Jesteś w:
Strona główna / Ośrodek Pomocy Społecznej / Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
2021-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana     Ważna informacja - Urząd Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 2 maja 2016 będzie nieczynny.
Prezentacja gminy
Urząd gminy
Informator 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim informuje, ze jest realizatorem  ustawy która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.   o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przewiduje ona m.in. przyznanie rodzicom i opiekunom dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. Aby je otrzymać, trzeba  spełnić kilka warunków.

Jednorazowe świadczenie

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie.  

 

 Świadczenie przysługuje:

-  matce lub ojcu dziecka,

-  opiekunowi prawnemu,

-  opiekunowi faktycznemu dziecka,

 Zasady jego przyznawania zostały określone w art. 10 ustawy "Za życiem",  

 

Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo w kwocie 4.000 zł, bez względu na dochód.

 

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy

  zastępczej,

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy

  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu

  społecznym stanowią inaczej.

 

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie:

-   prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek w/w osób.

     -    wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia

          narodzin dziecka;

        świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano   

          ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

          które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

      -   kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

          (warunek  niezbędny, kiedy o świadczenie ubiega się matka lub ojciec dziecka).

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

 

Potwierdzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby uprawniającej do jednorazowego świadczenia

     Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, stwierdza stwierdza w zaświadczeniu lekarz specjalista, posiadający:

- specjalizację II stopnia lub

- tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

       

Wypłata świadczenia

Postępowanie w sprawie o jednorazowe świadczenie prowadzi, a także wydaje decyzje w tej sprawie organ właściwy w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o jego przyznanie.

Organ właściwy   do prowadzenia postępowania upoważnił  kierownika ośrodka pomocy społecznej.

 

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1.      świadczeń opieki zdrowotnej

2.      instrumentów polityki na rzecz rodzin.

Osoby uprawnione do korzystania ze wsparcia to:

 kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży

 powikłanej  oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych;

 rodziny dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie    i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kobiety i rodziny uprawnione będą do poradnictwa w zakresie: 

1.   przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

2.   wsparcia psychologicznego;

3.   pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich uprawnień  pracowniczych;

4.   dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej;

5.   dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

     

 Poradnictwo dla:

               - kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub

              -  rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie koordynowane będzie przez asystenta rodziny,

    o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  

    zastępczej.

Przydzielenie asystenta rodziny odbywać się będzie na wniosek złożony do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim  Wsparcie asystenta przydziela się bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz analizy sytuacji rodziny.

Zadanie, wnikające z  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860)

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Uściu Gorlickim ogłasza, iż „ poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających”.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

-   w opiece i wychowaniu dzieci,

-   prowadzeniu gospodarstwa domowego,

-   kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą możne zostać rodzina lub osoba, która:

-  nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard, itd.),

-  ma stałe źródło utrzymania,

-  nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,

-  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej),

-  wywiązuje się i wywiązywała z obowiązku alimentacyjnego (nie ma wyroków),

-  członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

-  członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

 

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

-  złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierającą w OPS w  Uściu Gorlickim,

-  udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

-  uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,

-  odbyć bezpłatne szkolenie na terenie OPS,

-  podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu

   kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

„Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie

przeżywającej trudności w:

-  opiece i wychowaniu dziecka

-  prowadzeniu gospodarstwa domowego;

-  kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Art. 30. 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

2. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Art. 31. 1. Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.

2. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.”

 

 

Wspieranie rodziny

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

-  analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

-  wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

-  rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

-  podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

-  pomocy w integracji rodziny;

-  przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

-  dążeniu do reintegracji rodziny.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

-  pracy z rodziną;

-  pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

-  instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;

-  placówek wsparcia dziennego;

-  rodzin wspierających.

 

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

-  konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

-  terapii i mediacji;

-  usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

-  pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny

W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych:

-  pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy,

-  po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny,

-  pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o 

przydzielenie asystenta jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia go rodzinie,

-  po otrzymaniu wniosku kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta

rodziny.

Główne zadania asystenta rodzinnego:

Świadczenie pracy środowiskowej z rodziną korzystającą ze świadczeń ośrodka pomocy społecznej     zwłaszcza w zakresie:

Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

-  prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom,

   budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności

    wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej),

-  dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby:

   leczenie i rehabilitacja),

-  gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne

   gospodarowanie mediami),

-  wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie,

   zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.),

-  pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw

   urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia),

-  usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałość o edukację

   i rozwój dzieci,

-  propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening

   w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego,

-  informowanie rodziny - wiadomości niezbędne do podjęcia odpowiedniego wyboru,

   dostarczanie klientowi informacji związanej z jego życzeniem, typem problemów, które 

    napotyka i usiłuje rozwiązać (dotyczyć może prawa i administracji oraz działalności różnych  

    instytucji, możliwości korzystania z placówek zaplecza socjalnego: świetlic,  przychodni,

    poradni, placówek sportowych i rekreacji itd.),

-  rozszerzanie kontaktów, dostępu do nowych, wzbogacających doświadczeń (ułatwianie

    klientowi nawiązywania kontaktów z innymi, w zależności od jego potrzeb i umiejętności,

    stymulowanie podopiecznego do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych

    możliwości: sił, osób, grup, instytucji lub ułatwianie mu tego np. poprzez towarzyszenie).

-  pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie,

-  dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny,

-  inicjowanie działań zamierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin,  

-  pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

-  wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności

   życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 

 

AktualnościUrząd Gminy Uście Gorlickie - e-mail: gmina@usciegorlickie.pl