieci, gastronomia.

WSTĘP WOLNY!

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel. 18-3535618
tel./fax 18-3535601

www.gorlice.art.pl


POKL   MORD Nowy Sącz   EFS

Kurs kwalifikacyjny dla diagnostów

„Wyższe kwalifikacje - pewniejsza przyszłość na rynku pracy” jest projektem współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

W ramach projektu w latach 2012/2013 planowane są szkolenia uprawniające do nabycia nowych kwalifikacji w zakresie:

Kurs kwalifikacyjny dla diagnostów

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie MORD w Nowym Sączu lub w salach na terenie powiatu gorlickiego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru i terminu szkoleń pojawiać się będą na stronie internetowej http://wyzszekwalifikacje.mord.pl.

Biuro projektu czynne:
Wtorek: 9.00 - 13.00
Środa: 9.00 - 13.00 oraz 16.30 - 18.00
Czwartek: 8.00 - 14.30
Sobota: 9.00 - 12.00

tel.: 18-4490880 wew. 50
fax: 18-4490881
e-mail: rekrutacja@mord.pl

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


22 lipca 2012 r.
niedziela
godz. 16:00

Wysowa-Zdrój
Park Zdrojowy - amfiteatr
Występ Zespołu Folkowego
„Burjan”

Wstęp wolny

Uwaga! Koncert może być odwołany z powodu złych warunków pogodowych.


Swiss Contribution

Bezpłatne spotkania informacyjne dla wnioskodawców dotacji w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne dotyczące zasad naboru wniosków o dotację na rozwój działalność gospodarczej w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Terminy spotkań:
Gorlice - 24 lipca 2012 r. godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, ul. Biecka 3, sala posiedzeń;
Nowy Sącz - 26 lipca 2012 r. godz. 10.00, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala obrad 208.

Podczas spotkań przedstawione zostaną zasady ubiegania się o wsparcie finansowo – doradcze na rozwój działalności gospodarczej oraz dokumenty aplikacyjne do naboru wniosków nr MARR/1/2012.

Dotacja w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych lub mających siedzibę, oddział bądź przedstawicielstwo na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Dofinansowaniu będą podlegać wyłącznie projekty zlokalizowane na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego dotyczące następujących branż:

 • turystyka,
 • przetwórstwo,
 • produkty lokalne.

Projekt „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” sfinansowany jest w 90 % przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a w 10% przez MARR S.A. ze środków własnych.
Bliższe informacje można uzyskać na stronach internetowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/swiss/ oraz w Lokalnym Biurze Projektu w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 9, pod numerem telefonu: 18 262 18 54.


ZAPRASZAMY NA KONCERT

wystąpi:

Zespół Muzyczny „Creativ”

15 lipca 2012 r. (niedziela)
godz. 16:00
Wysowa-Zdrój
Park Zdrojowy - amfiteatr

WSTĘP WOLNY
Uwaga! Koncert zespołu odbędzie się przy sprzyjających warunkach pogodowych.


Wysowa na starej fotografii


Certyfikowane szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Zapraszamy pracujące osoby niepełnosprawne do udziału w certyfikowanych szkoleniach zawodowych:

 • Pracownik ds. szkoleń z certyfikatem ECDL
 • Pracownik ds. projektów unijnych
 • Pracownik ds. finansowo – księgowych z certyfikatem ECDL (nowy program!)
 • Pracownik ds. finansowo – księgowych z językiem obcym
 • Grafika komputerowa i projektowanie stron www

Projekt jest skierowany do osób, które:

 • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inne równoważne,
 • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę/dzieło/zlecenie i mieszkają w woj. małopolskim.

Szkolenia są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego  w 90%. Uczestnik pokrywa jedynie 10% wkładu własnego, który zrekompensujemy zwrotem kosztów dojazdów do kwoty 500 zł / 1 uczestnika.

Dodatkowo beneficjentom oferujemy:

 • indywidualne doradztwo zawodowe;
 • wszystkie materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • poczęstunek i serwis kawowy;
 • ubezpieczenie NNW;

Projekt jest organizowany przez Business School Sp.Jawna H.Polak M.Polak na terenie województwa małopolskiego w ramach VIII Priorytetu PO KL „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju i kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Kontakt:
tel. 12 34 64 364
tel. 602 606 286

E-mail: krakow@business-school.pl
Strona internetowa: www.business-school.pl/rozwojzawodowy

Biuro projektu:
Al. Grottgera 3/26
30-035 Kraków


Swiss Contribution

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Analiza danych sprzedażowych firmy za pomocą arkusza kalkulacyjnego”.
Szkolenie kierowane jest do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.
Wymagania w stosunku do uczestników: znajomość podstaw obsługi komputera, w tym arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.marr.pl/swiss/ w zakładce szkolenia.

Do pobrania:


Bezpłatny projekt dla małopolskich przedsiębiorców

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z ostatniej edycji bezpłatnego projektu "Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju sektora MMP", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proponowany przez nas projekt szkoleniowo-doradczy kierujemy do właścicieli i pracowników firm z sektora Mikro i Małych Przedsiębiorstw na terenie województwa małopolskiego, którzy chcą rozwijać oraz inwestować w firmę, ale nie wiedzą jak i skąd pozyskać kapitał!

Do udziału w projekcie zapraszamy również fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.

Co oferujemy?

Na początku proponujemy szkolenie plenarne we wrześniu, w trakcie którego dowiecie się Państwo o istniejących możliwościach pozyskania źródeł finansowania. Dzięki temu spotkaniu będziecie Państwo wiedzieli, które źródła są dla Was najbardziej korzystne. Da to możliwość świadomego wyboru szkoleń kierunkowych.

Uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych umożliwi Państwu zdobycie wiedzy i kompetencji pozwalających skutecznie pozyskać środki na planowaną przez Państwa inwestycję.

Aby zapewnić kompleksową pomoc w tym niełatwym procesie aplikacji do Państwa dyspozycji przez 4 godz. (dla każdej osoby) będzie doradca finansowy, który bezpłatnie sporządzi dokument finansowy niezbędny do sfinansowania inwestycji (wniosek dotacyjny, biznes plan, analizę finansową przedsięwzięcia itp.).

Szkolenia prowadzone będą przez doświadczonych trenerów, ekspertów w danej dziedzinie.

Chcąc uatrakcyjnić Państwu korzystanie z materiałów szkoleniowych na pierwszym szkoleniu kierunkowym otrzymacie Państwo czytniki e-booków z materiałami źródłowymi, a dodatkowo na każdym szkoleniu zostaną każdemu uczestnikowi wręczone materiały pomocnicze.

Dodatkową korzyścią będzie też niewątpliwie okazja nawiązania kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami projektu.

Szczegółowych informacji udzielają:
Ada Stajewska – Kierownik Projektu
e-mail: astajewska@e-habitat.pl
tel. 604 374 040
Paulina Sienczyło – Specjalista ds. Organizacji szkoleń, Biuro Projektu
e-mail: psienczylo@e-habitat.pl
tel. 602 158 009

Strona Internetowa projektu:
http://www.malopolska.innowacje-przez-inwestycje.pl


Organizatorzy cyklu „Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim 2012”:
Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Parafia Greckokatolicka w Gorlicach
Parafia Prawosławna w Gorlicach

serdecznie zapraszają na

Koncert
Chóru Duchowieństwa Metropolii Lwowskiej Cerkwi Greckokatolickiej
ze Lwowa
w ramach cyklu „Muzyka Cerkiewna w Beskidzie Niskim 2012

2 lipca 2012 (poniedziałek) godzina 20.00
Cerkiew Greckokatolicka p.w.św. Kosmy i Damiana, Bartne

Chór Duchowieństwa Metropolii Lwowskiej Cerkwi Greckokatolickiej ze Lwowa - założony w kwietniu 2011 roku przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Lwowskiej Benedykta, przewodniczącego Komisji Liturgicznej. Jest to sześcioosobowy męski chór kameralny księży diecezji lwowskiej. Ich pierwszy koncert uświetnił uroczystości 10 rocznicy wizyty Jana Pawła II we Lwowie w dniu 25 czerwca 2011 roku.

Wstęp bezpłatny!


Zapraszamy na koncert

Park Zdrojowy – amfiteatr
1 lipca 2012 r. (niedziela) – godz. 16:00
Wysowa–Zdrój

wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Brunar

Wstęp wolny


XX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 29 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XX Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
  4. Uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na rok 2012”.
  5. Włączenia Gimnazjum w Uściu Gorlickim do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Gorlickim.
  6. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Muzyka cerkiewna


OFERTA POMOCY DLA HAZARDZISTÓW I ICH RODZIN OD CZERWCA 2012 R.

Centrum Terapii Uzależnień oferuje

kompleksowy program pomocy hazardzistom i ich rodzinom

w ramach projektu realizowanego przy współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dofinansowanego z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia.

W ramach programu oferujemy:

 • diagnozę,
 • terapię indywidualną,
 • terapię grupową,
 • poradnictwo: finansowe, prawne,
 • interwencje kryzysową.

Wszystkie proponowane świadczenia są BEZPŁATNE
Rejestracja osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 18-3527745 lub 18-3553879
Osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 na dyżur terapeuty uzależnień:

 • możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat oferty,
 • wstępna diagnoza problemu,
 • motywowanie do podjęcia leczenia.

Wymagany dokument - dowód osobisty i dowód ubepieczenia (jeżeli ktoś jest ubezpieczony).

Wszelkich informacji udziela Koordynator projektu pani Gabriela Padoł pod numerem tel 18-3527745 lub 18-3553879.


Spotkanie dotyczące strategii Powiatu Gorlickiego

28 czerwca o godz. 13.30 zapraszamy do Sali Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim na spotkanie ze Starostą Gorlickim - P. Mirosławem Wędrychowiczem, na temat kształtu strategii powiatu gorlickiego do roku 2020.


opera komiczna Napój Miłosny


Konferencja "Wolontariat Pracowniczy – Wspólnota interesów"

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm z terenu Małopolski na konferencję "Wolontariat Pracowniczy – Wspólnota interesów" organizowaną przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu z Warszawy oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie działające przy Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.

RCW Karaków

Coraz więcej firm w Polsce prowadzi programy wolontariatu pracowniczego. O ile projekty takie są właściwie realizowane, przynoszą wiele dobrego zarówno firmie, jej pracownikom jak i organizacjom będącym odbiorcami pomocy. Wzmacnianie w pracownikach poczucia dumy z pracy w organizacji zaangażowanej społecznie, uruchamianie w nich pokładów przedsiębiorczości oraz budowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów, partnerów biznesowych i społeczności lokalnych to tylko niektóre spośród wielu korzyści, na jakie może liczyć firma. Z kolei dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych to możliwość budowania partnerstw i otrzymania ze strony firm dodatkowego wsparcia.

 • Czym jest wolontariat pracowniczy?
 • Czy wolontariat pracowniczy może być realizowany przez MŚP i jak wykorzystać praktyki polskich liderów na poziomie lokalnym?
 • Jak rozsądnie budować programy wolontariatu pracowniczego w firmie, by w dążeniu do efektywności i profesjonalizmu nie zatracić idei wolontariatu?
 • Z jakimi problemami spotykają się pracodawcy organizując wolontariat pracowniczy?
 • Komu i jak pomagać?
 • Jak tworzyć partnerstwa międzysektorowe?
 • Jakie są perspektywy rozwoju?

Na te i na inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy spotkania:

 • Marek Solak – Orange Polska
 • Agnieszka Krajnik – Provident
 • Katarzyna Wójcik - Provident
 • Małgorzata Walędzińska-Półtorak – Kompania Piwowarska SA
 • Anna Jawor - IBM Polska
 • dr Grzegorz Baran – adiunkt w Katedrze Metod i Technik Zarządzania w Sektorze Publicznym w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przedstawiciele firm zainteresowani uczestnictwem w konferencji mogą zgłaszać swój udział do dn. 8 czerwca br. mailowo na adres rcw@bis-krakow.pl lub telefonicznie 12 412 15 24. W zgłoszeniu prosimy podać: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres mailowy oraz telefon kontaktowy.
Podczas konferencji odbędzie się spotkanie w ramach realizowanego w latach 2011-2012 przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu projektu edukacyjnego “Akademia Liderów Wolontariatu Pracowniczego” obejmującego cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez polskich praktyków. Projekt dofinansowany został ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat Honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski

Patronat medialny:
Radio Kraków

Partnerzy konferencji:
Provident
Fundacja Orange
IBM Polska
Kompania Piwowarska SA

Do pobrania:


Wpisy dzieci do paszportów tracą ważność

26 czerwca 2012 roku tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży.
Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż).
Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło, że – biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.
Małopolski Urząd Wojewódzki, w miarę możliwości i posiadanych informacji, będzie starał się indywidualnie informować rodziców, którzy mają dzieci wpisane do paszportów, o zaistniałej sytuacji.


Zapraszamy na występ kapeli ludowej
„Pogórzanie”

Pogórzanie

Wysowa-Zdrój
Park Zdrojowy - amfiteatr

10 czerwca 2012 r. (niedziela)
godz. 15:30

Występ może być odwołany w razie niesprzyjających warunków pogodowych.


Swiss Contribution

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Optymalizacja i pozycjonowanie stron WWW”.
Szkolenie kierowane jest do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.
Wymagania w stosunku do uczestników: znajomość podstaw budowy stron internetowych przy użyciu języka HTML.

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.marr.pl/swiss/ w zakładce szkolenia.

Do pobrania:


Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową

Informujemy, że w związku z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową oprócz przejścia granicznego w Koniecznej, kontrola zostanie przywrócona również na przejściach granicznych pieszo-rowerowych:

 • Wysowa-Zdrój (Regetovka) - szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego I/223,
 • Blechnarka - szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego I/230,
 • Wysowa-Zdrój (Cigielka) - szlak turystyczny w rejonie znaku granicznego I/241/2a.

Uście Gorlickie, dnia 29 maja 2012 r.

Wójt Gminy
Uście Gorlickie

INFORMACJA

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w związku porozumieniem z dnia 22 marca 2012 r. zawartym pomiędzy Gminą Uście Gorlickie, a Firmą „Eco.Geo.Invest” mgr inż. Krzysztof Ligęza z Ochotnicy Dolnej przystępuje się do:

 • przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz
 • opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Uście Gorlickie (do roku 2032).

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a szczególnie:

 • ilość i rodzaju odpadów,
 • danych adresowych,
 • nr działki na której znajdują się odpady

osobom posiadającym upoważnienie Wójta Gminy, które w najbliższych tygodniach odwiedzą Państwa domy.

Powyższe działania pozwolą na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Coroczna utylizacja założonych, niewielkich ilości odpadów będzie możliwa do finansowania lub współfinansowania przez samorząd gminny.
Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane z usunięciem wyrobów azbestowych.


Wójt Gminy Uście Gorlickie
(-) Dymitr RYDZANICZ


Do 25 czerwca br. można składać wnioski o „Dopłatę do materiału siewnego” w Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku rolnego

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2012 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r., z zachowaniem minimalnych norm wysiewu dla każdego gatunku rośliny uprawnej.
Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany określa Rozporządzenie Rady Ministrów.
O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni (w rozumieniu ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Producent rolny, aby ubiegać się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.
Na fakturze zakupu winny znaleźć się informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji, numer partii materiału siewnego oraz data sprzedaży.
Szczegółowe „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie - obowiązujące w 2012 r. – są opublikowane na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.
Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.
Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!!


Eleos   Małopolski Urząd Wojewódzki

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie zaprasza mieszkańców gminy Uście Gorlickie i powiatu gorlickiego do udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Aktywny senior

W ramach projektu przygotowany zostanie cykl spotkań seniorów mających na celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów, zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych seniorom w życiu codziennym oraz zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności.
Zapraszamy na warsztaty tańca, ceramiki, samoobrony, jazdy konnej, fotografii, zajęcia nordic walking oraz wykłady z zakresu dziedzictwa kulturowego i zdrowego stylu życia.
Poprzez organizację takiego projektu chcemy aby energia, uśmiech, optymizm i chęć życia były zarezerwowane nie tylko dla młodości, również dla seniorów, którzy też na nie zasługują. Mogą się tak poczuć dzięki wyjątkowym zajęciom dla osób starszych: ruchowym i umysłowym.
Mówiąc o aktywności seniorów Stowarzyszenie ma na myśli aktywność fizyczną oraz aktywność umysłową. Obydwie mają niebagatelne znaczenie dla osób po 50-tym roku życia. Aktywność fizyczna, czyli różnego rodzaju ćwiczenia i formy ruchowe poprawiają ruchomość stawów, pomagają w schorzeniach kręgosłupa, usprawniają cały aparat ruchowy i dodają seniorowi siły, która jest mu bardzo potrzebna w prozaicznych, codziennych czynnościach.
Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Projekt przyczyni się do poprawy stylu życia, zwiększeniu wiedzy i umiejętności seniorów.
Adresatami projektu są osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
Informacje o udziale w projekcie można uzyskać pod nr telefonu 18-3532076.

Zapraszamy!

Do pobrania:

Aktywny senior - ulotka


Stowarzyszenie RODZINA Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Rodzina” zaprasza mieszkańców Gminy Uście Gorlickie i powiatu gorlickiego do udziału w projekcie realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

AKADEMIA SENIORA

W ramach projektu przygotowany zostanie cykl spotkań seniorów mające na celu promowanie aktywnego stylu życia seniorów, zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych seniorom w życiu codziennym oraz zwiększenie udziału seniorów w życiu lokalnych społeczności.
Zapraszamy na następujące zajęcia: warsztaty zumby , aquaaerobic, zajęcia nordic walking, zajęcia fitness.
Poprzez organizację takiego projektu chcemy aby energia, uśmiech, optymizm i chęć życia były zarezerwowane nie tylko dla młodości, również dla seniorów, którzy też na nie zasługują. Mogą się tak poczuć dzięki wyjątkowym zajęciom dla osób starszych: ruchowym i umysłowym.
Mówiąc o aktywności seniorów Stowarzyszenie ma na myśli aktywność fizyczną oraz aktywność umysłową. Obydwie mają niebagatelne znaczenie dla osób po 50-tym roku życia. Aktywność fizyczna, czyli różnego rodzaju ćwiczenia i formy ruchowe poprawiają ruchomość stawów, pomagają w schorzeniach kręgosłupa, usprawniają cały aparat ruchowy i dodają seniorowi siły, która jest mu bardzo potrzebna w prozaicznych, codziennych czynnościach.
Udział w zajęciach będzie nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Projekt przyczyni się do poprawy stylu życia, zwiększeniu wiedzy i umiejętności seniorów.
Adresatami projektu są osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Oferujemy zajęcia sportowe w okresie od czerwca do września 2012: aquaaerobic, zumba, fitness, nordic walking.
Informacje o udziale w projekcie można uzyskać pod nr telefonu 18-3532076.

Zapraszamy!

Do pobrania:

Akademia seniora - ulotka


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorlicach
Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

serdecznie zapraszają na

recital gitarowy
ANNY RZESZUTO

24 maja br. (czwartek) godz. 17:00
Dwór Karwacjanów, ul. Wróblewskiego 10 A, 38-300 Gorlice

W programie:
J. S. Bach, H. Villa-Lobos, J. K. Mertz, J. Świder , Q. Sinesi

WSTĘP WOLNY!


Koncert
„DIAMOND DUO”

koncert Diamond Duo

Wysowa-Zdrój - Amfiteatr
Niedziela 27 maja 2012 r. godz. 15.30

Duet muzyczny zagra i zaśpiewa utwory z trzech płyt autorskich (muzyka pop). Po koncercie będzie możliwość zakupu płyt po cenie promocyjnej.

Koncert odbędzie się w przypadku sprzyjających warunków pogodowych.


Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej
zaprasza na koncert
25 maja 2012 r. - piątek, godz. 16:00
Wysowa – Zdrój
Park Zdrojowy - muszla koncerowa

WSTĘP WOLNY
Zapraszamy!!!

Chór Akademicki pod dyrekcją mgr Justyny Szeli-Adamskiej posiada w swoim repertuarze utwory z różnych epok - od renesansu, przez klasycyzm, aż po utwory współczesne o różnej tematyce. Występuje podczas ważnych uroczystości w kraju i zagranicą.

Chór Akademicji Politechniki Rzeszowskiej   Chór Akademicji Politechniki Rzeszowskiej


XIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
26-27 maja

XIV Dni Dziedzictwa Kulturowego

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Co roku, podczas dwóch majowych dni, można nieodpłatnie zwiedzić kilkanaście wybranych obiektów, korzystając z materiałów przygotowanych specjalnie w tym celu, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących. Wśród udostępnianych zabytków znajdują się obiekty mało znane lub na co dzień niedostępne, pozostające często w rękach prywatnych.

W tym roku w ramach Dni Dziedzictwa zwiedzać można 26 i 27 maja dwa obiekty w naszej okolicy:

Do pobrania:


Koncert
„DIAMOND DUO”

koncert Diamond Duo

Wysowa-Zdrój - Amfiteatr
Sobota 19 maja 2012 r. godz. 15.30

Duet muzyczny zagra i zaśpiewa utwory z trzech płyt autorskich (muzyka pop). Po koncercie będzie możliwość zakupu płyt po cenie promocyjnej.

Koncert odbędzie się w przypadku sprzyjających warunków pogodowych.


Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2011/2012

Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2011/2012 za okres maj–czerwiec 2012 r. są podzielone i wynoszą 156,00 zł jednorazowo na ucznia.

Decyzje przyznające stypendium są do odebrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim w dniach 21-25 maja 2012 r.
Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie się po odbiór decyzji w tych dniach.

Wypłata stypendium nastąpi w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Wnioskodawcę do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim: faktur (rachunków) na całą kwotę określoną w otrzymanej decyzji:

 • wnioskodawcom posiadającym konta osobiste - w terminie 14 dni zostaną przelane kwoty stypendium,
 • wnioskodawcom nie posiadającym konta - stypendia zostaną wypłacone po przedłożeniu faktur (rachunków) w terminach ustalonych indywidualnie, w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.

Ostateczny termin złożenia faktur (rachunków) mija 15 czerwca 2012 r.
Wypłaty stypendium powinny być zakończone do 30 czerwca 2012 r.


Majówka w Regietowie

Majówka w Regietowie   Majówka w Regietowie

Majówka w Regietowie   Majówka w Regietowie

Majówka w Regietowie   Majówka w Regietowie

Więcej informacji z imprezy na stronie Stadniny Koni Huculskich w Regietowie i Regionalnej Telewizji Gorlickiej.


Wznowienie zajęć nauki gry w szachy

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim informuje, że zostają wznowione zajęcia z nauki gry w szachy w świetlicach wiejskich w Gładyszowie, Wysowej-Zdroju i Brunarach.

Terminarz zajęć do wakacji:

16 maja 2012 r. (środa) - godz. 19:00 - Gładyszów
17 maja 2012 r. (czwartek) - godz. 19:00 - Wysowa-Zdrój
18 maja 2012 r. (piątek) - godz. 19:00 - Brunary

13 i 20 czerwca 2012 r. (środa) - godz. 19:00 - Gładyszów
14 i 21 czerwca 2012 r. (czwartek) - godz. 19:00 - Wysowa-Zdrój
15 i 22 czerwca 2012 r. (piątek) - godz. 19:00 - Brunary

Prosimy o potwierdzenie udziału w zajęciach w świetlicach.


XIX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 17 maja 2012 r. o godz. 10.00 w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie rozpocznie się XIX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  2. Realizacji Projektu „Park wodny w Wysowej-Zdroju” realizowanego w formule koncesji na usługi w zakresie zagospodarowania, eksploatacji i zarządzania obiektem Parku wodnego w Wysowej-Zdroju przez partnera prywatnego.
  3. Utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Śnietnicy.
  4. Włączenia Gimnazjum w Uściu Gorlickim do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uściu Gorlickim.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 7. Zamknięcie sesji.

Co robić, jeśli zaskoczy nas burza

Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, najlepiej pozostać w samochodzie.

W czasie ulewnych deszczy, burz i silnego wiatru warto pamiętać o kilku zasadach.

Zachowanie w domu:

 1. Zapewnić sobie dostęp do mediów, np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa. Słuchaj/oglądaj ostrzeżenia w lokalnych mediach.
 2. Zastanów się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji (np. piwnica).
 3. Usuń z balkonów, tarasów lekkie materiały, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.
 4. Sprawdź zamknięcie otworów okiennych i drzwiowych oraz zabezpiecz je skutecznie przed otwarciem (np. okiennice, sztaby).
 5. Nie wychodź lub wyjeżdżaj z domu, jeśli nie musisz (przełóż odwiedziny lub zakupy).
 6. Wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).
 7. Unikaj korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Nie podchodź do okien i drzwi w czasie burzy.
 9. Udaj się do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądź pod ściana nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.10. Pozasłaniaj okna żaluzjami lub zasłonami.
 10. W razie potrzeby ewakuacji z budynku mieszkalnego zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy,dokumenty, odzież i produkty żywnościowe na dwa, trzy dni.
 11. Wyłącz odbiorniki energii (prąd, gaz) i wodę.
 12. Zamknij mieszkanie.

W przypadku, gdy burza i deszcz zaskoczy nas w terenie, w czasie gwałtownych burz z wyładowaniami atmosferycznymi i opadami deszczu:

 1. Nie chroń się pod drzewami.
 2. Unikaj powierzchni wyniesionych: pagórki, balkony, podesty, tarasy oraz dużych otwartych przestrzeni.
 3. Nie używaj telefonów komórkowych na terenie otwartym.
 4. Nie zbliżaj się do słupów i linii energetycznych.
 5. Wyjdź ze zbiornika wodnego, akwenu, rzeki, basenu, nie kąp się i nie pływaj łodzią,kajakiem, pontonem, itp.
 6. Nie zbliżaj się do żadnych leżących na ziemi przewodów energetycznych i trakcji elektrycznej.
 7. Powiadom służby ratownicze ( Państwową Straż Pożarną) o leżących na drogach drzewach, słupach, zerwanych trakcjach, urwanych i wiszących gzymsach, rynnach, daszkach, reklamach i innych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego.

Gdy jedziemy pojazdem należy pamiętać:
Jeżeli w czasie podróży spotka Cię burza, gwałtowne opady deszczu, wichura zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli nie musisz nie kontynuuj jazdy, zatrzymaj się w miejscu bezpiecznym (na parkingu), unikaj parkowania pojazdu pod drzewami, kominami, słupami i innymi wysokimi a niezabezpieczonymi konstrukcjami (reklamy, itp.) oraz sieciami elektroenergetycznymi.


Swiss Contribution

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Kadry i płace”. Szkolenie kierowane jest do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Szczegóły w załączniku do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.marr.pl/swiss/ w zakładce szkolenia.

Do pobrania:


Orlik 2012

Wysowa–Zdrój
3 maja 2012 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do spędzenia dnia na sportowo.

W programie między innymi:

Turniej piłki nożnej - drużyny sześcioosobowe, składy mogą być mieszane:
o godzinie 14.00
kategoria wiekowa - szkoła podstawowa
o godzinie 16.00
kategoria wiekowa - gimnazjum

o godzinie 14.00
zapraszamy wszystkich chętnych: dzieci, młodzież, dorosłych - na konkurs rzutów do kosza

o godzinie 16.00
zapraszamy dzieci do gier i zabaw ruchowych

o godzinie 18.00
zapraszamy na turniej piłki siatkowej dla młodzieży starszej i dorosłych

Chętne drużyny prosimy o zgłaszanie się w biurze ORLIKA lub bezpośrednio przed turniejem.

Dla najlepszych słodkie upominki!


Kolejne bezpłatne kursy finansowane ze szwajcarskiego programu współpracy - maj 2012 r.

Swiss Contribution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach rozpoczyna w maju rekrutację na bezpłatne kursy pn. „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym" oraz „Kurs projektowania w programie AutoCad", realizowane w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Poniżej przedstawiamy w załącznikach szczegółowe informacje o naborach na w/w kursy:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   Leader   Beskid Gorlicki   PROW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
zaprasza na szkolenia w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych oraz przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań Osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, które odbędą się w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, sala 104, w następujących terminach:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 25 kwietnia, godz. 15:30
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 26 kwietnia, godz. 15:30
 • Małe projekty - 8 maja oraz 10 maja, godz. 16:00

Planowane terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 14-28 maja 2012 r.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - 14-28 maja 2012 r.
 • Odnowa i rozwój wsi - 14-28 maja 2012 r.
 • Małe projekty - 21 maja - 6 czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 18 352 65 77 oraz na www.lgdbeskidgorlicki.pl


Vitannia


      Beskid Gorlicki   PROW

Doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”
zaprasza mieszkańców powiatu gorlickiego na indywidualne doradztwo w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych oraz przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe projekty” Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

które odbędzie się w następujących terminach:

 • 16 kwietnia - Urząd Gminy w Ropie - świetlica
 • 18 kwietnia - Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej
 • 19 kwietnia - Urząd Gminy Gorlice - sala nr 1
 • 20 kwietnia - Urząd Gminy Lipinki - pok. nr 3
 • 23 kwietnia - Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 20 - sala posiedzeń
 • 24 kwietnia - Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
 • 25 kwietnia - Urząd Gminy w Łużnej - sala nr 105
 • 26 kwietnia - Urząd Miejski w Bobowej - pok. nr 14
 • 27 kwietnia - Urząd Gminy w Uściu Gorlickim

Doradztwo prowadzone będzie w godz. 13:00 - 16:00

Można również korzystać z doradztwa prowadzonego w biurze LGD „Beskid Gorlicki” w Gorlicach, ul. H. Sienkiewicza 42A, po wcześniejszej rezerwacji terminu pod nr tel. 18/352 65 77 lub 18/352 65 76.

Planowany termin naboru wniosków w ramach działania „Małe projekty”: 21 maja - 6 czerwca 2012 r.


Kolejne bezpłatne kursy finansowane ze szwajcarskiego programu współpracy

Swiss Contribution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach rozpoczyna w kwietniu 2012 roku procesy rekrutacyjne na kursy pn. „Kurs obsługi komputera - pakiet Office" oraz „Kurs elektryczny na uprawnienia SEP (Grupa 1)", realizowane w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Poniżej przedstawiamy w załącznikach szczegółowe informacje o naborach na w/w kursy:


V spotkania teatralne INNOWICA 2012
3-5 maja 2012 r.

3 maja (czwartek)
16.00 – Teatr Cinema „Nie mówię tu o miłości” (szkoła)
18.00 – Oksana Wynnyczok – malarstwo na szkle (wernisaż w Nowicy 21)
20.00 – The Stubs (letnia scena muzyczna)
22.00 – Czerwie “Nosferatu” (letnia scena muzyczna)

4 maja (piątek)
12.00 – otwarcie (Sarepta)
12.30 – A3 Teatr „Zmysły” (Sarepta i okolica)
14.00 – Olena Kostiuk „Ogród” – instalacja (wernisaż kaplica)
15.00 – Andrej Wynnyczok – malarstwo (wernisaż w kaplicy)
16.00 – Teatr Wagantów „Pierwsza miłość” I spektakl (szkoła)
17.30 – Teatr Art. 51 „Kain” I spektakl (szkoła)
20.00 – Caci Vorba (letnia scena muzyczna)
22.00 – Uliana Horbaczewska „Solospivy” (letnia scena muzyczna)

5 maja (sobota)
11.00 – Teatr Figur „Zbrodnia i kara” (Sarepta)
14.00 – Teatr Wagantów „Pierwsza miłość” II spektakl (szkoła)
16.00 – Teatr Art.51 „Kain” II spektakl (szkoła)
18.00 – projekcja filmu dokumentalnego „Dweri Łemkiwszczyny” (szkoła)
20.00 – Teatr Usta Usta Republika „Aleksandria” (Sarepta)
22.00 – Graal / Nowica 9 (letnia scena muzyczna)

6 maja (niedziela)
10.00 – nabożeństwo w cerkwi pw. św. Paraskewy

Spotkaniom towarzyszą:

 • Cinemanual - Projekcje aktywne
 • DudenGra Kiermasz
 • Miasta w Komie - prezentacje filmowe
 • Foto-warsztaty dla dzieci i młodzieży

 Innowica 2012


Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 7 lat organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych, a jego celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnej społeczności, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Przedsięwzięcie jest organizowane W ramach koalicji na rzecz przedsiębiorczości, W której uczestniczą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych.
Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, o obrotach nie przekraczających 2 mln euro.
Pula nagród w konkursie wynosi 100 000 zł.
Zgłoszenia do tegorocznej edycji będą przyjmowane do 18 maja 2012 roku.

Regulamin, formularz nominacyjny oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajdą Państwo na stronie www.kronenberg.org.p| >> Edukacja ekonomiczna >> Mikroprzedsiębiorca Roku.


Uwaga rolnicy! Agencja Rynku Rolnego przypomina!

Szkody powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS.

Producenci rolni, którzy zużyli do siewu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie do upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Producenci rolni, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do złożenia do właściwego ze względu na siedzibę lub adres zamieszkania OT ARR wniosku o przyznanie dopłaty do 25 czerwca.
Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić właściwy Oddział Terenowy ARR o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, w okresie 3 lat łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl, w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r.”.

Infolinia ARR: 22 661 72 72.


weekend naftowy 2012

Weekend Naftowy
Stowarzyszenie MARATON Gorlice

Sobota 12 maja 2012 – Gorlice
Jarmark Pogórzański – godz. 8:00

Niedziela 13 maja 2012 – Wysowa-Zdrój
Park Zdrojowy – godz: 10:00

Biegacze, spacerowicze, sportowcy i amatorzy biją rekordy w biegu maratońskim

Zapraszamy !

Maraton Naftowy   Maraton Naftowy

Maraton Naftowy   Maraton Naftowy

Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Gorlic w Wysowej-Zdroju podczas Maratonu Naftowego 13 maja 2012 r.

Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej   Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej

Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej   Występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej


Orlik 2012

Godziny otwarcia ORLIKA podczas
Świat Wielkanocnych:

05.04.2012 (czwartek) - 10-15
06.04.2012 (piątek) - 10-15
07.04.2012 (sobota) - 10-15
08-09.04.2012 (niedziela, poniedziałek) - nieczynne
10.04.2012 (wtorek) - 10-20


Zapraszamy
do
Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju
na film


Jezus z Montrealu

reż. Denys Arcand
wyst. Lothaire Bluteau


piątek 30 marca 2012 r. - godz. 18:30

Daniel Coloumbe jest młodym awangardowym artystą. Otrzymuje zadanie wystawienia i przygotowania przedstawienia pasyjnego na zlecenie proboszcza montrealskiej kaplicy św. Józefa. Szuka aktorów do swojej wersji zdarzeń sprzed dwóch tysięcy lat jednocześnie wszędzie doświadcza brutalizacji życia i braku wyższych wartości. W końcu "Pasja" zostaje wystawiona, ale...

FILM DOZWOLONY OD LAT 16

WSTĘP WOLNY


XVIII sesja Rady Gminy

Informujemy, że 30 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVIII sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  2. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
  3. Zmiany uchwały Nr XLII/406/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie VII” w Gminie Uście Gorlickie.
  4. Zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik w Wysowej-Zdroju.
  5. Ustalenia planu sieci szkół podstawowych i określenia granic obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Uście Gorlickie.
  6. Sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  7. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości w miejscowości Kwiatoń.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przygotuj się do Świąt Wielkanocnych w starym stylu:
zrób pisankę, zmiel w żarnach mąkę na święta, poplotkuj przy maglu, napisz kartkę świąteczną do przyjaciół gęsim piórem, wypleć koszyczek ze słomy, policz na starym liczydle ile dni zostało do Wielkanocy

POGÓRZAŃSKO - ŁEMKOWSKI JARMARK WIELKANOCNY w Łosiu
„Weź tradycję w swoje ręce”

25 marca 2012 roku (niedziela) początek godz. 13.30
Zagroda Maziarska w Łosiu, 38-312 Ropa, Łosie 34

W programie:
13.30 koncert pieśni o charakterze pasyjnym w cerkwi greckokatolickiej pw. NNMP w Łosiu; wystąpią: chór Cantores Karwacjanum, chór kameralny GCK Belfersingers
13.30 – 18.00 kiermasze z gotowymi wyrobami rzemiosła ludowego; prezentacje dawnych zajęć i gier; kuchnia regionalna

WSTĘP WOLNY


Konkurs Wielkanocny

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim oraz Stadnina Koni Huculskich w Regietowie zapraszają dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Wielkanocnym 2012 r.

Do pobrania:


Informacja z ARMiR

Szanowni Rolnicy !

Jak co roku, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 15 marca do 15 maja br. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2012 r. (pomoc finansowa z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – płatność ONW) oraz o przyznanie płatności z "Programu rolno-środowiskowego" w ramach PROW 2007-2013.
O wszystkie te płatności można się ubiegać składając wspólny wniosek. Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Na szczególną uwagę zasługuje istniejąca jeszcze w tym roku możliwość skorzystania z dotacji przyznawanych w ramach programu rolno-środowiskowego a zwłaszcza pakietów „Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach na obszarach Natura 2000”.
Rolnicy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia z "Programu rolno-środowiskowego" muszą przedstawić "Plan działalności rolno-środowiskowej", przygotowany przez uprawnionego do tego doradcę Ośrodka Doradztwa Rolniczego i muszą zobowiązać się do wypełniania przez 5 lat, liczonych od dnia 15 marca roku, w którym został złożony pierwszy wniosek o przyznanie płatności, warunków określonych w planie działalności rolno-środowiskowej, a także do przestrzegania podstawowych wymagań dotyczących produkcji rolniczej na obszarze całego gospodarstwa oraz wymagań wynikających z poszczególnych pakietów.

Wnioski należy składać w biurze Terenowym ARiMR w Gorlicach
ul. Węgierska 48, 33-300 Gorlice
tel. 18 352 71 39

ZAPRASZAMY


Konkurs segregacji odpadów stałych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju organizuje konkurs segregacji odpadów stałych.

Poniżej do pobrania regulamin konkursu:


II Jarmark Wielkanocny


Orlik 2012

Zapraszamy na boisko Orlik w Wysowej-Zdroju w godzinach:

poniedziałek – piątek  -  14.00 - 20.00

sobota  -  10.00 - 20.00

niedziela  -  12.00 - 20.00


Warsztaty Wielaknocne


Kolejne bezpłatne kursy finansowane ze szwajcarskiego programu współpracy

Swiss

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach rozpoczyna realizację modułu szkoleniowego projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zaplanowane w projekcie działania obejmują m.in. szereg szkoleń i kursów dla osób z terenu powiatu gorlickiego i nowosądeckiego. Harmonogram rodzajowo - czasowy kursów planowanych do realizacji w roku 2012 znajduje się na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. W najbliższym czasie rozpoczynają się:


ZIMOWA SPARTAKIADA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
z gminy Uście Gorlickie

Smerekowiec
25 lutego – godz. 9:00

Konkurencje:

slalom

jazda na byle czym

budowle ze śniegu

 

Dojazd na stok we własnym zakresie.

Obowiązkowy kask ochronny

Zapraszamy !

Program:

godz. 9:00 - Otwarcie imprezy, przedstawienie regulaminu i programu
godz. 9:10–10:00 - Zapisywanie dzieci i młodzieży do poszczególnych konkurencji w poszczególnych kategoriach wiekowych
godz. 10:00-13:00 - Konkurencje sportowe
godz. 11:00-13:30 - Gorący posiłek
godz. 13:30-14:00 - Zakończenie imprezy – rozdanie nagród

Organizatorzy:

 • Gmina Uście Gorlickie
 • Policja
 • Gminny Ośrodek Kultury

Zajęcia nauki gry w szachy

Gminny Ośrodek Kultury informuje, że zajęcia nauki gry w szachy w tym tygodniu odbędą się:

 • świetlica w Wysowej-Zdroju - 23.02.2012 (czwartek ) – godz. 16:00
 • świetlica w Brunarach - 24.02.2012 (piątek ) - godz. 17:00

Projekt KONSERWATOR
program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
to szansa na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych

Zjednoczenie Łemków otrzymało dofinansowanie na 2 pracowników w Projekcie Konserwator. Jest on adresowany do osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.

Dofinansowanie zostało przyznane na stanowisko Dokumentalista kultury materialnej i duchowej regionu Łemkowszczyzny w Centrum Kultury im. Bohdana – Ihora Antonycza w Gorlicach.

Osoby chętne proszone są o zapoznanie się z dokumentami:

oraz ewentualne składanie zgłoszeń.


Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców - w Gorlicach i Nowym Sączu - finansowane ze szwajcarskiego programu współpracy

Zapraszamy przedsiębiorców, w imieniu organizatora – Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zarządzania finansami i pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Szkolenia są prowadzone w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego”, współfinansowanego przez Szwajcarię z programu współpracy tego państwa z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Swiss

Oferta kierowana jest do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Szkolenie z zakresu zarządzania finansami zostanie przeprowadzone w Nowym Sączu w dniach 20-21 lutego (zajęcia 2-dniowe, w godz. 9.00-16.00).
W zakresie szkoleń znajdują się następujące zagadnienia: ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - ocena płynności i rentowności, czas i jego znaczenie w planowaniu wyników ekonomicznych firmy - wartość pieniądza w czasie, ocena opłacalności inwestycji - metody proste, metody dynamiczne, wzrost rentowności - metody ustalania cen, koszty a próg rentowności, bieżące zarządzanie finansami - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, koszty bilansowe a koszty podatkowe - wpływ decyzji finansowych na obniżenie zobowiązań podatkowych.

Tydzień później (27–28 lutego, również w godz. 9.00 – 16.00) odbędzie się szkolenie nt. pomocy publicznej dla przedsiębiorców. To szkolenie zostanie przeprowadzone w Gorlicach, a w jego zakres wejdą poniższe kwestie: podstawy prawne pomocy publicznej, rodzaje dopuszczalnej pomocy publicznej w kontekście funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – przykłady, pomoc de minimis jako najpowszechniejszy rodzaj uzyskiwanej pomocy publicznej, ograniczenia w możliwości korzystania z pomocy publicznej, obowiązki podmiotu ubiegającego się o jej uzyskanie, obowiązki sprawozdawcze beneficjenta pomocy publicznej.

MARR S.A. zapewnia materiały szkoleniowe, zaświadczenia i catering.
Rejestracji niezbędnej do udziału w szkoleniu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej www.marr.pl/swiss.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 262 12 76.

Do pobrania:


Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego

Powiat Gorlicki w partnerstwie z Powiatem Nowosądeckim, Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego realizuje projekt pt. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego Powiatu Gorlickiego i Nowosądeckiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Jednym z celów projektu jest wypromowanie naszych lokalnych wyrobów, a pierwszym krokiem do tego wiodącym jest utworzenie Listy Tradycyjnych Produktów Kulturowych. O wpisanie na listę może się starać każdy kto piecze, rzeźbi, maluje, haftuje, szyje itd., pod warunkiem, że robi to według tradycyjnych, sprawdzonych metod. Na listę można więc wpisać potrawy, wyroby cukiernicze, napoje, przetwory, produkty spożywcze. Wyroby kulinarne muszą być wytwarzane w sposób tradycyjny i z użyciem surowców tradycyjnych czyli np. wolne od komponentów modyfikowanych genetycznie. Na Listę mogą także trafić wyroby artystyczne wytwarzane przez mieszkańców regionu gorlicko-sądeckiego. Preferowane są dzieła a nie wyroby powstające w sposób seryjny.
Aby starać się o wpis, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (w załączeniu). Wypełniony formularz (bądź formularze - można powielać je w zależności od potrzeb) należy przesłać bądź dostarczyć do 24 lutego do Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38 -300 Gorlice, pok. 106 lub drogą elektroniczną na niniejszy adres. Więcej informacji na stronie powiatowej www.powiatgorlicki.pl.

Do pobrania:


Początek kursów gry w szachy

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim informuje, że rozpoczynają się zajęcia w ramach ogłoszonego kursu nauki gry w szachy w świetlicach wiejskich, w których zapisali się chętni.

Terminy zajęć:

Wysowa-Zdrój - 16 lutego 2012 r. godz. 17:00 (czwartek)
Brunary - 17 lutego 2012 r. godz. 17:00 (piątek)
Gładyszów - 18 lutego 2012 r. godz. 17:00 (sobota)


Informacja o dopłatach z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że uruchomiła system „ELF” służący do wypełniania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w formie elektronicznej.
W przeglądarce internetowej należy wprowadzić adres http://elf.arr.gov.pl, aby móc wypełnić wniosek, następnie należy go wydrukować, podpisać i złożyć osobiście lub za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego do właściwego OT ARR.
Jednocześnie zwracamy uwagę, aby nie korzystać z ubiegłorocznej wersji elektronicznej wniosku. Jego wersja jest nieaktualna w tym roku i wnioski na tym formularzu będą wymagały ponownego złożenia.
Wnioski przyjmowane są w Oddziałach Terenowych ARR od dnia 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.


Statystyczne Badania Rolnicze


KONCERT ODWOŁANY Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH!!!

Przepraszamy, koncert odbędzie sie w innym terminie

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim

zaprasza na

ZIMOWY WIECZÓR POEZJI, KOLĘD I KOŁYSANEK

wykonawcy:

Adam Dobrowolski - fortepian
Julia Doszna - wokal
Roland Raizer - recytacje

prowadzenie - Irena Załuska

4 lutego 2012 r. – godz. 15:00 (sobota)
Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju

 

 

 

 

KONCERT ODWOŁANY Z POWODU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH!!!


Chór Kolegiaty p.w. Bożego Ciała w Bieczu
pod kierunkiem Beaty Bochni

oraz
Wójt Gminy Uście Gorlickie

serdecznie zaprasza na charytatywny koncert
kolęd i pastorałek
„ZA GWIAZDĄ”

na rzecz pomocy dla Bartosza,
który odbędzie się 29 stycznia 2012 r. o godz. 17:00
w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju

W trakcie koncertu zostanie przeprowadzona aukcja obrazów autorstwa Edyty Kamińskiej i Barbary Rudzińskiej oraz będzie można bezpłatnie degustować wyśmienite wysowskie wody lecznicze.

koncert charytatywny - 29.01.2012


Zapraszamy na

KONCERT NOWOROCZNY

Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Brunar

21 stycznia 2012 r. - sobota, godz. 15:00

Pijalnia Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju


Zaproszenie na XVII Sesję Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, że w dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała budżetowa na 2012 rok gminy Uście Gorlickie.
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2012-2027.
  3. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 133.829 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysowa-Zdrój, odcinki A do I – etap II”.
  4. Nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości gminy Uście Gorlickie działki położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Spektakl


Związek Młodzieży Wiejskiej

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

Wraz z połową listopada rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Limit wiekowy uczestników zawiera się w przedziale 17 - 40 lat. W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, począwszy od Eliminacji Szkolnych, poprzez Finały Wojewódzkie, a kończąc na Finale Krajowym w dniach 15-16 marca 2012 r., podczas XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej.
Związek Młodzieży Wiejskiej, jako pełnoprawny członek Europejskiej Rady Młodych Rolników, CEJA, www.ceja.be, wkłada wiele wysiłku by rolnictwo Polskie, w myśl europejskiej sentencji stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne. Ta sentencja stanowi motto naszego przedsięwzięcia. ZMW jest organizatorem wielu konkursów i olimpiad, które w bezpośredni sposób wpływają na rozwój młodego pokolenia rolników i mieszkańców województwa małopolskiego. Udział w olimpiadzie umożliwi rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych, rozbudzi ambicje i zmobilizuje do dalszego doskonalenia zawodowego.
Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi producenci mogą wzbogacić swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębić wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do stałego unowocześnienia polskiego rolnictwa.

Wieloletnie doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć powoduje, iż każdy kolejny konkurs staje się bardziej atrakcyjny, natomiast poziom wiedzy prezentowany przez Uczestników za każdym razem jest większy. Związek Młodzieży Wiejskiej podejmuje szereg działań, by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa na poziomie wspólnotowym, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Organizując to przedsięwzięcie chcemy aktywizować nowe pokolenie mieszkańców wsi i mobilizować do udziału w tworzeniu rzeczywistości lokalnej. Określając zakres merytoryczny konkursu dbamy jednocześnie o to, by podstawą zagadnień był z równoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Celem Olimpiada Młodych Producentów Rolnych jest:

 • aktywizacja około 40 podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez promocję wiedzy na temat PROW i KSOW wśród LGD oraz szkół rolniczych i pokrewnych z terenu województwa małopolskiego,
 • wzrost umiejętności zawodowych, wiedzy i doświadczeń wśród 40 uczestników finału wojewódzkiego oraz kilkuset uczestników eliminacji szkolnych,
 • wymiana doświadczeń i poglądów uczestników, nauczycieli szkolnych i akademickich, przedstawicieli LGD oraz władz samorządowych podczas konferencji podsumowującej konkurs w zakresie rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • udział finalistów konkursu wojewódzkiego w Finale Krajowym przeprowadzonym podczas Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Związek Młodzieży Wiejskiej wkłada wiele wysiłku by rolnictwo polskie, w myśl europejskiej sentencji stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne i dlatego mottem przewodnim Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.
Pragniemy zainteresować Państwa kolejną edycją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa.
Szanowni Państwo jednocześnie informujemy, iż Finał Wojewódzki OMPR w Małopolsce odbędzie się w dniu 26 stycznia w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, ul. Meisesla 1, 31-063 Kraków o godzinie 10.00. Zgłoszenia do OMPR – Łukasz Jawny, Prezes ZW ZMW w Małopolsce, tel.: 503 879 401, 505 185 227.


Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, w ramach realizowanego wspólnie z powiatami gorlickim i nowosądeckim, oraz Małopolską Organizacją Turystyczną projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” zaprasza na bezpłatne szkolenia biznesowe.
Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego. Mogą w nich uczestniczyć właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy firm.

Najbliższe szkolenia:

Budowanie strategii firmy
data: 16-17 stycznia 2012 roku (2 dni w godz. 9.00-16.00)
miejsce: Gorlice: Hotel Margot, ul. Sportowa 11, 38-300 Gorlice

Przygotowanie biznes planu
data: 23-24 stycznia 2012 roku (2 dni w godz. 9.00-16.00)
miejsce: Nowy Sącz, Hotel Beskid, ul. Limanowskiego 1.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu

ul. Kościuszki 9, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 262 12 76, e-mail: szkoleniaMSP@marr.pl
Rejestracja on–line na stronie www.marr.pl/swiss


Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza
dzieci i młodzież szkół z terenu gminy Uście Gorlickie
na

KURS NAUKI GRY W SZACHY

Zajęcia będą prowadzone w świetlicach wiejskich w miejscowościach:

Uście Gorlickie
Wysowa-Zdrój
Gładyszów
Brunary

Zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w odpowiedniej świetlicy do dnia 31 stycznia 2012 r.
Kurs będzie prowadził doświadczony szachista.

Zajęcia nieodpłatne. 


Informacja na temat dopłat paliwowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informują:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Do pobrania:


Informacja dla przedsiębiorców dotycząca CEIDG

Z dniem 23 listopada 2011 r. Wójt Gminy Uście Gorlickie przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców z terenu Gminy Uście Gorlickie.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiazują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dane przedsiębiorców (osób fizycznych) rejestrowane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) którą prowadzi Minister Gospodarki przez portal www.ceidg.gov.pl. Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 r. przeniesione zostały z gminnej ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG dnia 23 listopada 2011 r. Nowo powstające podmioty gospodarcze w gminie Uście Gorlickie od 1 lipca 2011 r. są rejestrowane już na nowo obowiązujących zasadach. Wójt Gminy nie jest już organem ewidencyjnym dla nowo powstałych firm jak również dla przedsiębiorców przeniesionych do CEIDG. Wszelkie potwierdzenia, informacje o tych przedsiębiorcach w formie pisemnej nie będą udzielane przez tutejszy Urząd. Dla przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Uście Gorlickie przed przekazaniem danych do CEIDG tj. 23.11.2011 r. oraganem ewidencyjnym jest nadal Wójt Gminy. Informacje dotyczące tych przedsiębiorców będą nadal udzielane przez tutejszy Urząd.
Przedsiębiorca może podjąć, zawiesić, wznowić lub wykreślić działalność gospodarczą poprzez złożenie wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć:

 1. on-line - przy użyciu:
  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,
  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (można go uzyskać bezpłatnie np. w dowolnym Urzędzie Skarbowym),
  • podpisu osobistego, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (wejdzie w życie prawdopodobnie 1 lipca 2013 r.),
  • w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
 2. w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Składając osobiście wniosek o wpis do CEIDG organ gminy potwierdza tożsamość przedsiębiorcy oraz wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Jeżeli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to:

 1. gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku,
 2. gdy został złożony w urzędzie gminy - organ gminy niezwłocznie wezwie do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ceidg.gov.pl

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl