Jesteś w:
Strona główna / Aktualności / Archiwum Aktualności 2016
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator
INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXII Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.
  4. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
  5. Uchylenia uchwały Nr XX/187/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/464/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Uście Gorlickie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
  6. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Uście Gorlickie.
  7. Zamiany gruntu.
  8. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Uście Gorlickie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  9. Zmiany uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Uście Gorlickie.
  10. Ustalenia zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kunkowa Gmina Uście Gorlickie w przedmiocie ustalenia nazwy miejscowości „Leszczyny” dla części obecnej miejscowości Kunkowa.
  11. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok.
  12. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2017 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie pracy Komisji za 2016 rok.
 3. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
 4. Analiza materiałów sesyjnych
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY UŚCIE GORLICKIE

 

Informujemy, iż w związku ze zmianą proceduralną funkcjonowania Ośrodków Zdrowia od 1 do 15 stycznia 2017 r.  Ośrodki Zdrowia w Uściu Gorlickim i Śnietnicy będą dostępne pod niżej podanymi numerami telefonów:

Ośrodek Zdrowia w Uściu Gorlickim

502 102 893

Ośrodek Zdrowia w Śnietnicy

502 102 863

 

Po dniu 15 stycznia aktywne będą stare, stacjonarne numery telefonów:

Ośrodek Zdrowia w Uściu Gorlickim

18 3516008

Ośrodek Zdrowia w Śnietnicy

18 3516215

 ZAPROSZENIE

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowi i Opieki Społecznej Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21.12.2016 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie projektu budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2017 rok.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Dyskusje i wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetowej
Stanisław Smoła

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
Tomasz Andrusikiewicz


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Współpraca z Policją i analiza bezpieczeństwa na terenie Gminy Uście Gorlickie i występujących zagrożeń.
 3. Opracowanie regulaminu nagród dla młodzieży szkolnej.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Dyskusje i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


LGD zaprasza do składania fiszek projektowych!

 

W związku z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” poszukuje ciekawych pomysłów na realizację projektów grantowych w obszarze: kultury, turystyki oraz integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. Projekty te mają przyczyniać się do realizacji celów LSR tj.: poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru oraz wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego.

Zachęcamy do składania fiszek – na ich bazie LGD przygotuje projekt grantowy w ramach którego możliwe będzie otrzymanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów.

Fiszki projektowe należy składać w terminie do 9 grudnia 2016r. (piątek), w formie elektronicznej – przesyłając na adres e-mail: biuro@lgdbeskidgorlicki.pl bądź w formie papierowej na adres siedziby LGD „Beskid Gorlicki”, ul. 11 Listopada 37,
38-300 Gorlice.

 

Fiszka projektowa - do pobrania


Badanie satysfakcji mieszkańców gmin z usług świadczonych przez urzędy gminne drogą elektroniczną

Link do ankiety:

http://uscie-gorlickie.badania-naukowe.pl

 


DNIA  25.11.2016 r O GODZ.17.00

ZAPRASZAMY NAWARSZTATY

ZDOBIENIA BANIEK CHOINKOWYCH

NA ŚWIETLICY W UŚCIU GORLICKIM. 

 

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ

BOMBKI STEROPIANOWE I MATERIAŁY OZDOBNE ( wstążki, cekiny itp.)


INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XXI Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2017. 
  4. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Uście Gorlickie.
  5. Dopłaty do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  6. Zmiany uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. Zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Uście Gorlickie.
  8. Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
  9. Likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Uściu Gorlickim i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług Oświatowych w Uściu Gorlickim oraz nadania jej Statutu.
  10. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Śnietnica.
  11. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa- Zdrój.
  12. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wysowa -Zdrój.
  13. Przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Uście Gorlickie w roku szkolnym 2015 – 2016. 
 8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zamknięcie sesji.

                                             INFORMACJA

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz.U. z 2016r. poz.446, ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.239, ze zm.), zgodnie z uchwałą NR XLVIII/466/2010 RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia: „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami”, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Uście Gorlickie ogłosił przeprowadzenie konsultacji. W wyniku tych konsultacji wpłynęła do Wójta oferta organizacji letnich koncertów w miejscowości Wysowa - Zdrój.

Po zapoznaniu się z nadesłaną ofertą i jej analizie, Wójt Gminy Uście Gorlickie stwierdził, że  w projekcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy  na rok 2017  znajduje się zapis mówiący o tym że, Gmina będzie wspierać lub powierzać w roku 2017 realizację podobnych zadań.

W związku z powyższym nie ma potrzeby umieszczania dodatkowego zapisu w tym temacie. Inne uwagi i sugestie w ramach konsultacji nie wpłynęły do Wójta Gminy Uście Gorlickie Konsultacje uznaje się za ważne gdyż zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem.

W związku z tym Wójt Gminy Uście Gorlickie przedkłada w/w projekt uchwały do uchwalenia.

 

                                                                                                                         Wójt

                                                                                                              /-/ Dymitr Rydzanicz 


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie proponowanych stawek opłat lokalnych.
 3. Przygotowanie do zimowego utrzymania dróg.
 4. Informacja o promocji Gminy.
 5. Analiza materiałów sesyjnych
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAK


ZAPROSZENIE

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy i Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. o godz. 800 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie letniego sezonu turystycznego.
 3. Przygotowanie do zimowego sezonu turystycznego.
 4. Podsumowanie gratyfikacji nauczycieli na okoliczność Dnia Edukacji Narodowej.
 5. Realizacja zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na terenie uzdrowiska w 2016 r.
 6. Sprzedaż nieruchomości szczególnie na terenie uzdrowiska w 2016 roku.
 7. Projekt budżetu na 2017 rok.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO

Przewodniczący Komisji
Tomasz Andrusikiewicz
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji w Gorlicach informuje, że w dniu 24.10.2016 o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym (sala konferencyjna) w Gorlicach odbędzie się szkolenie prowadzone przez pracowników Biura Wsparcia Inwestycyjnego na poszczególne tematy:

 1. Wspieranie rozwoju usług rolniczych
 2. Wsparcie dla małego przetwórstwa
 3. Postępowanie ofertowe.


 INFORMACJA 

Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymii innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”. Konsultacje rozpoczynają się 03.11.2016r.

Konsultując projekt programu, w oparciu o który możliwa jest coroczna współpraca chcemy poznać Państwa opinie, ale przede wszystkim zaproponowane przez Państwa pomysły, wskazówki, uwagi czy, też nowe formy działania tak, aby Program współpracy w roku 2017 w jeszcze szerszym stopniu odpowiadał Państwa oczekiwaniom. Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Wójta Gminy wsparcia Organizacjom, jest jej działalność na rzecz Gminy Uście Gorlickie i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.

Działając w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.,poz.239, ze zm.) oraz uchwałę Nr XLVIII/466/2010 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawyo działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowegow dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” przedstawiam do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia: „Program współpracy Gminy Uście Gorlickie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017. 

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać za pomocą formularza w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2016r. (liczy się data wpływu do Urzędu) pocztą, faksem lub mailem na adres:

 

Urząd Gminy Uście Gorlickie

38-315 Uście Gorlickie

Fax: 183516041 wew.52

e-mail:dzialalnosc_gospodarcza@usciegorlickie.pl

z dopiskiem:

„KONSULTACJE  PROGRAMU WSPÓŁPRACY”

 

Załączniki:

 1. Formularz konsultacyjny
 2. Projekt uchwały wraz z załącznikami

 
Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP

 

Dnia 28 września 2016r. o godz. 12:00 w KDK „Hugonówka” rozpoczęła się gala Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.
Na zaproszenie Zarządu SGU RP w obchodach uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz reprezentanci miast i gmin uzdrowiskowych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych oraz osoby odznaczone i wyróżnione.

Wśród zaproszonych gości wymienić należy następujące osoby:

1.      Pana Ministra Andrzeja Derę - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

2.      Pana Ministra Piotra Warczyńskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP

3.      Panią Elżbietę Mianowską - Naczelnika Wydziału Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia RP

4.      Pana Wojciecha Fedyka  -  Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

5.      Pana Bartłomieja Walasa -  Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

Z okazji Jubileuszu 25-lecia SGU RP wręczono przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”. Specjalnym wyróżnieniem przyznawanym wyłącznie przy okazji kolejnych jubileuszy jest medal „Za zasługi dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” przyznawany osobom i instytucjom wybitnie zasłużonym dla rozwoju gmin uzdrowiskowych.  

Z rąk Pana Ministra Andrzeja Dery - Sekretarza Stanu, Ministra w Kancelarii Prezydenta RP odznaczenia państwowe odebrali:

§  Brązowy Krzyż Zasługi: Pan Bogdan Kałucki (Krynica-Zdrój)

§  Brązowy Krzyż Zasługi: Pani Ewa Przybyło (Rabka-Zdrój)

§  Brązowy Krzyż Zasługi: Pan Dariusz Reśko (Krynica-Zdrój)

§  Brązowy Krzyż Zasługi: Pani Ewa Svejda-Hutnikiewicz (Krynica-Zdrój)

§  Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Pani Danuta Borek (Rabka-Zdrój)

§  Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Pani Anna Jakubowicz (Iwonicz-Zdrój)

§  Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Pani Maria Kinel (Iwonicz-Zdrój)

§  Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Pani Małgorzata Skwarek (Iwonicz-Zdrój)

§  Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Pani Anna Wacławik (Iwonicz-Zdrój)

§  Srebrny Medal za Długoletnia Służbę: Pan Piotr Dobrowolski (Iwonicz-Zdrój)

§  Srebrny Medal za Długoletnia Służbę: Pan Andrzej Kaleta (Iwonicz-Zdrój)

§  Srebrny Medal za Długoletnia Służbę: Pani Beata Siekańska (Iwonicz-Zdrój)

W związku z nieobecnością na Jubileuszu SGU RP innych osób odznaczonych w uzgodnionym terminie wręczone zostaną:

§  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Pana Zygmunta Białasa (Ustroń)

§  Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Marii Daszkiewicz (Rabka-Zdrój)

§  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę dla Pani Małgorzaty Peruckiej (Rabka-Zdrój)

 

Pan Minister Andrzej Dera w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy złożył gratulacje osobom odznaczonym. Słowa uznania skierował także do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP z podziękowaniem za 25 lat wspaniałej działalności na rzecz rozwoju uzdrowisk i samorządu.

List gratulacyjny z rąk Pana Wojciecha Fedyka – Prezesa POT odebrał Pan Jan Golba – Prezes SGU RP.
List okolicznościowy przekazał również Pan Minister Piotr Warczyński – Podsekretarz Stanu MZ, Pani Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki MSiT oraz Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa.  

W okresie 25 lat na rzecz SGU RP, rozwoju samorządu i uzdrowisk pracowało liczne grono przedstawicieli gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu, osób wspierających i sympatyków. Zaprosiliśmy ich dzisiaj do nas, aby chociaż symbolicznie zaznaczyć to co dla nas robili.  

Na nasz wniosek Minister Sportu i Turystyki przyznał odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”. Z rąk Pana Wojciecha Fedyka  -  Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej odznakę honorową odebrali:

1.      Pan Adam Marek Hok (Kołobrzeg)  

2.      Pan Bogumił R. Korzeniewski (Ciechocinek)

3.      Pan Dariusz Kupiec  (Polanica-Zdrój)

4.      Pan Robert Wójciak  (Rabka-Zdrój)

5.      Pan Mirosław Piotr Zbrzeźniak  (Lądek-Zdrój)

 

Medal „Zasłużony dla Gmin Uzdrowiskowych RP” wyróżnionym instytucjom wręczyli przedstawiciele Zarządu SGU RP : Pan Jan Golba (Prezes Zarządu SGU RP), Pan Janusz Gromek (Z-ca Prezesa Zarządu SGU RP).

1.      CS Investment sp. z o.o.  na ręce Pani Łucji Wiktorii Chudzik- Prezesa Zarządu (Uniejów)

2.      Gmina Rabka-Zdrój na ręce Pani Burmistrz Ewy Przybyło (Rabka-Zdrój)

3.      Instytut Zdrowia Człowieka – na ręce Pani Edyty Przerwa – Prezesa Zarządu (Uniejów)

4.      Stowarzyszenie Krynicka Organizacja Turystyczna – na ręce Pana Bogdana Kałuckiego – Prezesa (Krynica-Zdrój)

5.      Wiatr-Bud Regina Wiatr – na ręce Pani Reginy Wiatr – Prezesa Zarządu (Uniejów)

W gronie osób wyróżnionych medalem znalazły się również:

1.         Pani Poseł Zofia Czernow (Jelenia Góra)

2.         Pan Wojciech Farbaniec (Rymanów-Zdrój)

3.         Pan Janusz Gromek (Kołobrzeg)

4.         Pan Kazimierz Jańczuk (Konstancin-Jeziorna)

5.         Pani Jolanta Olszewska (Połczyn-Zdrój)

6.         Pan Mirosław Pierz (Połczyn-Zdrój)

7.         Pan Stanisław Rokosz (Dębica)

8.         Pani Barbara Simon (Solec-Zdrój)

9.         Pan Sławomir Szczepaniak (Rymanów-Zdrój)

10.       Pan Jerzy Terlecki (Polanica-Zdrój)

11.       Pan Ryszard Woźniak (Kołobrzeg)

12.       Pan Jan Mazurek (Polańczyk, gm. Solina)

 

Uzdrowiskom zawsze towarzyszyła muzyka, dlatego nie mogło być inaczej na Jubileuszu SGU RP. Uczestnicy Jubileuszu z przyjemnością wysłuchali krótkiego koncertu kwartetu smyczkowego O!SMYKI. Kwartet O!SMYKI prowadzi różnorodną działalność koncertową. Zespół niejednokrotnie miał okazję uświetniać wydarzenia kulturalne w kraju jak i za granicą. Wszyscy członkowie kwartetu są absolwentami Akademii Muzycznych, na co dzień współpracują z najlepszymi polskimi orkiestrami i zespołami, takimi jak Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa czy Sinfonia Viva.

Wyjątkowe podziękowania za 25 lat działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, rozwoju uzdrowisk i samorządu w Polsce na ręce Pana Jana Golby – wieloletniego Prezesa Zarządu i współzałożyciela Stowarzyszenia złożyli przedstawiciele naszej „rodziny uzdrowiskowej” tj. Pani Ewa Przybyło, Pan Dariusz Reśko i Pan Janusz Gromek.

 

Link do galerii


Gminna Biblioteka Publiczna w Uściu Gorlickim w związku z możliwością  pozyskania środków  zewnętrznych,  w ramach programu „Kraszewski Komputery dla bibliotek 2016„ prosi o wypełnienie ankiety dotyczącej  celowości ubiegania się o środki na zakup komputerów dla  Gminnej Biblioteki Publicznej w Uściu Gorlickim.

Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie oczekiwań  czytelników  i  mieszkańców  naszej Gminy.

Ankieta jest dostępna na stronach Gminy Uście Gorlickie,  Gminnej Biblioteki Publicznej,            oraz w wersji papierowej w GBP w Uściu Gorlickim, oraz Filiach bibliotecznych w Gładyszowie, Śnietnicy i Wysowej-Zdroju.

Wypełnione ankiety prosimy składać w terminie do 12 października 2016 r.:

- GBP w Uściu Gorlickim, oraz Filiach bibliotecznych w Gładyszowie, Śnietnicy i Wysowej-Zdroju

- lub przesłać drogą elektroniczną  na adres biblioteka.uscie@interia.pl

Ankieta do pobrania i wypełnienia

 


 

Przedłużamy Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 r.

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Urząd Skarbowy w Gorlicach zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.

 

 

Dotychczasowe efekty

Narodowa Loteria Paragonowa jest projektem edukacyjnym wpisującym się w program działań, które zmierzają do odbudowania wpływów podatkowych państwa, realizowany przez obecne kierownictwo Ministerstwa Finansów. Akcja promuje postawy obywatelskie, takie jak płacenie podatków i uświadamia Polakom, że biorąc paragony wspierają uczciwy obrót gospodarczy. Loteria wystartowała 1 października 2015 r. Już pierwsze miesiące jej trwania pokazały, że przynosi konkretne efekty. W badaniu IPSOS (XII 2015) 58 proc. respondentów uznało, że dzięki akcji wydawanie i branie paragonów będzie czymś oczywistym i normalnym. Prawie połowa (48 proc.) wskazała, że loteria będzie miała korzystny wpływ na stan finansów publicznych.

Znacząco wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu zawsze o niego proszą – z 7 do 31 proc. przy zakupie towarów i z 5 do 28 proc. przy płaceniu za usługi. Z danych Ministerstwa Finansów wynika m.in., że ogólna liczba kas rejestrujących w IV kw. 2015 r. (czyli pierwszych trzech miesiącach loterii) wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r. W tym samym okresie w premiowanej wówczas branży (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne) liczba kas wzrosła o 38 proc. a wielkość obrotów o 1/5. Wzrost deklarowanych wpływów z VAT w premiowanej branży wyniósł blisko 13 proc.

 

NLP przeciwdziała szarej strefie

Większość przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, ma obowiązek stosowania kas fiskalnych. Niestety część z nich uchyla się od tego obowiązku, a inni, chociaż posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują całej realizowanej sprzedaży obrotów za każdym razem. W ten sposób ukrywają swoje obroty, a konsument nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Jednak kupując towary czy korzystając z usług i tak płaci cenę brutto, czyli z naliczonym podatkiem, tyle że cała kwota trafia do kieszeni nieuczciwego sprzedawcy. Przez to zaniżane są wpływy z tytułu VAT, który stanowi prawie połowę wszystkich dochodów budżetu państwa.

Narodowa Loteria Paragonowa w nowatorski w Polsce sposób i dzięki cennym nagrodom (samochody, laptopy i tablety) ma zwiększyć liczbę paragonów wydawanych i odbieranych przez podatników, a w efekcie prowadzić do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego. Kampania przypomina, że osoby, które nie płacą podatków, oszukują w pierwszej kolejności swoich klientów i wypychają z rynku uczciwych przedsiębiorców. A przywłaszczone przez nich pieniądze powinny zostać wydane na nasze bezpieczeństwo, zdrowie czy edukację.

 

 

Nagrody w Małopolsce i nowe branże

Dodatkowe 6 miesięcy to efekt entuzjazmu Polaków dla kampanii, w której zarejestrowali już prawie 110 milionów paragonów fiskalnych (stan na koniec września br. 27.09.16) i odebrali dziesiątki cennych nagród.

Obok nagród głównych ­ (Opli Astra) i sprzętu elektronicznego, co 3 miesiące losowane są nagrody dodatkowe, czyli Ople Insignia, za paragony zgłoszone w tzw. branżach specjalnych.

Od października nowymi branżami premiowanymi w Narodowej Loterii Paragonowej będą „działalność taksówek osobowych" (w IV kwartale 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (w I kwartale 2017 r.). To wynik przedłużenia naszej akcji edukacyjnej o pół roku, do 31 marca 2017 r.

Do tej pory w Małopolsce kluczyki do Opla Astry i Insignii, czyli nagrody głównej i specjalnej w Narodowej Loterii Paragonowej trafiły do mieszkańców Mszany Dolnej i Kęt. W sierpniu Pan Jacek z Mszany Dolnej zarejestrował paragon za zakup lekarstw w aptece. Szczęśliwy paragon okazał się wart Opla Astry. Z kolei w maju Pani Monika z Kęt odebrała kluczyki do Opla Insignii. Nagrodę specjalną wylosowano spośród paragonów fiskalnych za usługi lekarzy i dentystów, prowadzących prywatną praktykę.

 

Zasady udziału w loterii

W Narodowej Loterii Paragonowej może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl . 


Służba Celna

ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce
w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego),
ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.  

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;

e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl

telefon:  502 726 213,   12 62 90 587


Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego  będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. Powiadomienia należy składać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwym dla miejsca zamieszkania lub wysłać faxem albo e-mailem. W przypadku elektronicznego wysłania oryginał należy przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Formularz powiadomienia oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

„Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)” to mechanizm realizowany przez Agencję Rynku Rolnego dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z UE do Rosji. Producenci indywidualni oraz organizacje producentów otrzymają pomoc finansową za wycofanie z rynku wybranych owoców i warzyw w ramach bezpłatnej dystrybucji lub na inne przeznaczenie (np. paszę dla zwierząt lub spalanie w biogazowni w celach energetycznych). Pomoc wypłacana będzie do końca września 2017 r. Wycofaniem objętych będzie 90 400 ton jabłek i gruszek, 10 900 ton pomidorów, marchwi, papryki słodkiej oraz ogórków i korniszonów, 500 ton śliwek i winogron stołowych oraz 600 ton brzoskwiń. Wycofane z rynku owoce i warzywa – bez względu na ich przeznaczenie – muszą spełniać wymagania jakości handlowej. Łączna ilość produktów, którą będzie można zgłosić do przeprowadzenia operacji wycofania, wyniesie maksymalnie: 200 ton w przypadku producentów indywidualnych oraz 20 000 ton w przypadku organizacji producentów.

W piątek, 30 września br., Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Kielcach rozpoczną pracę od godz. 6.00.INFORMACJA  -  dotyczy wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017


Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, że ustalając prawo do świadczeń rodzinnych  na okres zasiłkowy 2016/2017 analizuje dochody rodziny uzyskane w roku kalendarzowym 2015.

 Ponadto od 1 stycznia 2015 r. został poszerzony katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych o których mowa w art. 27f ust 8-10

 Tak więc przy ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego bierze się pod uwagę również kwotę zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci otrzymaną w 2015 roku.

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci to kwota wynikająca z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. a otrzymana w 2015 r.

Informacja na temat obowiązującego kryterium dochodowego i  wysokości świadczeń  rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

Od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty:

 • 674 zł na osobę albo
 • 764 zł na osobę, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym).

Zasiłek rodzinny:

 1. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95 zł
 2. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124 zł
 3. na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł,
 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy o świadczeniach rodzinnych - 193 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci albo 273 zł na dziecko niepełnosprawne,
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego - 95 zł
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 90 zł
  • na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - 110 zł.
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - 113 zł.
  • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - 69 zł
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000 zł
 • zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł
 • świadczenie pielęgnacyjne - 1300 zł
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy - 520 zł.

Ponadto informujemy, że do wniosków o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny NIE SĄ WYMAGANE zaświadczenia za 2015 r. z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

 
ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. o godz. 1100 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2016.
 3. Działalność Świetlicy Środowiskowej w Gładyszowie.
 4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2016.
 5. Realizacja zadań budżetowych na terenie uzdrowiska.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena realizacji najważniejszych inwestycji na terenie gminy.
 3. Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Gminy - stan zatrudnienia, wydatki rzeczowe.
 4. Analiza niezbędnych remontów wakacyjnych w placówkach oświatowych.
 5. Ocena realizacji budżetu gminy za okres I półrocza 2016r.
 6. Analiza materiałów sesyjnych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 21 września 2016 r. o godz. 900 w Przedszkolu w Smerekowcu.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Stan przygotowania bazy lokalowej placówek oświatowych i wyposażenie w sprzęt przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 3. Informacja na temat udziału młodzieży szkolnej w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych w 2015/2016 roku.
 4. Opracowanie regulaminu stypendialnego dla młodzieży szkolnej.
 5. Praca świetlic gminnych i wyposażenie w sprzęt, plany działania na przyszłość.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


10 lat Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Brunar


Szanowni Państwo!

Ruszył nabór zgłoszeń do nagród „Kryształy Soli” oraz „Amicus Hominum”!

„Kryształy Soli” Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

Termin naboru do: 30 września 2016 r.

Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 904, e-mail ngo@umwm.pl

Więcej informacji…

„Amicus Hominum” Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Termin naboru do: 30 września 2016 r.

Kontakt:  Kancelaria Zarządu UMWM, tel. 12/61 60 537, e-mail ngo@umwm.pl

Więcej informacji…

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do nagród!Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” ZAPRASZA do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym mieszkańców Gminy Uście Gorlickie zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na spotkaniu omówione zostaną główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz możliwości pozyskania dotacji na realizację operacji.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na terenie Gminy Uście Gorlickie odbędzie się w dniu 14 września br. o godzinie 13.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie.
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy Uście Gorlickie.

Wójt Gminy Uście Gorlickie działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2100 ze zm.) zawiadamia, że w dniach od 26.08.2016 r. do 25.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie – Uście Gorlickie 80, pok. nr 2, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu” dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie gminy Uście Gorlickie.

Wszyscy zainteresowani właściciele lasów mogą zapoznać się z ww. dokumentem we wskazanym wyżej terminie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

Niezależnie od powyższego, wykonawca Planu Urządzenia Lasu, będzie pełnił dyżur w siedzibie urzędu w dniach: 16.06.2016r., 23.09.2016r.,30.09.2016r.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, właściciele lasu mogą składać swoje zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


Koncert na harfę w Kwiatoniu. Któż w Holandii nie zna orkiestry André Rieu?

KONCERT ODWOŁANY Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA!!!

Jej założyciel, światowej sławy holenderski skrzypek, to przecież najsłynniejszy ambasador tego kraju na świecie. Koncertuje regularnie w największych salach świata, zatrudnia na pełny etat 120 osób. Na niektórych koncertach występowało 400 osób: muzycy, chórzyści, tancerze, ba, nawet mistrzowie jazdy artystycznej na łyżwach!

Jednym z muzyków zatrudnionych w orkiestrze André Rieu jeszcze do niedawna była polska harfistka, Alicja Zajączkowska. Ala i harfa to już historia całego życia. Urodziła się w Warszawie. Jej pierwszym instrumentem był fortepian, na którym świetnie grała już w 6−tym roku życia. W średniej szkole muzycznej, właściwie przez przypadek, wybrała harfę i, jak sama mówi, wyboru tego absolutnie nie żałuje.

Po ukonczeniu konserwatorium muzycznego w Warszawie, Alicja wyjechała do Brukseli, gdzie studiowała u słynnej prof. Susanny Mildonian. Wkrótce potem zaczęła się dla niej ciężka praca i liczne koncerty w różnych krajach świata, z orkiestrami kameralnymi i symfonicznymi. Próbowała wszystkiego - grała na harfie z muzykami jazzowymi, na koncertach charytatywnych w więzieniach, akompaniowała w kościele organom. Kiedyś trafiła nawet na… Spitzbergen.

W swojej karierze spotykała renomowanych i sławnych muzyków, takich jak: Peter Guth, Yehudi Menuchin, czy André Rieu. Z tym ostatnim miała po raz pierwszy okazję grać w 1989 roku. Poproszono ją o udział w nagraniach nowej płyty orkiestry. Z orkiestrą André Rieu Alicja związała się na dobrych kilkanaście lat.

Dzisiaj Ala nadal koncertuje. Jej występy mają niejednokrotnie charakter charytatywny. Gra dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, dla kobiet osadzonych w zakładach karnych. Chce się muzyką i swoim wielkim talentem dzielić z osobami, które mają mniejsze szanse w życiu.

Często przebywa w Polsce, w swojej drewnianej chatce na kurzej nóżce na ukochanym Podlasiu, gdzie maluje, udziela się społecznie i gospodarzy. W wolnym czasie pomaga wychowywać troje wnuków, które kocha nad życie.

10 września o godz. 17-ej Alicja zawita do Kwiatonia, aby w cerkwi św. Paraskewy poprowadzić nas przez bajkowy świat jednego z najstarszych i najciekawszych instrumentów muzycznych – harfy.ZAWIADOMIENIE

Dotyczy informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasu nie będącego własnością Skarbu Państwa należącego do WI Lasy Polskie 2 spółka z o.o.

Wójt Gminy Uście Gorlickie działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2100 ze zm.) zawiadamia, że w dniach od 24.08.2016 r. do 22.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie – Uście Gorlickie 80, pok. nr 2, na okres 60 dni zostanie wyłożony do publicznego wglądu „Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obręb Uście Gorlickie dz. nr 19/167”.

Właściciel lasu może zapoznać się z ww. dokumentem we wskazanym wyżej terminie w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, właściciel lasu może złożyć swoje zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


 


INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVIII Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Skwirtne.
  4. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie.
  5. Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Uście Gorlickie.
  6. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  8. Ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Uście Gorlickie.
  9. Utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gładyszowie i nadania statutu zespołu.
  10. Założenia Publicznego Przedszkola w Smerekowcu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie sesji.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie zasad promowania zdolnych uczniów.
 3. Analiza materiałów sesyjnych.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Dyskusje i wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIOUWAGA !!!

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniu 19 lipca 2016r. Prezes Rady Ministrów Zarządzeniem Nr 96 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych wprowadził pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO – CRP), które obowiązują na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, od dnia 20 lipca 2016 od godz. 00.00 do dnia 01 sierpnia 2016 do godz. 23.59.

Proszę o zapoznanie się poniżej przedstawionymi stopniami alarmowymi i dostosowanie ich do własnych stanowisk pracy.

Określenie zadań dla poszczególnych stopni alarmowych

Dla pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. Na rzecz ochrony ludności:
  • prowadzić wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
  • informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności;
 2. Na rzecz ochrony infrastruktury:
  • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
  • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,
  • przeprowadzić kontrole pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  • sprawdzić na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
  • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
  • sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji,

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 • poinformować personel instytucji, w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
 • sprawdzić kanary łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;
 • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP; 
 • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:

 1. zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji;
 2. wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 3. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością oraz:
  • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  • sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
  • w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej.

Biblioteka w Uściu Gorlickim - zmiany godzin pracy

W dniach 20.07.2016 do 03.08.2016 z powodu urlopu pracownika biblioteka będzie czynna w dniach:

 • Czwartek 21.07.2016 od 11:00 do 20:00
 • Wtorek 26.07.2016 od 11:00 do 16:00
 • Czwartek 28.07.2016 od 11:00 do 20:00
 • Środa 03.08.2016 od 12:00 do 20:00

 


JAWOR - Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy,  iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016. 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych. 

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego. 

 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku. 
 • Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.
 • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

 

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Planowany termin - pierwsza połowa sierpnia 2016 r. 

 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,

 

a także wyliczenie:

 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Więcej informacji na stronie WFOS

 


III Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych

TVP Kraków i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zapraszają do udziału w Konkursie Gminy Województwa Małopolskiego reprezentowane przez: Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania, gospodarstwa agroturystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje prezentujące swoje wyroby podczas kiermaszu w ramach organizowanego przez Oddział Terenowy TVP SA w Krakowie " Dnia otwartego Telewizji Polskiej SA" w dniu 3 września br.

Formularz zgłoszenia


Stowarzyszenie "Towarzystwo z Beskidu Niskiego" we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uściu Gorlickim serdecznie zaprasza turystów oraz mieszkańców na cykl warsztatów, które odbędą się w lipcu 2016.

Lista warsztatów:

 1. Wizyta w Łemkowskiej Zagrodzie Edukacyjnej „Dziubyniłka - Gładyszów
 2. Lalki motanki, czyli każdy może zrobić sobie maskotkę w dawnym stylu
 3. Spotkanie z pszczelarzem i degustacja miodów - Pasieka pod brzozą - Malowane Wierchy - Gładyszów
 4. Co w trawie i lesie piszczy? Wyprawa do lasu.
 5. Warsztaty malowania na szkle
 6. Domowe spa, czyli warsztaty wyrobu mydełek glicerynowych
 7. Warsztaty wikliniarskie
 8. Wyprawa w góry z przewodnikiem
 9. Warsztaty plastyczne w oparciu o legendy beskidzkie

Pełna lista wraz z opisem dostępna jest pod linkami:

 1. Szczegółowy opis warszatatów
 2. Kalendarium

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie Stowaryszenia - www.zbeskiduniskiego.pl


W dniach 8-15 lipca br. mieszkaniec Gminy Krasne, Pan Paweł Pabian, podejmie oficjalną próbę najszybszego pokonania Niebieskiego Szlaku Karpackiego biegnącego z Grybowa w woj. małopolskim do Rzeszowa. Dystans 450 km chce pokonać w 150 godzin (ok. 6 dni)! Wyprawa zakończona sukcesem przejdzie do historii jako PIERWSZA tego typu na Niebieskim Szlaku Karpackim. Przygotowania do niej można śledzić na www.facebook.com/niebieskiewyzwanie.


Start zaplanowany jest w Grybowie, o świcie 8 lipca. Bieg po Niebieskim Szlaku Karpackim zakończy w Rzeszowie, a konkretnie w Białej będącej dzielnicą miasta. Meta zaś znajdować się będzie w jego rodzinnej miejscowości Krasne, k. Rzeszowa. Data zakończenia biegu jest nadal ruchoma i przypada między 13, a 15 lipca br.

Celem wyprawy, której nazwa brzmi „NIEBIESKIE WYZWANIE”, jest zwrócenie uwagi na Niebieski Szlak Karpacki przebiegający przez teren naszej gminy. Większość ultra maratończyków bierze sobie za cel najdłuższy w Polsce Główny Szlak Beskidzki, oznaczony kolorem czerwonym. Najwięksi biegacze mierzą się z sobą, by odcinek 500 km pokonać w jak najkrótszym czasie. Ideą Pana Pawła jest wzbudzenie zainteresowania niezwykle malowniczym Niebieskim Szlakiem Karpackim, który jest tylko 50 km krótszy od Szlaku Beskidzkiego. Swoim wyczynem chce zachęcić wszystkich do uprawiania turystyki pieszej i poznawania piękna Beskidów.

PAWEŁ PABIAN jest trenerem umiejętności osobistych, zapalonym miłośnikiem gór i Przewodnikiem Górskim z uprawnieniami na cały teren Beskidów, poczynając od Beskidu Śląskiego na Bieszczadach kończąc. Pełni funkcję Prezesa Akademickiego Oddziału PTTK w Rzeszowie, prowadzi także własną firmę szkoleniowo-turystyczną. Na Jego koncie jest najwyższy szczyt Alp Mont Blanc (4810 m.n.p.m.) oraz  położony w Kirgistanie Pik Lenina o wysokości 7134 m.n.p.m., zaliczany do prestiżowego odznaczenia Śnieżnej Pantery. Biegi ultra też nie są mu obce. Największy wyczyn to 13 miejsce na ponad 700 uczestników w 100 kilometrowym maratonie na orientację po Beskidzie Wyspowym (KIERAT).

Pomimo, iż wyprawa ma charakter „no support”, prosimy wszystkich mieszkańców oraz turystów przebywających na terenie naszej gminy o okazanie wsparcia Panu Pawłowi. W tego typu wyczynach ważna jest nie tylko sprawność fizyczna i samokontrola. Liczy się również fakt, że napotkani na szlaku turyści, czy mieszkańcy okolicznych miejscowości będą mieć świadomość kim jest biegacz i jakiego podjął się wyzwania. Pokładamy nadzieje, że Pan Paweł spotka się z Państwa życzliwością i gościnnością, a także gorącym dopingiem, co również będzie bardzo pożądane.

Zachęcam do odwiedzenia i polubienia profilu „Niebieskiego Wyzwania” na Facebooku: www.facebook.com/niebieskiewyzwanie, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje nt. lokalizacji. Informacja o Wyzwaniu jest również dostępna w Aktualnościach na stronie www.gminakrasne.pl

 
Ankiety z Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Urząd Statystyczny nformuję, iż w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie realizowane jest przy pomocy ankieterów statystycznych, którzy w tych dniach odwiedzą wylosowane gospodarstwa rolne z obszaru województwa małopolskiego. Każdy ankieter posiada legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażony jest w tablet.

Tożsamość osób wykonujących pracę ankieterów potwierdzić można na specjalnie przygotowanej Infolinii Statystycznej pod numerem telefonu 22 279 99 99. Infolinia będzie czynna w dniach 1 czerwca - 29 lipca br. w godz. 8:00-20:00.


INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XVII Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przekazanie KPP w Gorlicach zakupionego przez Samorząd laserowego przyrządu do pomiaru prędkości.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Wysowej – Zdroju (pod lokalizację linii wodociągowej).
  4. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Skwirtne.
  5. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Skwirtne.
  6. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Smerekowiec.
  7. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Smerekowiec.
  8. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Uście Gorlickie.
  9. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Wysowa- Zdrój oraz odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu gruntów gminnych.
  10. Sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Brunary.
  11. Zmiany uchwały Nr XVI/133/2016 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 27.04.2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa- Zdrój na lata 2016 – 2023”.  
  12. Wyrażenia woli przestąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie służb ratowniczych ziemi gorlickiej”.
  13. Przekazania do opinii Zarządu Powiatu propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  14. Przystąpienia do opracowania punktowych zmian M.P.Z.P. Gminy Uście Gorlickie Nr I – VII.
  15. Zmiany Uchwały Nr XIII/123/2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie.
  16. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Uściu Gorlickim za 2015r.
  17. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego GBP w Uściu Gorlickim za 2015r.
  18. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Uście Gorlickie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
  19. Absolutorium dla Wójta Gminy Uście Gorlickie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 900 w Szkole Podstawowej w Hańczowej.

Tematyka posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Spotkanie z Sołtysami i Radami Sołeckimi z terenu uzdrowiska - omówienie i wizja lokalna realizacji zadań budżetowych.
 3. Dyskusja i wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 24.06.2016 r. o godz. 1100 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o wykonaniu budżetu instytucji kultury GOK i GBP oraz ocena ich działalności w 2015 roku.
 3. Analiza kosztów funkcjonowania oświaty - ocena kosztów funkcjonowania oświaty, kontrola wybranej jednostki oświatowej.
 4. Zagadnienia współpracy z przedsiębiorcami z terenu gminy.
 5. Pomoc gminy dla podmiotów gospodarczych.
 6. Ocena pracy urzędu gminy i Wójta przed udzieleniem absolutorium Wójtowi.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wykorzystanie energii odnawialnej.
 3. Informacja o gruntach mienia gminy - ilość sprzedaże, nabycia.
 4. Analiza materiałów sesyjnych.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Zaprasza:

Przewodniczący Komisji
Piotr MICHNIAKPolska Organizacja Turystyczna - 100 mln zł na wsparcie dla przedsiębiorców

Wychodząc na przeciw rosnącej popularności polskich usług prozdrowotnych wśród turystów oraz w trosce o koordynację jednolitych działań przedsiębiorcy i realizatora programu w zakresie wyboru tożsamych rynków i narzędzi marketingowych Polska Organizacja Turystyczna organizuje serię sesji informacyjno - warsztatowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie organizatora:

http://pot.gov.pl/polecane/programy-promocji-branzy-uslug-prozdrowotnych

Podczas sesji odpowiemy i udzielimy szczegółowych odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie podmioty mogą się ubiegać o finansowanie?
 • Jakie są warunki uzyskania finansowania?
 • Na jakie działania promocyjne mogą być przeznaczone środki?

W drugiej części sesji eksperci turystyki medycznej przedstawią zagadnienia związane z:

 • specyfiką promocji sektora usług prozdrowotnych
 • perspektywą działań na wybranych, pozaunijnych rynkach zagranicznych (Norwegii, Rosji, Ukrainie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych)

W trakcie sesji sporo czasu chcemy przeznaczyć na wysłuchanie Państwa pytań związanych z tematyką oraz na wypracowania możliwych procedur i dalszych działań pozwalających efektywnie wykorzystać projekt. Czas trwania sesji: około 6 – 7 godzin.

W trakcie sesji przewidziane są przerwy na kawę oraz catering dla uczestników.Jesteś aktywnym seniorem w swojej miejscowości? Masz ciekawy pomysł na realizację akcji wolontariackiej?

Zbierz grupę znajomych seniorów i zgłoście się do konkursu!

Zapraszamy osoby w wieku 60+ z terenu województwa małopolskiego do udziału w konkursie “Działaj z nami – seniorami!”, którego celem jest wyłonienie i pokazanie najlepszych pomysłów na akcje wolontariackie przeprowadzone przez seniorów. Zgłaszane projekty akcji wolontariackich powinny pokazywać aktywność społeczną seniorów i inspirować innych do działania. Tematyka projektów może być dowolna, dostosowana do potrzeb środowiska, wykorzystująca przy tym wiedzę i umiejętności grup seniorów. Rekrutacja do konkursu trwa do 30 czerwca br.

Aby zgłosić się do udziału w konkursie należy:

 • zebrać grupę min. 10-osobową w wieku 60+ zamieszkującą teren województwa małopolskiego;
 • zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przesłać formularz zgłoszeniowy z proponowaną przez grupę akcją wolontariacką.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła konkursowa dokona wyboru 4 najlepiej ocenionych projektów akcji wolontariackiej. Każda wytypowana do realizacji akcji grupa otrzyma:

 • wsparcie merytoryczne w postaci 3 warsztatów przygotowujących do wykonania akcji. Warsztaty poprowadzone przez doświadczonych trenerów pozwolą profesjonalnie zorganizować akcję oraz poszerzyć wiedzę z zakresu realizacji akcji.
 • wsparcie finansowe w wysokości 600 zł na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia akcji.

Dla grupy, która najlepiej przygotuje i przeprowadzi akcję przewidziana jest nagroda w wysokości około 2000 zł, w postaci np. biletów/zaproszeń/voucherów na wydarzenie kulturalne realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy. Można to zrobić na dwa sposoby: drogą mailową na adres agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem “Działaj z nami – seniorami!” na adres:

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie

ul. Krasickiego 18, IIp., 30-503 Kraków

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać mailowo: agnieszka.iwan@wolontariat-malopolska.pl lub telefonicznie: +48 577 472 451

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora konkursu www.wolontariat.org.pl/krakow/projekty/dzialaj-z-nami-seniorami

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016r.Gmina Uście Gorlickie przy współpracy z Lokalną Organizacja turystyczną „Beskid Zielony” brała udział w Targach Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w dniach 13-15 maja 2016 r. w Chorzowie. Targi miały na celu promowanie turystyki regionalnej.

 


Trening systemu alarmowania i ostrzegania w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA 16

Wójt Gminy Uście Gorlickie informuje, że w dniach 07 – 09 czerwca 2016 roku (termin zapasowy 10 czerwca br.) w ramach ćwiczenia pk. ANAKONDA 16 zostaną przeprowadzone epizody z obszaru „RENEGADE/SAREX – 16/I”. Elementami ćwiczenia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. W ramach rozgrywanych epizodów przeprowadzony zostanie również trening systemu alarmowania i ostrzegania w czasie, którego mogą zostać uruchomione na terenie gminy Uście Gorlickie syreny alarmowe.

Do pobrania sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze.


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10 00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola inwestycji bieżących.
 3. Analiza gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami.
 4. Wypracowanie ostatecznej opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok i sporządzenie wniosku w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK
ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 800 w sali posiedzeń w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie zimowego sezonu turystycznego.
 3. Przygotowanie do letniego sezonu turystycznego.
 4. Dyskusja i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZŚrodki na ekologiczne źródła energii

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej oraz Wójt Gminy Uście Gorlickie informują, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz modernizację kotłowni wraz z wymianą pieca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałania 4.1.1, 4.4.2 i 4.4.3

Na działania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych np. fotowoltaika lub pompy ciepła możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych, a na działania związane z wymianą źródeł ciepła tj. modernizację kotłowni kwota dofinansowania może sięgać 8. 000,00 zł.

Z uwagi na planowane terminy naboru wniosków prosimy o wypełnienie DEKLARACJI udziału w projekcie i zwrot wypełnionych deklaracji do Urzędu Gminy w Uściu Gorlickim w terminach:

 • do 10 czerwca dla osób zainteresowanych instalacjami z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii
 • do 10 czerwca dla osób zainteresowanych modernizacją kotłowni.

PLIKI do pobrania:


ZAPROSZENIE

W dniu 04.06.2016 zapraszamy na wycieczkę do Pisarzowic na zwiedzanie ogrodów. Koszt wyjazdu 30 zł. Na miejscu możliwość zakupu kwiatów i krzewów ozdobnych.

Szczegóły u P. Doroty Telep-Michalak Tel. 500 687 245.


"EchoTrombity" 2 maja 2016

Grand Prix- Orkiestra Dęta z Dominikowic

I-miejsce Gminna Młodzieźowa Orkiestra Dęta z Brunar i Orkiestra Dęta z Krużlowej,

II-miejsce Orkiestra Dęta z Mogilna

III-miejsce Orkiestra Dęta z Barcic

Wyróżnienia otrzymały Orkiestra Dęta z Woli Rzędzińskiej oraz Orkiestra Dęta z Florynki.

Zdjęcia z imprezy:


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 30.05.2016 r. o godz. 1100 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Ocena możliwości realizacji zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 r.
 3. Koszty finansowe na utrzymanie jednostek bojowych OSP i doposażenie w niezbędny sprzęt , informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych w OSP.
 4. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki , odpady i czynsz oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego i od nieruchomości za 2016 rok.
 5. Przedstawienie kosztów poniesionych na zimowe utrzymanie dróg w gminie 2015/2016.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zawiadomienie

Wójt Gminy Uście Gorlickie zawiadamia, że Starosta Gorlicki zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2100 ze zmianami) w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Uście Gorlickie – Powiat Gorlicki” przystąpił do opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Uście Gorlickie.

Wykonawcą projektu planu jest firma „Biodata” – Michał Kocik, Pleśna, ul Woźnicza 4. Zakończenie prac przy opracowaniu projektu planu przewidziano na lipiec, sierpień 2016r. Po zakończeniu prac, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wyłożony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Uście Gorlickie, 38-315 Uście Gorlickie 80, na okres 60 dni. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Wójt Gminy Uście Gorlickie zawiadomi pisemnie właścicieli lasów. Zgodnie z zapisem art. 21 ust 5 w/w ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów będą mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zgłaszanych przez właścicieli lasów zastrzeżeń lub wniosków.

Wójt Gminy Uście Gorlickie

Dymitr Rydzanicz


Maraton Beskidu Niskiego i Roll and Ski 2016

W sobotę 21 maja 2016r., w Wysowej Zdroju rozegrane zostaną zawody rolkarskie i nartorolkarskie - "Roll and Ski 2016" a w niedzielę 22 maja zawody biegowe w tym II edycja Maratonu Beskidu Niskiego na trasie z Gorlic przez Sękową i Magurę Małastowską do Wysowej Zdroju.

Regulaminy i zapisy na www.weekendnaftowy.pl i www.maratonbeskidniski.plUwaga!

W dniu 2 maja 2016 Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą nieczynne.

 


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Szczegółowa analiza zaległości podatkowych za 2015 rok.
 3. Podsumowanie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 4. Wypracowanie wstępnej opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Mikołaj HALCZAK


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 800 w sali posiedzeń w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku i w I kwartale 2016 r.
 3. Podsumowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku i w I kwartale 2016 r.
 4. Ocena Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa – Zdrój.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


 


 

 


OGŁOSZENIE W SPRAWIE DNIA OTWARTEGO I WYDŁUŻONYCH GODZIN PRACY

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że w dniu 16 kwietnia 2016r. (sobota) w godzinach od 900 do 1300 organizowany jest „Dzień otwarty”. W dniu tym będzie można złożyć zeznanie roczne za rok 2015 oraz uzyskać informacje niezbędne do prawidłowego rozliczenia (obowiązujące ulgi, zasady przekazywania 1% podatku na rzecz OPP, opodatkowanie dochodów z pracy za granicą).

W dniu tym czynna będzie również kasa w Urzędzie Skarbowym w Gorlicach w godzinach otwarcia Urzędu w celu umożliwienia wpłaty podatku.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że w dniach 28 i 29 kwietnia 2016r. (czwartek, piątek) zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu w celu umożliwienia złożenia zeznań rocznych za rok 2015. W dniach tych Urząd będzie czynny do godziny 1800.

W dniach tych również do godziny 1800 czynna będzie kasa w Urzędzie.

Termin składania zeznań za rok 2015 upływa z dniem 2 maja 2016r. (poniedziałek). W dniu tym Urząd czynny będzie do godziny 1800. Do godziny 1800 czynna będzie również kasa w Urzędzie.


Gmina Uście Gorlickie bierze udział w ogólnopolskim konkursie

„Nestlé Porusza Polskę! Porusz swoją okolicę!”

Głosujmy na siłownię zewnętrzną w Wysowej-Zdroju lub w Uściu Gorlickim!

Głosowanie internetowe trwa od 5 kwietnia 2016 roku do 6 lipca 2016 roku. Głosować można codziennie oddając jeden głos!

Lokalizacja:

 • Park zdrojowy w Wysowej Zdroju
 • Park w Uściu Gorlickim


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Podsumowanie wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
 3. Sieć szlaków turystycznych na terenie gminy Uście Gorlickie pieszych , konnych, rowerowych , narciarskich i innych.
 4. Informacja o gruntach mienia gminy.
 5. Sprawy bieżące (między innymi sprzedaż nieruchomości w Wysowej-Zdroju).
 6. Dyskusje i wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Piotr MICHNIAKW poniedziałek 11 kwietnia 2016 o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie ws. Budżetu Obywatelskiego w Gorlicach w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. 11 Listopada 43. Serdecznie zapraszamy na spotkanie, Twój głos ma znaczenie.


Program 500+

Linki do strony z wzorami wypełnionego wniosku:  http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/494, oraz z wzorami wniosku do pobrania: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

OPS Uście Gorlickie


ZAPROSZENIE

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa – Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 07.04.2016 roku na godz. 10.00 do Sali Rady Gminy w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.
Już w najbliższy wtorek kolejne szkolenie – Elektroniczne składanie zeznań

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach informuje, że już w najbliższy wtorek 22 marca 2016r., o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Gorlicach (III piętro, pok. 322) odbędzie się kolejne bezpłatne i otwarte szkolenie dla podatników. Tematem szkolenia będzie Elektroniczne składanie zeznań. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim. Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie gminy.
 3. Bezrobocie na terenie Gminy.
 4. Przygotowanie do wdrożenia programu 500 +.
 5. Plan rozwoju uzdrowiska Wysowa –Zdrój.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz ANDRUSIKIEWICZ


ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 900 w biurze Rady Gminy. Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza wydatkowania środków na kulturę i sport w Gminnym Ośrodku Kultury
 3. Analiza zadłużenia gminy i prawidłowości spłaty zadłużenia.
 4. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 5. Analiza materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, iż w dniu 22 marca 2016 r. o godz. 900 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIV Sesja Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Wyodrębnienia w budżecie gminy Uście Gorlickie na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. 
  4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Uście Gorlickie na 2016 rok.
  5. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu gruntów Gminy Uście Gorlickie nieruchomości położonej w miejscowości Uście Gorlickie.
  6. Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim .
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

ZAPROSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. o godz. 900 w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie sytuacji pierwszych klas w przyszłym roku szkolnym.
 3. Dożywianie dzieci.
 4. Omówienie zasad promowania zdolnych uczniów i nauczycieli.
 5. Dowóz dzieci do szkół.
 6. Utrzymanie i poprawa oznakowania dróg i szlaków turystycznych.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Dyskusje i wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


ZAPROSZENIE

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa – Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego  na lata 2014-2020 Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza na kolejne spotkanie w dniu 15.03.2016 roku na godz. 10.00 do Sali Rady Gminy w Gimnazjum w Uściu Gorlickim.
Zaproszenie

W związku z przystąpieniem do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Wysowa – Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata 2014-2020 Wójt Gminy Uście Gorlickie zaprasza na spotkanie w dniu 01.03.2016 roku na godz. 10.00 do Biura Rady Gminy w Uściu Gorlickim.


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29.02.2016 r. o godz. 11.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Analiza bieżących spraw oświatowych, przedstawienie informacji w zakresie zatrudnienia nauczycieli w poszczególnych szkołach, średniej płacy za 2015 rok w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 3. Fundusz sołecki – założenia na 2016 rok.
 4. Zapoznanie z potrzebami i możliwościami realizacji zadań w zakresie budowy i remontów dróg i mostów.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gminnej Spartakiady ZImowej 2016 w Smerekowcu.

http://gorlice.tv/4235-gminna-spartakiada-zimowa-w-smerekowcu.html

http://www.rtvg.pl/pl/224/11899/spartakiada-w-smerekowcu.htmlPolska Reprezentacja Biathlonistów w Wysowej-Zdroju

W środę 27 stycznia 2016 r. w Wysowej-Zdroju odbyła się konferencja prasowa Reprezentacji Polski w Biathlonie oraz Uzdrowiska Wysowa S.A., podczas której przedstawiono założenia i plany partnerskiej współpracy jaką nawiązała wysowska firma z kadrą sportowców.
Biathloniści w pijalni wód mineralnych spotkali się także z dziećmi z uczniowskiego klubu narciarstwa biegowego z Hańczowej.

Reprezentacja Polski w BiathlonieZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 15.02.2016 w Ośrodku Zdrowia w Gładyszowie w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Komputerowe Badania wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

Zapisy telefonicznie (18) 351-00-16

Koszt badania komputerowego 5 zł.

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.

Zapisy prowadzone będą do dnia 15.02.2016

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamyXIII Sesja Rady Gminy Uście Gorlickie

Informujemy, że 29 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 w budynku gimnazjum w Uściu Gorlickim rozpocznie się XIII Sesja Rady Gminy.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwała Budżetowa na 2016 rok.
  2. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Uście Gorlickie na okres 2016-2027.
  3. Zawarcia przez Gminę Uście Gorlickie umowy partnerskiej z Wojewodą Małopolskim w sprawie realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy z I wojny światowej położonych na terenie Gorlic, Limanowej oraz powiatów gorlickiego limanowskiego i nowosądeckiego jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”.
  4. Zmiany uchwały Nr V/40/99 w sprawie ustalania zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Uście Gorlickie.
  6. Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Regietów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Dzień seniora - program


Biały Orlik na ferie


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Kontrola dokumentacji z postępowań przetargowych prowadzonych w 2015 roku.
 3. Ocena realizacji uchwał rady gminy za 2015 rok.
 4. Kontrola zastosowanych zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i od środków transportowych.
 5. Analiza materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Mikołaj HALCZAK


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. o godz. 9.00 w biurze Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przedstawienie porządku obrad.
 2. Informacja o realizacji inwestycji w gminie za 2015 rok.
 3. Zapoznanie się z wynikami finansowymi ZGKiM w Wysowej-Zdroju za 2015 rok.
 4. Opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok.
 5. Analiza materiałów sesyjnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Dyskusje i wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Stanisław SMOŁA


Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, Sportu i Turystyki oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Uście Gorlickie, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 9.00  w biurze rady gminy w Uściu Gorlickim.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wyniki realizacji zadań oświatowych, osiągnięcia dydaktyczne i sportowe w 2015 roku.
 3. Finansowanie klubów sportowych i UKS w 2016 roku oraz kierunki rozwoju.
 4. Kalendarz ofert kulturalno-sportowych i turystycznych w 2016 roku.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Dyskusje i wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
mgr inż. Włodzimierz KARIO


Terminy odbioru odpadów segregowanych w 2016 roku

Miejscowości:

Kunkowa, Nowica, Kwiatoń, Smerekowiec, Gładyszów, Zdynia, Konieczna, Regietów, Skwirtne, Uście Gorlickie

Odbiór w dniach:

 • 20 stycznia
 • 10 lutego
 • 9 marca
 • 6 kwietnia
 • 11 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 8 czerwca
 • 6 lipca
 • 10 sierpnia
 • 7 września
 • 5 października
 • 9 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 7 grudnia

Miejscowości:

Blechnarka, Wysowa-Zdrój, Ropki, Hańczowa, Czarna, Śnietnica, Stawisza, Banica, Izby, Brunary

Odbiór w dniach:

 • 19 stycznia
 • 9 lutego
 • 8 marca
 • 5 kwietnia
 • 10 maja (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 7 czerwca
 • 5 lipca
 • 9 sierpnia
 • 6 września
 • 4 października
 • 8 listopada (dodatkowo: opony, sprzęt wielkogabarytowy oraz sprzęt elektryczny)
 • 6 grudnia
AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl