Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2013
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorStroik bożonarodzeniowy

Stroik bożonarodzeniowy


Dzieci dzieciom

Dzieci dzieciom

krótka relacja w Regionalnej TV Gorlickiej


Uście Gorlickie,2013-12-24

INFORMACJA
o podziale środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych

Protokół z podziału środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla klubów sportowych realizujących projekty z zakresu sportu na terenie Gminy Uście Gorlickie w roku 2014.

W terminie przewidzianym Zarządzeniem Nr 69/2013 Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu na obszarze Gminy Uście Gorlickie wpłynęło 14 ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 24.12.2012 r. Po zapoznaniu się i dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, zakwalifikowano 13 do otrzymania dotacji. Wójt Gminy Uście Gorlickie, uwzględniając kryteria określone w & 4 uchwały nr XLVIII/464/2010; z późn. zm. Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. dokonał następującego podziału środków w wysokości 100.000.00 zł: 

 

Lp

Nazwa oferenta

Opis projektu

Całkowity koszt projektu w 2014 r.

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1.

LKS Uście Gorlickie

Rozgrywki piłki nożnej-klasa okręgowa seniorzy

19.900.00 zł

12.000.00 zł

12.000.00 zł

2.

LKS Uście Gorlickie

Rozgrywki piłki nożnej-III liga trampkarzy starszych

8.200.00 zł

4.300.00 zł

4.300.00 zł

3.

LKS Uście Gorlickie

Rozgrywki ligowe amatorskiej ligi piłki siatkowej

4.300.00 zł

2.500.00 zł

2.500.00 zł

4.

LKS Uście Gorlickie

Rozgrywki piłki nożnej-II liga juniorów

8.200.00 zł

4.300.00 zł

4.300.00 zł

5.

LKS Torcida Smerekowiec

Rozgrywki piłki nożnej-A-klasa-seniorzy

11.600.00 zł

11.100.00 zł

11.100.00 zł

6.

LUKS Hańczowa

Rozgrywki piłki nożnej- Liga juniorów OZPN

7.500.00 zł

5.600.00 zł

5.600.00 zł

7.

LKS „Viktoria” Śnietnica”

Rozgrywki piłki nożnej-B-klasa-seniorzy

11.100.00 zł

11.100.00 zł

11.100.00 zł

8.

LKS „BIAŁA” Brunary

Rozgrywki piłki nożnej-A-klasa-seniorzy

13.900.00 zł

11.100.00 zł

11.100.00 zł

9.

LKS „BIAŁA” Brunary

Rozgrywki piłki nożnej-III liga trampkarzy

5.800.00 zł

4.600.00 zł

4.600.00 zł

10

LKS „BIAŁA” Brunary

Rozgrywki  piłki nożnej – II liga juniorzy starsi

5.800.00 zł

4.600.00 zł

4.600.00 zł

11.

UKS „BESKID” Brunary

Rozgrywki piłki siatkowej – liga męska

3.300.00 zł

2.800.00 zł

2.800,00 zł

12.

UKS „BESKID” Brunary

Rozgrywki piłki siatkowej-Liga żeńska

3.300.00 zł

2.800.00 zł

2.800.00 zł

13.

UKS Hańczowa

Udział zawodników w zawodach sportowych (biegi narciarskie)

28.200.00 zł

23.200.00 zł

23.200.00 zł

14.

Jasielski Klub KYDKUSHIN KARATE

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie ‘KARATE”

24.000,00 zł

11.000,00 zł

0

 

 

Razem:

155.100,00 zł

111.000.00 zł

100.000.00 zł

 

Sporządził:
Stefan Królewski

Zatwierdził:
Dymitr Rydzanicz
Wójt Gminy Uście Gorlickie


OGŁOSZENIE

Realizując cele przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/327/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 listopada 2013 r. Programu ws. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2014 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 76/2013 r. Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 16 grudnia 2013 r.

WÓJT GMINY UŚCIE GORLICKIE
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

Zakres rzeczowy konkursu wraz z kwotami przeznaczonymi na ich realizację

 

Pomoc społeczna

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej na terenie gminy Uście Gorlickie, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin najuboższych, zagrożonych chorobą alkoholową, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.”

16 000 zł

 1. Realizacja zadania odbywać się będzie w terminie od dnia 20.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 13.01.2014 r. oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim.
 3. Szczegółowe informacje na temat konkursu, a także wzór oferty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Koordynacją przedmiotowego konkursu zajmuje się Pani Grażyna Orchel – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim tel. 18-35-16-491.

Regulamin konkursu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Linki:


XXXV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 27 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w roku 2013.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany w. p. f. Gminy Uście Gorlickie na okres 2013-2027.
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gminnych lokali użytkowych.
  5. przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin Ziemi Gorlickiej – etap II.
  6. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.
  7. zatwierdzenia planu pracy rady gminy na rok 2014.
  8. zatwierdzenia planu pracy komisji rady gminy na rok 2014.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Mikołajowy Turniej Tenisa Stołowego


Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Rodzina”
przy współpracy z Fundacją Aktywizacja
zaprasza do udziału w projekcie:

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”

 • Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
  • miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców)
  • wiek: 16–59 lat – kobiety; 16–64 lat – mężczyźni
  • status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy)
  • osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne
  • osoby ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością
 • • Osoby z otoczenia uczestników projektu (rodzina, opiekunowie prawni)


Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Wsparcie obowiązkowe dla Uczestników/-czek Projektu realizowane w e-Centrum:

 • Indywidualny Plan Działań (konsultacje z Mentorem, planowanie ścieżki kształcenia w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej)
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
 • Seminarium prawne

Wsparcie dodatkowe dla Uczestników/-czek Projektu (realizowane poza e-Centrum):

 • Szkolenia zawodowe wewnętrzne (dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
 • Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej (szkolenie dla osób, które chcą założyć swoją firmę lub przystąpić do spółdzielni socjalnej)
 • Warsztaty praktycznej nauki zawodu (wsparcie realizowane przez wykwalifikowanego specjalistę w danym zawodzie i służy nabyciu nowych bądź rozwinięciu dotychczasowych umiejętności zawodowych)
 • Pośrednictwo pracy
 • Praktyki zawodowe
 • Staż rehabilitacyjny
 • Zatrudnienie wspomagane (wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz we wdrożeniu na stanowisko realizowane przez Trenera Pracy)
 • Wsparcie finansowe dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki (zwrot kosztów czesnego i pomocy naukowych do 800 zł na osobę)
 • Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej

Wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek Projektu:

 • Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów
 • Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Fundacja Aktywizacja
Ul. Rejtana 10
35-310 Rzeszów
Tel. 511 944 287 lub 511 944 280

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest na stronie http://www.aktywizacja.org.pl/aktualnosci/687-rozpoczynamy-rekrutacje.

Zapisy do projektu prowadzone są w Stowarzyszeniu Integracji Społecznej Rodzina:
Stowarzyszenie Integracji Społecznej "Rodzina"
Wysowa-Zdrój 116 lok. 22
38-316 Wysowa-Zdrój
tel. 662633847


Konkurs plastyczny
Stroik Świąteczny na Boże Narodzenie 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim organizuje konkurs na „stroik bożonarodzeniowy”. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież z placówek kulturalno-oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice wiejskie) z terenu gminy Uście Gorlickie.

Regulamin konkursu w pliku PDF


Nabór wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2014 r.

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2014 r.

Przedmiot zgłaszanych projektów:
Przedmiotem naboru są projekty związane z rozwojem sportu w różnych dyscyplinach, poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Uście Gorlickie w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, a także z organizacją imprez z zakresu sportu.


XXXIV Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 28 listopada 2013 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany wpf Gminy Uście Gorlickie na okres 2013-2027.
  3. podatku od nieruchomości.
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  5. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku leśnego.
  6. określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego.
  7. przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. „Uście Gorlickie III” w Gminie Uście Gorlickie.
  8. przystąpienia do opracowania zmiany m.p.z.p. „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.
  9. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 r.
  10. uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.
  11. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r.
  12. odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie części działek położonych w miejscowości Czarna.
  13. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  15. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Regietów.
  16. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  17. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowościach: Banica, Uście Gorlickie, Zdynia.
  18. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
  19. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  20. dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  21. zmiany uchwały Nr XIV/128/2011 Rady Gminy Uście Gorlickie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych nieruchomości na terenie gminy Uście Gorlickie.
  22. zmiany uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  23. zmiany uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Uście Gorlickie.
  24. zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
 7. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta związaną z gospodarowaniem gruntami gminnymi.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie Sesji.

11 listopada


Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje,
że w budynku Urzędu Gminy Uście Gorlickie, na tablicy ogłoszeń (parter), w dniach od 08.11.2013 r. do 28.11.2013 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący:

dz. nr 127/8 położoną w Wysowej–Zdroju, przeznaczoną do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa, pok. nr 5 w godz.7.30–15.30, tel. 18-3516041 wew. 37.
Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej Gminy Uście Gorlickie:
www.usciegorlickie.pl w zakładce – PRZETARGI NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.

Uście Gorlickie, 8 listopada 2014 r.


Informacja o przedłożeniu Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi w roku 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.), zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Uście Gorlickie ogłosił przeprowadzenie konsultacji. W wyniku tych konsultacji nie napłynęły do Wójta żadne opinie i uwagi co do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi w roku 2014. Pomimo braku opinii konsultacje uznaje się za ważne gdyż zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem. W związku z tym Wójt Gminy Uście Gorlickie przedkłada w/w projekt uchwały do uchwalenia.


Wójt Gminy Uście Gorlickie
(-) Dymitr Rydzanicz


Badanie internetu na wsi

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji kontynuuje wspólne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego na polskiej wsi.

Dlatego też zwraca się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu dotyczącym korzystania z Internetu na obszarach wiejskich. Jest ono w pełni anonimowe, a jego wyniki pozwolą zaplanować jeszcze lepsze działania w niedalekiej przyszłości. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Znajduje się ona pod tym adresem:

www.badanie.kss.org.pl

Prosimy też o przekazanie tej wiadomości dalej do wszystkich Państwa znajomych, którzy korzystają z Internetu i mieszkają na wsi oraz upublicznienie informacji o badaniu na korzystanych przez Państwo portalach społecznościowych.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas.


11 listopada


Wykaz rejonów służbowych dzielnicowych Posterunku Policji w Uściu Gorlickim

W związku ze zmianami przydziałów rejonów służbowych dzielnicowym, podajemy aktualny wykaz rejonów służbowych dzielnicowych Posterunku Policji w Uściu Gorlickim:

Rejon nr 23
miejscowości: Uście Gorlickie, Kwiatoń, Czarna, Smerekowiec, Skwirtne, Regietów, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Nowica, Kunkowa
st. asp. Bogusław Król, tel. 18-3516007

Rejon nr 24
miejscowości: Hańczowa, Wysowa-Zdrój, Blechnarka, Ropki, Stawisza, Śnietnica, Brunary, Banica, Izby
asp. Sławomir Dobek, tel. 18-3516007


Zdynia - akcja charytatywna


Konsultacje projektu
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014”. Konsultacje rozpoczynają się 30.10.2013 r.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy, też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2014 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz Gminy Uście Gorlickie i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2014.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 14 listopada 2013r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie
Fax: 183516041 wew. 52
e-mail: działalnosc_gospodarcza@usciegorlickie.pl

z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Do pobrania:


Andrzejki 2013


Nordic Walking

Do pobrania:


Dzień Koniarza 2013


Święto Rydza 2013


XXXIII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 25 września 2013 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2013-2027.
  3. przystąpienia Gminy Uście Gorlickie do realizacji projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  4. rozwiązywania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie.
  5. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  6. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  8. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Regietów.
  9. zmiany Uchwały Nr XXVII/253/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach
oraz Artyści
serdecznie zapraszają

JANUSZ JĘDRZEJOWSKI / rzeźba
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
wernisaż wystawy

IWONA BUGAJSKA-BIGOS / malarstwo
sala im. prof. Włodzimierza Kunza
finsaż wystawy

dnia 20 września 2013 roku (piątek), godz. 18:00
Galeria Sztuki „Dwór Karwacjanów”
Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Janusz Jędrzejowski – rzeźbiarz – ur. w Zakopanem. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara w Zakopanem. Studia na wydziale malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, specjalizacja- rzeźba. Dyplom w pracowni profesora Józefa Murzyna. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Plastycznych im. A . Kenara w Zakopanem.
Tworzy w drewnie i metalu. Swoje rzeźby prezentował na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych, organizowanych na terenie kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Zakopanem.

Iwona Bugajska-Bigos – ur. w Nowym Sączu, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (dyplom na wydziale Malarstwa) i krakowskiej ASP (wydział Malarstwa i Tkaniny Artystycznej). Broniła pracę doktorską na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie (promotor- prof. Zbigniew Bajek). Pracuje w PWSZ w Nowym Sączu, na wydziale Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuk Plastycznych, którego była współzałożycielem. Twórczo zajmuje się tkaniną artystyczną i malarstwem.

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601

www.gorlice.art.pl


Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach
Oddział
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku

zaprasza na
 
POGÓRZAŃSKIE TARGOWISKO STAROCI
 
w dniu 22 września 2013 (niedziela)
start: godzina 12.00
miejsce: Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku
 
Zapraszamy poszukiwaczy pięknych oryginalnych przedmiotów, pasjonatów, którzy chcą coś kupić, sprzedać lub zamienić.
 
Więcej informacji:
tel: 18 35 11 018
e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Targowisko Staroci

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska
 
tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601
 
www.gorlice.art.pl


10-lecie portalu regionalnego www.beskid-niski.pl

www.beskid-niski.pl

Wrzesień 2013 roku to czas kiedy znany i ceniony portal internetowy www.beskid-niski.pl „Sercu bliski Beskid Niski” obchodzi dziesiątą rocznicę swojego powstania.
Dziś nie sposób sobie wyobrazić internetu bez tego kompendium wiedzy o regionie, jego trudnej historii, tradycji, kulturze i dniu dzisiejszym.
Wszystko zaczęło się 30 września 2003 roku, kiedy to w odległych Gliwicach - Bartłomiej Wadas postanowił stworzyć niewielką stronę internetową poświęconą temu pięknemu acz omijanemu przez turystów regionowi.
Wystarczyło zaledwie kilka miesięcy by okazało się, iż jest ogromne zapotrzebowanie na informacje o Beskidzie Niskim i Łemkowszczyźnie a stronę zaczęło oglądać coraz więcej zainteresowanych.
To zachęciło autora do dalszych działań – strona została przebudowana, pojawiały się kolejne działy tematyczne a co ważne zyskiwała coraz większe uznanie.
Dziś, stronę codziennie ogląda ponad 2000 osób, w jej zasobach znajduje się blisko 7000 zdjęć, ponad 1000 artykułów, aktywne forum skupia setki miłośników Beskidu Niskiego. Po latach pracy portal współpracuje ze środowiskiem turystycznym, lokalnymi działaczami społecznymi, historykami, środowiskiem skupionym wokół organizacji łemkowskich, duchownymi wszystkich trzech obrządków, ekologami, hobbystami i pasjonatami gór.
Do dnia dzisiejszego portal prowadzony jest jednoosobowo przez Bartłomieja Wadasa, który poza pasją nie jest związany w jakikolwiek sposób z Beskidem Niskim i Łemkowszczyzną i nadal administruje stroną ze śląskich Gliwic.
Ponadto od wielu lat miłośnicy Beskidu Niskiego spotykają się w ostatni weekend listopada na coroczne spotkanie podczas którego można wysłuchać ciekawych prelekcji, wykładów i prezentacji.
Po dziesięciu latach istnienia, portal www.beskid-niski.pl „Sercu bliski Beskid Niski” jest największym portalem ukazującym walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne tego pięknego rejonu leżącego na pograniczu województw podkarpackiego i małopolskiego.

W ostatnich dniach września z okazji 10-lecia portalu autor oraz fundatorzy nagród zapraszają na jubileuszowy konkurs gdzie do zdobycia będzie blisko sto atrakcyjnych i cennych nagród.

W razie pytań autor jest do Państwa dyspozycji.

Kontakt:
Bartłomiej Wadas
bartek@beskid-niski.pl
Tel. 519-838-637
gg 4636245

Adres korespondencyjny:
Bartłomiej Wadas
Żabińskiego 29/14
44-100 Gliwice


Film „Kosmos"

Informacja o filmie realizowanym na łonie przyrody m.in. w miejscowości Nowica.

Wszyscy żyjemy w Kosmosie. Rzadko o tym myślimy, ale tak jest. Czy kosmos oddziałuje na nas w jakiś sposób? Oczywiście, że tak...
Troje znajomych z dzieciństwa (Adam, Ania, Robson) jedzie na weekend w góry. Po drodze zabierają autostopowiczkę (Maję). Gdy przyjeżdżają do domku na wzgórzu, zapowiada się udany wypoczynek. Z czasem jednak, Adam zaczyna zachowywać się dziwnie. Okazuje się jest on byłym żołnierzem dyscyplinarnie zwolnionym z armii. Sytuacja z sielankowej zmienia się w koszmarną. W nocy Adam znika z domu, zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Wszystko zbiega się z niespotykanie wysoką aktywnością elektromagnetyczną słońca...
Podnieść należy, że zarówno struktura artystyczna filmu, jak i jego przekaz, jest wielowymiarowa i składa się z wielu warstw. Film zaliczyć należy do gatunku thrillera psychologicznego, a jego siłą nośną są relacje pomiędzy czworgiem osób spędzających razem weekend na odludziu. Z relacji tych tworzy się napięcie, które rośnie i skutkuje zaskakującymi zwrotami akcji. Zasadniczym przeznaczeniem filmu są polskie i zagraniczne festiwale filmowe, dlatego z założenia film dostarczyć ma wrażeń estetycznych, plastycznych i wizualnych widzom o wysoko wysublimowanych gustach.
Nie można nie dostrzec również walorów społecznych tego filmu. Wszak jest on niebanalnym spojrzeniem na złożony problem żołnierzy służących na misjach stabilizacyjnych w rejonach świata objętych konfliktami zbrojnymi. Film zwraca uwagę na kwestie osamotnienia, odrzucenia, nieprzystosowania młodego człowieka dotkniętego doświadczeniami wojny. Nosi też znamiona moralnego niepokoju o człowieka dążącego do prawdy - z zasady oskarżanego o chorobę psychiczną, czy szaleństwo. Podjąwszy ten temat, reżyser spędził miesiąc w Afganistanie - w wojskowej bazie w prowincji Ghazni. Uczestniczył w codziennym życiu polskich żołnierzy; patrolach, apelach, operacjach militarnych i pogrzebach... To właśnie w Afganistanie zrodził się pomysł scenariusza filmu „Kosmos"...

Reżyseria: Marcin Kamiński (jego film o podobnej tematyce pt. „Karuzela" prezentowany był na T-Mobile Nowe Horyzonty 2013, Mediavawe Film Festival w Budapeszcie, Courtdoc Film Festival w Barcelonie, Brusels Film Festival, Saguenay Film Festival w Kanadzie);

Zdjęcia: Wojciech Rytel (autor zdjęć do wielu filmów fabularnych i dokumentalnych, m.in."Before Passing" reż. Bianca Lucas - premiera na MFF w Rotterdamie, „Wtajemniczeni" reż. Maciek Kowalczuk; po zdjęciach do filmu „Kosmos" zaczyna przygotowania do nowego filmu Agnieszki Holland, w którym obejmie funkcję szwenkiera u Jolanty Dylewskiej - ostatni obraz duetu Holland-Dylewska „W Ciemności" zdobył nominację do Oscara i Polską Nagrodę Filmową Orły, a także wygrał festiwal Camerimage);

Główna rola (Adam): Marcin Kowalczyk (za rolę Magika w „Jesteś Bogiem" otrzymał Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego 2012 oraz Nagrodę Indywidualną za Główną Rolę Męską na FPFF w Gdyni);

Opieka artystyczna: Filip Bajon, Jolanta Dylewska;

Produkcja: PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi i Michał Marcin Kamiński KRP.

film KOSMOS

film KOSMOS

film KOSMOS

film KOSMOS

film KOSMOS


Informacja dla Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

W związku z wejściem w życie w dniu 9 sierpnia 2013 r. Decyzji Nr 224/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego przez Damy i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari (Dz. Urz. MON z 2013 r. poz.208) Urząd Gminy w Uściu Gorlickim prosi o kontakt osoby zamieszkujące teren Gminy Uście Gorlickie posiadające w/w odznaczenie, w celu udzielenia WKU w Nowym Sączu informacji o osobach uprawnionych do pomocy w nabywaniu umundurowania i wyekwipowania Wojska Polskiego.

Osoba do kontaktu: Stefan Królewski - pok. 5A, tel. 18-3516041 wew. 52


Relacje z Lata z Radą 2013

relacje TV

relacja na portalu gorlice.tv

relacja w Regionalnej Telewizji Gorlickiej

zdjęcia

Lato z Radą 2013   Lato z Radą 2013

Lato z Radą 2013  

   Lato z Radą 2013

Lato z Radą 2013   Lato z Radą 2013

Lato z Radą 2013   Lato z Radą 2013


Лем Dance

Czyli nauka łemkowskiego tańca tradycyjnego połączona z elementami tańców karaibskich.
Наукa лемківского традицийного танця и танців караібских.

prowadzą: Ksenia Onyszkanycz - tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” oraz Zespołu Pieśni i Tańca UJ „Słowianki” & Katarzyna Święs - instruktor tańca w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie.

kiedy: 7 września, godz. 18.00
miejsce: Plac Dworzysko (Rynek Maślany)

Łem Dance

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza zostanie przeniesiona do Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Plac Dworzysko 5.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, liczymy na waszą obecność.
Щиро запрашаме до спільной забави, рахуєме на вашу присутність.


Boisko Orlik w Wysowej-Zdroju

od 1 września czynne jest w godzinach:

poniedziałek - piątek   -   15.00 - 20.00
sobota, niedziela   -   11.00 - 20.00


XIX Dni Huculskie


Zamknięcie drogi Gładyszów - Uście Gorlickie
2-4 września

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że z powodu przebudowy (wykonania nawierzchni bitumicznej) droga powiatowa nr 1496 K Gładyszów - Uście Gorlickie będzie zamknięta w km 0+700 - 6+680 (tj. od skrzyżowania z drogą gminną na Zdynię w Smerekowcu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1497 K Kwiatoń - Regietów - Smerekowiec w miejscowości Kwiatoń) w dniach 2-4 września br. w godz. od 8.00 do 17.00.
Prace rozpoczną się w Smerekowcu i będą sukcesywnie posuwały się w stronę Kwiatonia. Pracownicy wykonawcy robót będą kierować ruch na objazdy.
Termin zamknięcia drogi może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Za utrudnienia przepraszamy.


Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Wójt Gminy Ropa – Jan Morańda
Dyrektor GOK Ropa - Zdzisław Niezgoda
Kierownik Oddziału Zagroda Maziarska w Łosiu – Klaudia Zbiegień
zapraszają na

ŚWIĘTO MAZIARZY ŁOSIAŃSKICH
31 sierpnia 2013 roku (sobota) początek godz. 14.00
Zagroda Maziarska w Łosiu, 38-312 Ropa

W programie:

Koncerty
godz.15.00

 • Kapela Maliszów
 • Hudacy
 • Hudacy z towarzyszącą grupą Micne Zila

Imprezy towarzyszące:

 • sprzedaż rękodzieła
 • warsztaty i prezentacje (wyrób dziegciu, kół drewnianych, gontów, łyżek)
 • warsztaty artystyczne dla dzieci „Koniki drewniane, ptaszki malowane”
 • doroczny konkurs o tytuł „Honorowego Maziarza” - wtaczanie beczek na wóz maziarski
 • „Wianki Natalki” – konkurs na wianek z kwiatów i ziół
 • potrawy kuchni łemkowskiej i pogórzańskiej, pstrąg łosiański
 • wystawa ”Łosie inspiracją malarzy” – wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie

Ponadto:
godz. 14.00

 • wernisaż prac powstałych w ramach projektu ”Warsztaty tradycyjnej plastyki ozdobnej, użytkowej i obrzędowej Beskidu Gorlickiego”
 • wernisaż prac plastycznych uczestników zajęć plastycznych GOK

WSTĘP WOLNY!

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601

www.gorlice.art.pl


Fotorelacja z Pikniku Country w Smerekowcu i Wysowej-Zdroju

Piknik Country - Smerekowiec   Piknik Country - Smerekowiec

Piknik Country - Smerekowiec   Piknik Country - Smerekowiec

Piknik Country - Smerekowiec


Zamknięcie drogi Gładyszów - Uście Gorlickie
28-29 sierpnia

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że z powodu przebudowy (wykonania nawierzchni bitumicznej) droga powiatowa nr 1496 K Gładyszów - Uście Gorlickie będzie zamknięta w km 0+000 - 1+500 w dniach 28-29 sierpnia br. w godz. od 8.00 do 18.00.
Prace rozpoczną się od sygnalizacji świetlnej w Gładyszowie i będą sukcesywnie posuwały się w stronę Smerekowca. Pracownicy wykonawcy robót będą kierować ruch na objazdy.
Termin zamknięcia drogi może ulec zmianie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Za utrudnienia przepraszamy.


Lato z Radą 2013


Wyprawka szkolna 2013

Rozporządzenie dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy finansowej uczniom w 2013 roku na zakup podręczników "Wyprawka szkolna" określa szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie jej udzielania.

Według rozporządzenia w roku 2013/2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę:

 1. w klasach I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie,
 2. w klasach II - III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 456 zł netto na osobę w rodzinie,
 3. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i V szkoły podstawowej,
 4. uczniom:
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  4. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
 5. w klasach II szkół ponadgimnazjalnych, których siedziba znajduje się na terenie gminy Uście Gorlickie (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej)
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2013 r. na podstawie faktur, rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

Wysokość planowanego dofinansowania określona jest w Rozporządzeniu Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka 2013 r. i wynosi:

225 zł dla uczniów klas I szkoły podstawowej,
225 zł dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej,
325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej,
225 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I - III szkoły podstawowej,
325 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI,
350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
390 zł uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej,
445 zł dla uczniów klas II LO, technikum.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu można przedłożyć:

 1. dla ucznia niepełnosprawnego - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. dla rodziny korzystającej z zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego:
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 3. dla ucznia uprawnionego w ramach 5% limitu - uzasadnienie.

W/w informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.

O dofinansowanie należy ubiegać się u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków, tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”. Nie można, więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.

Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów będą dostępne w szkołach na terenie Gminy Uście Gorlickie. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 najpóźniej do dnia 7 września 2013 r.

Opracowanie: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.


Dom o Zielonych Progach


Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu – Józef Witold Buszek
serdecznie zapraszają na

koncerty w ramach festiwalu
„WAKACJE Z MUZYKĄ”

KONCERT KAMERALNY
11 sierpnia 2013 roku (niedziela), godz. 18.00
Cerkiew Greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

KONCERT ORKIESTRY FESTIWALOWEJ
13 sierpniaień 2013 roku (wtorek), godz. 18.00
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

"Wakacje z Muzyką" to festiwal będący integralną częścią XVIII Międzynarodowego Kursu Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu. W trakcie kilkunastu festiwalowych dni odbędzie się 25 koncertów muzyki klasycznej i jazzowej m.in. w Nowym Sączu, Krynicy-Zdroju a także w Bartnem i Szymbarku. Wykonawcami koncertów są pedagodzy i uczestnicy Kursu.
Dyrektor Kursu i Festiwalu: Józef Witold Buszek
Dyrektor Artystyczny: prof. Barbara Halska

WSTĘP WOLNY!


Wystawa Watra


piknik country - Wysowa-Zdrój

https://country.olympe.in/

http://www.rtvg.pl/archiwum?f=2883&data=2013-08-12


Biesiada Smerekowiec

https://country.olympe.in/

http://www.rtvg.pl/archiwum?f=2883&data=2013-08-12


XXXI Łemkowska Watra

relacja w Regionalnej Telewizji Gorlickiej

fotorelacja ze strony gorlice.naszemiasto.pl


Redyk Karpacki 2013


Charytatywny Festyn Rodzinny, Banica 14 lipca 2013 r.

W niedzielę 14 lipca odbył się przy Szkole Podstawowej w Banicy Charytatywny Festyn Rodzinny. Celem festynu było pozyskanie środków na zakup pracowni językowej dla banickiej szkoły.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. Odbyła się wystawa znanego gorlickiego artysty Pana Stanisława Hübnera. Na akwarelach i fotografiach zwiedzający podziwiali okolice Banicy i Izb. W zabytkowym banickim kościele (dawnej cerkwi p.w. Św.Św. Kosmy i Damiana) prezentowana była wystawa ikon znanego sądeckiego artysty, Pana Roberta Rumina.
Obaj artyści przekazali swoje prace na aukcję, z której dochód przeznaczono na cele festynu.
Goście mogli również podziwiać i zakupić fotografie uczestników Kursu Fotografii Artystycznej przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, którzy do Izb przyjeżdżają na plenery fotograficzne.
Pokazy na scenie zapoczątkował występ uczniów i absolwentów szkoły w Banicy. Mogliśmy też podziwiać pokazy tańca Zespołu Tańca Explosion z Ropy, grupy tanecznej Mambo z Biecza, występ Koła Gospodyń Wiejskich z Banicy. Szczególne zainteresowanie zarówno dzieci jak i dorosłych wzbudziły występy iluzjonisty oraz kabaretu „Baca”. Kulminacją wieczoru był koncert zespołu Wioszczanie łączącego tradycyjne melodie ludowe z nowoczesnym brzmieniem. Wszyscy artyści występowali na rzecz banickiej szkoły charytatywnie.
Podczas imprezy przeprowadzono zabawę fantowa, w której wygraną był m.in. weekend w luksusowym apartamencie w Krakowie, rower i sprzęt AGD. Wśród atrakcji znalazły się pokazy i mini warsztaty bibułkarstwa oraz toczenia łyżek, a także zabawy dla dzieci i rodziców. Każdy mógł również spróbować miejscowych przysmaków: ciast, chleba, serów, mięs, grzybów.

Festyn Banica Izby

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów festynu, dla ludzi dobrego serca, którym nie jest obca pomoc dla szlachetnych celów i wszystkim którzy się przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia festynu.

Zdjęcia z festynu - w galerii.


Muzyka cerkiewna 2013


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
Ogłasza nabór na bezpłatny kurs:
pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG -141" Czas trwania naboru: 15.07.2013 r. - 19.07.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego".

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (w wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (W chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostanę poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora).

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego z zakresu spawania w metodzie TIG przeprowadzonego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Termin realizacji kursu: 23.08.2013 r. - 24.09.2013 r.
Miejsce realizacji kursu: Gorlice
Liczba miejsc: 16
Czas trwania kursu: 111 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 31 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 80 jednostek szkoleniowych)
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NW, egzamin, książeczki spawacza, świadectwa spawacza oraz zaświadczenia i certyfikaty)

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru na kursy znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniachAursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 18-3535610 i 18-3537580.


 

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami - reportaż na www.gorlice.tv

Fotorelacja na stronie naszemiasto.pl
(zdjęcia: Halina Gajda)

Relacja na stronie www.gorlice24.pl

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami - fotorelacja

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami

Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
ogłasza nabór na bezpłatny kurs:
pn. „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG-135" Czas trwania naboru: 15.07.2013 r. - 19.07.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego".

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (w wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania metodą MAG według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (W chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostanę poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora).

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG przeprowadzonego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Termin realizacji kursu: 26.08.2013 r. - 25.09.2013 r.
Miejsce realizacji kursu: Gorlice
Liczba miejsc: 20
Czas trwania kursu: 112 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 12 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 100 jednostek szkoleniowych)
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NW, egzamin, świadectwa spawacza oraz zaświadczenia i certyfikaty)

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru na kursy znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniachAursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 18-3535610 i 18-3537580.


Aktywuj e-BOK PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie, spełniając oczekiwania swoich Klientów w ramach kompleksowej obsługi, wprowadziło bezpłatną usługę internetową „e-BOK”, dzięki której Klienci mają dostęp do informacji dotyczących swojego konta rozliczeń za paliwo gazowe. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne na stronie www.ebok.pgnig.pl jest platformą internetową, której celem jest ułatwienie kontaktu Klienta z PGNiG. Dzięki e-BOK Klienci mają dostęp do istotnych dla siebie informacji w dowolnej chwili bez ograniczeń i w komfortowych warunkach.

PGNiG e-BOK


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
ogłasza nabór na bezpłatny kurs:
pn. „Kurs ręcznego cięcia plazmowego"
Czas trwania naboru: 08.07.2013 r. - 12.07.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego".

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (w wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (w chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora).

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do egzaminu końcowego z zakresu ręcznego cięcia plazmowego (m.in.: zagadnienia bhp przy cięciu plazmowym; zasady procesu cięcia plazmowego; budowa i działanie urządzeń do cięcia plazmowego; ogólne warunki technologiczne oraz techniki ręcznego cięcia plazmowego) przeprowadzonego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Termin realizacji kursu: 16.08.2013 r. - 22.08.2013 r.
Miejsce realizacji kursu: Gorlice
Liczba miejsc: 16
Czas trwania kursu: 16 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 6 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 10 jednostek szkoleniowych)
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie NW, egzamin, zaświadczenia i certyfikaty)

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7OO-1500) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach/kursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.
Dodatkowe informacje: tel. 18-3535610 i 18-3537580.


festyn Banica Izby

Zapowiedź festynu na stronie gorlice.tv


Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami 2013


Przez język i sztukę do poznania i przyjaźni - spotkania młodzieży polskiej i ukraińskiej

Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość organizuje w Nowym Sączu, w terminie 14-27 lipca 2013 roku, spotkaniu młodzieży z terenu Małopolski oraz Wschodniej Ukrainy w ramach projektu PRZEZ JĘZYK I SZTUKĘ DO POZNANIA I PRZYJAŹNI dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskim Centrum Młodzieży „Dobro”.

Celem projektu jest wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy, ukazanie podobieństw i odmienności kulturowych, zapoznanie uczestników projektu z kulturą i historią lokalną.

Projekt zakłada spotkanie się dwóch grup młodzieży w wieku ukończonych 18 lat (i nie więcej niż 18 lat) - z terenu Małopolski oraz Wschodniej Ukrainy - które podczas dwutygodniowego pobytu w Nowym Sączu spędzą czas ucząc się języka swoich sąsiadów, zwiedzając region oraz przygotowując przedstawienie teatralne ukazujące legendy bliskie ich narodom.

Nabór do projektu prowadzony jest na podstawie pobranego ze strony internetowej www.fundacjamep.pl, wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszenia oraz listu motywacyjnego uzasadniającego chęć wzięcia udziału w projekcie. Dzięki dofinansowaniu projektu przez Narodowe Centrum Kultury koszt dwutygodniowego pobytu uczestników w Nowym Sączu to tylko 180 zł od osoby.

Polsko-ukraińskie spotkanie odbędzie się w terminie 14-27 lipca 2013 r. i obejmuje:

 • naukę języka ukraińskiego – 40 godz.
 • warsztaty teatralne – 20 godz.
 • atrakcje turystyczne w regionie sądeckim (zwiedzanie muzeów, wycieczki górskie, biesiady przy ognisku)
 • zakwaterowanie w obiektach akademickiego Osiedla Campus w Nowym Sączu, ul. Jana Pawła II 16
 • całodzienne wyżywienie.

Nabór uczestników do projektu trwa do 5 lipca 2013 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji oraz naboru do projektu znajdują się na stronie internetowej: www.fundacjamep.pl oraz udzielane są telefonicznie: 605 031 046 oraz elektronicznie: fundacjamep@wsb-nlu.edu.pl.


turniej piłki nożnej - fotorelacja

turniej piłki nożnej - fotorelacja

turniej piłki nożnej - fotorelacja


Wianki 2013


XXXII Sesja Rady Gminy

Informujemy, że 26 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXVII/243/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2013-2027.
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok.
  4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.
  5. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i ustanowienia formy jej zabezpieczenia.
  6. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie II dla miejscowości Uście Gorlickie.
  7. wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Uście Gorlickie.
  8. odpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Uście Gorlickie działki położnej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  9. zmiany Uchwały Nr XXVI/230/2012 Rady Gminy Uście G. z dnia 28.12.2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  10. zmiany Uchwały Nr XXVI/234/2012 Rady Gminy Uście G. z dnia 28.12.2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  11. zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
  12. absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Masz tylko jedno życie


Harmonogram zebrań wiejskich - wiosna

aktualizacja - 4 lipca

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

Obsługujący

1

Izby

15.06.2013 r.

Sobota

16:00

Świetlica wiejska

Wójt

2

Banica

18:00

Szkoła Podstawowa

Wójt

3

Brunary

16.06.2013 r.

Niedziela

12:00

Świetlica wiejska

Wójt

4

Śnietnica

14:00

Świetlica wiejska

Wójt

5

Skwirtne

17.06.2013 r.

Poniedziałek

17:00

Świetlica wiejska

Wójt

6

Kwiatoń

19:00

Świetlica wiejska

Wójt

7

Czarna

18.06.2013 r.

Wtorek

17:00

Świetlica wiejska

Wójt

8

Stawisza

19:00

Świetlica wiejska

Wójt

9

Kunkowa

19.06.2013 r.

Środa

14:00

Świetlica wiejska

Wójt

10

Uście Gorlickie

18:00

Gimnazjum

Wójt

11

Regietów

20.06.2013 r.

Czwartek

14:00

Świetlica wiejska

Wójt

12

Smerekowiec

19:00

Szkoła Podstawowa

Wójt

13

Zdynia, Konieczna

21.06.2013 r.

Piątek

15:00

Świetlica - remiza

Wójt

14

Gładyszów

19:00

Szkoła Podstawowa

Wójt

15

Nowica

25.06.2013 r.

Wtorek

16:00

Szkoła

Wójt

16

Wysowa-Zdrój

19:00

Szkoła Podstawowa

Wójt

17

Hańczowa

28.06.2013 r.

Piątek

18:00

Szkoła Podstawowa

Wójt

18

Ropki

11.07.2013 r.

Czwartek

13:00

„Biały Domek” - Ropki 1

Wójt


Zawody Zaprzęgowe


Zielony Piknik

Zielony Piknik


Straszny Dwór


Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazuje Państwu elektroniczną wersję Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP, uroczyście opublikowanej 24 maja br. W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa - obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.
W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach? I wreszcie - jak przygotowywać potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa?
Biała Księga jest adresowana do przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich. Do wszystkich obywateli. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków. Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie świadomości społecznej w tej dziedzinie - w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.
Zachęcamy do lektury. Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu można znaleźć na stronie: www.spbn.gov.pl - zapraszamy do odwiedzenia jej i podzielenia się swoimi refleksjami.

Do pobrania:


Dzień Dziecka - 1 czerwca - relacja

wideorelacja na stronie Regionalnej TV Gorlickiej (w drugiej części materiału filmowego)

Dzień Dziecka - 1 czerwca


badania GUS

Do pobrania:


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
Ogłasza nabór na bezpłatny kurs:

pn. „Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym" Czas trwania naboru: 24.06.2013 r. - 28.06.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (w chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora).

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu UDT i nabycia uprawnień operatora wózka jezdniowego.

Planowany termin kursu: lipiec 2013 r.
Liczba miejsc: 15.
Czas trwania kursu: 67 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 47 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 20 jednostek szkoleniowych).
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, egzamin, uprawnienia UDT, zaświadczenia/certyfikaty).

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru. Szczegółowe informacje na temat procedury naboru znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach/kursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 56 10 i 18 353 75 80.


Dni Gorlic 2013


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach Ogłasza nabór na bezpłatny kurs:

pn. „Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG -135" Czas trwania naboru: 03.06.2013 r. - 07.06.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego".

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (w wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • ukończony kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG lub
 • ukończony podstawowy kurs spawania metodą MAG według systemu szkolenia spawaczy stosowanego w Polsce do roku 2007.
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (W chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostanę poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG przeprowadzonego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: lipiec 2013 r.
Liczba miejsc: 20
Czas trwania kursu: 112 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 12 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 100 jednostek szkoleniowych)
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, egzamin, książeczki spawacza świadectwa spawacza oraz zaświadczenia/certyfikaty)

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7OO-1500) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru na kursy znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniachAursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 56 10 i 18 353 75 80.


Swiss Contibution

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach Ogłasza nabór na bezpłatny kurs:

pn. „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG -135"
Czas trwania naboru: 03.06.2013 r. - 07.06.2013 r.

Kurs współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego".

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, mieszkających, uczących się, bezrobotnych lub pracujących na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego (w wyłączeniem miasta Nowy Sącz), które jednocześnie spełniają następujące kryteria:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub szkoła zawodowa,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (W chwili złożenia dokumentów rekrutacyjnych, kandydaci zostanę poinformowani o terminie i miejscu dokonania badań lekarskich. Koszty związane z wykonaniem tych badań nie są zwracane przez Organizatora)

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG przeprowadzonego wg Wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: lipiec 2013 r.
Liczba miejsc: 20
Czas trwania kursu: 145 jednostek szkoleniowych (w tym zajęcia teoretyczne: 25 jednostek szkoleniowych, zajęcia praktyczne: 120 jednostek szkoleniowych)
Cena: kurs bezpłatny (uczestnicy mają zapewnione w ramach kursu: materiały szkoleniowe, catering, egzamin, książeczki spawacza, świadectwa spawacza oraz zaświadczenia/certyfikaty)

Dokumenty rekrutacyjne konieczne do dokonania zgłoszenia na kurs zamieszczone są na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl. Osoby mieszkające, uczące się, pracujące lub bezrobotne ubiegające się o udział w w/w kursie wypełniają kartę zgłoszenia oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i preferencyjnych - załącznik nr 3 i 4. Natomiast, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i instytucje zgłaszające uczestników na kurs dodatkowo wypełniają: oświadczenie przedsiębiorstwa o zgłoszeniu pracowników - załącznik nr 5, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik nr 6, oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis - załącznik nr 7 oraz dostarczają: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych - dotyczy przedsiębiorstw, które zobowiązane są do sporządzania statutowych sprawozdań finansowych.

Poprawnie wypełnione, kompletne i podpisane przez uczestnika dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, ul. 11 Listopada 43 pok. 200 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7OO-1500) lub przesłać listownie na adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 43 w ustalonym terminie naboru.

Szczegółowe informacje na temat procedury naboru na kursy znajdują się w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniachAursach" zamieszczonym na stronie internetowej www.ckpiu.gorlice.pl.

Dodatkowe informacje: tel. 18 353 56 10 i 18 353 75 80.


Cykl spotkań poseł na Sejm RP - Pani Barbary Bartuś

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś informuje, że od 4 czerwca 2013 r. rozpoczyna kolejny cykl spotkań otwartych z mieszkańcami miejscowości powiatu gorlickiego. Celem spotkań jest przekazanie informacji o problemach lokalnych oraz możliwość publicznego wyrażenia opinii na temat kwestii podlegających konsultacjom społecznym.
Niniejszym Poseł Barbara Bartuś uprzejmie zaprasza wszystkich, którym Polska i jej przyszłość nie jest obojętna. Wszystkich, którzy chcą rozmawiać o sprawach trudnych, ale ważnych, bo mających wpływ na życie nasze i przyszłych pokoleń.

Poniżej szczegółowy harmonogram spotkań.

W dniu 4 czerwca (wtorek) w miejscowościach Gminy Gorlice:

 • w Zagórzanach o godz. 16.30 w Wiejskim Domu Kultury
 • w Kobylance o godz. 18.30 w Wiejskim Domu Kultury
 • w Stróżówce o godz. 20.00 w Domu Ludowym

W dniu 5 czerwca (środa) w miejscowościach Gminy Sękowa:

 • w Męcinie Wielkiej o godz. 16.30 w Świetlicy Wiejskiej
 • w Sękowej o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury

W dniu 6 czerwca (czwartek) w miejscowościach Gminy Sękowa:

 • w Siarach o godz. 16.00 w Domu Ludowym
 • w Ropicy Górnej o godz. 19.00 w Domu Ludowym

W dniu 7 czerwca (piątek) w miejscowościach Gminy Gorlice:

 • w Ropicy Polskiej o godz. 16.00 w Sołtysówce
 • w Szymbarku o godz. 19.00 w Wiejskim Domu Kultury

W dniu 8 czerwca (sobota):

 • w Ropie o godz. 11.00 w Świetlicy Urzędu Gminy

W dniu 9 czerwca (niedziela):

 • w Uściu Gorlickim o godz. 13.00 w Świetlicy Gimnazjum

www.barbarabartus.pl


Magiczna Kraina Łemków i Pogórzan

Przedstawiamy Państwu listę atrakcji (muzea, zabytki itp.) Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan - do pobrania w formacie PDF.


Beskid Zielony

Przedstawiamy Państwu propozycje spędzenia czasu w okolicach Gorlic, przygotowaną przez Lokalną Organizację Turystyczną BESKID ZIELONY - do pobrania w formacie PDF.


Majówka w Regietowie - fotorelacja

fotorelacja majówka Regietów


majówka Regietów


Fotorelacja z Małopolskiego Święta Ludowego w Uściu Gorlickim - 19 maja

Małopolskie Święto Ludowe

Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w gorlice.tv

Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w Regionalnej TV Gorlickiej

Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w Kronice Krakowskiej z 19 maja (od 2 min. 8 sek.)


Muzyka Zaklęta w Drewnie


Stypendia szkolne dla uczniów na rok szkolny 2012/2013 za okres styczeń - czerwiec 2013 r.

Decyzje do odebrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim w godzinach 7:30-15:00, od 15.05.2013 r. do 17.06.2013 r.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szklonego:

 • podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne,
 • artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, temperówki, kalkulator, ołówki, długopisy, pióra, plastelina, modelina, i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi,
 • tornister, torba lub plecak szkolny,
 • strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, tj:
  • odzież sportowa: dres sportowy (bluza sportowa, spodnie sportowe) po jednej sztuce na półrocze, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna,
  • obuwie sportowe: obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki po jednej parze na półrocze, adidasy po jednej parze na półrocze,
 • instrumenty muzyczne do nauki gry (potwierdzone przez szkołę),
 • komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera, nośniki danych, drukarka, tusz i papier do drukarki,
 • zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
 • koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych),
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru itp. – należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia,
 • biurko, krzesło do biurka,
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego - jedna faktura na półrocze,
 • wyżywienie.

Stypendium szkolnego nie można wydać na:

 • odzież i obuwie codziennego użytku.

Te wydatki nie będą refundowane ponieważ wsparcie na takie cele rodziny otrzymują z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W roku szkolnym 2012/2013 obowiązują faktury:

 • podręczniki szkolne, data wystawienia od czerwca do grudnia 2012 r.,
 • artykuły szkolne od stycznia 2013 r.,
 • pozostałe faktury, w tym odzież od stycznia 2013 r.

 


 

Dzień Dziecka


Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego


Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego


Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w gorlice.tv

Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w Regionalnej TV Gorlickiej

Relacja z obchodów Małopolskiego Święta Ludowego w Kronice Krakowskiej z 19 maja (od 2 min. 8 sek.)

Małopolskie Święto Ludowe


Majówka 2013 - fotorelacja

--->>>   Relacja z majówki na stronie gorlice.tv   <<<---


Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013

Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:

 1. mały przedsiębiorca
 2. średni przedsiębiorca
 3. duży przedsiębiorca

Warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Małopolskiej Nagrody Gospodarczej.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytuł „Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2013 w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.
Laureaci zostają zgłoszeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego do Nagrody Gospodarczej przyznawanej przez Prezydenta RP.
Warunkiem kandydowania jest złożenie pisemnego i elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 30 czerwca 2013 r.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesyłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Gospodarcza 2013” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego: III piętro, pokój 352.

O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Matejek, tel. 12/63 03 431, e-mail: Katarzyna.Matejek@umwm.pl

 


 

Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

WOK - badania


Szkolenie „Sposób na stabilność finansową organizacji pozarządowej – działalność odpłatna statutowa i gospodarcza”

Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Sposób na stabilność finansową organizacji pozarządowej – działalność odpłatna statutowa i gospodarcza” z zakresu prowadzenia działalność statutowej odpłatnej oraz uruchomienia działalności gospodarczej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Podczas szkolenia będziecie mieli Państwo szansę dowiedzieć się m.in.:

 • Jak zarządzać finansami organizacji?
 • Czy i kiedy warto prowadzić działalność statutową odpłatną?
 • Kiedy i na jakich warunkach działalność gospodarcza jest sposobem na niezależność finansową organizacji?

Dodatkowym walorem szkolenia jest możliwość skonsultowania konkretnych pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności statutowej.

Szkolenie poprowadzi Pani Anna Mazgaj – doświadczona konsultantka oraz trenerka. Doskonale zna specyfikę Trzeciego Sektora. Od ponad siedmiu lat zajmuje się konsultacjami dla NGOs, ponadto prowadzi szkolenia nt. zasad księgowości w NGO oraz rozliczania projektów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 maja 2013 roku w godz. 9:00-16:00 w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kraków – Nowa Huta. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o przesłanie wypełnionego formularza do dnia 15 maja 2013r. na adres anna.rodacka@bis-krakow.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Myśl społecznie, działaj ekonomicznie” dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Serdecznie zapraszamy!!!!

Do pobrania:

 


 

XXX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 9 maja 2013 r. o godz. 9.00 w Biurze Rady Gminy Uście Gorlickie rozpocznie się XXX Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za okres od 01.01-31.12.2012 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXII/243/2012 r. z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2013-2017.
  3. zmiany Uchwały Nr XXVII/250/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie I „Wysowa-Blechnarka-Ropki-Hańczowa”.
  4. zmiany Uchwały Nr XXVII/251/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie IV w Gminie Uście Gorlickie wsie Nowica i Kunkowa.
  5. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie sesji.

 


 

Odwołanie zakazu wstępu do lasu

Na podstawie art. 26 § 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 444) odwołuje z dniem 01.05.2013 r. na terenie Nadleśnictwa Łosie okresowy zakaz wstępu do lasu.

 


 

POKL   EFS

Szlak przemysłu uzdrowiskowego Wysowej-Zdroju

W dniu 04.05.2013 został otwarty nowy szlak turystyczny w Wysowej-Zdroju współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Instytutu Turystyki w Krakowie.
Pierwszy historyczny przekaz o źródłach wysowskich pochodzi z połowy XVII wieku. Pisemna wzmianka o istnieniu wysowskich wód i o tym, że właściciel Wysowej wojewoda bracławski hr. Lanckoroński „corocznie tam używa kąpieli, której czerstwość swego zdrowia przypisuje” pochodzi z 1786 r. W 1808 r. Urszula z Morszczynów Dębińska wybudowała łazienki do kąpieli w wodach mineralnych, a w 1914 r. dom mieszkalny dla Kuracjuszy tworząc zaczątek zakładu przyrodoleczniczego. Pod koniec XIX wieku Wysowa posiadała już zakład zdrojowo – kąpielowy uznany w 1882 r. i stała się znanym uzdrowiskiem.
W uzdrowisku nie ma żadnego obiektu muzealnego ani izby pamięci a tworzony szlak jest pierwszym krokiem w kierunku powstania muzeum Uzdrowiska Wysowa- Zdrój.
Do tych tradycji nawiązuje projekt, którego celem jest promocja Uzdrowiska Wysowa-Zdrój. W ramach projektu został wytyczony „Szlak przemysłu uzdrowiskowego Wysowej-Zdroju”, który prowadzi ścieżkami parku zdrojowego. Wędrując szlakiem możemy przenieść się w przeszłość, poznać historię uzdrowiska i osób które przyczyniły się do jego rozwoju. Zapraszamy na szlak...

 tabliczka Szlak

otwarcie szlaku   otwarcie szlaku

otwarcie szlaku   otwarcie szlaku

otwarcie szlaku   otwarcie szlaku


 

Zapraszamy na majówkę

Wysowa-Zdrój 4-5 maja 2013 r.

Zachęcamy Państwa do spędzenia wolnego czasu w Wysowej-Zdroju, uzdrowisku bogatym w źródła wody mineralnej o unikalnych wartościach leczniczych, ciekawej, wielokulturowej historii.
Wysowa-Zdrój to piękny krajobraz, czyste, górskie powietrze, swoisty mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi i zdrowiu.
Spacerując po Parku zachęcamy do odwiedzenia stylowej Pijalni Wód Mineralnych, Parku Wodnego (kryty basen) z najcieplejszą wodą w regionie.
Place zabaw dla dzieci, grilowisko, amfiteatr, boisko sportowe Orlik, to miejsca które czekają na Pąństwa przyjazd.
Ze swej strony zapewniamy Państwu podczas weekendu ciekawy program artystyczny na scenie amfiteatru, aleję smaku – stoiska gastronomiczne serwujące potrawy kuchni łemkowskiej, galicyjskiej i zbójnickiej, stoiska z rękodziełem ludowym i rzemieślniczymi wyrobami oraz ciekawe atrakcje dla dzieci.

...na pewno warto... Zapraszamy!

program majówki

Informacja dla wystawców:


Widowisko historyczne – Historia Jazdy Polskiej

1 maja 2013 roku (środa) godz. 15:00
Skansen i Kasztel w Szymbarku

W programie:

Pokazy konnicy Grupy Rekonstrukcji Historycznej przy „Starej Cegielni” w Gładyszowie:

 • Husaria (XVII w.)
 • Szwoleżerowie polscy (XIX w.)
 • I Pułk Ułanów Krechowieckich (XX w.)
 • Ułani 1939 roku

Ponadto przed Kasztelem będzie stacjonował Średniowieczny obóz rycerski Wolnej Najemnej Kompanii Kasztelanii Szymbark

 • Pokazy walki na miecze i topory
 • Zawody łucznicze dla publiczności

Wstęp wolny!

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601

www.gorlice.art.pl


 

Zgrupowanie Szkoły Szermierki Małopolskiej Zgrai Sarmackiej Szymbark 2013

27 i 28 kwietnia 2013 roku (sobota, niedziela)
Kasztel w Szymbarku

Specjalnie dla zwiedzających uczestnicy warsztatów przygotowali pokazy, które odbędą się w niedzielę 28 kwietnia o godz. 15.00 w plenerze przed Kasztelem oraz w Oficynie Dworskiej.

Wstęp na pokazy jest bezpłatny!

 


 

Bursa - pisanki

bursa - wykład


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Galeria Antoniego Rząsy
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

ANTONI RZĄSA / rzeźba
wernisaż dnia 26 kwietnia 2013 roku (piątek), godz. 18.00

sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
„Dworu Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Antoni Rząsa (ur. 26 lutego 1919 r. w Futomie k. Błażowej w woj. podkarpackim, zm. 26 stycznia 1980 r. w Zakopanem). Jeden z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. Współpracownik i przyjaciel Antoniego Kenara. W latach 1952-1973 pracował w Liceum, jako nauczyciel rzeźby. W latach 60. Antoni Rząsa stał się jednym z bardziej rozpoznawalnych polskich rzeźbiarzy. Tworzył rzeźby w drewnie, inspirowane sztuką ludową o tematyce najczęściej sakralnej. Jego prace odznaczają się prostotą form i siłą wyrazu plastycznego. Zakupione do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Muzeum Wojska Polskiego, znajdują się także w kolekcjach prywatnych w USA, Belgii, Danii, Francji, Włoszech i Watykanie. Autorska galeria Artysty prowadzona przez Rodzinę działa w Zakopanem.
"Staram się zamknąć w rzeźbie różne stany psychiczne człowieka - pogodę, poświęcenie, miłość, dobroć, mądrość, cierpienie, rozpacz, przerażenie. Niekiedy moje postacie wyrażają milczące pytanie kim jest człowiek i jaki jest cel jego przemijania. Staram się wołać [...] o zanikającą w dzisiejszych czasach godność ludzką."

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601

www.gorlice.art.pl


 

1983 – 2013 <> 30 lat działalności Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach

Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Bohaterowie wydarzeń
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy muzealnej

TRZYDZIEŚCI LAT MINĘŁO...
Ekspozycja ilustrująca trzydzieści lat działalności Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gorlicach

wernisaż dnia 26 kwietnia 2013 roku (piątek), godz. 18.00

sala kameralna im. prof. Włodzimierza Kunza
„Dworu Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Prezentujemy na tej wystawie fotografie, dokumenty, druki wśród których z pewnością odnajdziesz swoich bliskich, przyjaciół i siebie sprzed kilkudziesięciu lat. Musisz to zobaczyć… Zapraszamy!

 


 

ZAPRASZAMY
na spotkanie informacyjne na temat kolektorów słonecznych

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Wysowej-Zroju
25 kwietnia (czwartek)
o godz. 17:00

45% dofinansowanie z NFOŚiGW na kolektory słoneczne

Korzyści z zainstalowania kolektorów słonecznych:

 • oszczędność - nawet do 70-80% oszczędności energii,
 • niezależność - nieograniczone i ogólnodostępne źródło energii,
 • opłacalność - dzięki dużym oszczędnościom szybki zwrot nakładów,
 • ekologia - ochrona środowiska naturalnego,
 • bezpieczeństwo - wysoka jakość produktu, profesjonalny montaż i serwis.

 


 

VI spotkania teatralne INNOWICA 2013
30 maja - 2 czerwca 2013 r.

innowica 2013

30 maja (czwartek)

 19.00 - Moderngroove (scena Nowica 9)
 19.40 - Improvision (scena Nowica 9)
 21.00 - Teatr Formy "Pandora" (plener Nowica 9)
 23.00 - Teatr ITD "Ono" (sień Nowica 9)

31 maja (piątek)

 10.30 - otwarcie (Sarepta)
 11.00 - Walny Teatr "Misterium narodzenia" (Sarepta)
 12.00 - Ania Broda (Nowica 21)
 15.00 - Divadlo Alexandra Duchnovica "O dvoch generaloch" [Słowacja] (Sarepta)
 17.00 - L.Dyblik + A.Siemieniszczew „Towarzysze, czas wstawać!” (szkoła)
 19.00 - Ukrainność (Sarepta)
 21.00 - Cierliński / Latecki / Pałyga (scena Nowica 9)
 22.30 - Burdon [Ukraina] (scena Nowica 9)

1 czerwca (sobota)

 13.00 - Teatr Węgajty „Ogień, kryzys, Central Station” (szkoła)
 14.30 - Teatr Węgajty „Ogień, kryzys, Central Station” (szkoła)
 16.00 - Aquavoice + Ewa Łuczejko (Serencza) (Sarepta)
 17.00 - Micne Zila (Sarepta)
 18.00 - L.Dyblik + A.Siemieniszczew „Towarzysze, czas wstawać!” (szkoła)
 20.30 - Teatr Latarnia "Mała pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa" (Sarepta)
 22.00 - Uliana Horbaczewska + Mark Tokar "Ultramaryna" [Ukraina] (scena Nowica 9)
 23.30 - "Noc świętokrzyska w Nowicy" + Nowica 9 (scena Nowica 9)

2 czerwca (niedziela)

 10.00 - Nabożeństwo w cerkwi. Po nabożeństwie Adam Strug a capella - Nabożne Pieśni Kurpiowskie (cerkiew św. Paraskewy)

Spotkaniom towarzyszą:

 projekcje: Sergiej Savczenko + Aleksy Choroszko [Ukraina] (scena Nowica 9)
 wystawa obrazów: Aleksander Zabawczyk [Białoruś] (Sarepta)
 wystawa grafiki: Dymitr Surynowicz [Białoruś] (Nowica 21)
 kiermasz DudenGra (Nowica 8)
 pokaz tradycyjnego toczenia łyżek codziennie o 13.00 - Piotr Michniak (Nowica 14)


JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 22 kwietnia. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy.

Wszyscy posiadacze starszych odbiorników powinni sprawdzić, czy ich sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w zamieszczonym poniżej poradniku. Zachęcamy też do odwiedzenia stron: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.tvp.pl/krakow/cyfryzacja-w-regionie . Można również skorzystać z bezpłatnej infolinii pod nr tel. 800 007 788 (pon. - pt., w dniach 23-26 kwietnia w godz. 8.00 – 22.00 a 22 kwietnia w godzinach 6.00 – 24.00)

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, jak również inne problemy techniczne związane z techniką telewizyjną, można kierować na adres: dvbt.malopolska@tvp.pl.

Pomocą służy także Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Krakowie – 12 634 00 84 (pon. – pt., godz. 8.00 – 16.00, a w dniach 22, 23, 24. 04. 2013 w godz. 8.00 – 20.00).

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

Naziemna telewizja cyfrowa to telewizja odbierana za pomocą tradycyjnych, indywidualnych anten naziemnych, np. kierunkowych lub popularnych siatkowych czy też anten zbiorowych przystosowanych do jej odbioru. Zmiana techniki nadawania telewizji naziemnej z dotychczasowej analogowej na cyfrową pozwala na znaczne zwiększenie oferty programowej, za sprawą oszczędniejszego wykorzystania częstotliwości. Dzięki temu na jednym kanale można nadawać kilka programów w miejsce jednego – analogowego, jak miało to miejsce do tej pory.
Wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej wynika z postanowień Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, której członkiem jest Polska. Zwolnione po naziemnej telewizji analogowej częstotliwości będą wykorzystane w przyszłości, m.in. do nadawania kolejnych programów telewizji naziemnej lub Internetu.

CO JEST POTRZEBNE, ABY ODBIERAĆ NAZIEMNĄ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest specjalny dekoder zgodny ze standardem DVB-T MPEG-4, wbudowany w telewizor lub zewnętrzny w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora oraz tak jak dotychczas antena naziemna. Widzowie korzystający ze starszych typów telewizorów, np. kineskopowych, aby odbierać nowoczesną naziemną telewizję cyfrową, powinni zakupić w sklepie RTV dekoder DVB-T MPEG-4, a następnie podłączyć go do telewizora za pomocą dostępnych z tyłu obudowy gniazd. Najpopularniejszym sposobem podłączenia dekodera w tym przypadku jest użycie gniazda EURO. Posiadacze telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 nie muszą się martwić, gdyż ich telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W obu przypadkach należy pamiętać o antenie, którą podłączamy do gniazda antenowego dekodera – jeżeli używamy telewizora starszego typu – lub do gniazda antenowego telewizora – dotyczy telewizorów z wbudowanymi fabrycznie dekoderami. Posiadacze kilkuletnich nowoczesnych telewizorów cyfrowych, np. LCD i Plazma powinni upewnić się, czy ich telewizor odbierze naziemną telewizję cyfrową. Nieco starsze modele telewizorów cyfrowych posiadają bowiem wbudowany dekoder DVB-T MPEG-2, który niestety nie umożliwia poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w Polsce. W tym wypadku konieczne jest dokupienie do telewizora zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4 i podłączenie go np. używając cyfrowe gniazdo HDMI.

Zamiast dekodera można także dokupić specjalny moduł DVB-T MPEG-4 i podłączyć to do gniazda CI telewizora. Jednakże nie wszystkie telewizory posiadają takie gniazdo więc przed zakupem należy się o tym upewnić. Naziemną telewizję cyfrową można odbierać także na komputerze używając zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4, który należy podłączyć np. do gniazda USB komputera.
We wszystkich wymienionych przypadkach należy pamiętać o właściwej antenie. Do odbioru potrzebna jest antena naziemna, np. kierunkowa, popularna siatkowa czy też zbiorowa pod warunkiem jej prawidłowego dostosowania. Należy pamiętać, że anteny pokojowe sprawdzają się tylko w dogodnych warunkach lokalnych, tj. w bliskich odległościach od nadajnika, korzystnym ukształtowaniu terenu itp. Antena powinna obsługiwać pasmo UHF, tj. kanały 21 – 69. Jeżeli obecnie posiadana antena zapewnia dobrą jakość obrazu i dźwięku, to prawdopodobnie nie ma potrzeby wymieniać anteny.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy 50-200 zł.

Anteny satelitarne nie umożliwiają odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

Dzięki ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej obecnie nie trzeba się martwić, o to czy kupowany przez nas telewizor lub dekoder jest przystosowany do poprawnego odbioru telewizji cyfrowej. Zgodnie z tą ustawą sprzedawca będzie musiał poinformować klienta przez zakupem, o tym że oferowany przez niego sprzęt nie służy do odbioru cyfrowej telewizji.
Gdyby mimo wszystko zdarzyło się, że kupiony przez nas sprzęt nie spełnia wymogów technicznych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i nie zostaliśmy o tym fakcie uprzednio poinformowani, należy zgłosić sprawę do Inspektoratu Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UWAGA NA NACIĄGACZY I OSZUSTÓW

W związku z trwającym procesem cyfryzacji telewizji naziemnej niektórzy nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy, powołując się na nieprawdziwe informacje, namawiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych, strasząc, że są one niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Nieuczciwi sprzedawcy, aby przekonać do zakupu swojej oferty, informują np. że jeżeli konsument nie kupi oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy cyfrowej, nie będzie miał dostępu do telewizji. Niektórzy podając się za przedstawicieli Telewizji Polskiej wmawiają np., że już niedługo za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić dziesięciokrotnie wyższy niż obecnie abonament radiowo-telewizyjny.

Informacje te są rzecz jasna nieprawdziwe. Trzeba zatem dokonywać przemyślanych zakupów. Zaleca się dokonywanie zakupów w zaufanych punktach sprzedaży. Warto także pamiętać, że konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił dekoder i podpisał umowę abonamentową), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni. W razie zaistnienia takiej sytuacji zalecany jest także kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OFERTA PROGRAMOWA

W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, w zależności od obszaru, są dzisiaj dostępne następujące programy TV nadawane w tzw. multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach programowych:

 • w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;
 • w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, TV6;
 • w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Oprócz bogatszej oferty programowej, widz otrzyma także dostęp do dodatkowych usług, takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a także napisów.
Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana stopniowo, w związku tym wymienione programy i usługi nie są jeszcze dostępne w całej Polsce.

Oferta programowa naziemnej telewizji cyfrowej jest bezpłatna. Poza abonamentem RTV z tytułu posiadania odbiornika nie istnieją dodatkowe opłaty abonamentowe, tak jak w przypadku płatnych platform kablowych lub satelitarnych.

WYŁĄCZENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI ANALOGOWEJ

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej. Proces wyłączeń przebiega etapami – rozpoczął się 7 listopada 2012 roku i potrwa do 23 lipca br. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej ostateczny termin wyłączenia emisji analogowej to 31 lipca 2013 r.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg nadajników):

 • 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/Raszyn i PKiN, Wisła/Skrzyczne.
 • 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk, Gorlice, Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzelice, Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św. Marcina, Wrocław/Ślęża, Zakopane/Gubałówka.
 • 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, Bydgoszcz/Trzeciewiec, Gniezno/Chojna, Kalisz/Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec, Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, Lębork/Skórowo Nowe, Łódź/Komin EC-4, Piła/Rusinowo, Świnoujście/ul. Chrobrego.
 • 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Bieszczady/g. Jawor, Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno, Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska góra, Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha, Zamość/Tarnawatka.
 • 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/Giedlarowa, Ostrołęka. Należy pamiętać, że wyłączenia będą dotyczyć będą także tych mniejszych nadajników, które retransmitują sygnał z nadajników głównych, z których odbiór jest w danych miejscach utrudniony.

KOGO DOTYCZY ZMIANA NADAWANIA ANALOGOWEGO NA CYFROWE?

Kogo dotyczy zmiana nadawania analogowego na cyfrowe? Proces cyfryzacji telewizji naziemnej dotyczy przede wszystkim użytkowników, którzy korzystają z naziemnych anten telewizyjnych. W zależności od warunków lokalnych, tj. odległości od nadajnika, ukształtowania terenu, wysokości zabudowań w pobliżu itp. mogą to być anteny pokojowe, zewnętrzne montowane na elewacjach budynków lub balkonach albo też zbiorcze anteny umieszczane na dachach budynków wielorodzinnych. Telewizją naziemną jest też sygnał odbierany przez anteny przenośne i mobilne (np. w przyczepach kempingowych). Nie są natomiast telewizją naziemną sygnały odbierane za pomocą anten satelitarnych, TV kablowej oraz IPTV, czyli odbiór oparty na protokole IP (Internet).
Abonenci korzystający wyłącznie z satelitarnych platform cyfrowych lub kablówki, którzy nie są zainteresowani odbiorem programów za pośrednictwem telewizji naziemnej, nie muszą martwić się o cyfryzację, ponieważ ten proces ich nie dotyczy (nie muszą dokonywać żadnych zmian).


KONCERT KAMERALNY
OTWARTE PRZESŁUCHANIA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH
(wyższe uczelnie artystyczne)

16 kwietnia 2013 roku (wtorek), godz.18.00
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

W PROGRAMIE:

Duet akordeonowy - Julia KOTARBA, Wiesław OCHWAT
Akademia Muzyczna w Krakowie
nauczyciel: Janusz Pater
 A. Piazzolla - Le Grand tango cz. I
 H. Valpola - Three dances for Violoncello and Accordion - 3 taniec
 A. Walaciński - Elegia e Toccata

Duet akordeonowy - Klara NOWACKA, Jan SKORUPSKI
Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
nauczyciel: Teresa Adamowicz-Kaszuba
 A. Schnittke - Fuga
 B. Precz - Fusion
 A. Kusjakow - Obrazki hiszpańskie

Trio Akordeonowe UMFC - Andrzej GRZYBOWSKI, Jędrzej JAROCKI, Przemysław WOJCIECHOWSKI
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
nauczyciel: Rafał Grząka
 J. Tiensuu - Mutta
 M. Ravel - Moja matka gęś cz. II (opr. J. Łukasiewicz)
 W. Zołotariew - Rondo-capriccioso

Duodecyma - Piotr ZEMBROŃ, Bogumiła KWIATKOWSKA
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
nauczyciel: Zbigniew Łuc
 I. Strawiński - Święto wiosny (Taniec młodych dziewic, Pocałunek Ziemi) - opr. B. Kwiatkowska
 A. Krzanowski - Pejzaż sentymentalny
 M. Ravel - Moja matka gęś cz. III, V (opr. J. Kwiatkowski)

Trio akordeonowe - Michał MROZIŃSKI, Łukasz CEBULA, Tomasz WICHER
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
nauczyciel: Eneasz Kubit
 A. Krzanowski - Toccata
 K. Olczak - Maestoso Mesto
 J. Tiensuu - Mutta

Duo – Łódź - Michał CZAPLIŃSKI - saksofon, Tomasz GIEROŃ - akordeon
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
nauczyciel: Eneasz Kubit
 B. Dowlasz - Con Sequenza
 A. Piazzolla - Milonga en Re
 K. Penderecki - Trzy miniatury

WSTĘP WOLNY!

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601

www.gorlice.art.pl


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach – Henryk Rąpała
Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
serdecznie zapraszają na koncerty w ramach XV Gorlickich Konfrontacji Akordeonowych

KONCERT KAMERALNY
EWA GRABOWSKA – LIS, DANIEL LIS

15 kwietnia 2013 roku (poniedziałek), godz.18.00
Dwór Karwacjanów, ul. Wróblewskiego 10 A, Gorlice

W programie:
J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Piazzolla, A. Krzanowski, W. Gridin

EWA GRABOWSKA-LIS
Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1995 roku w klasie akordeonu ad. Marka Andryska. Jest laureatką m.in. II narody na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Reinach (Szwajcaria, 1994 r.) oraz III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Assenovgrad ( Bułgaria, 1998 r.). W 2001 roku ukończyła studia podyplomowe w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie akordeonu prof. zw. Joachima Pichury. W 2002 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie gry na akordeonie. Jako solistka występowała w wielu koncertach w kraju m.in. z Orkiestrą Filharmonii Częstochowskiej. W latach 1995 – 2005 była członkiem Śląskiego Kwintetu Akordeonowego, z którym dokonała nagrania płyty oraz koncertowała w kraju i za granicą m. in. w Austrii, Szwajcarii, Bułgarii oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

DANIEL LIS
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie akordeonu prof. zw. J. Pichury, oraz laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Był także stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w latach 1997/98 i 1999/2000. Występował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Bułgarii, Chinach oraz na Węgrzech i Słowacji. Był gościem wielu prestiżowych festiwali muzycznych, takich jak: „Warszawska Jesień”, „Kwartet Śląski i jego goście”, „Gwiazdy Promują”, „Alkagran”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej w Przemyślu i wielu innych. Dokonał szeregu nagrań dla radia i telewizji. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W styczniu 2013r. uzyskał tytuł doktora sztuki.
Ważniejsze osiągnięcia:
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym "Alkagran" im. A. Krzanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach (2000);
I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Fürstenfeld (Austria) w kategorii zespołów kameralnych (2000);
I miejsce w VIII Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w kategorii zespołów kameralnych (1998);
I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Reinach (Szwajcaria 1997);
I miejsce w VI Przemyskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej (1996);


telekariera

Rusza TELEKARIERA – płatne staże zawodowe dla niepełnosprawnych

Stypendia, płatne staże, laptopy na własność, indywidualne dobrane kursy i szansa na sukces na rynku pracy. Ruszyła rekrutacja do TELEKARIERY - nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo, krążeniowo i ruchowo z Małopolski.
Projekt TELEKARIERA powstał z myślą o osobach dotkniętych chorobami, takimi jak przewlekła astma, wrodzone wady serca czy schorzenia ruchowe.  W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób. Rekrutacja potrwa do końca kwietnia.
To już trzecia edycja tego projektu – w 2011 i 2012 roku udało się wesprzeć ponad stu niepełnosprawnych. Wielu z nich nie miało nigdy szansy na podjęcie pracy. – Takie schorzenia często nie pozwalają na pracę w pełnym wymiarze godzin, ale nie przekreślają możliwości rozwoju zawodowego. Rozwiązaniem może być zawód, który umożliwia pracę przynajmniej częściowo wykonywaną z domu – mówi Sylwia Lewińska-Sokół ze Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora projektu.

Kursy, stypendia i inne korzyści
Niepełnosprawni, którzy zgłoszą się i pozytywnie przejdą proces rekrutacji do TELEKARIERY wezmą udział w kursach przygotowujących do pracy w konkretnych, pożądanych na rynku pracy zawodach, np. grafika komputerowego, telemarketera, czy administratora baz danych.
Dodatkową korzyścią dla uczestników jest stypendium (4 zł za godzinę), które można pobierać podczas szkoleń, płatne są także staże zawodowe (1000 zł miesięcznie). Osoby, które wezmą udział w stażach otrzymają na własność laptopy z mobilnym internetem.  Wszyscy będą mogli też liczyć na zwrot kosztów dojazdu, noclegu, a nawet opiekę nad dziećmi w czasie zajęć.

Jak się zgłosić?
Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, cierpiące na choroby układu oddechowego, ruchowego lub krążenia, niepracujące i mieszkające w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres telekariera@wiosna.org.pl.
- Zanim wzięłam udział w TELEKARIERZE chwytałam się pracy naiwnie i na krótką metę. Teraz wiem, że mimo wieku i choroby jestem ważna. Czuję, że mam siłę i wiem, że sobie poradzę nie tylko w pracy, ale też w życiu.  – podkreśla 49-letnia pani Łucja, uczestniczka poprzedniej edycji projektu. Kilkanaście osób, które razem z nią brało udział w TELEKARIERZE, już znalazło stałą pracę. Inni próbują swoich sił zakładając własne firmy.
TELEKARIERA to projekt  Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Pieniądze na realizację projektu Stowarzyszenie pozyskało w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o rekrutacji: www.telekariera.pl

Sylwia Lewińska-Sokół
tel.: 783 430 075
e-mail: telekariera@wiosna.org.pl


kolektory słoneczne


"ЛEMKO FASHION" - WYSTAWA I WARSZTATY KRYWULEK - 6-7 kwietnia 2013 r.

Zjednoczenie Łemków ma zaszczyt zaprosić na wernisaż prac Anny Dobrowolskiej i Marii Huk, który odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. w Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach o godz. 17.00. Wystawa potrwa do 30 kwietnia.
7 kwietnia 2013 r. o godz. 15.00 rozpoczną się warsztaty rękodzielnicze wykonywania tradycyjnej łemkowskiej biżuterii koralikowej – krywulek.

"ЛEMKO FASHION" to pomysł na modę po łemkowsku, to dowód na to, iż w babcinej skrzyni kryją się skarby, które dziś są źródłem inspiracji dla najlepszych stylistów mody. Krywulki to łemkowskie retro, unikatowa biżuteria,  której na pewno nie znajdziesz u jubilera.
Podczas wernisażu będzie prowadzona sprzedaż biżuterii koralikowej  z kolekcji pani Anny Dobrowolskiej, która poprowadzi również warsztaty.
Zapisy na warsztaty oraz więcej informacji pod nr 698 487 712. Wstęp wolny.

Krywulki

 Krywulki
Krywulki


Jarmark Wielkanocny - Regietów 2013


Konkurs - palmy wielkanocne
konkurs na palmę wielkanocną
konkurs na palmę wielkanocną
konkurs na palmę wielkanocną


Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – Zdzisław Tohl
Kierownik Zagrody Maziarskiej w Łosiu – Klaudia Zbiegień
serdecznie zapraszają na

ŁEMKOWSKO-POGÓRZAŃSKI BAŚNIOWY JARMARK WIELKANOCNY

dnia 23 marca 2013 roku (sobota) początek godz. 13.30
Zagroda Maziarska w Łosiu (38-312 Łosie 34)

W programie:

13.30 Koncert chórów Cantores Karwacjanum z Gorlic, Dziecięcego Chóru z Bartnego, Chóru Parafii Prawosławnej pw. św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju (cerkiew pw. Narodzenia NMP w Łosiu)
15.00 Spektakl teatru kukiełkowego „Teatr Każdej Sztuki” wg opowiadania H.Ch. Andersena pt. “Nowe szaty króla”
13.30 - 18.00 - Kiermasz rzemiosła i rękodzieła ludowego

 • degustacja potraw kuchni łemkowskiej i pogórzańskiej
 • warsztaty pisania gęsim piórem, lakowania listów, malowania pisanek
 • filmowe projekcje bajek „Bajki na ścianie czyli powrót starego rzutnika”
 • zajęcia plastyczne “Bajkowy ogródek zwierzęcy czyli wielkanocne malowanie”

WSTĘP WOLNY!

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601


XXIX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 26 marca 2013 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXIX Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXII/243/2012 r z dnia 31 stycznia 2013 r.
  2. zmiany Uchwały Nr XXVII/244 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2013 -2027.
  3. zmiany uchwały Nr XXVII/245/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  4. zmiany uchwały Nr XXVI/240/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia Gminy Uście Gorlickie do realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2. programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
  5. wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  6. zmiany Uchwały Nr w sprawie Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
  7. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysowa-Zdrój.
  8. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śnietnica.
  9. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brunary.
  10. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kunkowa.
  11. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skwirtne.
  12. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Banica.
  13. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Regietów.
  14. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

świetlica Smerekowiec


Świetlica Gładyszów


JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

Pierwsze wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 19 marca. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy.

Wszyscy posiadacze starszych odbiorników powinni sprawdzić, czy ich sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w zamieszczonym poniżej poradniku. Zachęcamy też do odwiedzenia stron: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.tvp.pl/krakow/cyfryzacja-w-regionie . Można również skorzystać z bezpłatnej infolinii pod nr tel. 800 007 788, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 20. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, jak również inne problemy techniczne związane z techniką telewizyjną, można kierować na adres: dvbt.malopolska@tvp.pl
Pomocą służy także Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Krakowie – 12 634 00 84 (pon. – pt., godz. 8 – 16, w dniach 19, 20, 21. 03. 2013 w godz. 8 – 22)

Wyłączenie sygnału analogowego nie pokrywa się z granicami administracyjnymi, dlatego poniżej podajemy gminy, które w mniejszym lub większym stopniu objęte będą III etapem wyłączeń.

 • powiat gorlicki, gminy: Uście Gorlickie, Gorlice, Sękowa, Biecz, Lipinki
 • powiat chrzanowski, gminy: Chrzanów, Babice, Alwernia
 • powiat nowosądecki, gminy: Korzenna, Krynica-Zdrój
 • powiat suski, gminy: Stryszawa, Sucha Beskidzka
 • powiat tarnowski, gmina Szerzyny
 • powiat Krakowski, gminy Czernichów, Jerzmanowice - Przeginia

CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY

Naziemna telewizja cyfrowa to telewizja odbierana za pomocą tradycyjnych, indywidualnych anten naziemnych, np. kierunkowych lub popularnych siatkowych czy też anten zbiorowych przystosowanych do jej odbioru. Zmiana techniki nadawania telewizji naziemnej z dotychczasowej analogowej na cyfrową pozwala na znaczne zwiększenie oferty programowej, za sprawą oszczędniejszego wykorzystania częstotliwości. Dzięki temu na jednym kanale można nadawać kilka programów w miejsce jednego – analogowego, jak miało to miejsce do tej pory.
Wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej wynika z postanowień Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, której członkiem jest Polska. Zwolnione po naziemnej telewizji analogowej częstotliwości będą wykorzystane w przyszłości, m.in. do nadawania kolejnych programów telewizji naziemnej lub Internetu.

CO JEST POTRZEBNE, ABY ODBIERAĆ NAZIEMNĄ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest specjalny dekoder zgodny ze standardem DVB-T MPEG-4, wbudowany w telewizor lub zewnętrzny w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora oraz tak jak dotychczas antena naziemna. Widzowie korzystający ze starszych typów telewizorów, np. kineskopowych, aby odbierać nowoczesną naziemną telewizję cyfrową, powinni zakupić w sklepie RTV dekoder DVB-T MPEG-4, a następnie podłączyć go do telewizora za pomocą dostępnych z tyłu obudowy gniazd. Najpopularniejszym sposobem podłączenia dekodera w tym przypadku jest użycie gniazda EURO. Posiadacze telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 nie muszą się martwić, gdyż ich telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W obu przypadkach należy pamiętać o antenie, którą podłączamy do gniazda antenowego dekodera – jeżeli używamy telewizora starszego typu – lub do gniazda antenowego telewizora – dotyczy telewizorów z wbudowanymi fabrycznie dekoderami. Posiadacze kilkuletnich nowoczesnych telewizorów cyfrowych, np. LCD i Plazma powinni upewnić się, czy ich telewizor odbierze naziemną telewizję cyfrową. Nieco starsze modele telewizorów cyfrowych posiadają bowiem wbudowany dekoder DVB-T MPEG-2, który niestety nie umożliwia poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w Polsce. W tym wypadku konieczne jest dokupienie do telewizora zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4 i podłączenie go np. używając cyfrowe gniazdo HDMI.

Zamiast dekodera można także dokupić specjalny moduł DVB-T MPEG-4 i podłączyć to do gniazda CI telewizora. Jednakże nie wszystkie telewizory posiadają takie gniazdo więc przed zakupem należy się o tym upewnić. Naziemną telewizję cyfrową można odbierać także na komputerze używając zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4, który należy podłączyć np. do gniazda USB komputera.
We wszystkich wymienionych przypadkach należy pamiętać o właściwej antenie. Do odbioru potrzebna jest antena naziemna, np. kierunkowa, popularna siatkowa czy też zbiorowa pod warunkiem jej prawidłowego dostosowania. Należy pamiętać, że anteny pokojowe sprawdzają się tylko w dogodnych warunkach lokalnych, tj. w bliskich odległościach od nadajnika, korzystnym ukształtowaniu terenu itp. Antena powinna obsługiwać pasmo UHF, tj. kanały 21 – 69. Jeżeli obecnie posiadana antena zapewnia dobrą jakość obrazu i dźwięku, to prawdopodobnie nie ma potrzeby wymieniać anteny.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy 50-200 zł.

Anteny satelitarne nie umożliwiają odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

Dzięki ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej obecnie nie trzeba się martwić, o to czy kupowany przez nas telewizor lub dekoder jest przystosowany do poprawnego odbioru telewizji cyfrowej. Zgodnie z tą ustawą sprzedawca będzie musiał poinformować klienta przez zakupem, o tym że oferowany przez niego sprzęt nie służy do odbioru cyfrowej telewizji.
Gdyby mimo wszystko zdarzyło się, że kupiony przez nas sprzęt nie spełnia wymogów technicznych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i nie zostaliśmy o tym fakcie uprzednio poinformowani, należy zgłosić sprawę do Inspektoratu Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UWAGA NA NACIĄGACZY I OSZUSTÓW

W związku z trwającym procesem cyfryzacji telewizji naziemnej niektórzy nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy, powołując się na nieprawdziwe informacje, namawiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych, strasząc, że są one niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Nieuczciwi sprzedawcy, aby przekonać do zakupu swojej oferty, informują np. że jeżeli konsument nie kupi oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy cyfrowej, nie będzie miał dostępu do telewizji. Niektórzy podając się za przedstawicieli Telewizji Polskiej wmawiają np., że już niedługo za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić dziesięciokrotnie wyższy niż obecnie abonament radiowo-telewizyjny.

Informacje te są rzecz jasna nieprawdziwe. Trzeba zatem dokonywać przemyślanych zakupów. Zaleca się dokonywanie zakupów w zaufanych punktach sprzedaży. Warto także pamiętać, że konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił dekoder i podpisał umowę abonamentową), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni. W razie zaistnienia takiej sytuacji zalecany jest także kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OFERTA PROGRAMOWA

W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, w zależności od obszaru, są dzisiaj dostępne następujące programy TV nadawane w tzw. multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach programowych:

 • w multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;
 • w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV? Puls, Puls 2, TV4, TV6;
 • w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO,? TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia.

Oprócz bogatszej oferty programowej, widz otrzyma także dostęp do dodatkowych usług, takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a także napisów.
Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana stopniowo, w związku tym wymienione programy i usługi nie są jeszcze dostępne w całej Polsce.

Oferta programowa naziemnej telewizji cyfrowej jest bezpłatna. Poza abonamentem RTV z tytułu posiadania odbiornika nie istnieją dodatkowe opłaty abonamentowe, tak jak w przypadku płatnych platform kablowych lub satelitarnych.

WYŁĄCZENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI ANALOGOWEJ

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej. Proces wyłączeń przebiega etapami – rozpoczął się 7 listopada 2012 roku i potrwa do 23 lipca br. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej ostateczny termin wyłączenia emisji analogowej to 31 lipca 2013 r.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg nadajników):

 • 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/Raszyn i PKiN, Wisła/Skrzyczne.
 • 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk, Gorlice, Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzelice, Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św. Marcina, Wrocław/Śleża, Zakopane/Gubałówka.
 • 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, Bydgoszcz/Trzeciewiec, Gniezno/Chojna, Kalisz/Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec, Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, Lębork/Skórowo Nowe, Łódź/Komin EC-4, Piła/Rusinowo, Świnoujście/ul. Chrobrego.
 • 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Bieszczady/g. Jawor, Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno, Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska góra, Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha, Zamość/Tarnawatka.
 • 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/Giedlarowa, Ostrołęka. Należy pamiętać, że wyłączenia będą dotyczyć będą także tych mniejszych nadajników, które retransmitują sygnał z nadajników głównych, z których odbiór jest w danych miejscach utrudniony.

Na stronie www.cyfryzacja.gov.pl znajduje się interaktywna mapka, przy pomocy której możemy dokładnie sprawdzić termin wyłączenia telewizji analogowej w poszczególnych gminach.

KOGO DOTYCZY ZMIANA NADAWANIA ANALOGOWEGO NA CYFROWE?

Kogo dotyczy zmiana nadawania analogowego na cyfrowe? Proces cyfryzacji telewizji naziemnej dotyczy przede wszystkim użytkowników, którzy korzystają z naziemnych anten telewizyjnych. W zależności od warunków lokalnych, tj. odległości od nadajnika, ukształtowania terenu, wysokości zabudowań w pobliżu itp. mogą to być anteny pokojowe, zewnętrzne montowane na elewacjach budynków lub balkonach albo też zbiorcze anteny umieszczane na dachach budynków wielorodzinnych. Telewizją naziemną jest też sygnał odbierany przez anteny przenośne i mobilne (np. w przyczepach kempingowych). Nie są natomiast telewizją naziemną sygnały odbierane za pomocą anten satelitarnych, TV kablowej oraz IPTV, czyli odbiór oparty na protokole IP (Internet).
Abonenci korzystający wyłącznie z satelitarnych platform cyfrowych lub kablówki, którzy nie są zainteresowani odbiorem programów za pośrednictwem telewizji naziemnej, nie muszą martwić się o cyfryzację, ponieważ ten proces ich nie dotyczy (nie muszą dokonywać żadnych zmian).

Do pobrania:

 • najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

telewizja cyfrowa


Jarmark Wielkanocny


Rozmowy Wielko (i) postne
Rozmowy Wielko (i) postne


 koncert Żurawli


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Artystka
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

MAŁGORZATA HOŁÓWKA / malarstwo

wernisaż dnia 8 marca 2013 roku (piątek), godz. 18.00

sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Małgorzata Hołówka - ur. w Krakowie w 1954 roku. Studia na ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom w 1980 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha i Pracowni Rysunku prof. Adama Hoffmanna. Uprawia grafikę warsztatowa, rysunek i malarstwo. Autorka wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brała także udział w wielu wystawach zbiorowych. Prace graficzne i rysunkowe znajdują się w zbiorach muzealnych. Obecnie pracuje jako nauczyciel i dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie.
..."Czy można tu mówić o jakiejś wersji religijnego pop artu? Odpowiedź wymagałaby głębszego przeanalizowania relacji między kulturą masowa a masową religijnością. Ciekawe wszakże wydają się również inne aspekty eksperymentu. Szablon okazał się zdolny do przeniesienia znacznej części słodyczy świętego wizerunku. Czy może odwrotnie: owa słodycz to "gen" tak silny, że dobrze znosi zabieg szablonowej redukcji.I wreszcie - szablonowy wzór ornamentalny i szablonowy wzór antropomorficzny to dwa różne światy. Nakładane na siebie wzory ornamentalne przenikają się. Wzór antropomorficzny pozostaje odrębny, wprowadzając do obrazu swój własny porządek i własną ludzką skalę.”... Leszek Danilczyk


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Artystka
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

ZHANNA ORCHEL / grafika

wernisaż dnia 8 marca 2013 roku (piątek), godz. 18.00

sala im. prof. Włodzimierza Kunza
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Zhanna Orchel urodziła się w Witebsku na Białorusi. Jest absolwentką Witebskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. S.M. Kirowa /dyplom w pracowni profesora Leonida Antimonowa/ i Witebskiego Państwowego Uniwersytetu im. P.M. Maszerowa /magister sztuki/. Uprawia grafikę. Była nauczycielką plastyki i historii sztuki w witebskiej szkole średniej. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych m.in. w Witebsku „Kobieta w sztuce”, „Słowiański Bazar”, ”Portret miasta” w corocznych „Salonach Witebskich Artystów” i w Rosji w miastach Odincowo i Smoleńsk. W 2009 r. zaprezentowała indywidualną wystawę grafiki w Witebsku. Jest uczestnikiem Międzynarodowych Malarskich Plenerów Polonijnych „Wschód – Zachód” Gorlice (2002-2011) oraz kuratorką poplenerowej wystawy „Wschód – Zachód Gorlice 2011” i „Salon Gorlicki 2012” (członek Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi i Klubu Sztuki im. Alfreda Długosza w Gorlicach). Obecnie mieszka i tworzy w Gorlicach.


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Artystka
serdecznie zapraszają

KONCERT FORTEPIANOWY
Joanny Waśkowskiej

W programie J. Brahms - Wariacje nt. Schumanna op. 9.

dnia 8 marca 2013 roku (piątek), godz. 18:00

sala im. ks. Br. Świeykowskiego
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Joanna Waśkowska - jest studentką Akademii Muzycznej w Krakowie na III roku, w klasie fortepianu adj. M. Sielskiego. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła w Gorlicach, w Państwowej Szkole Muzycznej I st. pod kierownictwem prof. U. Bajorek. Następnie kontynuowała naukę w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, w klasie fortepianu prof. U. Gątkowskiej- Węgrzyn. W trakcie pianistycznej edukacji brała udział w wielu kursach zarówno muzyki solowej jak i kameralnej (m. in. z Tamásem Ugrem/Texas czy Markiem Mosiem- Katowice), a także w wielu konkursach. Jest laureatką II miejsca oraz nagrody specjalnej dla najlepszego pianisty w Konkursie Kameralnym dla duetów „Głos z Fortepianem” na krakowskiej Akademii Muzycznej.


Zapraszamy do udziału w konkursie
„Palma Wielkanocna”

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową, upowszechnienie wiedzy na temat kultury obrzędowej związanej z tradycją Świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

Palmy wykonane na konkurs powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm wielkanocnych występujących dawniej na terenie Beskidu Niskiego i nie przekraczać wysokością 1 metra. Palmy wykonane powyżej 1 metra nie będą oceniane w konkursie. Palmy po zakończeniu konkursu będą wystawione w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju w okresie świątecznym (konieczność przetransportowania palm oraz ograniczenia wystawowe powodują ograniczenia co do ich wielkości).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich w gminie Uście Gorlickie.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, własnoręcznie wykonaną pracę.
 3. W konkursie mogą brać udział:
  1. praca zbiorowa – przedszkola, świetlice wiejskie.
  2. prace indywidualne – szkoły podstawowe i gimnazja,
  3. prace zespołowe (maksymalnie 2-osobowy zespół) – szkoły podstawowe i gimnazja.
 4. Prace zgłoszone do konkursu muszą posiadać metryczkę zawierającą następujące dane:
  imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, miejscowość i nazwę szkoły lub świetlicy, imię i nazwisko opiekuna.
 5. Powołana komisja konkursowa oceni pracę w 4 kategoriach:
  I kategoria: praca zbiorowa – przedszkola,
  II kategoria: praca zbiorowa – świetlice wiejskie,
  III kategoria: dzieci do lat 12 – szkoły podstawowe,
  IV kategoria: młodzież – gimnazja.
 6. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do szkół i świetlic, gdzie zostaną wręczone zwycięzcom (miejsca I-III) w poszczególnych kategoriach.

Palmy biorące udział w konkursie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodkach Kultury w Uściu Gorlickim w terminie do 20 marca 2013 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na pozostawienie jej do dyspozycji organizatora oraz wyrażeniem zgody przez opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów konkursu i wyłonienia zdobywców nagród.

Zapraszamy do współpracy nauczycieli plastyki, wychowawców i opiekunów świetlic wiejskich.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu 18-3530514 – GOK Uście Gorlickie.


Krótka relacja z Zimowej Spartakiady w Smerekowcu

Spartakiada Smerekowiec

Spartakiada Smerekowiec

Spartakiada Smerekowiec

--->>> RELACJA ZE STOKU Regionalnej Telewizji Gorlickiej <<<---


Układamy kolejowy rozkład jazdy

Chcesz mieć wpływ na układanie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywać w Małopolsce od 15 grudnia 2013 roku? Możesz zgłosić swoje wszystkie uwagi i sugestie wysyłając specjalny formularz. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku, 25 lutego do piątku, 8 marca za pośrednictwem strony internetowej www.malopolskie.pl/rjp. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możliwości.
Władze województwa małopolskiego już teraz przygotowują się do tworzenia nowego rozkładu i przyjmują wszelkie sugestie za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/rjp. Wypełnione formularze trzeba przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rjp_malopolska@umwm.pl.

Jak informuje Piotr Odorczuk, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego otrzymane zgłoszenia zostaną szczegółowo przeanalizowane pod kątem możliwości uwzględnienia zawartych w nich uwag i postulatów w nowym rozkładzie jazdy.

- Należy jednak pamiętać, że na terenie województwa małopolskiego zarządca narodowej sieci linii kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzi działania związane z modernizacją linii kolejowych. Wykonywane prace w wielu przypadkach warunkują kształt rozkładu jazdy pociągów i mimo podejmowanych starań uniemożliwiają wprowadzenie odpowiedniej oferty przewozowej – mówi Odorczuk. - Niemniej jednak Województwo Małopolskie podejmie wszelkie możliwe działania w celu stworzenia atrakcyjnego dla pasażerów rozkładu jazdy pociągów.

Konsultacje będą trwały od 25 lutego do 8 marca.

Uwaga!
Pod uwagę będą brane wyłącznie zgłoszenia przesłane za pomocą „FORMULARZA ZGŁASZANIA PROPOZYCJI DO ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW 2013/14 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM”.
Zgłoszenia nie zawierające danych osoby zgłaszającej nie będą brane pod uwagę.

Żródło: www.malopolska.pl, www.powiatgorlicki.pl


Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” – Janusz Zięba
oraz Artysta
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

KRZYSZTOF BOJARCZUK / RYSUNEK

wernisaż dnia 2 marca 2013 roku (sobota), godz.18.00
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”
(oficyna dworska)

Krzysztof Bojarczuk urodził się w 1961 roku w Radzyniu Podlaskim. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. W latach 1983 - 1989 odbywał studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni miedziorytu profesora Stanisława Wejmana. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uprawia malarstwo i rysunek. Artysta prezentuje swoje prace na wielu wystawach w kraju i zagranicą.

Entuzjazm w połączeniu z głębokim zamyśleniem, bezpośredniością wypowiedzi i szczerą wrażliwością ikonografii są cechami najlepiej opisującymi twórczość Krzysztofa Bojarczuka (Arie A. Galles).


Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” – Janusz Zięba
serdecznie zapraszają na wystawę

HEJ ZAGRAJ MI MUZYCZKO…
LUDOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE NA POGÓRZU

wernisaż dnia 2 marca 2013 roku (sobota), godz.18.00
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

Każda kultura jest składową niezliczonej liczby elementów, które wzajemnie ze sobą powiązane stanowią o jej niepowtarzalnym kolorycie. Ludowe instrumenty muzyczne oraz wykonywana na nich muzyka jest niezwykle barwnym odzwierciedleniem kulturowego potencjału regionalnego. Wystawa Hej zagraj mi muzyczko… w interesujący sposób przybliża zagadnienia związane z ludowym muzykowaniem, wykorzystywanym instrumentarium i kontekstem wykonania muzycznego na Pogórzu.


Okresowy zakaz wstępu do lasu

Na podstawie art. 26 § 3 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 444 z dnia 8 listopada 1991 r.) wprowadzam na terenie Nadleśnictwa Łosie okresowy zakaz wstępu do lasu począwszy od dnia 20.02.2013 r. do odwołania. Okresowy zakaz wstępu dotyczy terenu lasów państwowych na obszarze Gminy Uście Gorlickie.
Zakaz wstępu jest podyktowany ekstremalnie trudnymi warunkami bytowania zwierzyny w związku z dużymi opadami śniegu i skorupą lodową, jak również potrzebą zachowania spokoju w ostojach i miejscach dokarmiania zwierzyny.
Zakaz będzie egzekwowany z art. 157 i art. 165 Kodeksu Wykroczeń.
Zakaz nie dotyczy osób (ZUL-i) świadczących usługi i posiadających pisemne zezwolenie na wstęp do lasu oraz członków PZŁ prowadzących dokarmianie zwierzyny.


Nasi sąsiedzi Żydzi


Karpacka Mapa Przygody

Do pobrania:

 KMP Wysowa Zdrój

KMP Wysowa Zdrój

--->>> GALERIA ZDJĘĆ <<<---


Zimowa Spartakiada
dla dzieci i młodzieży
z Gminy Uście Gorlickie

Smerekowiec 2013
27 lutego – godz. 9:00

Konkurencje:
slalom - jazda na byle czym – budowle ze śniegu

Obowiązkowy kask ochronny

Zapraszamy!

Program:

 1. Godz. 9:00 - Otwarcie imprezy, przedstawienie regulaminu i programu.
 2. Godz. 9:15 – 14:00 Konkurencje sportowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Godz. 11:00 - 14:00 Gorący posiłek.
 4. Godz. 14:00 - 14:30 Zakończenie imprezy – rozdanie nagród.

Uwaga!
W zależności od liczby osób startujących, czas trwania spartakiady może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Organizatorzy:
Gmina Uście Gorlickie
Szkoły Podstawowe i Gimnazja z Gminy Uście Gorlickie
Policja
Gminny Ośrodek Kultury

Do pobrania:Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.

Choć najczęściej wygląda bardzo groźnie, krwotok z nosa w większości sytuacji nie zagraża życiu czy zdrowiu osoby poszkodowanej. W sporadycznych przypadkach krwawienie jest na tyle obfite bądź długotrwałe, że wymaga wizyty u laryngologa bądź – w skrajnych, wyjątkowych przypadkach – wezwania pogotowia ratunkowego. Z reguły krwotok zlokalizowany jest w przedniej części jamy nosowej i udaje się go opanować za pomocą prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Czynności te można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online

Spróbujmy je przybliżyć: przede wszystkim należy usiąść i pochylić głowę do przodu. Osoby poszkodowane mają niekiedy tendencję do odchylania głowy do tyłu, co jest błędem. Krew ścieka wtedy do przełyku, co może wywołać torsje lub nawet zakrztuszenie. Następnie, jeśli to konieczne, należy delikatnie wydmuchać nos. Tamowanie krwotoku polega na utrzymywaniu pozycji pochylonej i jednoczesnym uciskaniu skrzydełek nosa za pomocą palca wskazującego i kciuka. Krwawienie powinno ustąpić w ciągu kilku minut. Aby zwiększyć komfort poszkodowanego, można przyłożyć mu do karku zimny kompres.

Pamiętajmy, że w razie udzielania przez nas pierwszej pomocy osobie, która ma krwotok z nosa, powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa unikać kontaktu z krwią.

Może się zdarzyć, że osoba poszkodowana nagle traci przytomność. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć osobę, układając ją w pozycji bezpiecznej. Ilustruje to poniższy film dot. pierwszej pomocy:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Jak widać, pomoc poszkodowanemu w sytuacji krwotoku z nosa jest dosyć prosta. Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński

Warszawa, 30 listopada 2011 r.


Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja} zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póżn. zm.).
Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać — na zlecenie właściciela lub zarządcy — osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące sie uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane).

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński

Warszawa, 30 listopada 2011 r.


Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna

Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego.

Dlatego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej jest niezwykle ważna. Omówmy zatem podstawowe czynności, które powinniśmy podjąć w przypadku utraty przytomności przez osobę dorosłą.

Pierwszym krokiem jest ocena, czy ty, poszkodowany oraz osoby postronne jesteście bezpieczni. Może się zdarzyć, że wciąż istnieje zagrożenie, które doprowadziło do utraty przytomności przez poszkodowanego. Następnie powinniśmy sprawdzić reakcję poszkodowanego, delikatnie potrząsając za ramiona i głośno pytając „Czy wszystko w porządku?”.

Jeśli osoba reaguje, zostawiamy ją w zastanej pozycji, w razie potrzeby wzywamy pomoc. Musimy także regularnie sprawdzać stan poszkodowanego. Jeśli widzimy reakcji – mamy do czynienia z osobą nieprzytomną. W takiej sytuacji powinniśmy głośno wezwać pomoc, a następnie przystąpić do oceny oddechu. Aby to zrobić, odwracamy poszkodowanego na plecy, a następnie udrażniamy drogi oddechowe poprzez umieszczenie jednej ręki na czole poszkodowanego, opuszków drugiej ręki na żuchwie i delikatne odgięcie głowy do tyłu. Następnie należy pochylić się nad poszkodowanym i ocenić oddech przez około 10 sekund: nasłuchując, obserwując ruch klatki piersiowej i próbując wyczuć ruch powietrza na policzku.

Jeśli oddech jest prawidłowy, należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej. Ma ona na celu zabezpieczenie poszkodowanego przed ewentualnymi urazami, a przede wszystkim zapewnienie stałej drożności dróg oddechowych. Po ułożeniu osoby w pozycji bezpiecznej wzywamy pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Dla dokładnego zapoznania się z elementami pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oddychającej warto obejrzeć film edukacyjny, który pokazuje także technikę układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej:
https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Pamiętaj jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe kursy i szkolenie z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!


Numery alarmowe w Polsce

Wyobraź sobie, że spacerujesz przez park w pogodny, jesienny dzień. Niespodziewanie tracisz przytomność i upadasz. Jakie są szanse, że ktoś udzieli ci pomocy? Mniejsze, niż ci się wydaje. Większość społeczeństwa w naszym kraju nie ma wystarczającej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Można przecież zadzwonić po pomoc, powiadasz. Tutaj statystyka jest nieubłagana – według badań Komisji Europejskiej zaledwie 6 na 10 osób w Polsce zna europejski numer alarmowy, zaś tylko 6 na 100 obywateli naszego kraju potrafi wymienić numery alarmowe poszczególnych służb – policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Mimo wszystko najkorzystniej jest stracić przytomność w Polsce. Jesteśmy bowiem na pierwszym miejscu w Europie pod względem znajomości numeru 112. Listę zamykają Włochy i Grecja, gdzie znajomość europejskiego numeru alarmowego wynosi 6%.

W Polsce, oprócz europejskiego numeru alarmowego, funkcjonują także numery alarmowe poszczególnych służb:

 • Policja: 997
 • Straż pożarna: 998
 • Pogotowie ratunkowe 999

Nieznajomość numerów alarmowych zabija. Dlatego kraje Unii Europejskiej podejmują liczne inicjatywy mające na celu zwiększenie wiedzy w tym zakresie. Jedną z nich jest Europejski Dzień numeru alarmowego 112, który jest obchodzony 11 lutego (czyli 11.2). Oprócz tego funkcjonuje rządowa strona internetowa 112 (www.112.gov.pl), na której znajdują się najważniejsze informacje na temat tej europejskiej inicjatywy. Równolegle prowadzone są prace nad tym, aby w każdym kraju numer ten rzeczywiście działał.

W internecie można znaleźć także szereg ciekawych inicjatyw zwiększających świadomość numerów alarmowych. Jedną z nich jest strona internetowa https://www.szkolenia-bhp24.pl/numery-alarmowe. Można na niej obejrzeć krótki film utrwalający wiedzę na temat numerów alarmowych w Polsce, a następnie zagrać w grę internetową „pierwsza pomoc” i wypróbować swoją wiedzę zarówno w zakresie znajomości numerów, jak i udzielania pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Numery alarmowe powinien znać na pamięć każdy, niezależnie od wieku. W krytycznym momencie każda sekunda jest na wagę życia.


Kot w butach


Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2013 roku

Miejscowości:
Blechnarka, Wysowa-Zdrój, Ropki, Hańczowa, Czarna, Śnietnica, Stawisza, Banica, Izby, Brunary

Odbiór w dniach:
22 stycznia
19 lutego
12 marca
16 kwietnia
14 maja + zbiórka opon
11 czerwca
16 lipca
20 sierpnia + materiały wielkogabarytowe
17 września
22 października
19 listopada + zbiórka opon
10 grudnia

Miejscowości:
Kunkowa, Nowica, Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Regietów, Skwirtne, Uście Gorlickie

Odbiór w dniach:
23 stycznia
20 lutego
13 marca
17 kwietnia
15 maja + zbiórka opon
12 czerwca
17 lipca
21 sierpnia + materiały wielkogabarytowe
18 września
23 października
20 listopada + zbiórka opon
11 grudnia

UWAGA:
Odpady segregowane odbiera firma SURPAP
Odpady zmieszane odbierają firmy EMPOL i SITA
 


XX Mistrzowski Kurs Muzyczny
Gorlice 2013

Plan koncertów

4.02.2013 (poniedziałek) godz. 17.00 - Koncert Inauguracyjny
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Wystąpi:
Kwartet Camerata
oraz gościnnie  Katarzyna Budnik–Gałązka – altówka
Marta Kordykiewicz- wiolonczela

Program:
L.van.Beethoven - kwartet smyczkowy c-moll op. 18 nr 4
J.Brahms – sekstet smyczkowy B-dur op. 18


5.02.2013 (wtorek) godz. 17.00 - Wieczór kameralny
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Wystąpi:
Marta Kordykiewicz – wiolonczela
Kamil Borkowski – fortepian

Program:
Joaquin NIN - Seguida española
L. van Beethoven - Sonata na fortepian i wiolonczelę nr 3 A-dur, op. 69
C. Debussy - Sonata na wiolonczelę i fortepian


6.02.2013 (środa) godz. 15.30 - Koncert uczestników
Sanatorium Uzdrowiskowe "Biawena" Wysowa 149


7.02.2013 (czwartek) godz.17.00 - Koncert uczestników
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A


8.02.2013 (piątek) godz.19.00 - Classic Session
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A


WSTĘP WOLNY!
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Organizatorzy: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. Paderewskiego, Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej, Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej
Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Gorlicach

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601


Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Artysta
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy

ZBIGNIEW CEBULA - malarstwo

wernisaż dnia 1 lutego 2013 roku (piątek), godz. 18.00
sala im. ks. Bronisława Świeykowskiego
„Dworu Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

Zbigniew Cebula (ur. 1961) malarz. Absolwent ASP w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1993. Obecnie pracownik macierzystej uczelni. Jako adiunkt prowadzi Pracownię Malarstwa dla I roku na Wydziale Grafiki. Zbigniew Cebula uprawia głównie malarstwo. Pracuje przeważnie dużymi cyklami. Jego prace charakteryzują się radykalnie przetrawionymi i złamanymi gamami kolorystycznymi oraz niekiedy drastycznie zestawionymi płaszczyznami, nie ulegającymi jednak dekompozycji czy rozbiciu. Są one, w cierpliwym procesie tworzenia, poddane rygorowi bezwzględnej konstrukcji, a cała ich siła i ekspresja – uzyskana poprzez gęste, chropawe i nawarstwiane faktury – podporządkowana jest ogólnej koncepcji i kompozycyjnej topografii płaszczyzny płótna. Za patrona tego typu postawy można by uznać Nicolasa de Staëla, ulubionego malarza Cebuli, a na gruncie krakowskim Witolda Damasiewicza, u którego Cebula bywał swego czasu w pracowni. Malarz uprawia ten rodzaj elementarnych poszukiwań w obrębie materii malarskiej, jakie w latach 60-tych XX wieku zapoczątkowali członkowie Grupy Nowohuckiej.

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Urząd Gminy Uście Gorlickie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy (Uście Gorlickie 80) podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Uście Gorlickie, przeznaczonych do dzierżawy w 2013 r.


OGŁOSZENIE
dotyczące wykazu upoważnionych terenowych pracowników Nadleśnictwa Łosie

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w związku ze zmianą dotyczącą nadzoru nad lasami niepaństwowymi, czynności związane z ustaleniem zadań z zakresu gospodarki leśnej, cechowaniem drewna i wydawaniem świadectw legalności pozyskania drewna, prowadzone będą przez upoważnionych terenowych pracowników Nadleśnictwa Łosie wg poniżej załączonej listy.
Informujemy również, że pisemne wnioski właścicieli lasów w w/w sprawach należy przesyłać na adres nadleśnictwa Łosie lub składać bezpośrednio do biura nadleśnictwa Łosie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 183534719 lub na stronie internetowej www.losie.krakow.lasy.gov.pl.

Do pobrania:


Po paszport bez meldunku

17 stycznia 2013 roku weszły w życie przepisy, które ułatwiają wyrobienie paszportu. O dokument można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Można też uzyskać paszport tymczasowy w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową – do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.
Do tej pory paszport można było wyrabiać wyłącznie w województwie, w którym było się zameldowanym bądź mieszkało się i pracowało (co trzeba było udowodnić odpowiednimi dokumentami). Nowe przepisy wprowadzają duże ułatwienie – o paszport można będzie się starać w każdym punkcie paszportowym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.
Nowe przepisy ułatwią też życie osobom, które zaskoczone zostały pilnym wyjazdem służbowym czy naukowym. W takich sytuacjach (oczywiście udokumentowanych) będzie można starać się o paszport tymczasowy. Do tej pory paszport tymczasowy wydawany był wyłącznie w nagłych przypadkach związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.
Łatwiej też będzie osobom, które otrzymają zezwolenie ministra spraw wewnętrznych na posiadanie drugiego paszportu. Samego dokumentu nie będą już musiały wyrabiać w ministerstwie – wystarczy wizyta w dowolnym urzędzie wojewódzkim a za granicą - u konsula.


Mistrzostwa Europy w Rajdach Przygodowych
23-27 stycznia 2013 r.
Beskid Niski

team360pl

Już w najbliższą środę (23. stycznia) ruszy 500-kilometrowy wyścig po mistrzostwo Europy w rajdach przygodowych. Start Adventure Racing European Championships 2013, zaliczanych do AREuroSeries, został zaplanowany na godzinę 10.00 na Rynku w Gorlicach. Trzynaście czteroosobowych zespołów (tyle jest na tę chwilę na liście startowej, a to nie koniec zapisów!) rozbiegnie się w poszukiwaniu punktów kontrolnych. Jeszcze tego samego dnia dotrą do Biecza, gdzie z pięknej i wysokiej (prawie 60 metrów...) wieży będą zjeżdżać na linach. To pierwsze z siedmiu spektakularnych zadań specjalnych. Inne odbędzie się w szymbarskim Kasztelu.
Zadania specjalne to urozmaicenie rajdów przygodowych. Nagroda za ogromny wysiłek włożony na wyczerpującej trasie. Prawie pół tysiąca kilometrów non-stop, biegnąc, jadąc na rowerze, biegając na biegówkach czy rakietach śnieżnych, a na deser… odcinek jeździecki. Planowo pokonanie trasy ma zająć najlepszym 80 godzin. Jeśli ekipy podejmą w tym czasie decyzję o odpoczynku (a prędzej czy później będą musiały), podejmą ryzyko, bo inni w tym czasie będą napierać. To rozgrywka, w której liczy się nie tylko moc, ale strategia i logistyka.
To oczywiście poziom mistrzowski. W piątek (25. stycznia) o 10.00, również z gorlickiego Rynku, rozpocznie się Rajd Zimowy 360 Stopni – 160 km. W zasadzie to samo, tylko w skali „mikro” i bez odcinka konnego. Na krótszym dystansie startują dwójki. Zespoły mogą być mieszane.
Obie trasy zostaną zamknięte o godzinie 20.00 w sobotę. Godzinę później w Karczmie w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie odbędzie się uroczyste zakończenie Mistrzostw Europy w Rajdach Przygodowych.
Rajdu przygodowego takiej rangi w naszym kraju jeszcze nie było. Stawka też nie byle jaka, bo nagrodę główną stanowi wpisowe na mistrzostwa świata w Kostaryce. Na liście startowej widnieją nazwiska zawodników z dziewięciu krajów.

Współorganizatorzy: Powiat Gorlicki, Gorlice, Biecz i Uście Gorlickie.
Sponsorzy: Timex, Rekwar, Powerade, Dacia, BDC Bike, Compass oraz Salomon.
Patronatem radiowym AREC 2013 zostało objęte przez Polskie Radio „Jedynkę”.
Baza AREC 2013 znajduje się w Stadninie Koni Huculskich w Regietowie.

Wszystko w temacie: www.team360.pl
Strona zawodów: http://www.zima_2013.team360.pl
Kontakt dla mediów: Dariusz Urbanowicz +48 696 878 777.

---------------------------------------------

Krótka relacja z rajdu:

Trwają mistrzostwa Europy w rajdach przygodowych. Areną zmagań zawodników jest Beskid Niski i Powiat Gorlicki. W zawodach wystartowało dziesięć zespołów. Zawodnicy reprezentują Polskę, Czechy, Niemcy, Estonię, Łotwę i Rosję. Trasa mierzy 500 km i podzielona jest na etapy piesze, rowerowe, biegówkowe oraz konny. Okrasą zawodów są wysokościowe i logiczne zadania specjalne.
Wyścig rozpoczął się w Gorlicach od kilkukilometrowego prologu. Następnie czteroosobowe ekipy ruszyły na trasę pieszą. Po przebyciu pięćdziesięciu kilometrów dotarli do Biecza, gdzie czekały na nich dwa zadania specjalne: zjazd z 60-metrowej wieży ratuszowej oraz bieg na orientację z GPS. Na całej trasie mogą się posługiwać tylko mapą i kompasem. Po zaliczeniu zadań wsiedli na rowery, by pokonać około 130-kilometrowy odcinek. Na jego końcu czekał ich kolejny trekking. Ten nieco krótszy od pierwszego, za to poprowadzony przez wyższe partie Beskidu Niskiego. Ekipy kończyły ten etap podejściem kątowym na linach pod klif, na którym stoi XVI-wieczny Kasztel w Szymbarku. Potem jeszcze krótkie zadanie pamięciowe (na podstawie zdjęć mieli odnaleźć charakterystyczne miejsca w lokalnym skansenie).
Zespoły są mniej więcej w połowie trasy. Przed nimi teraz 65-kilometrowy etap kolarski i pierwszy z dwóch odcinków biegówkowych. Tuż przed metą, która zlokalizowana jest w gładyszowskiej Stadninie Koni Huculskich, czwórki będą mogły się zmierzyć z naturą ożywioną – będzie to etap jeździecki.
Bardzo dobrze spisuje się polski zespół Salewa Trail Team (Justyna Frączek, Artur Kurek, Maciej Mierzwa i Łukasz Warmuz. Ten ostatni pełni rolę nawigatora. Polacy utrzymują się na czele stawki. O prymat rywalizują z Rosjanami. Trasa zostanie zamknięta w sobotę o godz. 20.00. W piątek o godz. 10.00 z rynku w Gorlicach wystartuje trasa krótka. Na liście startowej znajduje się ponad 20 dwuosobowych ekip. Do pokonania będą mieli 160 km.

Szanowni Państwo,
W przypadku pytań, proszę się nie wahać i dzwonić. Proszę jednak o wyrozumiałość, bo momentami mamy tu kłopoty z zasięgiem telefonów komórkowych.
Zapraszam na stronę www.team360.pl. Tam wrzucamy pełne relacje z trasy.

Zdrowia i przygód życzę
Dariusz Urbanowicz, tel. 696878777


XXVII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 31 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXVII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2013 rok.
  2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Uście Gorlickie na okres 2013 -2027.
  3. Upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  4. Zmiany uchwały Nr XXIII/246/2008 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Uście Gorlickie, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  5. Przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  6. Wyrażenia zgody na zamianę działek.
  7. Określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania dla wszystkich operatorów z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych.
  8. Przystąpienia do opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.


Koncert noworoczny


Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Zmiany w meldunkach

Informujemy, że 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
 • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Lodowisko Biały Orlik w Wysowej-Zdroju

czynne jest w godzinach:

poniedziałek - piątek   -   14.00 - 20.00
sobota   -   12.00 - 20.00
niedziela   -   13.00 - 20.00


Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Artystki
serdecznie zapraszają na otwarcie wystaw

LALKA - rzeźbiarski spektakl plastyczny
JÓZEFINY PIOTROWSKIEJ-SZUKALSKIEJ
główna sala wystawowa im. ks. Br. Świeykowskiego

KATARZYNA ZIOŁOWICZ - rysunek
sala kameralna im. prof. Włodzimierza Kunza

wernisaż dnia 11 stycznia 2013 roku (piątek), godz. 18.00
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A


Józefina Piotrowska-Szukalska ur. w 1985 r. w Gorlicach. Absolwentka Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie (Profil – Formy Unikatowe) oraz Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Henryka Cześnika. Jej przestrzenno-rzeźbiarski spektakl plastyczny jest próbą zdefiniowania własnego, ludzkiego „ja”. Artystka artykułując paraliżujące ją poczucie braku trwałości, kruchość ludzkiej egzystencji i lęki wynikające ze świadomości braku wiedzy o sobie samej – umieszcza w przestrzeni lalki – rozmaite w formie i wyrazie, jakby kolejne wcielenia sylwetki ludzkiej zatracającej się w bliżej nieokreślonej przestrzeni. Lalka – powierniczka tajemnic, postać scalona szwami integrującymi poszczególne jej części ratuje wiszące na włosku życie.

Katarzyna Ziołowicz - urodziła się w Częstochowie. Absolwentka Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (1994 r), kierunek Wychowanie Plastyczne. Dyplom z ceramiki w pracowni adj. Anny Stawiarskiej obroniła z wyróżnieniem. Od 1999 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2007 roku pod kierunkiem prof. Janusza Gajdy obroniła pracę doktorską w IBE w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych z obszaru edukacji estetycznej. Artystycznie zajmuje się rysunkiem eksperymentalnym i ceramiką. Brała udział w 39 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach muzeum w Polsce oraz w galeriach w Macedonii, Australii i Serbii. Od 2012 roku członek ZPAP.

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601


Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie
i absolwenci Szkoły Podstawowej w Hańczowej
mają przyjemność zaprosić na

Wspólne kolędowanie

do Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju
9 stycznia 2013 roku (środa) o godzinie 16:00

Pijalnia zimą

Serdecznie zapraszamy

Gminny Ośrodek Kultury
w Uściu Gorlickim


 

Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku” – Janusz Zięba
oraz zespół NEW DAY
serdecznie zapraszają

„Z KOLĘDĄ DOOKOŁA ŚWIATA...”
MUZYCZNA PODRÓŻ Z ZESPOŁEM NEW DAY

6 stycznia 2013 roku (niedziela), godz.18.00
Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

Już po raz trzeci w Szymbarskim Kasztelu spotkamy się by wspólnie kolędować. Grupa New Day zabierze Państwa na wspaniałą muzyczną podróż dookoła świata. Podczas wieczoru usłyszymy piękne pastorałki i kolędy w aranżacjach Mirosława Bogonia, wzbogacone akcentami ludowymi oraz wspaniałymi głosami Natalii Górki i Ewy Novel.
Zespół wystąpi w składzie: Ewa Novel – śpiew; Natalia Górka – śpiew; Rafał Boni Boniśniak – perkusja, instrumenty perkusyjne, śpiew; Magdalena Durlak – instrumenty klawiszowe i perkusyjne; Mirosław Bogoń – instrumenty klawiszowe, akordeon; Tomasz Kubala – gitara basowa.

Płyta zespołu New Day zawierająca najpiękniejsze kolędy i pastorałki została ciepło przyjęta przez publiczność i stała się ulubioną płytą z muzyką słuchaną w wielu polskich domach podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Muzeum "Dwory Karwacjanów i Gładyszów"
ul. Wróblewskiego 10 A
38-300 Gorlice/Polska

tel.        48 18 35 35 618
tel.fax.  48 18 35 35 601


Wyniki konkursu na stroik

wyniki konkursu na stroik

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl