Jesteś w:
Strona główna / Ośrodek Pomocy Społecznej / Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
InformatorWójt Gminy Uście Gorlickie na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) powołał w dniu 27 sierpnia 2010 r. zarządzeniem Nr 78/2010 Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie gminy Uście Gorlickie w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, Parafii Prawosławnej Gładyszów, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Uściu Gorlickim, Ośrodka Zdrowia w Uściu Gorlickim, Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Rodzina” oraz Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pedagogiem szkolnym.
Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Monika Baran.
Organizację pracy Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Regulamin Zespołu. Do zadań powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego należy realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie a w szczególności: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających w obszarze pomocy dziecku i rodzinie oraz specjalistów działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie: inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach i możliwościach uzyskania pomocy; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

 

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl