Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2014
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorZaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29.12.2014 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
 3. Podsumowanie działalności komisji za 2014 rok.
 4. Wypracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
 5. Ocena wykorzystania środków unijnych i środków pomocowych z budżetu państwa.
 6. Analiza materiałów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29.12 2014 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2015 roku.
 3. Przygotowanie gminy do zimowego utrzymania dróg.
 4. Analiza i ostateczna ocena projektu budżetu na 2015 rok.
 5. Ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
 6. Analiza materiałów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK

 


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się 23 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zapoznanie się z kompetencjami komisji.
 3. Zapoznanie się z budżetem na 2015 rok.
 4. Zapoznanie się z planem pracy komisji.
 5. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 6. Stan dróg i mostów na terenie gminy.
 7. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
 8. Dyskusje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się 19 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie zakresu działań pracy Komisji oraz związanych z tym zakresem aktów prawnych.
 3. Informacja przedstawiciela Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w przedmiocie działalności Oświaty.
 4. Informacja przedstawiciela Gminnego Ośrodka Kultury w swoim przedmiocie działalności.
 5. Informacja przedstawiciela Gminnej Biblioteki Publicznej w swoim przedmiocie działalności.
 6. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie działalności Kultury Fizycznej.
 7. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie działalności Promocja.
 8. Informacja przedstawiciela Policji w przedmiocie działalności Bezpieczeństwa.
 9. Informacja przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej w przedmiocie działalności Bezpieczeństwa.
 10. Informacja i omówienie projektu budżetu gminy na rok 2015 w części związanej z przedmiotem pracy Komisji.
 11. Przyjęcie planu pracy i harmonogram posiedzeń Komisji w roku 2015.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Dyskusje i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Kiermasz - Boże Narodzenie

Zapraszamy w niedzielę 14 grudnia!!!


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się 18 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Realizacja wniosków komisji.
 3. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury na terenie gminy – finansowanie imprez kulturalnych.
 4. Kontrola funkcjonowania OPS.
 5. Ocena najważniejszych inwestycji drogowych na terenie gminy.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń w biurze Rady Gminy Uście Gorlickie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie zakresu przedmiotowego pracy Komisji oraz związanych z tym zakresem aktów prawnych.
 3. Przedstawienie działalności Komisji w trakcie kadencji 2010–2014.
 4. Informacja przedstawiciela Urzędu Gminy w przedmiocie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie działalności ośrodka.
 6. Informacja i omówienie projektu budżetu gminy na 2015 rok w części związanej z przedmiotem pracy Komisji.
 7. Przyjęcie planu pracy i harmonogramu posiedzeń Komisji w 2015 roku.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., w związku z uchwałami Rady Gminy Uście Gorlickie nr XLII/399/2014 i nr XLII/400/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. ogłaszam, że od dnia 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywać następujące ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej-Zdroju:

 

Gospodarstwa domowe Stara cena brutto Nowa cena brutto Spadek ceny (zł) Spadek ceny (%)
WODA 6,33 5,97 0,36 5,7%
KANAŁ 6,54 6,16 0,38 5,8%

 

Firmy i instytucje Stara cena brutto Nowa cena brutto Spadek ceny (zł) Spadek ceny (%)
WODA 11,32 11,00 0,32 2,8%
KANAŁ 9,64 9,35 0,29 3,0%

Dyrektor ZGKiM
/-/ Michał PYRCZ


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Uście Gorlickie o naborze wniosków na realizację projektów z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie w 2015 r.

I.  Przedmiot zgłaszanych projektów

Przedmiotem naboru są projekty związane z rozwojem sportu w różnych dyscyplinach, poprzez wsparcie udziału klubów sportowych reprezentujących Gminę Uście Gorlickie w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, a także z organizacją imprez z zakresu sportu.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego naboru projektów

1) Na realizację projektów, o których mowa w pkt. I, Gmina Uście Gorlickie przeznacza kwotę : 111 000 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych).

2) Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Uście Gorlickie, będzie przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu.

III. Termin realizacji projektu

 Dofinansowanie obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2015 roku.

IV. Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt z zakresu rozwoju sportu

1) Przystąpienie przez wnioskodawcę do naboru projektów w zakreślonym terminie i złożenie ważnej oferty.

2)  Zapewnienie przez wnioskodawcę niezbędnych do realizacji projektu zasobów ludzkich i rzeczowych.

3) Zgłoszenie projektu, który będzie miał istotne znaczenie dla rozwoju sportu na terenie gminy Uście Gorlickie.

4) Zgłoszenie projektu możliwego do realizacji przez wnioskodawcę.

V. Warunki finansowe jakie powinien uwzględniać projekt

1. Przedmiotem wsparcia finansowego (dotacji) może być przedsięwzięcie z zakresu:

a)  organizacji oraz udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

b) szkolenia zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich,

c) organizacji i udziału w zawodach międzynarodowych,

d) reprezentowania określonej dyscypliny sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych oraz organizowanie udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,

e) wydatków bieżących z tytułu udziału klubu lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

f) wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

g) wydatków bieżących z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu.

2. Przedmiotem dotacji może być wsparcie wnioskodawcy w zakresie przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1, a obejmujących:

A.  Koszty bezpośrednie, m.in:

a) zakup niezbędnego sprzętu oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b) transport, zakwaterowanie i wyżywienie,

c) ekwiwalenty sędziowskie,

d) wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

e) wynajem ochrony zawodów,

f) płace szkoleniowców,

g) udział w szkoleniach kadry instruktorsko-trenerskiej,

h) obsługa i środki medyczne,

i) opłaty licencyjne i startowe,

j) zakup napojów, odżywek i środków doraźnej pomocy medycznej,

k) ubezpieczenie i opłaty regulaminowe (w tym członkowskie),

l) opłaty członkowskie,

ł) należności publiczne (w szczególności podatki i składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne –ZUS),

m) pobyt na obozach i zgrupowaniach sportowych

B. koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem) związane z obsługą administracyjną projektu, m.in.:

a) stałe opłaty związane z utrzymaniem siedziby klubu (czynsz, opłaty za media itp.),

b) opłaty pocztowe,

c) koszty niezbędnych podróży służbowych.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)  wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego oraz księgowych,

b) transferu zawodników,

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu w ramach udziału w sporcie kwalifikowanym,

d)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia, a także z tytułu podatków i składek ZUS,

e) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o dotację,

f) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego, służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego,

g) zakupu urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego.

4. W roku budżetowym wnioskodawca w trybie uchwały Nr XLVIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie, może otrzymać z budżetu Gminy Uście Gorlickie dotacje na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją, a łączna kwota dotacji przyznanych temu wnioskodawcy w roku budżetowym nie przekroczy kwoty środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej.

5. Jeden projekt nie może być dofinansowany jednocześnie dotacją udzielaną na warunkach i w trybie uchwały, o której mowa w pkt. 4 oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Uście Gorlickie na zasadach i w trybie przepisów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VI. Termin składania wniosków oraz termin i tryb dokonywania wyboru projektów

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie określonym w pkt. 3, wniosku na formularzu określonego załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który jest dostępny w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie (pok. 5A) oraz na stronie internetowej gminy.

2.  Do oferty należy dołączyć:

a)  aktualny wypis z KRS lub innego rejestru lub ewidencji, wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosków,

b) uwierzytelnione kopie licencji uprawniających do udziału w sporcie w danej dyscyplinie,

c) posiadane zasoby osobowe (trenerzy, zawodnicy),

d) statut wnioskodawcy.

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Projekt z zakresu sportu”, należy złożyć najpóźniej do 20 grudnia 2014 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Uście Gorlickie.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Wyboru projektów dokonuje Wójt Gminy Uście Gorlickie na zasadach określonych w uchwale Nr XLVIII/464/2010 z późn. zm. Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na obszarze gminy Uście Gorlickie.

6. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, wnioskodawca winien dokonać stosowanej aktualizacji złożonego wniosku.

7. Z wnioskodawcą, którego projekt zostanie wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Uście Gorlickie zawrze w formie pisemnej umowę o dotację, określającą zakres i warunki realizacji projektu objętego dofinansowaniem.

8. Wnioskodawca, który na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 7 otrzyma dofinansowanie swojego projektu, winien rozliczyć otrzymaną dotację zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz uchwale, o której mowa w pkt. 5, przedstawiając Wójtowi Gminy Uście Gorlickie sprawozdanie z realizacji projektu wg wzoru określonego załącznikiem Nr 2 do niniejszego ogłoszenia (Rozliczenie dotacji - analogicznie jak druk rozliczenia dotacji z rozporządzenia MPiPS w zakresie dotacji z ustawy o DPPiW).

9. W przypadku:

a)  stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarciem umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć, dopuszcza się unieważnienie przez Wójta Gminy Uście Gorlickie naboru lub odstąpienie od zawarcia umowy o dotację.

 

Wójt Gminy Uście Gorlickie

/-/ Dymitr RYDZANICZ

Do pobrania:


Wieczornica 10 listopada


XLII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 13 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31.01.2014 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2014-2027.
  3. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie.
  4. Dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  5. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
  6. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
  7. Przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami w 2015 roku.
  8. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ustalaniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  9. Zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 7. Podsumowanie działalności Rady Gminy.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości.
 11. Zamknięcie sesji.

10 listopada - urząd nieczynny

Zarządzeniem Wójta Gminy Uście Gorlickie 10 listopada 2014 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie będzie dniem wolnym od pracy.
Dyżur pełnić będzie sekretariat urzędu, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa oraz kasa.


Święto Niepodległości


Harmonogram zebrań wiejskich


Andrzejki w Stadninie Koni Huculskich


Aktywuj e-BOK PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Karpacki Oddział Handlowy w Tarnowie, spełniając oczekiwania swoich Klientów w ramach kompleksowej obsługi, wprowadziło bezpłatną usługę internetową „e-BOK”, dzięki której Klienci mają dostęp do informacji dotyczących swojego konta rozliczeń za paliwo gazowe. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne na stronie www.ebok.pgnig.pl jest platformą internetową, której celem jest ułatwienie kontaktu Klienta z PGNiG. Dzięki e-BOK Klienci mają dostęp do istotnych dla siebie informacji w dowolnej chwili bez ograniczeń i w komfortowych warunkach.

PGNiG e-BOK


 

XLI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 21 października 2014 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XLI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności miedzysesyjnej.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2013/2014.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31.01.2014 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2014-2027.
  3. Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.
  4. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z płat, jak również trybu ich pobierania.
  5. Zbycia bezprzetargowego części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  6. Wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zamiennych w miejscowości Ropki.
  7. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uście Gorlickie V w Gminie Uście Gorlickie wsie: Gładyszów- Smerekowiec- Zdynia- Konieczna.
  8. Zmiany uchwały Nr XXVII/250/2013 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie.
 8. Rozpatrzenie skargi.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”. Konsultacje rozpoczynają się 22.10.2014 r.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy, też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2015 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz Gminy Uście Gorlickie i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r.Nr 96,poz.873, z późn.zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015.

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 5 listopada 2014 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

Urząd Gminy Uście Gorlickie
38-315 Uście Gorlickie
Fax: 183516041 wew. 52
e-mail:działalność_gospodarcza@usciegorlickie.pl
z dopiskiem:
„KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

Do pobrania:


Gorlicka Jesień Muzyczna


Informacja Najwyższej Izby Kontroli
dotycząca wypełnienia ankiety o obiektach sportowych

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088). W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców województwa małopolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zależy nam by możliwość wypowiedzenia się miała jak największa grupa mieszkańców Małopolski.
Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do mieszkańców Województwa Małopolskiego o wypełnianie anonimowej ankiety na stronie:

http://zapytania.nik.gov.pl/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=785322&lanq=pl

Zakładamy, że badanie potrwa do 31 października 2014 r. Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli pn. Wykorzystanie obiektów wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w województwie małopolskim (P/14/088), której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

Do pobrania:

Dyrektor Delegatury NIK
w Krakowie
Jolanta Stawska


Urodzajnik Mirka Nahacza


Cmentarz Regietów


Dni Huculskie


ikony w Nowicy

Wystawa na terenie Bractwa Młodzieży Grekokatolickiej SAREPTA


Wyprawka szkolna 2014

Rozporządzenie dotyczące tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy finansowej uczniom w 2014 roku na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” określa szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania w sprawie jej udzielania.

Według rozporządzenia w roku 2014/2015 wyprawka szkolna przysługuje:

 1. uczniom rozpoczynającym naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) czyli 539 zł netto na osobę w rodzinie,
 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej.
 3. uczniom:
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.
 4. w klasach III szkół ponadgimnazjalnych, których siedziba znajduje się na terenie gminy Uście Gorlickie (Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej)
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r. na podstawie faktur, rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica.

Wysokość planowanego dofinansowania określona jest w Rozporządzeniu Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka 2014 r. i wynosi:

175 zł dla uczniów klas I szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra do spraw oświaty i wychowania
225 zł dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej
325 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej
225 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas II - III szkoły podstawowej
325 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI
350 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
390 zł uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej
445 zł dla uczniów klas III LO, technikum

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu można przedłożyć:

 1. dla ucznia niepełnosprawnego - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 2. dla rodziny korzystającej z zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego:
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego lub okresowego,
 3. dla ucznia uprawnionego w ramach 5% limitu - uzasadnienie.

W/w informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Uście Gorlickie.

O dofinansowanie należy ubiegać się u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.
Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków, tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”. Nie można, więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.
Wzory wniosków o dofinansowanie dla uczniów będą dostępne w szkołach na terenie Gminy Uście Gorlickie. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 najpóźniej do dnia 4 września 2014 r.

Opracowanie: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.


Stypendia szkolne 2014/2015

Druki wniosków na stypendium szkolne na rok 2014/2015 są do pobrania w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim (w godzinach pracy jednostki) oraz w poszczególnych szkołach na terenie gminy.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2014 r.!!!

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest:

 • dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty – 456,00 zł
 • dochód liczy się za miesiąc sierpień 2014 r. – dokumentowany jest zaświadczeniem z zakładu pracy, nakazem płatniczym na 2014 r. (ksero), inną decyzją organu np. Urzędu Pracy – zasiłek dla bezrobotnych, odcinek emerytury, renty albo decyzja o jej przyznaniu,
 • dochód stanowią: zasiłki rodzinne i stałe zasiłki z opieki społecznej, alimenty, dodatek mieszkaniowy, zasiłek dla bezrobotnych, wynagrodzenie /netto/ z pracy zawodowej, dochód z gospodarstwa rolnego, renty, emerytury.

Uprawnieni do otrzymania stypendium szkolnego, po otrzymaniu decyzji o jej przyznaniu, powinni przedłożyć:

 • dokumenty potwierdzające wydatki: to jest imienne faktury lub imienne dowody wpłat czesnego czy opłat za internat – wystawione na ucznia lub rodzica.
 1. Wydatki edukacyjne:
  dojazd do szkoły (rachunek lub faktura za bilet miesięczny); podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne; artykuły szkolne: piśmiennicze, papiernicze, biurowe np. piórniki, bloki rysunkowe, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, kalkulator, ołówki, długopisy i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; instrumenty muzyczne do nauki gry /potwierdzone przez szkołę/; komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera nośniki danych, drukarka, tusz i papier do drukarki; zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji; koszty udziału w zajęciach dodatkowych; wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, „zieloną szkołę”, wyjścia do kina, teatru /należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia; biurko, krzesło do biurka; pokrycie kosztów abonamentu internetowego – 1 faktura na półrocze. Wymagane rachunki, faktury należy przedłożyć w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.
 2. Przyznane świadczenie będzie realizowane w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne lub z brakującymi rachunkami nie będą mogły być zrealizowane do czasu ich uzupełnienia.

Kontakt telefoniczny z Gminnym Zespołem Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim: 18 353 04 49 w godzinach pracy jednostki: od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.


Zlot motocyklowy


festyn Brunary


55 lat Uzdrowiska Wysowa

Zaproszenie na jubileusz w gorlice.tv


Natura 2000 - Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 - warsztaty konsultacyjne w Uściu Gorlickim

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  zaprasza na warsztaty konsultacyjne, które odbędą się 21 sierpnia 2014 r. w godzinach 10:00 - 14:00 w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.
Na spotkaniu zostaną omówione wyniki prac terenowych wykonanych w 2014 r., a także proponowane zapisy dotyczące zagrożeń dla przedmiotów ochrony.
Uwagi i wnioski do planu ochrony będzie można składać w trakcie warsztatów ustnie do protokołu, ale bardzo prosimy o formułowanie ich również na piśmie i przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie lub wykonawcy dokumentacji - Pani Katarzyny Bajorek-Zydroń (katarzyna.bajorek-zydron@progea.pl).
Prosimy o potwierdzanie udziału w warsztatach na adres e-mail: katarzyna.paciora@rdos.krakow.pl lub nr tel. 12 61 98 146.


Nowe zasady przeprowadzania zbiórek publicznych

18 lipca weszła w życie nowa ustawa o zbiórkach publicznych. Została ona opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:

 • Od 18 lipca 2014 r. nie ma urzędowych zgód na zbiórki publiczne.
 • Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie – ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny „profil zaufany” czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu ePUAP.gov.pl.
 • Zbiórki elektroniczne – np. przez przelewy - można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.
 • W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.
 • Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.
 • Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały – te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

Do pobrania:


70. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie 17:00 w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Będzie to upamiętnienie Powstania Warszawskiego w przypadającą w ten dzień 70-tą rocznicę jego wybuchu.
Zwracamy się z prośbą o wstrzymanie w tym momencie na 1 minutę ruchu pieszego i kołowego. Uczcijmy w ten sposób Powstanie Warszawskie.


Lato z Radą 2014


Projekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim informuje, że trwa nabór wniosków do projektu „Pierwszy dzwonek” polegający na przyznaniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych.

Małopolska
Projekt realizowany ze wsparcia Finansowego Województwa Małopolskiego.

Województwo Małopolskie realizuje projekt "Pierwszy dzwonek" polegający na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania szans edukacyjnych.
Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+, uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, spełniających kryteria określone w regulaminie projektu.
Rodzina wielodzietna 4+ to rodzina składająca się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem) i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego.
Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w minimalnej kwocie 150 zł na ucznia.
Warunkiem przyznania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę poprawnie wypełnionej deklaracji. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu projektu "Pierwszy dzwonek".

Procedura składania deklaracji przez mieszkańców Gminy Uście Gorlickie:

 1. Niezależie od liczby uczniów z danej rodziny wielodzietnej 4+ kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, składa się jedną deklarację.
 2. Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie.
 3. Miejsce składania deklaracji: Gminny Zespół Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim – budynek Gimnazjum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.
 4. Termin składania deklaracji: do 23 lipca 2014 r.

Pobranie deklaracji za pomocą:

 • strony internetowej,
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim,
 • w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim.

Do pobrania:


Akcja Powrót


kino plenerowe


Festyn Banica


Muzyka cerkiewna


Oddaj krew w Eleosie


Halka w Regietowie


Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami


Świat pod Kyczerą


Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

Wyścig Solidarności i Olimpijczyków

Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

Do pobrania:


Kapliczki - wystawa w Zdyni 


XXXIX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 24 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności miedzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31.01.2014 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2014-2027.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim za 2013 rok.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim za 2013 rok.
  5. Wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Wysowa–Zdrój.
  6. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  7. Wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w miejscowości Ropki oraz ustalenia służebności gruntowej.
  8. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie II” w Gminie Uście Gorlickie w miejscowości Uście Gorlickie.
  9. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie V” w Gminie Uście Gorlickie w miejscowości Smerekowiec.
  10. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie IV” w Gminie Uście Gorlickie w miejscowości Nowica.
  11. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Uście Gorlickie I” w Gminie Uście Gorlickie w miejscowości Wysowa-Zdrój.
  12. Przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Uście Gorlickie na lata 2014-2020.
  13. Zmiany uchwały Nr XXVI/230/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
  14. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
  15. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Dzień Dziecka - 21 czerwca


Ważna informacja dla oferujących noclegi

Urząd statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system „Ewidencja Obiektów Turystycznych".
Informacje pochodzące z systemu EOT wykorzystywane są do tworzenia i weryfikacji kartotek do badań turystycznych obiektów noclegowych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające l0 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzu KT-2.
Niestety obserwujemy, ze osoby prowadzące działalność noclegową często uchylają się od wypełniania obowiązków sprawozdawczych, tłumacząc się brakiem czasu, małą przydatnością danych dotyczących ich obiektu, sezonowością działania itp.
Badania te nie są skomplikowane merytorycznie, nie zawierają danych finansowych i wrażliwych; wymagają jedynie informacji o wykorzystaniu obiektu w danym miesiącu (liczba osób korzystających i liczba udzielonych noclegów). Ze swojej strony zapewniamy, że dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 591).
Dane pozyskiwane w oparciu o badania statystyczne są ważne dla analiz rynku turystycznego, służą do działań wspierających rozwój sektora turystycznego, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE, GUS oraz poszczególne urzędy statystyczne prezentują dane z zakresu turystyki w różnego rodzaju publikacjach oraz banku danych lokalnych.
Liczymy na Państwa wsparcie w promowaniu badań statystycznych oraz ich wyników. Jednocześnie, w związku z pojawiającymi się podczas rejestracji danych wątpliwościami dotyczącymi rodzaju obiektu wyjaśniamy, że do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domki turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickie, zajazdy.
Dodatkowych informacji związanych z działaniem aplikacji EOT oraz badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel. 17 8535219 w. 216, 2I5, 274, e-mail: j.uchman@stat.gov.p1.


Burmistrz Gorlic – Witold Kochan
Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Wydawnictwo „GONDWANA” oraz Autor
serdecznie zapraszają na promocję książki pt.

„Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim” Andrzej Piecuch

dnia 24 maja 2014 (sobota) godz. 18:00
„Dwór Karwacjanów” – Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A

„W opracowaniu tym przedstawiono 60 cmentarzy z okręgów nr I Żmigród i nr III Gorlice. Wszystkie zadziwiają swoją niepowtarzalną, różnorodną architekturą, a jednocześnie zmuszają do zadumy i refleksji. Wśród 31 cmentarzy okręgu żmigrodzkiego, zaprojektowanych przez słowackiego architekta Dušana Jurkovica, na szczególną uwagę zasługują nekropolie w Regietowie Niżnym i Wyżnym, Gładyszowie, Krempnej, Grabiu, Koniecznej, Woli Cieklińskiej oraz w Małastowie na Przełęczy Małastowskiej. Nieco inne w założeniach projektowych niż cmentarze z okręgu żmigrodzkiego są nekropolie okręgu gorlickiego. Spośród 54 cmentarzy tego okręgu do albumu wybrano 29, w większości zaprojektowane przez Hansa Mayra.
Autor przedstawił fakty historyczne dotyczące głównych frontów I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych w Beskidzie Niskim – bitew karpackich (styczeń – kwiecień 1915) i operacji gorlickiej (maj 1915). Okrucieństwo tej wojny opowiedziane zostało słowem i obrazem. Opisom cmentarzy i analizie ich symboliki towarzyszy bogata dokumentacja ikonograficzna – fotografie archiwalne oraz nastrojowe zdjęcia współczesne...”

W programie wieczoru: koncert Orkiestry Smyczkowej PSM w Gorlicach pod dyrekcją Krzysztofa Biela.
Uwaga!!! W trakcie uroczystości możliwość nabycia publikacji w promocyjnej cenie.


Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
instytucja kultury Województwa Małopolskiego
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 353 56 18 | fax.: +48 18 353 56 01

www.gorlice.art.pl


InNowica 2014

VII Spotkania Teatralne INNOWICA 2014
19.06 – 21.06.2014

19 czerwca (czwartek)
17.00 - Jan Peszek „Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego”
20.00 - Nowica 9 / Yeshe - koncert
22.00 - Teatr Ruchu Forma „Fermentacja pragnień”
23.30 - Grupa Zatrzymać Obrotówkę „Dotąd-odtąd”

20 czerwca (piątek)
12.00 - otwarcie
11.00 – Grodzieński Teatr Lalek  „The Incredible Illusion” (Białoruś)
14.00 - Teatr Eloe „Anhelli”
16.00 - 18.00 Sergiej Sawczenko - Projekcje animacji;  Aleksy Karpowicz - fotografia (Ukraina)
18.00 - Wołodymyr Oleszczuk - malarstwo (Ukraina)
19.00 - Teatr Porywacze Ciał „Partytury rzeczywistości”
22.00 - Ampacity - koncert
23.30 - Teatr Światła Tadeusza Wierzbickiego „Małe i”

21 czerwca (sobota)
13.00 - Rodzinna Kapela „Kurasie” z Lubziny - koncert
14.30 – Grodzieński Teatr Lalek „Tutejsi” (Białoruś)
16.00 - Teatr Przedmieście „Tchnienie”
17.00 - Grupa Babilon 13 - projekcje filmów dokumentalnych z Majdanu  (Ukraina)
19.00 - Teatr Szwalnia /Chóry Gertrudy Stein "Technika punktu świetlnego"
21.30 - Teatr A "Exultet"
23.00 - Antonycz  (Andruchowycz, Horbaczewska, Tokar, Latecki, Pałyga) (Ukraina / Polska)
24.00 - Wolni Ludzie - koncert

Wstęp na wszystkie wydarzenia bezpłatny.
http://innowica.pl


UWAGA!!!

Impreza odwołana!!!

Dzień Dziecka 2014


Majówka w Regietowie


Olchowieckie Kermesze

Olchowieckie Kermesze - to cykliczne spotkania, ważne dla zachowania kultury duchowej Łemków oraz tradycji i obyczajów. Spotkania te nawiązują do tradycyjnych obchodów lokalnych świąt łącząc w sobie wymiar religijny i ekumeniczny z biesiadowaniem. Uroczyście obchodzone święto patrona olchowieckiej cerkwi św. Mikołaja (letniego) przyciąga co roku Łemków oraz sympatyków tej kultury.
Kermesz stał się również dobrym przykładem współistnienia i wzajemnego przenikania się kultur. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie podczas wzajemnego świętowania, pielęgnując bogate tradycje Podkarpacia. Te pokoleniowe i towarzyskie spotkania połączone z występami artystycznymi tworzą niezapomnianą, można rzec magiczną atmosferę.To również swoisty kalendarz w życiu olchowczan. Rok liczony od Kermeszu do Kermeszu, od maja do maja, a XXIII Kermesz obchody ku czci olchowieckiego patrona potwierdza, że podjęta inicjatywa mimo wszystko nie traci swej aktualności i jest potrzebna.
Serdecznie zapraszamy na XXIV Łemkowski Kermesz - 17 i 18 maja w Olchowcu.

Kermesz

Вільхівецкий Кермеш - то шторічни спітканя, барз важни для збережиня духовной культури лемків, їх традицій и обрядів. Спітканя тоти зв’язани сут зо святом патрона вільхівецкой церкви - Перенесіня мощів Св. Миколая з Мир Ліцейских до Барі. Вільхівецкє свято має вимір не лем релігійний, то тіж екуменічне спітканя лемків – вірних грецко-католицкой и православной церкви з приїзднима гістми з цілой Польщи и з-за границі: з України, Словаччини.
Кермеш шторока притігат веце и веце люди, то добрий сигнал для організаторів и приклад, же можна разом співіснувати и не смотрити на тото, што нас ріжнит. Тоти спітканя сут меджепоколіньови (є ту дідо, няньо и син) та сусідски, приятельски. Переплетени виступами місцевих гудаків творят неповторний климат, який пам’ятатся довго. И, може, тото тіж тягне люди до свого, до Вільхівця. То тіж своєрідний календар в житі вільхівчан, рік рахуваний од Кермешу до Кермешу, од травня до травня.
Спіткаймеся зас на ХХІV Лемківским Кермеши 17 и 18 травня в Вільхівци.


Ochronne szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach:

od 25 kwietnia do 9 maja 2014 r.

na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, tel.: (12) 293-10-00, fax: (12) 293-10-90
e-mail: wiw@wiw.krakow.pl, www.wiw.krakow.pl


Oktet wiolonczelowy z Francji


Majówka w Wysowej-Zdroju


Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Uście Gorlickie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim przystąpił do wypracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w naszej gminie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i udzielenie przemyślanych odpowiedzi na zadane w niej pytania.

Do pobrania:


Zdynia - malowanie pisanek


XXXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 31 marca 2014 r. o godz. 9.00 w budynku Gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XXXVI/353/2014 z dnia 31.01.2014 r.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2014-2027.
  3. Wyodrębnienia/nie wyodrębnienia w budżecie Gminy Uście Gorlickie na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
  4. Uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  5. Nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa-Zdrój.
 7. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

 • realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
 • możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
 • wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach internetowych Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

Do pobrania:


Apel Nadleśnictwa Łosie

Nadleśnictwo Łosie

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, ocieplenie i wysuszenie pokrywy gleby oraz w związku ze stosunkowo dużą Ilością zalegającej na łąkach trawy

NADLEŚNICTWO ŁOSIE ZWRACA SIĘ Z APELEM
DO MIESZKAŃCÓW O ZAPRZESTANIE WIOSENNEGO WYPALANIA TRAW

Wypalanie suchych traw stanowi bardzo duże zagrożenie pożarowe lasu. Suche łąki prawie we wszystkich miejscach sięgają obszarów leśnych. W związku z tym ogień z łąk w bardzo szybkim tempie przenosi się do lasu.
Pożar lasu powoduje bardzo duże straty w drzewostanach. Straty te są trudne do przewidzenia i oszacowania ze względu na koszty działań ratowniczo-gaśniczych, wysokie koszty odnowienia lasu, jak również obniżenie pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Wypalanie suchych traw to również katastrofa ekologiczna dla przyrody. Giną wszystkie organizmy żywe. Ogień może również spowodować powstawanie strat we własności indywidualnej mieszkańców danego terenu - pożary domów, zabudowań gospodarczych, stogów, a w przypadkach krytycznych - oparzenia lub śmierć wypalającego pozostałości roślinne.
Nadleśnictwo Łosie dziękuje za zapoznanie się i zrozumienie powyższego apelu.


Warsztaty kartkowe


Konkurs na Palmę Wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim organizuje konkurs na Palmę Wielkanocną dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz świetlic wiejskich w gminie Uście Gorlickie.
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową, upowszechnienie wiedzy na temat kultury obrzędowej związanej z tradycją Świąt Wielkiej Nocy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.
Palmy po zakończeniu konkursu będą wystawione w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju w okresie świątecznym.

Regulamin konkursu - do pobrania w formacie PDF.


Orlik w 2014 roku


Ważna informacja dla właścicieli bazy noclegowej

W związku z opracowywaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki „Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan” na lata 2013-2020, Stowarzyszenie „Beskid Zielony” przeprowadza działania mające na celu inwentaryzacje infrastruktury turystycznej na obszarze objętym strategią. Jednym z jej etapów jest aktualizacja i uzupełnianie bazy danych obiektów noclegowych na terenie 37 gmin objętych strategią.

W październiku rozpoczęto pozyskiwanie szczegółowych informacji od właścicieli obiektów noclegowych. Dane te były zbierane w trakcie przeprowadzonego konkursu, który polegał na uzupełnieniu i przesłaniu „Karty Informacyjnej Obiektu”.

Zgromadzone informacje służą do budowania pełnej bazy danych regionu, która niezbędna jest do:

 • rzetelnego opracowania treści strategii,
 • opracowywania i wprowadzania na rynek turystyczny produktów turystycznych,
 • prowadzenia działalności informacyjnej, m.in. punktów informacji turystycznej.

Informacje te są również wymagane do wspierania rozwoju turystyki w regionie.

Spośród przesłanych kart do uzyskania świadczeń określonych regulaminem konkursu zakwalifikowało się 21 właścicieli obiektów noclegowych. Lista obiektów kwalifikujących się do konkursu oraz przysługujące im świadczenia - do pobrania.

Mimo szeroko prowadzonej akcji nie zebrano jednak niezbędnej liczby Kart Informacyjnych. Z tego też powodu zwracamy się do Państwa z prośbą. Jeśli oferują Państwo usługi noclegowe, a nie uzupełnili jeszcze Państwo Karty Informacyjnej - (do pobrania) - prosimy o wypełnienie jej i przesłanie na e-mail: annad@beskidzielony.pl

Jeśli natomiast posiadają Państwo w gronie rodziny, przyjaciół bądź sąsiadów właścicieli obiektów noclegowych - uprzejmie prosimy o przypomnienie im o prowadzonej akcji.
Obiekty noclegowe, których właściciele uzupełnią i odeślą Kartę Informacyjną, będą przez nas w pierwszej kolejności polecane potencjalnym turystom.


Cantores Karwacjanum


Przedłużenie dyżurów w Punkcie Obsług Klienta TAURON w Gorlicach

Firma TAURON przedłużyła okres pełnienia dyżurów w Punkcie Obsługi Klienta w Gorlicach. Dyżury będą pełnione do dnia 25 marca 2014 r. Jest to czas, w którym nadal będą nie tylko obsługiwani klienci, ale też będą udzielane informacje o pozostałych kanałach kontaktu, jak również sprawach, które można załatwić inaczej niż osobiście.
Spółka TAURON w ostatnich latach rozwinęła zdalne kanały kontaktu, takie jak obsługa telefoniczna, korespondencyjna, internetowa i elektroniczna dążąc do tego, aby większość spraw związanych z obsługą, klienci mogli załatwić szybko i sprawnie.

Kanały kontaktu klientów z firmą TAURON:

 • Obsługa Telefoniczna Klienta: 32 606 0 606,
 • Korespondencja: ul. Wesoła 69, 34 -300 Żywiec,
 • e-mail: kontak.krakow@tauron-pe.pl,
 • strona www: www.tauron-pe.pl,
 • Dyżury w POK Gorlice ul. 11-go Listopada 45, 38 -300 Gorlice w każdy wtorek w godz. od 7.00-15.00 (do dnia 25 marca 2014 r. włącznie.)
 • POK Nowy Sącz ul. Barbackiego 7, czynny w godz. pn.-wt., czw.-pt 8.00-16.00 oraz śr. 8.00-18.00.

Spartakiada odwołana!

Spartakiada zimowa na stoku narciarskim w Smerekowcu w dniu 21 stycznia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostaje odwołana.


XXXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 31 stycznia 2014 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXXVI Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała Budżetowa Gminy Uście Gorlickie na 2014 rok.
  2. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2014-2027.
  3. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie (Banica).
  4. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie (Śnietnica).
  5. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Uście Gorlickie w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
  6. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
  7. Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem dożywiania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020.
  8. Ustanowienia służebności drogowej.
 7. Rozpatrzenie ponownej skargi na działalność Wójta.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

Ankiety dla mieszkańców

LGD Beskid Gorlicki

Stowarzyszenie LGD "Beskid Gorlicki" przymierza się do ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie operacji w ramach działań: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi“ objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet znajdujących się pod adresami:

http://lgdbeskidgorlicki.pl/ankieta/ankieta2.php
http://lgdbeskidgorlicki.pl/ankieta/ankieta1.php

Ankiety można wypełniać do 5 lutego 2014 r.


Kolędy w Pijalni


Dyrektor Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach – Zdzisław Tohl
Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach – Adam Nowak

Kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku – Leszek Brzozowski
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy pokonkursowej

GORLICKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
wernisaż w dniu 19 stycznia 2014 roku (niedziela), godz. 17.00

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”
(oficyna dworska)

Zaaranżowana przez św. Franciszka w 1223 roku szopka bożonarodzeniowa nadal inspiruje, przybierając różnorodne formy i odcienie. Przenikają do niej tradycje regionalne nadając jej niezwykłego kolorytu. Zabarwienia te pięknie ukazały prace uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Gorlickiego, które napłynęły na Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.
Celem konkursu było poznanie i kultywowanie obrzędowości świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań regionem i tradycyjną sztuką plastyczną oraz utrwalenie idei „żłóbka betlejemskiego”. Jego pokłosiem jest 169 prac z 32 placówek edukacyjnych, które można podziwiać na wystawie w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert kolęd i pastorałek Regionalnego Zespołu „Pogórzanie” oraz inscenizacja w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach.

Wystawa czynna od 19 stycznia do 14 lutego 2014 roku.

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów
instytucja kultury Województwa Małopolskiego
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
tel.: +48 18 353 56 18 | fax.: +48 18 353 56 01


Dziewczynka z zapałkami


Małanka 2014


Jasełka Koła Gospodyń Wiejskich


Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2014 roku

Miejscowości:
 Blechnarka, Wysowa-Zdrój, Ropki, Hańczowa, Czarna, Śnietnica, Stawisza, Banica, Izby, Brunary

Odbiór w dniach:
 21 stycznia
 11 lutego
 11 marca
 8 kwietnia
 6 maja + zbiórka opon
 10 czerwca
 8 lipca
 5 sierpnia + materiały wielkogabarytowe
 9 września
 7 października
 4 listopada + zbiórka opon
 9 grudnia

Miejscowości:
Kunkowa, Nowica, Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Regietów, Skwirtne, Uście Gorlickie

Odbiór w dniach:
 22 stycznia
 12 lutego
 12 marca
 9 kwietnia
 7 maja + zbiórka opon
 11 czerwca
 9 lipca
 6 sierpnia + materiały wielkogabarytowe
 10 września
 8 października
 5 listopada + zbiórka opon
 10 grudnia

UWAGA:
Odpady segregowane odbiera firma SURPAP
Odpady zmieszane odbierają firmy EMPOL i SITA


UWAGA!!!

Z powodu wysokich temperatur lodowisko Biały Orlik w Wysowej-Zdroju od 28 grudnia jest nieczynne do odwołania!

Lodowisko wznawia działalność od 2 stycznia 2014 r.

Od 4 stycznia 2014 r. lodowisko ponownie nieczynne do odwołania!

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl